"Dziecko opuszczone budzi się nagle,
Download
1 / 25

"Dziecko opuszczone budzi się nagle, wzrokiem zlęknionym wokół błądzi. - PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on

"Dziecko opuszczone budzi się nagle, wzrokiem zlęknionym wokół błądzi. I widzi tylko, że nie widać wcale biegnących ku niemu kochających oczu.". Co powinieneś wiedzieć???. Istota rodziny zastępczej. „Kto ratuje jedno dziecko, ratuje cały świat”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '"Dziecko opuszczone budzi się nagle, wzrokiem zlęknionym wokół błądzi.' - trey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

"Dziecko opuszczone budzi się nagle,

wzrokiem zlęknionym wokół błądzi.

I widzi tylko, że nie widać wcale

biegnących ku niemu kochających oczu."Istota rodziny zastępczej

„Kto ratuje jedno dziecko, ratuje cały świat”

„Sierotą jest dziecko, gdy umarli rodzice, sierotą jest i to dziecko, któremu nie urodził się jeszcze rodzic i opiekun ducha”

Janusz Korczak


Rodzicielstwo zastępcze – co to takiego?

Rodzina zastępcza, po adopcji, stanowi jedno z ważniejszych ogniw systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w Polsce. Stanowiąc bliskie dziecku środowisko, pozwala nawiązać nowe, czasem jedyne więzi emocjonalne, a tym samym zapobiec negatywnym dla rozwoju dziecka skutkom sieroctwa społecznego. Rodziny zastępcze, to forma czasowej opieki nad dzieckiem.


Podział rodzin zastępczych

Rodziny zastępcze

spokrewnione  z dzieckiem

niespokrewnione z dzieckiem

zawodowe niespokrewnione z dzieckiem

wielodzietne

o charakterze pogotowia rodzinnego

specjalistyczne


Rodziny spokrewnione

To takie, w których opiekę i wychowanie nad dzieckiem przejmują członkowie rodziny dziecka np. dziadkowie, wujostwo lub rodzeństwo.


Zawodowe niespokrewnione rodziny zastępcze

To takie, które z punktu widzenia prawa są obce dla dziecka.

Rodziny zastępcze zawodowe, niespokrewnione z dzieckiem

specjalistyczne – w tych rodzinach umieszcza się dzieci niedostosowane społeczniealbo dzieci z różnymi dysfunkcjami, problemami zdrowotnymi wymagającymi szczególnej opieki i pielęgnacji. W rodzinie tej może wychowywać się w tym samym czasie nie więcej niż troje dzieci.

wielodzietne – to te rodziny, w których umieszcza się w tym samym czasie nie mniej niż troje i nie więcej niż sześcioro dzieci; w razie konieczności umieszczenia w rodzinie licznego rodzeństwa określona powyżej liczba dzieci może się zwiększyć.


Zawodowe niespokrewnione rodziny zastępcze

Rodziny zastępcze zawodowe, niespokrewnione z dzieckiem

o charakterze pogotowia rodzinnego – w takiej rodzinie umieszcza się nie więcej niż troje dzieci na pobyt okresowy do czasu unormowania sytuacji życiowej dziecka, nie dłużej niż na 12 miesięcy; w szczególnie uzasadnionych przypadkach pobyt dziecka może być przedłużony, jednak nie więcej niż o kolejne 3 miesiące. Rodzina ta nie może odmówić przyjęcia dziecka w wieku do 10 lat, jeżeli zostało doprowadzone przez policję –w tej sytuacji dziecko przebywa w tej rodzinie do czasu wydania orzeczenia przez sąd opiekuńczy.

O sytuacji przyjęcia dziecka rodzina ma obowiązek niezwłocznie w ciągu 24 godzin powiadomić Sąd Rodzinny i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.


Pamiętaj!

Nie może być rodziną zastępczą niespokrewnioną z dzieckiem osoba całkowicie niezdolna do pracy.

Pełnienie funkcji rodziny niespokrewnionej z dzieckiem i zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem nie wyklucza pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem.


Podstawowe uprawnienia rodzin zastępczych

         Prawa i obowiązki rodziny zastępczej różnią się od praw i obowiązków rodziny naturalnej. Przede wszystkim cechą rodzin zastępczych jest ich tymczasowość. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej rodzina zastępcza podejmuje swe obowiązki z dniem umieszczenia dziecka w tej rodzinie na podstawie orzeczenia sądu rodzinnego. Obowiązki te ustają z mocy prawa z dniem osiągnięcia przez dziecko pełnoletności lub, gdy ustaną przyczyny umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, wtedy starosta zawiadamia sąd opiekuńczy o możliwości powrotu dziecka do rodziny własnej.


Zadania rodziny zastępczej

zapewnienie odpowiednich warunków do systematycznego uczęszczania dziecka do szkoły, aż do uzyskania co najmniej obowiązującego powszechnie wykształcenia i zdobycia zawodu umożliwiającego samodzielne życie

zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa, opieki lekarskiej, racjonalnego żywienia, odpowiednich warunków bytowych

udzielanie pomocy w usamodzielnieniu się, a w szczególności uzyskaniu pracy i mieszkania

zapewnienie dziecku odpowiednich warunków wszechstronnego rozwoju oraz kształtowanie odpowiednich postaw moralnych

przygotowanie dziecka do życia społecznego, rozwijanie w nim poszanowania mienia społecznego i osobistego

rozwijanie uzdolnień, umiejętności i nawyków pracy, organizowania czasu wolnego i wypoczynku

rozwijanie wrażliwości estetycznej i wdrażanie do kultury życia codziennego


Podstawowe obowiązki rodziny zastępczej

…kierowania się dobrem przyjętego dziecka oraz poszanowania jego praw, takich jak: wiedza o pochodzeniu, podtrzymywanie kontaktu emocjonalnego z rodziną naturalną i innymi osobami bliskimi, poszanowanie godności oraz ochroną przed wszelkimi farmami przemocy

 • Informowanie o:

 • stanie zdrowia dziecka i opiekunów

 • postępach w nauce

 • trudnościach w sprawowaniu nad dzieckiem opieki oraz problemach wychowawczych, (tj. samowolne oddalenie się trwające dłużej niż 24 godziny)

 • trwającej dłużej niż miesiąc przerwie w sprawowaniu opieki nad dzieckiem spowodowanej problemami zdrowotnymi lub losowymi rodzica

 • okresowym umieszczeniem dziecka w szpitalu, sanatorium, placówce resocjalizacyjnej, ośrodku szkolno - wychowawczym, internacie, bursie, stancji, czy domu pomocy społecznej

Rodzice zastępczy mają w szczególności obowiązek…

…współdziałania z Sądem Opiekuńczym i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania w rodzinie zastępczej

…sprawowania osobistej opieki i wychowania nad powierzonym dzieckiem oraz realizowania jego specyficznych potrzeb, np. kształcenia specjalnego


Podstawowe uprawnienia rodzin zastępczych

…reprezentowania dziecka w dochodzeniu do świadczeń przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb związanych z jego utrzymaniem, w tym m.in.: alimentów, renty rodzinnej, zasiłku pielęgnacyjnego

…uzyskania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie szczegółowych informacji o przyjmowanym dziecku i jego sytuacji rodzinnej, zdrowotnej i szczególnych potrzebach

…uczestniczenia w szkoleniach organizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

…wynagrodzenia, które przysługuje tylko rodzinom zastępczym zawodowym niespokrewnionym z dzieckiem(zawodowa rodzina wielodzietna i specjalistyczna otrzymuje wynagrodzenie z tytułu świadczonej opieki i wychowania, a rodzina zawodowa o charakterze pogotowia rodzinnego otrzymuje wynagrodzenie z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka lub z tytułu świadczonej opieki i wychowania)

Rodzice zastępczy mają w szczególności prawo do…

…wsparcia ze strony Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w rozwiązywaniu zgłaszanych przez tę rodzinę problemów

…pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w niej dziecka


Czego rodzina zastępcza może oczekiwać?

Państwo ma obowiązek otaczać opieką każdą rodzinę, szczególnie rodziny dysfunkcyjne. Rodzinom tym powinno się udzielać pomocy w ich środowisku. Jednak w sytuacji, gdy pomimo pomocy rodzice nie są w stanie właściwie wywiązać się ze swoich rodzicielskich obowiązków, albo gdy nie żyją, państwo zapewnia dziecku opiekę i wychowanie w formie zastępczej opieki rodzicielskiej.

Poradnictwo specjalistyczne

- Psychologiczne - Pedagogiczne- Prawne- Szkolenie w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną


Pomoc materialna

 • Podstawą ustalenia wysokości pomocy pieniężnej jest kwota 1 647 zł (zwana dalej „podstawą”)

 • Dla dziecka:

 • do 7 lat – 60% podstawy, tj. 988,20 zł.

 • do 7 lat, posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności – 80% podstawy, tj. 1 317,60 zł.

 • od 7 do 18 lat 40% podstawy, nie mniej niż 10%, tj. 658,80 zł.

 • od 7 do 18 lat, posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności – 60% podstawy, tj. 988,20 zł.

 • od 7 do 18 lat, umieszczonego w rodzinie zastępczej na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich – 60% podstawy, tj. 988,20 zł.

 • od 7 do 18 lat, posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności i umieszczonego w rodzinie zastępczej na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich – 80% podstawy, tj. 1 317,60 zł.

  !! Rodzina zastępcza może zrezygnować z przysługującej pomocy pieniężnej. !!


Pomoc materialna

 • Niespokrewniona z dzieckiem rodzina zastępcza otrzymuje

  dodatkowo na każde umieszczone w niej dziecko kwotę

  odpowiadającą 10% podstawy z tytułu sprawowania osobistej

  opieki i jego wychowania.

 • Rodzina zastępcza na pisemny wniosek może otrzymać jednorazoweświadczenie pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka w wysokości do 150% podstawy.W przypadku, gdy na skutek zdarzenia losowego dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej wymaga dodatkowej pomocy, starosta może przyznać rodzinie zastępczej na częściowe pokrycie skutków tego zdarzenia jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. do 50% podstawy albo okresowe świadczenie pieniężne wypłacane przez okres bezpośrednich skutków tego zdarzenia (ciężka choroba, rehabilitacja po wypadku, sprzęt do leczenia).

 • Niespokrewniona z dzieckiem wielodzietna lub specjalistyczna rodzina zastępcza otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wys. do 160% podstawy, nie mniej jednak niż 95% podstawy (wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od ilości dzieci w rodzinie, ukończonych dodatkowych kursów i szkoleń w zakresie opieki nad dzieckiem).

 • Zawodowa niespokrewniona z dzieckiem rodzina zastępcza o charakterze pogotowia rodzinnego w okresie pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 95% podstawy, natomiast z dniem przyjęcia dziecka do rodziny otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 160% podstawy. • Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają następujące warunki:

 • dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej,

 • mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 • korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

 • nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie są ograniczone we władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie została im zawieszona,

 • wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu,

 • nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem, co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim,mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania,

 • uzyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.


Jak zostać rodziną zastępczą? małżonkom lub osobie niepozostającej w związku

KROK 1. 

Podjęcie decyzji

KROK 2.

Złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach, rozmowa z pracownikiem socjalnym

KROK 3.

Wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania kandydata


Jak zostać rodziną zastępczą? małżonkom lub osobie niepozostającej w związku

KROK 4. 

Centrum kieruje kandydatów na szkolenie, które prowadzi Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Gorzowie Wlkp.

KROK 5.

Szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą w Ośrodku Adopcyjno – Opiekuńczym w Gorzowie Wlkp.

META

Uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego uprawnionego do pełnienia funkcji rodziny zastępczej


Pamiętaj, że… małżonkom lub osobie niepozostającej w związku

Na każdym etapie kwalifikacji możecie Państwo zrezygnować z jej kontynuowania, albo zmienić rodzaj szkolenia,

np. z rodziny zastępczej niespokrewnionej na pogotowie rodzinne.


A kiedy już wszystko wiesz… małżonkom lub osobie niepozostającej w związku


 • Potrzebny jest przepis na miłość! małżonkom lub osobie niepozostającej w związku

 • dwa otwarte serca

 • odrobina szczerości

 • ciepło ogniska domowego

 • wytrwałość

 • cierpliwość

 • konsekwencja

 • trwanie w wyborze

 • delikatność

 • empatia


Ważne adresy, telefony, strony WWW małżonkom lub osobie niepozostającej w związku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicachul. Sienkiewicza 28, 69-100 Słubicetel. 095 758 21 40, www.centrumslubice.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej

Pl. Wolności 17F, 69-100 Słubicetel. 095 758 23 94

Ośrodek Pomocy Społecznejul. Słubicka 30, 69-108 Cybinkatel. 068 391 11 16

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznejul. Kostrzyńska 13a, 69-113 Górzycatel. 095 759 15 27

Ośrodek Pomocy SpołecznejPl. Ratuszowy 1, 69-110 Rzepintel. 095759 65 90

Miejsko - GminnyOśrodek Pomocy Społecznejul. Rybacka 3c, 69-220 Ośno Lub.tel. 095 757 13 42

Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczyul. Kazimierza Wielkiego 42 66-400 Gorzów Wlkp.tel. 095 721 31 91

www.rodzinyzastepcze.pl

www.nasz-bocian.pl

www.mpips.gov.pl


Dziękujemy za uwagę i zapraszamy małżonkom lub osobie niepozostającej w związku

do współpracy!


ad