1 / 21

“Deel je bedoeling”

“Deel je bedoeling”. CSC Voorjaarsdebat Woensdag 13 maart 2013 SBI Hotel en Conferentie Centrum Zonheuvel Doorn. 2016: 125 jaar Christelijk-Sociaal Congres. 9 november 1891: Abraham Kuyper Het sociale vraagstuk en de christelijke religie

trey
Download Presentation

“Deel je bedoeling”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. “Deel je bedoeling” CSC Voorjaarsdebat Woensdag 13 maart 2013 SBI Hotel en Conferentie Centrum Zonheuvel Doorn

 2. 2016: 125 jaar Christelijk-Sociaal Congres • 9 november 1891: Abraham Kuyper Het sociale vraagstuk en de christelijke religie • Ook in 1891: RerumNovarum, de eerste sociale encycliek • 1919: tweede Christelijk-Sociaal Congres • 1991: (na honderd jaar) derde Christelijk-Sociaal Congres Bedreigde verantwoordelijkheid

 3. CSC sinds 2000 • Sinds 2000 ieder jaar in augustus het Christelijk-Sociaal Congres • Inspirerende verhalen, ontmoeten en netwerken • Het jaarlijkse congres voorziet in een behoefte • Gewetensvraag: blijft het CSC een praatclub, waarbij de vertegenwoordigers van de organisaties in hun comfortzone kunnen blijven zitten of willen wij meer?

 4. 2016: jaar van de waarheid Herman Kaiser (voorzitter) t.g.v. de opening van het Christelijk Sociaal Congres augustus 2011: “Als wij in 2016 een sprankelend congres willen houden om onze fierheid en overtuigingskracht uit te stralen zal er in de komende vijf jaar wel wat moeten gebeuren. De stichting Christelijk Sociaal Congres wil graag het debat aanjagen om de levenskracht van het christelijk-sociaal middenveld te herwinnen. Maar meer dan dat kunnen wij niet doen. Het nieuwe elan zal uit de organisaties zelf moeten komen. Van de leiding tot en met de werkvloer. Het idee van ons bestuur is dat de komende vijf jaar gericht wordt toegewerkt naar het jubileumcongres. Wij zullen in nauw overleg met het christelijk-sociaal middenveld elk jaar thema’s aanreiken als inhoudelijke opmaat naar het ‘vierde christelijk sociaal congres’.”

 5. Commissie Van Beuningen Sinds het voorjaarsdebat 2012 is de Commissie van Beuningen actief, bestaande uit de volgende leden: Wim Kuiper (Besturenraad), Thijs Tromp (Reliëf), Piet Hazenbosch (CNV), Piet Kuijpers (Cordaid), Henk Jochemsen (Prisma), Arjan Lock (EO), Govert Buijs (VU), Annemarie Hinten (Tilburg University), Huibrecht Bos (MoveNext), Jan Hoogland (VU, Stg. Christelijke Filosofie), Pieter Kohnen (VKMO), Jaap Jongejan (SBI), Cor van Beuningen (Socires), Hans Groen (CSC), Wim Eikelboom (CSC)

 6. Opdracht commissie “Opstellen van een CSC agenda en plan van aanpak voor 2013 (en eventueel volgende jaren), met concrete activiteiten die aanstekelijk en energieverhogend werken voor de deelnemende organisaties en die bijdragen aan de maatschappelijke relevantie van christelijke organisaties vanuit de frisheid van de oorspronkelijke bronnen.”

 7. Twee sporen • Agenda met concrete activiteiten • Verbreden van de basis: organisaties engageren → Manifest ‘Deel je bedoeling….’

 8. Project ‘Deel je bedoeling’ • De commissie wil niet vastleggen wat het label ‘christelijk-sociaal’ precies inhoudt: de inhoudelijke discussie daarover moet steeds voortgaan • De commissie wil wel iets zeggen over de eigentijdse ‘sociale kwestie’ • En zij wil maatschappelijke organisaties uitdagen iets aan die sociale kwestie te doen

 9. 1. Christelijk-sociaal • ‘Christelijk-sociaal’ is een werkwoord • Voortgaande discussie daarover • Gemeenschappelijke noemer: de goede dingen goed doen (= definitie van kwaliteit) • ‘Christelijk-sociaal’ is in ieder geval een door de christelijke traditie geïnspireerde visie op • Wat de ‘goede dingen’ zijn (menslievende zorg, leerlinglievend onderwijs etc.) • Wat ‘goed doen’ is (duurzaam, vertrouwen in mensen, met passie, professioneel zelfvertrouwen, beroepstrots)

 10. 2. De sociale kwestie • Het functioneren van maatschappelijke organisaties in een tijd waarin • De verzorgingsstaat plaatsmaakt voor de participatiesamenleving • De verzuiling voorbij is • De burger centraal staat (Vertrouwen in de burger, WRR; Een beroep op de burger, SCP; Burgerkracht, RMO) • Kunnen maatschappelijke organisaties weer als organisaties van burgers functioneren?

 11. 3. De uitdaging • Het Christelijk-Sociaal Congres wil christelijke maatschappelijke organisaties uitdagen de C of de K in hun naam als een belofte op te vatten • Aan de samenleving: wij doen de goede dingen • Aan eigen personeel: wij doen ze goed • Aan diverse stakeholders: wij doen het mede namens jullie en samen met jullie

 12. Wat nemen wij waar? • Onze samenleving maakt een kanteling door: van Verzorgingsstaat naar Participatiesamenleving • Veel nieuwe, creatieve, kleinschalige, lokale, onzekere, zoekende, bij de leefwereld van de burger aansluitende civil society initiatieven • Veel oude, verstatelijkte, vermarkte, gebureaucratiseerde, ‘vermanagede’, vervreemdende, systeemgerichte maatschappelijke organisaties

 13. Wat is de bedoeling? • Oude organisaties worden vaak gestuurd op doelen, targets, resultaten, prestaties, meetbare grootheden: overwoekeren de doelen de bedoeling? • Nieuwe organisaties proberen aan hun primaire missie en visie vast te houden zonder tot gevestigde instituten te worden die de bedoeling uit het oog verliezen • Hoe kunnen het oude en het nieuwe elkaar versterken?

 14. Doel en bedoeling • Wouter Hart ism. Marius Buiting: Verdraaide organisaties • De systeemwereld van de doelen overwoekert de leefwereld van de bedoeling • Door te gaan voor de doelen, beantwoorden organisaties niet meer aan hun bedoeling

 15. “Deel je bedoeling” • Wij roepen de aangesloten organisaties op hun bedoeling met ons te delen • Door een concrete belofte te doen mbt. • De waardecreatie voor de samenleving • Respect voor en vertrouwen in eigen medewerkers • Verbinding te maken met achterban, klanten, andere stakeholders

 16. “Deel je bedoeling” • Om ervaringen of ‘best practices’ te delen met de andere aangesloten organisaties • De samenwerking te zoeken met andere organisaties • Samen met de andere organisaties te leren van de ervaringen

 17. De commissie wil wel … • De geagendeerde ‘sociale kwestie’ werd in de commissie algemeen herkend • De commissie is unaniem over de inzet en de kansen • De commissie ziet veel in de benadering: • Samen leren van elkaars ervaringen • Confrontatie tussen oude en nieuwe organisaties

 18. Maar wat wilt u …? • Het voorstel van de commissie vraagt om uw commitment • Het wordt alleen iets als we samen deze agenda (h)erkennen en er in samenwerking iets mee willen • Willen wij samen een ‘christelijk-sociale’ beweging vormen die iets wil doen aan deze agenda?

 19. Prijskaartje • Aan ons voorstel hangt een prijskaartje • Willen wij het goed doen, dan kost het wel wat • De Stg. CSC heeft dat geld niet onmiddellijk beschikbaar

 20. Wat wij willen • Het verzamelen van de beloftes in een bepaald format • Regelmatige verspreiding van mooie voorbeelden via internet en social media • Het onderhouden van een interactieve website • Het jaarlijks publiceren van een ‘gids vol inspiratie’

 21. Wat wij willen weten • Herkennen jullie onze agenda? • Zien jullie ons voorstel zitten? • Doen jullie mee? • Wat hebben jullie ervoor over?

More Related