slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
NAČELA UREDNO G BILANSIRANJA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 138

NAČELA UREDNO G BILANSIRANJA - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

NAČELA UREDNO G BILANSIRANJA. Načela urednog b i lansiranja.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'NAČELA UREDNO G BILANSIRANJA' - trevor


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
na ela urednog b i lansiranja
Načela urednog bilansiranja
 • Pravila koja treba poštovati prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja, kako bi se obezbedila njihova razumljivost, pouzdanost, uporedivost, tj. kako bi se omogućilo dobijanje izveštaja koji sadrže sve važne informacije potrebne za donošenje poslovnih odluka od strane korisnika
na ela urednog b i lansiranja1
Načela urednog bilansiranja
 • Najveći broj ovih načela proizvod je višedecenijskog iskustva (prakse) računovodstva i finansijskog izveštavanja (ali i naučne teorije koja je vrlo često pravila koja su nastajala u praksi prihvatala i davala im teorijsko obrazloženje, ali ujedno i sama formulisala pravila koja su kasnije bila prihvaćena od strane prakse).
na ela urednog b i lansiranja2
Načela urednog bilansiranja
 • Danas značajan uticaj na formulisanje načela i njihovu primenu imaju:
 • 1) Međunarodni odbor za standarde finansijskog izveštavanja (IASB)
 • 2) Međunarodna organizacija komisija za hartije od vrednosti (IOSCO)
 • 3) Američki odbora za računovodstveno finansijske standarde (FASB)
 • 4) Međunarodna organizacija profesionalnih organizacija računovođa (IFAC)
 • 5) Evropska Unija preko svojih tela – Komisije i Saveta EU
na ela urednog b i lansiranja3
Načela urednog bilansiranja

Saradnja između Međunarodnog odbora za računovodstvene standarde i Međunarodne organizacije komisije za hartije od vrednosti

Svrha – prihvatanje IFRS (MSFI) kao osnove sastavljanja finansijskih izveštaja, koji su prihvatljivi na berzama širom sveta

Uslov – smanjenje prava izbora koja se standardima nude i postizanje jednoznačnih rešenja gde god je to moguće

- povećanje broja transakcija koje su “pokrivene” standardima

na ela urednog b i lansiranja4
Načela urednog bilansiranja
 • Evropska unija – osnova finansijskog izveštavanja:
 • * Direktive (IV, VII, VIII)
 • * Od 2005. se primenjuju Međunarodni računovodstveni standardi
 • Pravila formirana pod uticajem ovih tela predstavljaju osnovu finansijskog izveštavanja (neka su nepromenjena, dok se kod nekih javlja potreba za modifikacijom u skladu sa menjanjem privredne prakse)
na ela urednog b i lansiranja5
Načela urednog bilansiranja
 • 1) načelo jasnosti
 • 2) načelo istinitosti
 • 3) načelo identiteta
 • 4) načelo kontinuiteta
 • 5) načelo opreznosti
 • 6) načelo merodavnosti
 • 7) načelo pojedinačnog vrednovanja
 • 8) načelo stalnosti poslovanja
 • 9) načelo realizacije
 • 10) načelo impariteta
 • 11) načelo razgraničenja prema predmetu i vremenu (načelo uzročnosti – korelacije)
na elo jasnosti
Načelo jasnosti
 • Odnosi se na formalni aspekt (urednost) Finansijskih izveštaja
 • Zbog čega je važno ovo načelo?
 • Važno je zbog toga što se na osnovu informacija prezentiranih u finansijskim izveštajima izvode određeni zaključci, u skladu sa kojima se donose odgovarajuće poslovne odluke
 • Korisnih FI mora razumeti informacije koje su prezentirane, jer bez toga nije moguće doneti ispravan zaključak
na elo jasnosti1
Načelo jasnosti
 • Da li se može reći da je:
 • tačna = jasna informacija
 • Zašto ne?
 • Da li se kršenjem načela jasnosti krši načelo istinitosti?
 • U skladu sa načelom jasnosti zabranjeno je informacije koje su tačne prezentirati na nejasan i nepregledan način
na elo jasnosti2
Načelo jasnosti
 • Na koji način se obezbeđuje jasnost informacija sadržanih u finansijskim izveštajima?
 • 1) Adekvatno raščlanjavanje osnovnih računovodstvenih kategorija

2) Adekvatno obeležavanje

3) Korišćenje bruto principa

na elo jasnosti3
Načelo jasnosti
 • Adekvatno raščlanjavanje računovodstvenih kategorija
 • Šta se podrazumeva pod osnovnim računovodstvenim kategorijama?
 • Koja su osnovna pravila raščlanjavanja koja se moraju poštovati?
 • Pravila:
 • Delovi nastali raščlanjavanjem su homogene celine
 • Delovi nastali raščlanjavanjem moraju posedovati osobinu celine iz koje potiču
na elo jasnosti5
Načelo jasnosti
 • Na koji način je u pomenutom slučaju ispoštovano prvo pravilo? Da li se može reći za stalna, tj. obrtna sredstva da su homogena? Šta znači homogena?

* biti homogen – razlikovati se po nekim karakteristikama od ostalih delova nastalih raščlanjavanjem iste celine

Na koji način je ispoštovano drugo pravilo? Šta je zajedničko stalnim i obrtnim sredstvima?

na elo jasnosti6
Načelo jasnosti
 • Dokle se ide u raščlanjavanju? Od čega ovo zavisi?
 • Postoje dva ekstrema:
 • ne ide se na dublje raščlanjavanje osnovnih računovodstvenih kategorija (bilansnih pozicija)
 • jako duboko raščlanjavanje, tako da se ne zna koja je namena ni čemu služe informacije dobijene ovakvim raščlanjavanjem

Koje se načelo krši u slučaju preteranog raščlanjavanja?

na elo jasnosti7
Načelo jasnosti
 • Adekvatno obeležavanje
 • Kada je naziv neke pozicije nastale raščlanjavanjem adekvatan?
 • Onda kada se na osnovu samog naziva može dokučiti sadržina te pozicije (tog računa)
na elo jasnosti8
Načelo jasnosti
 • Primer:
 • Preduzeće “A” je proizvodno preduzeće koje se bavi proizvodnjom deterdženta. Ono svoje sirovine pribavlja osim od domaćih proizvođača, i uvozom, a u cilju ostvarenja uštede u troškovima po osnovu niže cene ovako kupljenih sirovina. Pribavljene sirovine ovo preduzeće dalje koristi u proizvodnji deterdženata, pri čemu se više od 50% proizvedenih proizvoda prodaje na domaćem tržištu, a ostatak je namenjen izvozu.
na elo jasnosti9
Načelo jasnosti
 • Da li su sledeće pozicije (računi) adekvatno obeleženi?
 • Kupci
 • Menica
 • Sitan invetar na zalihama
 • Zalihe
 • Stalna sredstva namenjena prodaji
 • Dobavljači u inostranstvu
 • Rezervisanja
na elo jasnosti10
Načelo jasnosti
 • Korišćenje bruto principa
 • Šta znači korišćenje bruto principa? U čemu je razlika u odnosu na neto princip?
 • Zašto je važan ovaj princip?
 • Da bi informacija bila jasna moramo pružiti potpune podatke o jednoj transakciji, bez bilo kakvog saldiranja između bilansnih pozicija
na elo jasnosti11
Načelo jasnosti
 • Primer:
 • Da li je u sledećim slučajevima poštovan zahtev za primenom bruto principa:
 • Po osnovu prodaje robe u maju 2012. preduzeće “B” je ostvarilo dobitak od 15.000 RSD
 • Preduzeće “C” poseduje u svom voznom parku jedan autobus, čija je vrednost 50.000 EUR, i tri automobila čija je vrednost 10.000 EUR, odnosno 8.000 EUR
 • Preduzeće je na početku 2007. pribavilo mašinu čija je vrednost 100.000 RSD. Procenjen vek trajanja je 10 godina. Početkom 2011. mašina je prodata za 80.000 RSD
 • Preduzeće “D” je po prodalo u Junu svoje proizvode na kredit preduzeću “A” za 80.000, dok je u Septembru pribavilo od preduzeća “C” materijala u vrednosti od 100.000 RSD, pri čemu je dogovoreno da se ovaj iznos isplati kroz dva meseca od trenutka kupovine. Na osnovu ovoga, radi podmirenja svojih obaveza preduzeće “D” je odlučilo da uzme kredit od banke u visini nedostajućeg iznosa (obaveze) od 20.000 EUR
na elo jasnosti12
Načelo jasnosti
 • Da li postoji izuzetak kada je moguće saldirati potraživanja i obaveze? Kada?
 • Uslovi za saldiranje potraživanja i obaveza:
 • da su nastale po istom osnovu (Preduzeće “A” je prodalo preduzeću “B” svoje proizvode u vrednosti od 50.000, od koga su prethodno za potrebe proizvodnje ovih proizvoda pribavljene sirovine od istog preduzeća za 25.000 RSD)
 • da su oba dospela
 • da su istog ili da glase na približno isti iznos
 • da postoji saglasnost obeju strana u pogledu ovog postupka
na elo jasnosti13
Načelo jasnosti
 • Iz principa jasnosti je izveden princip pojedinačnog vrednovanja
 • Šta to znači?

* ako ne vršimo pojedinačno vrednovanje, podatak o vrednosti neće biti jasan

Kada je pominjano pojedinačno procenjivanje?

Do kog bilansnog delikta dolazi kršenjem ovog načela?

na elo istinitosti
Načelo istinitosti
 • Istina je etička kategorija
 • Zato je ispravnije koristiti pojam tačnost u slučaju finansijskog izveštavanja
 • Zašto?
 • Šta se mora istaći kada se koristi pojam tačnost?
 • Mora se istaći u odnosu na šta je neka transakcija (izveštaj) tačan
 • Zašto je ovo važno?
 • Jedna ista transakcija može biti predstavljena na različite načine, ali da svaki put bude tačna u skladu sa ciljem od kog polazimo kada tu transakciju iskazujemo
na elo istinitosti1
Načelo istinitosti

Primer:

Preduzeće “A” na kraju 2011. ostvarilo je dobitak od 150.000 RSD.

 • da li je ovo rezultat koji može biti raspoređen, bez ugrožavanja opstanka preduzeća?
 • da li je ovo tačan rezultat sa poreskog aspekta (osnova za oporezivanje)?

Mora se naglasiti od kog cilja se pošlo prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja

na elo istinitosti2
Načelo istinitosti
 • Odsustvo samovolje jedna je od bitnih pretpostavki u dobijanju tačnih izveštaja
 • Zašto? Šta se podrazumeva pod samovoljom?
 • Promena korišćenih metoda koja nije uslovljena opravdanim ekonomskim razlozima, sračunata na uticanje na visinu rezultata
na elo istinitosti3
Načelo istinitosti
 • Zašto je važno da izveštaj bude tačan?

Pouzdanost – podatak koji nije tačan ne može biti ni poudan

Šta se podrazumeva pod pouzdanošću finansijskih izveštaja? Zašto je ona važna?

Finansijski izveštaji su osnova za donošenje odluka o alokaciji sredstava

na elo istinitosti4
Načelo istinitosti
 • Koji su uslovi za dobijanje tačnog izveštaja?
 • Da bi izveštaji bili tačni moraju da budu ispunjeni sledeći uslovi:
 • U finansijskim izveštajima moraju biti iskazane posledice svih nastalih događaju u datom obračunskom periodu (BS, BU)

Zbog čega je ovo bitno? Šta se krši nepoštovanjem ovog zahteva?

* potpunost

* izveštaj koji nije potpun nije ni tačan

na elo istinitosti5
Načelo istinitosti
 • Primer:
 • Preduzeće “A” je krajem decembra (28.12.) prodalo polovinu svojih zaliha robe.
 • a) kako ovo utiče na iskazani rezultat?
 • b) kakav je uticaj na poresku obavezu?
 • c) šta će se desiti ako se ova transakcija ne evidentira u trenutku nastanka, već npr. 02.01. naredne godine? Kakva je posledica ovakvog postupanja?
na elo istinitosti6
Načelo istinitosti

2) Pri iskazivanju posledica nastalih transakcija moraju se respektovati načela urednog knjigovodstva i bilansiranja

Šta se pod tim podrazumeva?

 • Posledice nastalih poslovnih događaja moraju biti pravilno evidentirane na imovinskim delovima na koje se odnose (pravilan izbor računa)
 • Mora se pravilno prikazati vrednost transakcije (tačna vrednost proknjižena na računima)
na elo istinitosti7
Načelo istinitosti

3) Zabranjeno iskazivanje fiktivnih pozicija

Šta se podrazumeva pod fiktivnim pozicijama?

Posledice događaja koji nisu nastali

Koji bilansni delikt nastaje nepoštovanjem ovog zahteva?

na elo bilansnog identiteta
Načelo bilansnog identiteta
 • Šta se zahteva ovim načelom?
 • Koji je razlog primene ovog načela?
 • Dva razloga:

1) Poštovanje načela potpunosti

* koja je posledica kršenja ovog zahteva?

* zašto je bitan ovaj zahtev?

- zaštita poverilaca i investitora

2) Sprečavanje manipulisanja rezultatom

na elo bilansnog identiteta1
Načelo bilansnog identiteta
 • Primer:

Zalihe 1000 Sopstveni kapital Zalihe 900 Sopstveni kapital

1000 900

Prodajna vrednost ovih zaliha je 1500.

 • koliki je rezultat ostvaren prodajom?
 • Koja je posledica kršenja ovog načela? Kako ovo utiče na rezultat?
 • Koja bi posledica bila da su zalihe na kraju procenjene u iznosu od 1200?

A BS – krajnji P

A BS – početni P

na elo bilansnog identiteta2
Načelo bilansnog identiteta
 • Preduzeće “A” se bavi proizvodnjom keksa.Na početku perioda uloženo je u pribavljenje mašine za mešanje iznos od 20000 RSD. Procenjeni vek trajanja iznosi 10 godina.
 • a) koliki su otpisi (troškovi amortizacije)?
 • b) Ako je na početku narednog perioda zadržana vrednost od 20000, pri čemu nije promenjen procenjeni vek trajanja, da li se može reći da je ispoštovano načelo bilansnog identiteta?
 • c) Koja je posledica ovakvog postupanja?
na elo bilansnog identiteta3
Načelo bilansnog identiteta
 • Knjigovodstveno tehnički posmatrano, kako se postiže jednakost krajnjeg i početnog bilansa?
 • Račun izravnanja Račun otvaranja

krajnje stanje Krajnje stanje Početno stanje Početno stanje

aktivnih računa pasivnih računa pasivnih računa aktivnih računa

Oba računa moraju imati isti promet, ali recipročnog karaktera

na elo bilansnog identiteta4
Načelo bilansnog identiteta
 • Kada je dopušteno odstupanje od ovog načela?
 • Dve situacije:
 • Novčana reforma
 • Zahtev revizora da se izvrši ispravka godišnjeg računa

* gde se vrši ispravka? Zašto?

na elo kontinuiteta
Načelo kontinuiteta
 • Koji se zahtev krije iza ovog načela?

- uporediv periodični rezultat

Kako se to postiže?

Koja su dva osnovna koncepta (shvatanja cilja bilansa)? Koje se shvatanje nalazi iza ovog načela?

- statičko i dinamičko shvatanje cilja bilansa

Osnov načela kontinuiteta nalazi se u dinamičkom shvatanju bilansa

na elo kontinuiteta1
Načelo kontinuiteta
 • Da li se dobijanjem uporedivog periodičnog rezultata obezbeđuje i uporedivost finansijskog položaja? Na koji način?
 • Koji je cilj ovog načela?

* da se izbegne promena načina prikazivanja i metode procenjivanja koje su korišćene prilikom sastavljanja FI iz perioda u period

Da li se može izvesti zaključak da se na ovaj način zabranjuju ove promene?

Kada su dopuštene promene?

na elo kontinuiteta2
Načelo kontinuiteta
 • Odstupanje je dopušteno u dva slučaja:
 • ekonomski razlozi
 • pravni razlozi

Koji su to ekonomski razlozi?

Koji su to pravni razlozi?

Ekonomski razlog – promena proizvodnog programa ili delatnosti u celini

Pravni razlog – promena pravne forme ili promena veličine (utiče na finansijski izveštaj)

na elo kontinuiteta3
Načelo kontinuiteta
 • Šta se podrazumeva pod uporedivošću u vremenu? A u prostoru?
 • Koja je razlika u odnosu na načelo bilansnog identiteta? (uporedivost)
 • Kako se obezbeđuje uporedivost i na koje aspekte se odnosi?
 • Možemo govoriti o:
 • formalnoj uporedivosti
 • materijalnoj uporedivosti
na elo kontinuiteta4
Načelo kontinuiteta
 • Formalna uporedivost:
 • Jednakost rasčlanjavanja (redosled,naziv)
 • Nemenjanje sadržine (ne vršiti spajanja, razdvajanja, premeštanja delova pozicija)
 • Nepromenjen način otpisivanja (promena ne utiče na vrednost, nego na uporedivost)
 • Nepromenjen dan bilansa
na elo kontinuiteta5
Načelo kontinuiteta
 • Materijalna uporedivost:
 • Obezbeđuje se poštovanjem i primenom istih pravila u procenjivanja u nizu sukcesivnih obračunskih perioda.
 • Na koji način se ovo obezbeđuje?
 • stalnost procenjivanja (primenjenih metoda)
 • stalnost vrednosti
na elo kontinuiteta6
Načelo kontinuiteta
 • Stalnost procenjivanja:

Da li se može reći da su sva preduzeća dužna da primenjuju ista pravila procenjivanja?

Razlike u uslovima poslovanja vode davanju prava izbora u primeni nekih standarda

primer: otpisivanje – linearno, degresivno

zalihe – FIFO, prosečna nabavna cena,...

Izborom se opredeljuje računovodstvena politika preduzeća

Ko usvaja računovodstvenu politiku?

– Usvaja menadžer na predlog računovođe

na elo kontinuiteta7
Načelo kontinuiteta
 • Da li je dopuštena promena računovodstvene politike?
 • U kojim slučajevima je dopuštena promena?
 • 1) ukoliko je donet novi standard

primer: donošenje MSFI 5uslovilo je promenu u tretiranju stalne imovine namenjene prodaji

2) promena postojećeg standarda

primer: ukidanje LIFO metode – posledica?

Promena vredosti zaliha i rashoda, pa i rezultata

3) promena uslova privređivanja – vodi nerealnom prikazivanju imovine i rezultata

Ukoliko dođe do promene računovodstvene politike, koja je obaveza preduzeća? (u cilju obezbeđenja uporedivosti)

na elo kontinuiteta8
Načelo kontinuiteta
 • Stalnost vrednosti
 • Kada se insistira na ovom zahtevu?

- ako se koristi princip istorijskog troška

Šta se pod njim podrazumeva? Koji je cilj?

Jednom utrvrđene vrednosti za neku imovinu su merodavne za kasnije bilanse

Cilj – onemogućavanje svojevoljnog uticaja na visinu periodičnog rezultata

na elo kontinuiteta9
Načelo kontinuiteta
 • Primer:
 • U cilju smanjivanja velikog rezultata, i samim tim izbegavanja plaćanja poreza, pristupanje vanrednom otpisivanju vrednosti postrojenja i opreme (povećava rashode). U narednom periodu ukoliko se proceni da je sada rezultat nezadovoljavajući, pristupanje ponovonom pripisivanju vrednost datoj imovini (prethodno otpisanoj)
 • Koja je posledica ovakvog postupanja? Šta se dešava sa rezultatom?
 • - manipulacija rezultatom
na elo kontinuiteta10
Načelo kontinuiteta
 • načelo ograničene povezanosti vrednosti
 • načelo neograničene povezanosti vrednosti

Šta se podrazumeva pod načelom ograničene povezanosti vrednosti? Kako se primenjuje?

Primer: Mašina je pribavljena po ceni od 200. Procenjeni vek trajanja iznosi 10 godina. Na kraju četvrte godine pristupa se vanrednom otpisivanju vrednosti mašine za 30. Pretpostavlja se da nije došlo do promene procenjenog veka trajanja. Na kraju pete godine došlo je do porasta tražnje za proizvodima koji se proizvode na ovoj mašini, zbog čega prestaju razlozi za vanrednim otpisivanjem

na elo kontinuiteta11
Načelo kontinuiteta
 • a) kolika je visina otpisa?
 • b) ukoliko je primenjeno načelo ograničene povezanosti vrednosti, kako se evidentira ova promena?
 • c) ukoliko je primenjeno načelo neograničene povezanosti vrednosti, kako se evidentira ova promena?
 • d) u čemu je razlika između ova dva načela? Kako se to odražava na rezultat?
 • U kom slučaju su veće oscilacije ostvarenog rezultata?
na elo kontinuiteta12
Načelo kontinuiteta
 • a) visina otpisa: 200/10=20 (godišnje)

pod pretpostavkom da je primenjeno linearno otpisivanje vrednosti.

b) Vrednost mašine na kraju 4. godine iznosi

200-20x4=120

Vanredno otpisano 30, pa je vrednost nakon toga 120-30=90

otpis godišnji=90/6=15

Na kraju 5. godine vrednost mašine iznosi

90-15=75

Za koliko povećavamo vrednost mašine?

Do visine vrednosti koje bi imala da nije bilo vanrednog otpisa: 200-20x5=100, dakle može se dopisati vrednost od 25

na elo kontinuiteta13
Načelo kontinuiteta
 • c) Obračun je isti kao i pod b. Za koliko povećamo vrednost mašine na kraju pete godine u slučaju načela neograničene povezanosti vrednosti?
 • Nije dopušteno pripisivanje ranije otpisane vrednosti
 • d) Veće oscilacije su u slučaju primene metode neograničene povezanosti vrednosti
na elo kontinuiteta14
Načelo kontinuiteta
 • Primer:
 • Knjigovodstvena vrednost Zaliha robe iznosi 100. Zbog pada tražnje, vrednost zaliha je smanjenja na 60. U skladu sa tim otpisano je 40, koliko iznosi priznat gubitak. Na kraju godine usled rasta tražnje, vrednost zaliha se povećala na 90. Tržišna vrednost po kojoj su zalihe prodate 31.01. iznosila je 100
 • a) primenjeno je načelo ograničene povezanosti vrednosti. Koliko pripisujemo?
 • b) primenjeno je načelo neograničene povezanosti. Koliko pripisujemo?
 • c) uticaj na rezultat?
na elo kontinuiteta15
Načelo kontinuiteta
 • ograničena povezanost – prvo gubitak (ostali rashodi) 40,koji su na kraju godine smanjeni za 20 (ili priznat dobitak), pa je u narednoj godini dobitak 10
 • neograničena povezanost – prvo gubitak 40, pa u narednoj godini dobitak 40
na elo opreznosti
Načelo opreznosti
 • Prvi put definisano zakonom u 17. veku
 • Koji je bio osnovni motiv formulisanja ovog načela?
 • - zaštita poverioca
 • - danas su podjednako bitni i interesi investitora
 • Ciljevi načela opreznosti:
 • 1) sprečavanje precenjivanja neto imovine

* na koji se način ovo postizalo?

* podcenjivanje imovine, precenjivanje obaveza

* načelo niže i više vrednosti

2) sprečavanje precenjivanje rezultata

* na koji način?

* načelo realizacije i impariteta

na elo opreznosti1
Načelo opreznosti
 • Princip niže vrednosti

* kod vrednovanja koje računovodstvene kategorije se koristi? Šta se pod njim podrazumeva?

* Razlikuje se:

1) strogi princip niže vrednosti

2) ublaženi princip niže vrednosti

Šta znači strogi princip niže vrednosti? Za koju imovinu se koristi?

A šta se podrazumeva pod ublaženim principom? Kod koje imovine se primenjuje?

na elo opreznosti2
Načelo opreznosti
 • Princip više vrednosti
 • Kada se primenjuje?
 • Šta se pod njim podrazumeva?
 • Da li postoje izuzeci u kojima je moguće iskazati obaveze po nižoj vrednosti od NV/CK?
 • Dva slučaja:
 • Ako nam poverilac putem ugovora oprosti našu obavezu i pristane na otpis dela potraživanja
 • Otpisivanje dela potraživanja poverioca na osnovu odluke suda u postupka sudskog poravnanja

Strogi princip više vrednosti

na elo opreznosti3
Načelo opreznosti
 • Koja dva načela su nastala iz načela opreznosti?
 • Koja je svrha njihove primene?

* sprečavanje precenjivanja rezultata

 • Načelo realizacije
 • Odnosi se na rezultat i pitanje kada se oni smatraju realizovanim, tj. kada je dopušteno njihovo iskazivanje u BU
 • Kako se definiše dobitak? A gubitak?
 • Kako se tretiraju dobitak i gubitak?
na elo opreznosti4
Načelo opreznosti
 • Primer:
 • Roba A je kupljena po ceni od 120. Na dan bilansiranja vrednost te robe je porasla na 150. Po kojoj vrednosti će ova roba biti prikazana u BS? Koliki je po ovom osnovu dobitak koji se prikazuje u BU?
 • Po kojoj je vrednosti dopušteno prikazivanje imovinskih delova do trenutka njihove realizacije?
na elo opreznosti5
Načelo opreznosti
 • Šta je svrha – suština primene ovog načela?
 • - iskazivanje samo realizovanog rezultata
 • - u skladu sa ovim zahtevom, definisanje trenutka realizacije prihoda (pa i rezultata). Svrha?
 • * izbegavanje samovolje pri sastavljanju FI

* odgovor na pitanje da li prihodi i rezultat pripadaju ili ne datom obračunskom periodu

 • Ne postoji jedan jedinstveni trenutak realizacije
 • To mogu biti: momenat završetka proizvodnje, momenat isporuke, prodaje, naplate...
na elo opreznosti6
Načelo opreznosti
 • Od čega zavisi koji trenutak će biti prihvaćen?
 • Zavisi od uslova, okolnosti pod kojima preduzeće posluje
 • Postojanje više momenata za priznavanje prihoda ne sme biti izgovor za ispoljavanje samovolje sastavljača FI, odnosno svesno vršenje uticaja na visinu iskazanog rezultata
na elo opreznosti7
Načelo opreznosti
 • Načelo impariteta
 • Imparitet znači nejednako
 • Šta se podrazumeva pod ovim načelom?
 • Kako se tretiraju dobitak i gubitak? Kada se priznaju? Koja je razlika u odnosu na načelo realizacije?
 • Koja se cena koristi za odmeravanje visine gubitka? U čemu je razlika u odnosu na načelo niže vrednosti?
na elo impariteta
Načelo impariteta
 • Primer:
 • Nabavna vrednost robe iznosi 100. Na dan bilansa, usled smanjenja tražnje, došlo je do pada tržišne vrednosti robe na 80. Troškovi prodaje iznose 10.
 • a) kolike je gubitak sadržan u vrednosti ovih zaliha
 • b) Koja je posledica nepriznavanja ovog gubitka? Šta se dešava sa vrednošću imovine i rezultata? (finansijki i prinosni položaj)
na elo impariteta1
Načelo impariteta
 • Svrha primene ovog načela?
 • Njegova primena treba da omogući oslobađanje budućih obračunskih perioda gubitaka koji su uslovljeni lošim odlukama donetim u tekućem periodu, tj. vezivanje gubitka za period u kome je i nastao, a ne u kome je realizovan
 • Cilj – bilansiranje bez gubitka (imovine i obaveza)
 • Koje načelo se joškrši na ovaj način?

* načelo uzročnosti

na elo opreznosti8
Načelo opreznosti
 • Za odmeravanje visine gubitka sadržanog u imovini ili obavezama (kod načela impariteta)se koriste prodajne vrednosti (nadoknadivi iznos) – ne cene ponovne nabavke (reprodukcioni troškovi) kao što je to slučaj kod načela niže vrednosti
 • Rezultat?
 • Po pravilu viši gubitak pri primeni načela impariteta u odnosu na gubitak pri primeni načela niže vrednosti – pa se na taj način postiže opreznije odmeravanje rezultata
 • Primena načela tangira i BS i BU
na elo merodavnosti
Načelo merodavnosti
 • Ovonačelonijevezanoneposrednozaizraduposlovnogbilansa (vezanozaporeskibilans)
 • U čemu je razlikaizmeđuporeskogiposlovnogbilansa? Koji suciljevinjihoveizrade?
 • Koja je posledicarazlike u ciljevima? Dali je dobitakiskazan u poslovnomiporeskombilansuisti?

* razlika u pravilimazaprocenjivanjeibilansiranje

 • Štapredstavljaosnovuzaizraduporeskogbilansa?
na elo merodavnosti1
Načelo merodavnosti
 • Poslovnibilanspredstavljaosnovuzaizraduporeskogbilansa
 • Šta se podrazumeva pod obrnutommerodavnošću?
 • Situacija u kojojsupravilazaprocenjivanjemerodavnazaporeskibilans (u skladusaporeskimpropisima) osnovazaizradu (moraju se uvažiti)kod poslovnogbilansa
 • Koja je svrhaovoga? Zaštoikada se pojavljujeobrnutamerodavnost?
na elo merodavnosti2
Načelomerodavnosti
 • Obrnutamerodavnostjavlja se u situacijama u kojimadržavakoristioporezivanjezarealizacijusvojihnefiskalnihciljeva
 • Koji su to nefiskalniciljevi?
 • Kakoihdržavanastojirealizuje?

* poreskimolakšicama

Šta se podrazumeva pod poreskimolakšicama?

na ela merodavnosti
Načelamerodavnosti
 • Primer:

1) Prihvatanjedržavedaiskaže u poreskombilansurezervisanjazapenzije – svrhaovoga je smanjenjepritiskanadržavnipenzioni fond

 • Koja je koristzapreduzećepoosnovuovihrezervisanja?

2) Poreskeolakšice u ciljupodsticanjarazvojaprivrednedelatnosti u određenimpodručjima (pograničnimpodručjima)

Na kojinačin se ostvarujuoveolakšice?

* degresivnoilipotpunootpisivanjeuloženeimovine, poreskaoslobađanja

na elo merodavnosti3
Načelo merodavnosti
 • Bilansiranjaiprocenjivanjapozicijakojenisuregulisaneposebnimporeskimpropisima se vršinaistinačin (saglasnopravilima) u poslovnombilansu
 • Ukolikopostojepravaizborabićekorišćenanaistinačin u poslovnomiporeskombilansu
 • Postojanjepravaizbora u poreskomiposlovnombilansuvodimogućnostipojaveobrnutemerodavnosti
na elo merodavnosti4
Načelo merodavnosti
 • Daliuvekpostojerazlikeizmeđuposlovnogiporeskogbilansa?
 • Kako se u poreskombilansutretirajuprihodiirashodiprikazani u poslovnombilansu? Dali se sviprihodiirashodipriznaju?
 • Koja se pravilamorajupoštovatiprilikomizradeporeskogbilansa?
na elo merodavnosti5
Načelo merodavnosti

1) obavezabilansiranja (aktiviranja, pasiviranja) kojavažizaposlovnivažiizaporeskibilans – sviposlovibilansirani u poslovnombilansubićebilansiranii u poreskombilansu

* šta je poreskaosnovasredstva?

2) zabranabilansiranja u poslovnombilansuvažiizaporeskibilans

3) pravoizborakojevaži u poslovnombilansu u poreskombilansu je značajnosuženoili u potpunostiukinuto

* nakojapravaizbora se pod ovimmisli?

na elo pojedina nog vrednovanja
Načelopojedinačnogvrednovanja
 • Koja je svrhaovognačela? Zašto je bitnopojedinačnoprocenjivanje?
 • Kada se koristinačelopojedinačnogobuhvatanja?
 • Dali je pojedinačnoprocenjivanjeistoštoipojedinačnoobuhvatanje?
na elo pojedina nog vrednovanja1
Načelopojedinačnogvrednovanja
 • Primer:
 • Preduzećeposedujeproizvodnulinijukojučini 8 mašina
 • a) kakoće se saglasnoovomnačeluvrednostoveproizvodnelinijeprikazati u bilansu?
 • b) dali se možerećida se kršiovonačeloukoliko se u bilansuodređeniimovinskidelovi ne prikazujupojedinačno u bilansu
 • npr. vrednostgrađevinkihobjekata (zemljišta, opreme)
na elo pojedina nog vrednovanja2
Načelopojedinačnogvrednovanja
 • Zašto je bitnoovonačelo? Šta je uslovljenonjegovomprimenom? Kojanačelazahtevajunjegovuprimenu?

* načelorealizacijeiimpariteta

Na kojinačinonoutičena ova načela?

- Nemavrednovanjaiznadiznosakoji je uloženzasticanjeimovine, kaonivrednovanjaobavezaispodprimljenognominalnogiznosa

- Rezultat (prodaje) bi bilo nemoguće utvrditi bez poznavanja pojedinačnih vrednosti, odnosno

- Utvrđivanjegubitakasadržanog u imoviniiliobavezama

na elo kontinuiteta poslovanja
Načelokontinuitetaposlovanja
 • going concernprincip
 • u evropskuračunovodstvenupraksupreuzetoiz SAD (uvedeno 4. direktivom)
 • Odražavajednuoddveosnovnepretpostavke u Konceptualnomokviru MRS nakojimapočivafinansijskoizveštavanje (drugapretpostavka je da se svidogađajidokumentuju u trenutkunastanka – obračunska osnova)
na elo kontinuiteta poslovanja1
Načelokontinuitetaposlovanja
 • Šta se zahtevaovimnačelom?
 • Priizradifinansijskihizveštajamorapostojatiuverenjedaposmatranopreduzećenastavljasaposlovanjem
 • Zašto je ovobitno?
 • Koja je razlikaizmeđupreduzećakojenastavljaposlovanjeipreduzećekoje je osnovanozaobavljanjejednokratnogposlovnogpoduhvata (koje se gasi)?
 • Na štaovoutiče? Kako se vrednujuimovinaiobaveze?
 • Gde se nalaziinformacija o tome o kojojpretpostavci je reč?
na elo kontinuiteta poslovanja2
Načelokontinuitetaposlovanja
 • Dali je preduzećeosnovano u skladusaprinicipkontinuitetaposlovanjaili ne zavisiod toga:
 • Dali je osnovanozajednokratnipoduhvatilisaciljemkontinuiranogposlovanja
 • Pod pretpostavkomda je osnovanosaciljemkontinuiranogposlovanja, kojepretpostavkemorajubitiispunjene
na elo kontinuiteta poslovanja3
Načelokontinuitetaposlovanja
 • Kojepretpostavkemorajubitiispunjeneda bi preduzećenastavilodaradi?
 • Koji vremenski period se posmatrakadaproučavamodalisuispunjenidatiuslovi?
 • Indicijekoje bi trebalodaukažudazahtevzakontinuiranimposlovanjem (nadanbilansiranja) nijezadovoljen:
 • nerentabilnoposlovanje – poslovanjesaznačajnimgubitkom
 • teškoće u plaćanju (likvidnosti)
na elo kontinuiteta poslovanja4
Načelokontinuitetaposlovanja
 • Dali se možerećidasvakigubitakilinelikvidnostvodigašenjupreduzeća?
 • Prekid ili nastavak poslovanja zavisi od težine problema, njihovog uzroka kao i spremnosti vlasnika i poverilaca da pomognu oporavak (sanaciju) društva (postoji plan reorganizacije)
 • Uslovzadugoročnoposlovanjeje poslovanjesadobitkomiodržavanjetekućesposobnostiplaćanja
 • Dali je nelikvidnostuslovljavanerentabilnost, tj. dalinerentabilnostuslovljavanelikvidnost?
 • Daliovedvestvariuvekiduzajedno?
na elo realizacije
Načelo realizacije
 • Pravilo čije respektovanje treba da omogući pravilno periodiziranje prihoda po obračunskim periodima.
 • Pravilnom periodizacijom prihoda stvaraju se pretpostavke da na taj način i rezultat bude pravilno periodiziran po poriodima u kojima je nastao.
na elo realizacije1
Načelo realizacije

Šta je cilj ovog načela?

 • proces realizacije
 • trenutak realizacije

Na šta se odnosi proces realizacije?

Koja je razlika u odnosu na trenutak realizacije?

na elo realizacije2
Načelo realizacije
 • Cilj načela:
 • da se događaj nabavke i proizvodnje učini neutralnim po visinu rezultata i
 • da se utvrdi trenutak realizacije

Društvenaodgovornostfirme

na elo realizacije3
Načelo realizacije
 • Koji se od sledećih trenutaka smatra trenutkom realizacije?
 • * završetak proizvodnje
 • * sklapanje ugovora sa kupcem
 • * trenutak isporuke
 • * trenutak prihvatanja isporuke od strane kupca
 • * trenutak naplate
 • * istek datog garantnog roka
na elo realizacije4
Načelo realizacije
 • Od čega zavisi koji će trenutak biti prihvaćen?
 • Kako se procenjuje adekvatnost odabranog trenutka realizacije?
 • Kada se određuje trenutak realizacije prednost se daje ekonomskoj suštini
 • Adekvatnost odabranog trenutka realizacije se procenjuje sa stanovišta realnosti obračunatog rezultata i obezbeđenja održanja kapitala
na elo realizacije5
Načelo realizacije

Primer:

Preduzeće “A” se bavi proizvodnjom ženskih cipela. 25.01.2011. je kupljeno kože u vrednosti od 100.000 RSD i antilopa u vrednosti od 50.000 RSD. Troškovo zarada proizvodnih radnika iznosili su 200.000. Posebni pojedinačni troškovi su iznosili 80.000. U novembru je prodato polovina zaliha (500 pari cipela) po ceni od 1000 po jednom komadu. Troškovi uprave i prodaje iznose 20.000. Do kraja godine nije bilo novih nabavki ni prodaje.

 • kolika bi bila vrednost zaliha da nije došlo do prodaje? Kolika je vrednost zaliha nakon prodaje?
 • koliki su rashodi? prihodi? Koliki je ostvareni dobitak/gubitak koje preduzeće ostvarilo po osnovu svog poslovanja u 2011?
 • šta se postiže obuhvatanjem (knjiženjem) rashoda?
na elo realizacije6
Načelo realizacije
 • Nastavak primera:

Na dan sastavljanja godišnjeg obračuna utvrđeno je da je tržišna vrednost ženskih cipela, zbog novogodišnjih popusta (rast tražnje), porasla na 1500 po paru cipela.

 • Kolika je vrednost zaliha cipela utvrđena 31.12?
 • Za koliko se povećao rezultat zahvaljujući ovom porastu tražnje?

Da li je priznavanje ovog dobitka u skladu sa načelom realizacije?

na elo realizacije7
Načelo realizacije
 • Koja je razlika između proizvodne i komercijalne CK?
 • Prilikom izbora trenutka realizacije, potrebno je praviti razliku između:
 • Prihoda od prodaje
 • Prihoda koji nastaju sa protokom vremena
 • Prihodi koji nastaju od slučaja do slučaja
na elo realizacije8
Načelo realizacije

1) Prihodi od prodaje – najveći deo prihoda

Od čega zavisi kada će ovi prihodi biti realizovani (trenutak realizacije)?

Razlikujemo:

 • prodaju za gotovo
 • prodaju na kredit
na elo realizacije9
Načelo realizacije
 • Ako se prodaja vrši za gotovo, kada se priznaju prihodi?
 • Primer:

Preduzeće “B” je maloprodajno preduzeće, koje se bavi prodajom kafe. U toku januara 2012. prodato je kafe u vrednosti od 120.000 RSD. Sredinom februara preduzeće je primilo reklamaciju od jednog kupca da je količina primljene kafe manja od dogovorene, i u skladu sa tim zahteva popust od 10%. Nakon detaljne analize u preduzeću “B” ustanovljeno je da je došlo do propusta prilikom isporuke kafe odnosnom kupcu, zbog čega je odobren zahtevani popust.

 • kada se priznaju prihodi od ove prodaje?
 • kako se evidentira naknadno odobreni popust? Šta on tangira?
na elo realizacije10
Načelo realizacije
 • Ako se prodaja vrši na kredit, kada se priznaju prihodi?
 • Primer:

Preduzeće “C” se bavi proizvodnjom nameštaja. 15.03.2011. sklopljen je ugovor sa preduzećem “B” o prodaji nameštaja u vrednosti od 200.000 RSD. Istog dana je sastavljena prodajna faktura i prosleđena preduzeću “B”. Prema ugovoru, nameštaj će preduzeću “B” biti isporučen u roku od mesec dana nakon potpisivanja ugovora (15.04.), a preduzeće “B” je dužno da u roku od 3 meseca nakon prijema nameštaja izmiri svoje obaveze

 • kada preduzeće “C” može da prizna prihode po osnovu ove prodaje?
 • koji uslovi moraju da budu ispunjeni da bi se priznali prihodi po osnovu prodaje?
 • kakva mora da bude prodajna faktura koja prati ovu prodaju? Koje uslove ona mora da ispunjava?

* formalna, vremenska i materijalna urednost

na elo realizacije11
Načelo realizacije
 • Na šta se odnosi formalna urednost fakture?
 • A vremenska? Materijalna?
 • Zašto je važno da faktura bude sastavljena na ovaj način, tj. da ispunjava ove uslove?
 • Priznavanjem prihoda na osnovu isporuke fakture prihvaćene od strane kupca, dovodi do toga da se realizacija “razbija” na dva događaja (trenutka):
 • trenutak prodaje (vodi nastajanju potraživanja)
 • trenutak plaćanja (naplate)
na elo realizacije12
Načelo realizacije
 • Koji se prigovor upućuje ovakvom načinu priznavanja prihoda?
 • Nastavak primera:
 • 20.06. nad preduzećem “B” je pokrenut stečajni postupak zbog nemogućnosti izmirenja obaveza prema svojim poveriocima. Stečajni upravnik je obavestio preduzeće “C” da će preduzeće “B” biti u mogućnosti da izmiri 60% svojih obaveza prema toj firmi.
 • a) koja je posledica ovog događaja?
 • b) kako se to odražava na visinu naplaćenog prihoda?
 • c) da li su i kada prihodi i prilivi gotovine po osnovu prodaje jednaki?
na elo realizacije13
Načelo realizacije
 • Primer:
 • Prodato je robe u vrednosti od 100.000 RSD u toku oktobra 2011. Prema ugovoru, polovina prodate robe se plaća odmah u gotovu, dok je rok za plaćanje druge polovine 4 meseca. Procenjeno je da neće biti naplaćeno 20% potraživanja.
 • koliki je priliv gotovine po osnovu te prodaje na dan bilansa? Koliki je iznos prihoda evidentiran u bilansu uspeha?
 • koliki je gubitak po osnovu otpisivanja dela potraživanja?
 • kakve su posledice ovog događaja na godišnji rezultat prema načelu realizacije?
 • koje se načelo krši strogim pridržavanjem za načelo realizacije u ovom slučaju?
na elo realizacije14
Načelo realizacije

Preduzeće “C” je sklopilo ugovor o prodaji nameštaja – fotelja, sa jednim kupcem u vrednosti od 100.000 RSD, pri čemu je prema ugovoru dogovorena isporuka fotelja 6 meseci nakon sklapanja ugovora, a kupac je odmah uplatio punu vrednost ovih fotelja.

 • kada preduzeće “C” može da prizna prihode po osnovu ove prodaje?
 • kako se evidentira ovaj događaj u trenutku sklapanja ugovora?
 • zašto se ova obaveza preduzeća prikazuje odvojeno od ostalih obaveza preduzeća?
na elo realizacije15
Načelo realizacije
 • Prihodi od usluga – kada se priznaju?

* zahtevaju protok vremena

 • Kada se priznaju prihodi u sledećim slučajevima:

a) Transportne usluge

b) Davanje kancelarije u zakup – usluge zakupa

c) Usluge zastupanja

* kako se naziva strana koja se zastupa

* koja je korist od zastupanja za zastupnika

d) Usluga izgradnje poslovne zgrade

na elo realizacije16
Načelo realizacije
 • Primer:

Preduzeće “D” je građevinsko preduzeće koje se bavi gradnjim zgrada – poslovnih, stambenih objekata. Početkom 2011. godine (januar) sklopljen je ugovor o izgradnji poslovne zgrade - četvorospratnice, sa rokom završetka 3 godine. Prema ugovoru, izgradnja će se odvijati u četiri faze. Procenjeno je da će izgradnja zgrade koštati 1.000.000. Ukupni prihodi koji se očekuju od realizacije ovog projekta iznose 2.000.000

 • kada se stiču uslovi za priznavanje prihoda po osnovu ovog ugovora? Kada bi trebalo priznati ukoliko se respektuje formalni pristup?
 • Koje probleme sa sobom povlači ovakvo priznavanje prihoda? Kada se stvara dobitak?
 • Ukoliko se prednost daje ekonomskoj suštini u odnosu na pravnu formu, kako se treba vrši priznavanje ovih prihoda?
na elo realizacije17
Načelo realizacije
 • U slučaju kada se proizvodnja proteže na više obračunskih perioda, koji su to uslovi koji moraju biti ispunjeni kako bi se stekao uslov za priznavanje tih prihoda pre potpunog završetka procesa izgradnje?
 • proizvodnja za poznatog kupca
 • porudžbina mora biti deljiva
 • poznatiznosprihodaidobitkakojićeizvršenjemposlabitiostvaren
 • nepostojanjerizikanezavršetkaposla

Šta ovi usloviznače? Šta se njima zahteva?

na elo realizacije18
Načelorealizacije
 • Odmeravanjevisineostvarenogdobitka, koji se možepripisatidatomobračunskomperiodu, vrši se saglasnostepenudovršenosti
 • Kako se utvrđujestependovršenosti?
 • Kako se utvrđuje prihodkoji se možepripisatidatomperiodunaosnovuovakoutvrđenogstepenadovršenosti?
 • a) naukupanprihododprodaje se primenistopadovršenostiradova
 • b) ugovorenastopadobitka se primeninaiznosplaniranihtroškovaizvršenihradova
na elo realizacije19
Načelo realizacije
 • Nastavak primera:

Do kraja marta završeni su svi zemljani radovi i postavljeni su temelji zgrade, što predstavlja prvu fazu realizacije datog projekta. Nastali troškovi iznose 300.000.

 • koliki su prihodi koji se smeju priznati na kraju 2011, ukoliko se prihodi priznaju srazmerno stepenu dovršenosti
na elo realizacije20
Načelo realizacije
 • 250.000 (planirani - standardni troškovi za prvu fazu)
 • 250.000/1.000.000=0,25*100=25%
 • stepen dovršenosti iznosi 25%
 • prihodi koji se priznaju:
 • 25%*2.000.000=500.000
 • rezultat=500.000-250.000-(300.000-250.000)=200.000
 • Koji su uslovi za ovako priznavanje prihoda (rezultata)?
 • Uslovi:
 • a) ne postoji rizik od nezavršetka posla
 • b) ne postoji rizik nemogućnosti naplate potraživanja
na elo realizacije21
Načelo realizacije

b) ukoliko ne postoji mogućnost da utvrdimo stepen dovršenosti, kako priznajemo prihode? Koliki su onda prihodi na kraju godine?

* priznavanje u visini nastalih troškova

* koliki je ostvareni rezultat u ovom slučaju?

* razlog ovakvog postupanja

1) pouzdaniji uvid u rentabilnost preduzeća

2) u skladu s tim realnije i isprvanije poslovne odluke

3) omogućava se stalna kontrola izvršenja plana poređenjem stvarnih i standardnih troškova

na elo realizacije22
Načelo realizacije
 • Kao zaključak, čemu doprinosi delimični obračun velikih porudžbina?
 • poboljšanju Računa uspeha
 • sigurnijim osnovama za donošenje poslovnih odluka
 • kontroli izvršenja plana

Pretpostavka?

* Razvijen pogonski obračun

Zašto?

* podaci o planiranim, stvarnimtroškovima, pa posledičnoprekoračenjima, sniženjima

na elo realizacije23
Načelo realizacije
 • Prihodiodučešća u kapitalu
 • Šta se podrazumeva pod ovimprihodima?

Primer:

Preduzeće “H” je proizvođačstakla. U toku 2011. godineprodato je stakla u vrednostiod 500.000 RSD preduzeću “V”. Premasklopljenomugovoru, isporuka se vršiodmah, a preduzeće “V” je dužnodakroz 2 mesecaodtrenutkaisporukeizmirisvojuobavezu. Po isteku 2 meseca, preduzeće “V” je zbogtrenutnihproblemasalikvidnošću, a radiizmirenjasvojihobaveza, predalopreduzeću “H” 1.000 običnihakcija (10% odukupnogbrojaakcija) čija je tržišnavrednost 500 poakciji. Dobitakpreduzeća “V” je nakraju 2011. (godišnjiobračun) iznosio 10.000.000 RSD.

na elo realizacije24
Načelo realizacije
 • kada se oviprihodipoosnovuučešćasmatrajurealizovanim (kod preduzeća “H”)?
 • Koliki je dobitakpreduzeća “H” poosnovuučešća u kapitalu
 • kada se iskazujuoviprihodi(u bilansuuspeha) u preduzeću “V”?
 • kada bi se priznaoovajprihoddasu u pitanjupreferencijalne (kumulativne) akcije?

Štaznačipreferencijalnekumulativneakcije? U čemu je razlika u odnosunaobičneakcije?

na elo realizacije25
Načelo realizacije
 • Prihodikojinastajusaprotokomvremena
 • Koji su to prihodi?
 • Primer:

Imamodugoročniplasmankoji se naplaćujepolugodišnje (anuitet)

 • kakoobuhvatamoprihodepoosnovukamata? Kadapriznajemooveprihode?
 • Kadanaplaćujemooveprihode?
 • Kako se vršiperiodizacijaovihprihoda?

* dodeljuju se premavremenskojsrazmerinezavisnood toga kolikoiznosenaplaćeni, odnosnoobračunatiiznosiovihprihoda

* Šta to značipremavremenskojsrazmeri?

na elo realizacije26
Načelo realizacije
 • Unaprednaplaćenazakupnina
 • Kako se knjigovodstvenoobuhvata?
 • Potraživanjeiliobaveza?
 • Kada se priznajeovajprihod?
 • Primer:

Prodato je robe u vrednostiod 50.000 RSD. Roba je pripremljenazaisporuku, faktura je pod uobičajnimuslovimaplaćanjaposlatakupcu. Kupaczahtevada se isporukaodložiza 60 dana, pri čemu je prihvatio i platio isporučenu robu,

a) kada se priznajeprihodpoosnovuoveprodaje?

b) kakozahtevkupcautičenapriznavanjeprihodainjegovuvisinu?

na elo realizacije27
Načelo realizacije
 • Kupcusuisporučene tri mašine (zasipanje, mešanjeisušenje) kojesudeoproizvodnelinijekoja se koristi u proizvodnjipraškazaveš. Vrednostoveproizvodnelinije je procenjenana 600.000 RSD. Da bi se počelosanjihovimkorišćenjem, neophodno je izvršitimontažu (povezivanjeikordiniranje) ovihmašina, pričemusupriodređivanjuprodajneceneovitroškoviukalkulisani u cenu. Troškovimontažesuprocenjenina 450.000, alimontažanijeobavljena

a) Dalisuispunjeniuslovizapriznavanjeprihodapoosnovuisporuke?

b) Kada se mogupriznatiprihodipoosnovuisporukeoveproizvodnelinije?

na elo realizacije28
Načelo realizacije
 • Kupljeno je robe u vrednostiod 40.000 RSD. Premazaključenomkupoprodajnomugovoru, uplata se vrši u 8 mesečnih rata. Po uplatiposlednje, 8. rate, izvršiće se isporukakupljene robe
 • Kada se mogupriznatiprihodipoosnovuprodaje robe? Zašto?
 • Štapredstavljaisplaćeniiznosod 40.000 zaprodavcaove robe?
 • Kolika je vrednostove robe u trenutkunjenekupovine, tj. pokojojvrednostibilansiramoovurobu?

* po sadašnjoj vrednosti

na elo realizacije29
Načelo realizacije
 • Organizovan je koncertDženifer Lopez u Kombankareni. Kartezakoncertsu u prodajipoceniod 2.990 dinara. Nivo 2 - 3.990 dinara, nivo 1 - 5.990 din. Ulazniceza fun pit mogu se kupitipoceniod 4.290 din. Ulaznicezaparterkreću se od 2.990 dinara do 5.790 dinara. Cena VIP karte je 22.000 dinara.
 • kadaorganizatoriovogkoncertamogudapriznajuprihodpoosnovuprodajeulaznica
 • zašto se prihodi ne mogupriznati u trenutkuugovaranjakoncerta?
na elo realizacije30
Načelo realizacije
 • StudentinasamofinansiranjunaEkonomskomfakultetudužnisuda plate naimeškolarine 100.000 RSD pogodini, pričemusu u školarinuuključeniiudžbenici. Plaćanje se vrši u ratama.

* Kada se smejupriznatiprihodipoosnovunaplaćenihškolarina?

n a elo razgrani enja prema predmetu i vremenu na elo uzro nosti
Načelorazgraničenjapremapredmetuivremenu (načelouzročnosti)
 • Šta je suštinaovognačela?
 • Njegovzadatak je darashodibududodeljeniobračunskimperiodima u kojimasunastaliprihodikojisudoveli do nastankatihrashoda
 • Cilj?
 • Utvrđivanjeraspodeljivogiuporedivogperiodičnogrezultata
n a elo razgrani enja prema predmetu i vremenu na elo uzro nosti1
Načelorazgraničenjapremapredmetuivremenu (načelouzročnosti)
 • Problem sadodeljevinjemrashodaodgovarajućimobračunskimperiodima u najvećojmeri se svodinarazgraničenjepremapredmetu
 • Zašto?
 • Štaznačipremapredmetu?
 • S obziromdanajvećideoprihodačineprihodipoosnovurealizacije, potrebno je utvrditiulaganja (trošenja) kojasumoralanastatida bi datiproizvodibiliproizvedeniiprodati
 • Predmet – učinakzakoji mi vezujemorashode
n a elo razgrani enja prema predmetu i vremenu na elo uzro nosti2
Načelorazgraničenjapremapredmetuivremenu (načelouzročnosti)
 • Odčegazavisitačnostobračunatihrashoda (iimovine) prilikomprodaje?
 • Odčegazavisitačnostobračunatecenekoštanjagotovihproizvoda?
 • Zavisiododnosanabavke, proizvodnje, potrošnje, prodaje
 • Dali se možereći:
 • nabavka = potrošnja
 • proizvodnja = prodaja
 • Koji se problemiikadajavljaju u ovomslučaju?
n a elo razgrani enja prema predmetu i vremenu na elo uzro nosti3
Načelorazgraničenjapremapredmetuivremenu (načelouzročnosti)
 • Zašto je bitnacenakoštanja? Kojesuposledicegrešaka u obračunuvisinecenekoštanja?
 • * posledica: pogrešnitroškovi, vrednostimovine, rashodipogrešanrezultat
 • Štasudirektnitroškovi? A indirektni?
 • Kada se javlja problem priliomutvrđivanjacenekoštanja?
n a elo razgrani enja prema predmetu i vremenu na elo uzro nosti4
Načelorazgraničenjapremapredmetuivremenu (načelouzročnosti)
 • Kako se alocirajuindirektnitroškovinaučinke? Koji se uslovpostavljaizaovogzahtevazanjihovimalociranjem?
 • * razvijenpogonskiobračun
 • * pravilanizborključevazaalokaciju
 • Koji se troškoviuključuju u cenukoštanja?
 • Šta se smatrarashodomperioda?
n a elo razgrani enja prema predmetu i vremenu na elo uzro nosti5
Načelorazgraničenjapremapredmetuivremenu (načelouzročnosti)
 • Primer idirektnihtroškovaiključevazanjihovualokaciju
n a elo razgrani enja prema predmetu i vremenu na elo uzro nosti6
Načelorazgraničenjapremapredmetuivremenu (načelouzročnosti)
 • Na šta se odnosirazgraničenjepremavremenu?
 • troškovi (rashodi) koji se javljajusaprotokomvremena
 • troškovi (rashodi) koji se javljajuodslučaja do slučaja
 • Principvremenskesrazmere
n a elo razgrani enja prema predmetu i vremenu na elo uzro nosti7
Načelorazgraničenjapremapredmetuivremenu (načelouzročnosti)
 • Troškoviirashodikojinastajusaprotokomvremena
 • Primer:
 • Plaćena je zakuninapočetkomnovembrazanarednih 3 godine u iznosuod 600.000 RSD.
 • kako se knjigovodstvenoobuhvata ova promena? Štapredstavljaiznosod 600.000 zapreduzećekoje je platilozakupninu
 • koliki se deoovihtroškovamožepripisatitekućemperiodu? kako se obuhvataostatak?
 • Koliki se iznosmožepripisatinarednojposlovnojgodini? kako se ovoknjigovodstvenoobuhvata?
n a elo razgrani enja prema predmetu i vremenu na elo uzro nosti8
Načelorazgraničenjapremapredmetuivremenu (načelouzročnosti)
 • b) 600.000 * 2/36 = 50.000

preostaliiznos: 600.000 – 50.000 = 550.000

štapredstavljapreostaliiznos?

* AVR

Štaznači AVR?

 • c) 600.000 * 12/36 = 200.000
n a elo razgrani enja prema predmetu i vremenu na elo uzro nosti9
Načelorazgraničenjapremapredmetuivremenu (načelouzročnosti)
 • Rashodikoji se javljaju s vremenanavreme
 • 1) naknadnoobračunatirashodi
 • 2) rashodbezprotučinidbe
 • Primer:
 • Preduzeće “M” se baviproizvodnjombeletehnike. U tokumaja 2008. je prodatofrižidera u vrednostiod 200.000. Data je garancijana tri godine. Po osnovu date garancije, formiranasurezervisanjau vrednostiod 100.000 koliko se ocenjujedaćeiznosititroškovipopravkedelova. Tokom 2011. sukvarovinaovimproizvodimadoveli do nastankatroškovapopravkiod 150.000 RSD
n a elo razgrani enja prema predmetu i vremenu na elo uzro nosti10
Načelorazgraničenjapremapredmetuivremenu (načelouzročnosti)
 • a) kako se formirajurezervisanjaikada se onaformiraju?
 • b) Kako se tretirarazlikakoja se javljaizmeđuvišihstvarnonastalihtroškovapopravkiiformiranihrezervisanja
n a elo razgrani enja prema predmetu i vremenu na elo uzro nosti11
Načelorazgraničenjapremapredmetuivremenu (načelouzročnosti)
 • Primer:

Preduzeće “N” je u tokumaja 2010. prodalogotovihproizvoda u vrednostiod 300.000, nakredit. Tokomnovembrapreduzeće je dobiloinformacijuda je nadpreduzećemkupcempokrenutstečajnipostupak. Procenjeno je daćebitinaplaćeno 70% potraživanja.

 • koliko je potrebnootpisatipotraživanja

* 90.000 RSD

n a elo razgrani enja prema predmetu i vremenu na elo uzro nosti12
Načelorazgraničenjapremapredmetuivremenu (načelouzročnosti)
 • Tokom 2011. se javilapotrebada se otpišedodatnih 10.000, takoda je natekućiračunpreduzeća “N” uplaćeno 200.000 RSD.

b) kako se dodatniotpisodražavanarezultattekućegperioda?

c) Štapredstavljadodatanotpis?

d) Šta se dešavasarezultatomprethodnogperioda?

Koji je trenutakrelevantanzapriznavanjeovihrashoda?

Trenutakspoznaje, ne trenutakplaćanja

n a elo razgrani enja prema predmetu i vremenu na elo uzro nosti13
Načelorazgraničenjapremapredmetuivremenu (načelouzročnosti)
 • Troškovibezprotučinidbe
 • Šta se podrazumeva pod ovimtroškovima?
 • Kako se tretirajuovitroškovi?
 • Štaihprouzrukuje, izaziva?
 • * Posledicaranijedonetihpogrešnihodluka
 • Primer:
 • a) troškovineiskorišćenogkapaciteta
 • b) datipokloni
 • c) manjkovinaimovinikojipadajunateretpreduzeća (ne računopolagača)
n a elo impariteta
Načeloimpariteta
 • Koja je svrhaovognačela?
 • Cilj – da se krozprimenuovognačelaobezbediopreznoodmeravanjerezultata
 • Prvobitnaprimenavezanazazalihe
 • Nejednaktretmandobitakaigubitaka
 • Kako se utvrđujerezultatuzrespektovanjeovognačela?
 • Koji je uslovzaprimenuovognačela?
 • * principistorijskogtroška
 • Šta se dešava u slučajuprimenefervrednosti?
n a elo impariteta1
Načeloimpariteta
 • Primer:

Preduzeće “N” se baviproizvodnjombeletehnike. U tokumaja 2010. ostvarena je prodajašporeta u vrednostiod 1.000.000 RSD. Premaugovoru, prodaja je izvršenanakredit, a rokzaotplatuiznosi 3 godine, pričemuće se otplatavršiti u jednakimmesečnimratama.

U decembru je nadjednimkupcempokrenutstečajnipostupak. Potraživanjepremaovomkupcuiznosi 50.000. Procenjeno je daćebitinaplaćeno 50% potraživanja

n a elo impariteta2
Načeloimpariteta
 • pokomiznosutrebabilansiratiovopotraživanje u godišnjembilansu (poosnovuprodaješporeta u toku 2010)
 • šta se dešavasarezultatomtekućegperioda?
 • kadaćeovajgubitakbitirealizovan
 • pod pretpostavkomda se ovopreduzećestrogopridržavaprinciparealizacije, kakavćebitiuticajnarezultattekućegperiodapoosnovuovogdogađaja? U komslučaju je rezultatveći?
n a elo impariteta3
Načeloimpariteta
 • Koje se načelakršerespektovanjemnačelaimpariteta?
 • * načelorealizacije
 • * načelouzročnosti (korelacije)

Kako se kršinačelouzročnosti?

Zašto se favorizujenačeloimpariteta?

Namera je da se prihodimajednogperiodasuprostave ne samotimprihodimaprouzrokovanirashodi, većigubicikojinastaju u tom periodu

n a elo impariteta4
Načeloimpariteta
 • Načeloimpariteta se uvekodnosinagubitkekojiproističuizpojedinačnihposlova, a kojisusadržani u vrednostiimovine/obaveza
 • Kako se utvrđujedali u vrednostinekogimovinskogdela/obaveze je sadržangubitak?
 • Kako se utvrđujevisina tog gubitka?
 • Po kojojvrednosti se trebabilansiraimovina u skladusaovimnačelom?
n a elo impariteta5
Načeloimpariteta
 • Primer:
 • Preduzeće “J” je proizvodnopreduzeće. U tokugodine je pribavljenomaterijala “A” 250kg poceniod 1000din/kg, imaterijala “B” 120kg, poceniod 800din/kg. Troškovipreradeiznose 6000, varijabilnitroškoviprodajeiznose 4000. Ostvareniprihodipoosnovuprodajeproizvodaiznose 350000. Ukolikoželimodaproizvedemo 200 komadaproizvoda, pod pretpostavkomdanam je potrebnodabismo to ostvarili, još 20kg materijala “A” i 10kg materijala “B”, pričemu se materijal “A” dodatnomožepribavipoceniod 1100 din/kg, a materijal “B” poceniod 820din/kg.
n a elo impariteta6
Načeloimpariteta
 • izračunativrednostmaterijalapotrebnogzaproizvodnjuželjenekoličinedobara
 • utvrditidali je u vrednostizalihasadržangubitak

Vrednostmaterijala “A” = 1000*250 + 1100*20 = 250000+22000=272000

Vrednostmaterijala “B” = 800*120 + 820*10=96000+8200=104200

Ukupnavrednostmaterijala = 272000+104200=376200

376200+ 6000 = 382200

Dvevarijanteproverepostojanjagubitka:

I 382200+4000= 386200 350000 (prihodi)

II 382200 350000-4000=346000

koliki je gubitak?

36200 RSD

n a elo impariteta7
Načeloimpariteta
 • Primer 2:

Preduzeće “U” je proizvodnopreduzeće. U tokugodineproizvedeno je 500 komadaproizvoda. Troškoviproizvodnjenastali u tokudatogobračunskogperiodaiznose 2500, troškovizaradaproizvodnihradnikaiznose 1000, neproizvodnih 800. Posebnipojedinačnitroškoviproizvodnjeiznose 200. Datiproizvodisupočetkomnovembraprodatipoceniod 2.000.000. Varijabilnitroškoviprodajeiznose 40.000.

n a elo impariteta8
Načeloimpariteta
 • kolika je knjigovodstvenavrednostzaliha?
 • dali je u vrednostizalihagotovihproizvodasadržangubitak? Ukolikojestekoliko on iznosi?

CK=2500+1000+200=3700

Vrednostzaliha=3700*500=1.850.000

Netoprodajnavrednost=2000000-40000=1.960.000

* u vrednostizalihanemagubitaka, s obziromda je vrednostzalihavišaodnetoprodajnevrednosti

n a elo impariteta9
Načeloimpariteta
 • Primer 3:

Preduzeće poseduje zalihe nedovršene proizvodnje (2000 komada), pri čemu cena po kojoj se ove zalihe vrednuju iznosi 180.000 RSD. Troškovi prerade (završetka proizvodnje) iznose 40.000. Očekuje se da će ovi proizvodi nakon kompletiranja proizvodnje biti prodavani po ceni od 120 din/kom, a da će varijabilni troškovi prodaje iznositi 50000

n a elo impariteta10
Načeloimpariteta
 • da li je u vrednosti ovih zaliha sadržan gubitak? Ako jeste koliko on iznosi?
 • kakva je likvidnost ovih zaliha? Da li je veća likvidnost zaliha materijala ili nedovršene proizvodnje?

CK nedovršene proizvodnje = 180.000

Troškovi prerade = 40.000

CK gotovih proizvoda = 180000+40000=220.000

Neto prodajna vrednost = 120*2000-50000= 240000-50000=190.000

Gubitak = 220000-190000=30.000

n a elo impariteta11
Načeloimpariteta
 • Kako se utvrđuje gubitak u zalihama robe?
 • U čemu je razlika u odnosu na utvrđivanje gubitka sadržanog u zalihama gotovih proizvoda?

* koristi se NV, ne CK

n a elo impariteta12
Načeloimpariteta
 • Primer 4:

Preduzeće“I” je proizvodnopreduzeće. U januarutekućegodine (2007)pribavljenesunovemašine u vrednostiod 1.000.000 RSD, kojesuodmahstavljene u upotrebu. Procenjenivektrajanjaiznosi 20 godina. Pretpostavka je da se koristilinearnootpisivanje. Na kraju 5 godine (2011)korišćenjadošlo je do naglogpadatražnjezaproizvodimakoji se proizvodenaovojmašini. Pretpostavka je da se ova mašinakoristiisključivozaproizvodnjusamotihproizvoda. Po osnovuproizvodnjeiprodajeovihproizvodaostvaruje se godišnjiprihodod100.000 (na kraju godine). Varijabilnitroškoviprodajeiznose1.000.000, a godišnji troškovi upotrebe ove mašine (zbog potrebe podmazivanja, čišćenja, održavanja mašine) iznose 25.000. Tržišna kamatna stopa iznosi 10%

n a elo impariteta13
Načeloimpariteta

Neotpisana vrednost+sadašnja vrednost troškova=750.000+104.250=854.250

Gubitak = 854.250-416.990=437.260

Koje su indikacije da je došlo do obezvređenja sredstva?

n a elo impariteta14
Načeloimpariteta
 • kolika je visinagodišnjihotpisa
 • dali je u vrednostiovihsredstavasadržangubitak. Ukolikojeste, koliko on iznosi?

Visinaotpisa (godišnje) =1000000/20=50.000

Ukupnootpisano=50000*5=250.000

Sadašnjavrednostsredstva = 1.000.000-250.000=750.000

Ukupniprihodi (sadašnja vrednost za proteklih 5 godina) =100.000+100.000/(1+0,10)+100.000/(1+0,10)²+100.000/(1+0,10)³+100.000/(1+0,10)⁴=416.986,54~416.990

Ukupni troškovi (sadašnja vrednost)=25.000+25000/(1+0,10)+25000/(1+0,10)²+25000/(1+0,10)³+25000/(1+0,10)⁴=104.246,63~104.250

n a elo impariteta15
Načeloimpariteta
 • Na čemupočivautvrđivanjenegativnogdoprinosauspehu – pretpostavke?

a) Gubiciu slučajurespektovanjanačelaidentitetanisuidentičnigubicimakoji se utvrđuju u slučajurespektovanjanačelaniževrednosti (knjigovodstvenavrednost-dnevnavrednost)

* kakav je odnos između gubitaka utvrđenih u skladu sa načelom impariteta i principom niže vrednosti

b) Alternativnevrednostinatržištunabavkenisumerodavneprilikomutvrđivanjavisinegubitka u skladusaovimnačelom

c) Za utvrđivanjenegativnihdoprinosauspehumerodavnesucenesatržištaprodaje

n a elo impariteta16
Načeloimpariteta
 • Kako se utvrđuje gubitak sadržan u vrednosti potraživanja? Koje se vrednosti porede?

* razlika između više knjigovodstvene vrednosti i niže vrednosti mogućeg unovčenja potraživanja (iznos koji će biti naplaćen)

Kako se utvrđuje postojanje gubitka u vrednosti obaveza?

* razlika između višeg iznosa potrebnog za izmirenje obaveza i nižeg knjigovodstvenog iznosa (nominalna vrednost obaveza)

ad