สื่อการสอน
Download
1 / 49

?????????? ??????? ???????? ??????????????????? 6 ?????? ???????? ?????????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 361 Views
 • Uploaded on

สื่อการสอน รายวิชา ชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้สอน นายบัญชา ฤทธิ์มังกร กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ. ระบบต่อมไร้ท่อ. Endocrine System. ระบบประสาทกับระบบต่อมไร้ท่อ. ฮอร์โมน ( Hormone ). Hormone. ประเภทของต่อม ( Type of gland ).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '?????????? ??????? ???????? ??????????????????? 6 ?????? ???????? ??????????' - trella


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
6

สื่อการสอน

รายวิชา ชีววิทยา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผู้สอน นายบัญชา ฤทธิ์มังกร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ6
ระบบประสาทกับระบบต่อมไร้ท่อระบบประสาทกับระบบต่อมไร้ท่อ


Hormone
ฮอร์โมน (ระบบประสาทกับระบบต่อมไร้ท่อHormone)

Hormone


6

ประเภทของต่อม (ระบบประสาทกับระบบต่อมไร้ท่อType of gland)

ประเภทของต่อม ในร่างกายจำแนก

เป็น 2 ประเภท คือ

ต่อมมีท่อ (Exocrine gland)

ต่อมไร้ท่อ (Endocrine gland)


6

ประเภทของต่อมไร้ท่อระบบประสาทกับระบบต่อมไร้ท่อ

ประเภทของต่อมไร้ท่อ ในร่างกายจำแนกเป็น 2 ประเภท คือ

1. ต่อมไร้ท่อที่จำเป็นต่อชีวิต (Essential endocrine gland)

1.1) ต่อมพาราไทรอยด์ ( parathyroid )


6

1.2) ระบบประสาทกับระบบต่อมไร้ท่อต่อมหมวกไตชั้นนอก ( Adrenal cortex )


6

1.3) ต่อมไอส์เลทของตับอ่อน ( Islets of Langerhans )


6

2. ต่อมไอส์เลทของตับอ่อน ( ต่อมที่ไม่จำเป็นหรือจำเป็นน้อยมาก (Non - Essential endocrine gland)

2.1) ต่อมใต้สมอง ( Pituitary )


6

2.2) ต่อมไทรอยด์ ( ต่อมไอส์เลทของตับอ่อน ( Thyroid )


6

2.3) ต่อมหมวกไตชั้นใน ( ต่อมไอส์เลทของตับอ่อน ( adrenal medulla )


6

2.4) ต่อมไพเนียล ( ต่อมไอส์เลทของตับอ่อน ( Pineal )


6

2.5) ต่อมไทมัส ( ต่อมไอส์เลทของตับอ่อน ( Thymus )


6

2.6) ต่อมเพศ ( ต่อมไอส์เลทของตับอ่อน ( Gonads )


6
ประเภทของฮอร์โมน ต่อมไอส์เลทของตับอ่อน (

 • ประเภทของฮอร์โมนจำแนกตามคุณสมบัติทางเคมี

 • ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

 • กลุ่มอะมีนเล็ก ๆ (Small amine)

 • กลุ่มโปรตีน หรือ พอลิเพปไทด์

 • กลุ่มสเตียรอยด์ (Steroid)


Pituitary gland hormone
ฮอร์โมนจากต่อมใต้สมอง (Pituitary gland Hormone)

ต่อมใต้สมอง( Pituitary gland) อยู่ตรงส่วนล่าง

ของสมองแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1. ต่อมใต้สมองส่วนหน้า 2. ต่อมใต้สมองส่วนกลาง 3. ต่อมใต้สมองส่วนหลัง


Anterior lobe of pituitary gland
ฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนหน้า ( Anterior lobe of pituitary gland )

เป็นส่วนที่ไม่ได้เกิดจากเนื้อเยื่อประสาท การทำงานอยู่ภายใต้การควบคุมของ hypothalamus สร้างฮอร์โมนประเภท

สารโปรตีนหรือพอลิเพปไทด์ ได้แก่


6

 • Growth hormone(GH) หรือ Somatotrophic hormone(STH)

 • Gonadotrophinหรือ Gonadotrophic hormone

 • Prolactinหรือ Lactogenic hormone (LTH)

 • Adrenocorticotropinหรือ Adrenocorticotrophic hormone (ACTH)

 • Thyroid Stimulation hormone (TSH)


Intermediate lobe
ฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนกลาง(ฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนกลาง(Intermediate lobe)

ต่อมใต้สมองส่วนกลางจัดเป็นส่วนหนึ่งของอะดรีโนไฮไฟซิสด้วย สร้างฮอร์โมนชนิดเดียว คือ เมลาโนไซต์สติมิวเลติงฮอร์โมน หรือฮอร์โมนกระตุ้นเมลาโนไซต์ ( Melanocyte stimulating hormone ,MAH ) ฮอร์โมนนี้บางทีเรียกว่า เมลาโนโทรฟิน ( Melanotrophin )


Posterior lobe
ฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนหลังฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนหลัง(Posterior lobe)

 • เป็นกลุ่มเซลล์ของเนื้อเยื่อประสาทจากhypothalamus ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนภายนอก แล้วลำเลียงมาไว้ที่ต่อมใต้สมอง

 • ส่วนหลัง ได้แก่

 • Oxytocin

 • Vasopressin หรือAntidiuretic hormone ( ADH )


6
ฮอร์โมนจากไอส์เลต ออฟ แลงเกอร์ฮานส์

(Islets of Langerhans Hormone)


6

Islets of ออฟ แลงเกอร์ฮานส์Langerhansฮอร์โมนที่สำคัญมี 2 ชนิดคือ

1. Insulin

2. Glucagon


Adrenal gland hormone
ฮอร์โมนจากต่อมหมวกไต ออฟ แลงเกอร์ฮานส์(Adrenal gland Hormone)

 • ต่อมหมวกไต(Adrenal gland) เป็นต่อมไร้ท่อที่อยู่เหนือไตทั้งสองข้าง สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ต่อมหมวกไต

 • แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

 • 1. Adrenal cortex

  • Glucocorticoid hormone

  • Mineralocorticoid hormone

  • Adrenal sex hormone


6

2. Adrenal medulla ออฟ แลงเกอร์ฮานส์

 • Adrenalin hormone หรือ Epinephrine hormone

 • Noradrenalin hormone หรือ Norepinephrine hormone6

 • ต่อมไทรอยด์( Thyroid gland) เป็นต่อมไร้ท่อที่มีขนาดใหญ่ มี 2 lobe อยู่บริเวณลำคอ หน้าหลอดลมใต้กล่องเสียงเล็กน้อย ต่อมนี้สร้างฮอร์โมน 2 ชนิด คือ

  • Thyroxin

  • Calcitonin


6
ฮอร์โมนจากต่อมพาราไทรอยด์ฮอร์โมนจากต่อมพาราไทรอยด์

6
ฮอร์โมนจากต่อมอวัยวะเพศชายฮอร์โมนจากต่อมอวัยวะเพศชาย


6
ฮอร์โมนจากต่อมอวัยวะเพศหญิงฮอร์โมนจากต่อมอวัยวะเพศหญิง


6

ฮอร์โมนจากอวัยวะเพศหญิง อวัยวะเพศหญิงจะสร้างฮอร์โมนสำคัญ คือ เอสโตรเจน (Estrogens) และโปรเจสเตอโรน (Progesterone)


6
การควบคุมการทำงานของต่อมไร้ท่อการควบคุมการทำงานของต่อมไร้ท่อ

 • การควบคุมการทำงานของต่อมไร้ท่อมี  3  แบบ  คือ

 • การควบคุมโดยกระบวนการควบคุมย้อนกลับ (Negative  feedback  control)

 • การควบคุมโดยระบบประสาท (Nervous  system  control)

 • การควบคุมโดยระดับของสารเคมีบางอย่างในเลือด


6
กลไกการออกฤทธิ์ของฮอร์โมนกลไกการออกฤทธิ์ของฮอร์โมน

ฮอร์โมนจะออกฤทธิ์ต่ออวัยวะเป้าหมายได้ 2 กรณี คือ

ออกฤทธิ์ที่เยื่อหุ้มเซลล์

ออกฤทธิ์ที่หน่วยพันธุกรรมหรือยีน (Gene) ในนิวเคลียส


6

ฟีโรโมนส์ (กลไกการออกฤทธิ์ของฮอร์โมนPheromone)


ad