jeugdwerkplan l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jeugdwerkplan PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jeugdwerkplan

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21
traugott

Jeugdwerkplan - PowerPoint PPT Presentation

115 Views
Download Presentation
Jeugdwerkplan
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Jeugdwerkplan Geïntegreerd plan van aanpak voor de jeugdwerkloosheid

 2. Doelgroep: Alle werkzoekenden die jonger dan 25 jaar zijn en recent werkloos zijn geworden. Specifieke aandacht gaat naar de ongekwalificeerde instroom. Uitzondering: deze actie richt zich niet op studenten uit het deeltijds onderwijs en jongeren in leertijd. Algemene uitganspunten

 3. Jongeren snel activeren en laten doorstromen naar duurzame tewerkstelling Differentiatie obv profiel en individuele kenmerken. Afhankelijk hiervan is er een meer of minder intensieve aanpak noodzakelijk. Intensieve bemiddeling vanaf inschrijving gebruik makend van nieuwe media Algemene uitganspunten

 4. Snelle inschatting plaatsbaarheid Intensieve opvolging werkaanbod op maat (jobhunting) Mogelijke drempels tot tewerkstelling: snelle identificatie, snelle opstelling actieplan + efficiënte, effectieve en structurele wegwerking  hulptools: OOC en individuele opleidingstrajecten Partnerschappen: expertise halen waar het zit Algemene uitganspunten

 5. Campagnemanagement (online automatische matching of OAM) Intensieve collectieve en individuele bemiddeling miv jobhunting na 1 maand Intensievere begeleiding Beroepsoriëntatie plus (OOC) Opleiding op maat Nieuw tov huidig trajectmodel

 6. Let op! Het gaat niet om chronologisch lineaire stappen, wel bouwstenen in traject naar werk die naargelang noden en profiel ingezet kunnen worden doorheen de tijd. Stappen

 7. Overzicht bouwstenen Deel 1: inschrijving, informering en campagne management systeem Jongeren worden zo snel mogelijk na hun inschrijving geïnformeerd over de aanpak, rechten en plichten en wederzijdse verwachtingen (per brief/mail). Jongeren krijgen vanaf het moment van inschrijving dagelijks via continue SMS-en en mail relevante jobaanbiedingen (= OAM). Alles wordt gemonitored en teruggekoppeld

 8. Overzicht bouwstenen Deel 2: Beoordeling matchbaar dossier en collectieve en individuele bemiddeling 1 maand na inschrijving wordt elke wz uitgenodigd en wordt nagegaan of hij een matchbaar dossier heeft. Matchbaar: doorstroom naar collectieve en individuele bemiddeling Niet matchbaar: uitnodiging voor gesprek om dossier matchbaar te maken

 9. Overzicht bouwstenen Deel 2: Vervolg beoordeling matchbaar dossier en collectieve en individuele bemiddeling Plaatsbare wzn worden 6 weken na inschrijving verplicht om regelmatig in contact te komen met de VDAB ikv bemiddeling op vacatures en opvolging van het werzoekgedrag: vacatures collectief selecteren en raadplegen, individuele gesprekken, e-coaching, … Tijdens 1e contact maakt consulent duidelijke afspraken met wz over inhoud bemiddeling en opvolging die gecontractualiseerd worden.

 10. Overzicht bouwstenen Deel 3: Bereik van de niet-bereikten Voor de werkzoekenden die niet bereikt worden met bovenstaande acties zal de VDAB in enkele grootsteden hierrond concrete experimenten opgezetten.

 11. Overzicht bouwstenen Deel 4: Evaluatiemoment Werkzoekenden • waarbij niet onmiddellijk een matchbaar dossier mogelijk is • waarbij tijdens de bemiddeling zware belemmeringen naar boven komen of • die na maximaal 4 maanden nog geen job hebben gevonden worden grondig gescreend (kwalificerende intake).

 12. Overzicht bouwstenen Deel 4: Evaluatiemoment vervolg Het evaluatiemoment beoogt een identificatie van mogelijke drempels tot tewerkstelling en aldus een ‘triage’ in 3 categorieën: • Plaatsbaar in NEC dmv vacaturebemiddeling, jobhunting en jobcoaching • Plaatsbaar in NEC + nood aan extra bemiddelingsinspanningen: doorstroom naar intensieve vacaturebemiddeling met jobhunting (JH) en jobcoaching (JC) (zie deel 5) • Niet plaatsbaar in NEC dmv JH en JC: doorstroom naar intensieve trajectbegeleiding (oa. OOC, opleiding op maat, sociale tewerkstelling,activeringsbegeleiding)

 13. Overzicht bouwstenen Deel 5: Intensieve begeleiding en bemiddeling met jobhunting en jobcoaching Consulent en werkzoekenden raadplegen intensief het vacatureaanbod, consulent verwijst tijdens individuele gesprekken klant actief op vacatures, klant wordt extra en individueel ondersteund om aan de slag te gaan, …

 14. Overzicht bouwstenen Deel 5: Vervolg intensieve begeleiding en bemiddeling met jobhunting en jobcoaching Jobhunting: consulent kan gebruik maken van (face to face) contacten met werkgevers, spoort actief vacatures op, gaat mee naar ondernemingen, organiseert bedrijfsbezoeken en inleefstages en kan potentiële werkgevers de garantie geven dat na ondertekening van contract nog begeleiding en ondersteuning geboden wordt (= jobcoaching).

 15. Overzicht bouwstenen Deel 6: beroepsoriëntatie plus – observatie- en oriëntatiecentrum (OOC) Voor werkzoekenden die niet plaatsbaar zijn wegens gebrek aan oriëntatie en attitudes en waarbij een grondige observatie en oriëntatie noodzakelijk is. Technische capaciteiten en sleutelvaardigheden worden in kaart gebracht adhv doe-activiteiten. Vanuit het OOC stromen de werkzoekenden verder naar de aangewezen actie.

 16. Overzicht bouwstenen Deel 7: Opleiding op maat Voor werkzoekenden die een technische kwalificatie ontbreken om duurzaam ingeschakeld te worden op de arbeidsmarkt en die kwalificeerbaar zijn maar wegens specifieke redenen geen/onvoldoende kwalificaties behaalden binnen hun onderwijstraject. De opleiding is maximaal ingebed in een tewerkstellingscontext (praktijkopdrachten, stages, IBO, wisselend leren en werken , …).

 17. Overzicht bouwstenen Deel 8: Bemideling naar en opvolging in sociaal economisch circuit en activeringsbegeleidingen Werkzoekenden niet plaatsbaar in het NEC maar wel in het SEC worden naar daar bemiddeld en opgevolgd. Werkzoekenden met een niet-arbeidsmarktgerichte problematiek die bemiddeling en kwalificering in de weg staat, stromen door naar externe screening voor diagnose en indien nodig naar een externe activeringsbegeleider met als doel inschakeling in minimaal arbeidszorg.

 18. VDAB zal dit plan uitvoeren dmv intensieve partnerschappen met Derden RESOC/Steden en gemeenten RVA Derden Er zullen verschillende uitbestedingen komen op Vlaams niveau. 4000 intensieve trajecten voor jongeren die meer nodige hebben dan ind en col bemiddeling 2000 preventieve trajecten voor 25+ jarigen Proefproject niet-bereikbaren in grootsteden In 2008: uitzonderlijk eenmalige uitbesteding van de ind en coll bemiddeling in grotere steden voor facilitering opstart. Partnerschappen

 19. 2. RESOC/Gemeenten Periodiek overleg tussen VDAB en de lokale overheden en sociale partners dat bij voorkeur gebeurt ikv het RESOC-overleg. Het kader waarbinnen afspraken mbt rol van lokale besturen en VDAB worden vastgelegd, wordt met VVSG opgesteld. De lokale besturen hebben een belangrijke rol in het regisseren van de uitbouw van de lokale diensteneconomie als tav het stimuleren van lokale ondernemingen om meer jongeren kansen te geven. Partnerschappen

 20. 3. RVA Tussen RVA en VDAB werden mbt jeugdwerkloosheid een aantal afspraken gemaakt. De redenen voor een eventuele transmissie veranderen niet, maar de afspraken gelden ook voor wzn waarbij via OAM wordt vastgesteld dat er niets of weinig met de vacatures gebeurt. Dit is een signaal voor VDAB om de klant uit te nodigen en te achterhalen waarom het aantal matchings geen aanleiding heeft gegeven tot de afgesproken actie. Wat verwacht wordt van de klant mbt de OAM zijn immers opgenomen in de trajectovereenkomst. Indien wz zich hier niet aan houdt, wordt er overgegaan tot transmissie. Partnerschappen

 21. 1/01/08: start jeugdwerkplan met laag en middengeschoolden 1/01/08: gefaseerde start campagne management en OAM 15/02/08: start collectieve en individuele bemiddeling + intensieve begeleiding VDAB April – juni 2008: verwachte start uitbestedingen Timing