Presentasjon til nye 1ste klasse foreldre Torbjørn Nilsen Marianne Østebø Ingunn Rimereit 06.06.12 - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Presentasjon til nye 1ste klasse foreldre Torbjørn Nilsen Marianne Østebø Ingunn Rimereit 06.06.12 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Presentasjon til nye 1ste klasse foreldre Torbjørn Nilsen Marianne Østebø Ingunn Rimereit 06.06.12

play fullscreen
1 / 14
Download Presentation
Presentasjon til nye 1ste klasse foreldre Torbjørn Nilsen Marianne Østebø Ingunn Rimereit 06.06.12
120 Views
trapper
Download Presentation

Presentasjon til nye 1ste klasse foreldre Torbjørn Nilsen Marianne Østebø Ingunn Rimereit 06.06.12

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Presentasjon til nye 1ste klasse foreldre Torbjørn Nilsen Marianne Østebø Ingunn Rimereit 06.06.12

 2. VELKOMMEN TIL HØSTENS NYE 1STE KLASSE FORELDRE • Hensikten med presentasjonen: • Gi informasjon hvilke ansvar de forskjellige utvalg har på Roaldsøy skole • Arbeid gjort og mål fremover • Valg av 2 representanter til FAU

 3. For tilgjengelig informasjon anbefaler vi at alle foreldre abonnerer på Roaldsøy skole sine hjemmesider; http://www.linksidene.no/minskole/Roaldsoy/pilot.nsf/vIndexAll?Opennavigator Du kan abonnere på informasjon som gjelder klassen, men også de forskjellige utvalgene på skolen

 4. Systemet… Bystyret FUG Foreldreutvalget for grunnskolen Rådmann Formannskap O&L Kommunalstyret KFU Kommunalt Foreldreutvalg Driftsstyret Bydels- utvalg Skolemiljøutvalget FAU Foreldrerådets arbeidsutvalg Elevråd Rektor Foreldrekontakter Elevrep. Lærere og ansatte repr Politikere Foreldreråd Elever Lærere og ansatte

 5. Informasjon om de forskjellige utvalgene i Systemet Foreldrerådet og foreldrekontakter • Det er skolen, ved rektor, som har ansvar for at hjem-skole samarbeidet og arbeidet i rådsorganene kommer i gang, skolen har ansvar for å legge til rette og informere. Når skolen har tatt initiativet, er det like mye foreldrene som har ansvaret for at samarbeidet fortsetter og videreutvikles. • Som foreldrekontakt har du taushetsplikt (Forvaltningsloven § 13). • Taushetsplikten gjelder både for de tilsatte i skolen og for foreldre som sitter i råd og utvalg, klassekontakter og personer som er frivillige hjelpere på leirskole, skoleturer og skolefester. • Foreldrerådet • Alle foreldre på en skole er medlem av foreldrerådet. Foreldrerådet skal arbeide for å skape et godt samarbeid mellom hjemmet og skolen og medvirke til at elever og foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø (Opplæringsloven §11-4). • Foreldrekontakter • Foreldrekontakter er grunnpilaren i hjem-skole samarbeidet (rundskriv F-59/99, UFD) • Foreldrekontakt er et bindeledd mellom skolen/kontaktlæreren og foreldrene i klassen. Foreldrekontaktene velges på et foreldremøte og ”jobber” på klasse/gruppenivå. Det er på dette nivået grunnlaget for et godt hjem-skole samarbeid legges. • Det er ingen regler for hvor mange foreldrekontakter som skal velges, men det anbefales å velge 2 foreldrekontakter. • Foreldrekontakten må ha klasseliste med navn på elevene og foresatte, adresse, telefonnummer og e-post adresse (frivillig). Det gjør arbeidet enklere!! • Deleger ansvar og involver flere foreldre i oppgavene. Alle foreldre har et medansvar for læringsmiljøet • Eksempler på oppgaver for foreldrekontakten • Møter med kontaktlærer • Planlegge foreldremøter i samarbeid med kontaktlærer • Legge frem saker for FAU • Koordinere aktiviteter • Kontakt med nye elever/foreldre • Foreberede overgangen til ungdomsskolen • Informasjon og materiell til nye foreldrekontakter

 6. Informasjon om de forskjellige utvalgene i Systemet Foreldrerådets ArbeidsUtvalg (FAU) • FAU er det utøvende organ for foreldrerådet. FAU er binde leddet mellom foreldrene og skolen. FAU skal sikre reel medvirkning for foreldrene, og ha medansvar for at læringsmiljøet til elevene er trygt og godt. • På Roaldsøy skole velges to representanter fra hver klasse (en hovedkontakt og en vara). Disse velges for 2 år om gangen. FAU leder velges for 1 år om gangen. Leder av FAU skal sitte i Driftsstyret. • Vi har ca. 10 møter i løpet av skoleåret • FAU bør jobbe for et trygt og sikkert læringsmiljø. Trivsel er viktig i barns læring. • Fremme fellesinteressene til foreldre • Medvirke til at foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø • Bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole • Legge til rette for en positiv utvikling hos eleven • Skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet • Sikre reel medvirkning • Bindeledd mellom foreldrene og skolen • Forum for erfaringsutveksling

 7. Informasjon om de forskjellige utvalgene i Systemet Foreldrerådets ArbeidsUtvalg (FAU) • Eksempler på oppgaver for FAU • Diskutere saker som tas opp i: • Politiske utvalg i kommunen • Driftsstyret • Elevrådet • Foreldremøtene • Medvirke aktivt i: • Vurdering av skolen • Utarbeidelse av plan for hjem-skole samarbeid • Utarbeidelse av skolens øvrige plandokumenter, eks årsplan, virksomhetsplan • Utviklingsarbeid i skolen • Utvikling av trygt læringsmiljø for elevene • Planlegging og oppfølging for å fjerne mobbing • Sosiale tiltak for elevene • Organisering av undervisningen • Utforming av skolens egne mål • Prosjekter som gjennomføres i skolen (f.eks. IKT) • Arbeide med det fysiske skolemiljøet • Arbeide med nærmiljøets trafikkforhold • Å få et godt samarbeid mellom hjem og skole • Informasjon til alle foreldre: • Planlegge og gjennomføre kurs for foreldre • Samling for foreldrekontaktene (skolering og erfaringsutveksling) • Bidra til en god overgang mellom barnehage – skole og mellom barneskole – ungdomsskole

 8. Informasjon om de forskjellige utvalgene i Systemet Skolemiljøutvalget (SMU) Hensikten med SMU er å sikre at skolen har et systematisk arbeid for et godt skolemiljø. SMU skal være et rådgivende organ for skolen i saker knyttet til dette. Elevene, foreldrene, skolen, ansatte i skolen og en representant fra kommunen skal være representert. Foreldre og elever skal til sammen ha flertall i SMU. Foreldre representantene velges i FAU og velges for 2 år.Det er skoleeiers og rektors ansvar at alle rådsorganene blir opprettet og fungerer i samsvar med bestemmelsene i opplæringsloven. Skolemiljøutvalget skal medvirke til at skolen, de tilsatte, elevene og foreldrene tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Forebygging er viktig ! Skolemiljøutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet, jf kapittel 9a. Representanter i skolemiljøutvalet har som ansvar å holde seg orientert om det fysiske og psykososiale miljøet på skolen. Utvalget bør legge frem forslag om tiltak dersom de mener at dette bør bedres. Skolemiljøutvalet kan òg foreslå trivselstiltak for elevane, ta initiativ til å følgje opp resultata frå Elevundersøkinga og foreldreundersøkinga, og be om tiltak dersom de mener at skolen bryter opplæringsloven eller forskriftene. Eksempler på oppgaver for skolemiljøutvalget: Foreldreundersøkelsen Elevundersøkelsen Trivselsundersøkelsen Handlingsplaner for HMS Innspill til satsingsområder for neste skoleår Fysiske forhold Elevenes psykososiale miljø Årlig gjennomgang ev Utdanningsdirektoratets sjekklister Alle medlemmer av skolemiljøutvalget må ha informasjon/brosjyren om kapittel 9a i opplæringsloven, elevenes skolemiljø. Mer informasjon om skolemiljøutvalg finnes på www.skolenettet.no/lom

 9. Informasjon om de forskjellige utvalgene i Systemet Driftsstyret • Måletmed driftsstyreter at alleparteneiskolenskalværerepresentertei et besluttende organ. Driftsstyreneplasseresilinjenmellomdirektørogrektor. • Driftsstyrene har følgende medlemmer med personlige varamedlemmer: • to representanter for foreldrene • to representanter for undervisningspersonalet • én representant for andre tilsatte • én ekstern politisk representant for kommunen • I tillegg møter rektor og to representanter for elevene med tale- og forslagsrett. Foreldrerepresentantene velges av foreldrene. Én av disse skal være leder i FAU. • Rektor innkaller til konstituerende møte i driftsstyret årlig i løpet av januar måned. Driftsstyret velger selv leder, som skal være en av foreldrerepresentantene, og nestleder. Rektor er ansvarlig for sekretariatsfunksjonen for styret. Dette innebærer bl.a. at rektor skal se til at driftsstyrets medlemmer får tilgang til den informasjon som er nødvendig for å ivareta vervet. Rektor skal regelmessig sørge for å gi driftsstyret en oversikt over vedtak fattet på delegert fullmakt. • Driftsstyrets funksjonstid følger kalenderåret. Rektor innkaller til konstituerende møte i driftsstyret årlig i løpet av januar måned. Driftsstyret velger selv leder, som skal være en av foreldrerepresentantene, og nestleder. Rektor er ansvarlig for sekretariatsfunksjonen for styret. Dette innebærer bl.a. at rektor skal se til at driftsstyrets medlemmer får tilgang til den informasjon som er nødvendig for å ivareta vervet. Rektor skal regelmessig sørge for å gi driftsstyret en oversikt over vedtak fattet på delegert fullmakt.

 10. Informasjon om de forskjellige utvalgene i Systemet Driftsstyret • Driftsstyrets oppgaver • overordnet ansvar for planlegging og oppfølging av skolens virksomhet, herunder SFO. • ansvar for å vedta årsbudsjett, handlingsplan og årsplan for skolen og for SFO. Driftsstyret har ansvar for at skolen driver utviklingsarbeid og skolebasert vurdering. • behandle saker om elevers og ansattes fysiske og psykososiale arbeidsmiljø, herunder utarbeidelse av HMS-plan for egen skole. • Driftsstyret er rektors nærmeste overordnede når det gjelder driften av skolen. • avgi uttalelser i saker som forelegges det. Dette gjelder bl.a. saker skolen får til høring. • Driftsstyret har uttalerett ved tilsetting av rektor og har en representant i intervjupanelet. • Driftsstyret skal ikke behandle konkrete personalsaker og elevsaker. • Driftsstyret kan avgi innstilling eller fremsette forslag til direktøren i saker som skal avgjøres av overordnet organ. • Driftsstyret bør hvert år få seg forelagt en oversikt over klagebehandling i forhold til enkeltvedtak, inklusive antall klager, klagetyper, behandlingstid og resultat av klagene. • Driftsstyret kan selv velge å behandle en sak for lukkede dører hvor hensynet til personvern eller andre tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier dette. Debatt om dette foregår bak lukkede dører hvis møteleder krever det, eller driftsstyret vedtar det. Driftsstyret skal lukke møtet hvis dette følger av reglene om lovbestemt taushetsplikt, jfr. kommunelovens § 31.1. Dersom driftsstyret behandler en sak for lukkede dører, skal elevene fratre. • Driftsstyrets leder setter opp saksliste for det enkelte møte. Innkalling til møtet skal sendes styremedlemmene med minst én ukes varsel og skal inneholde en oversikt over sakene som skal behandles. For saker som krever vedtak, skal skriftlig saksfremstilling og forslag til vedtak være sendt ut på forhånd. Møtene ledes av styrets leder eller nestleder. Har begge forfall, velges en særskilt møteleder ved flertallsvalg.

 11. Informasjon om de forskjellige utvalgene i Systemet Driftsstyret • Rektors oppgaver i forhold til Dritsstyret • Rektors oppgaver følger av lov, forskrifter, instruks og kommunale retningslinjer. • Rektor har ansvar for den daglige pedagogiske, økonomisk-administrative, personalmessige og elevmessige driften av skolen. • Rektor delegeres myndighet til å fatte vedtak i enkeltsaker på personal- og elevområdet • Rektor er arbeidsgivers representant i forhold til skolens personale. Medbestemmelsesavtalene praktiseres i forhold til dette. • Rektor delegeres, innenfor den til en hver tid gjeldende økonomifullmakt, myndighet som sikrer den daglige driften av skolen. • Rektor har det daglige ansvaret for skolens pedagogiske virksomhet. Dette innbefatter planlegging av undervisningen, herunder læreplanarbeid, gjennomføring av undervisningen og vurdering, herunder skolebasert vurdering. • Rektor forholder seg direkte til rådmannen ved direktør i konkrete elev- og personalsaker. Dette omfatter også rektors eget personalforhold. • Rektor skal regelmessig sørge for å gi driftsstyret en oversikt over vedtak fattet på delegert fullmakt. • Rektor er ansvarlig for driftsstyrets sekretariatsfunksjon. Dette innebærer bl.a. at rektor skal se til at driftsstyrets medlemmer får tilgang til den informasjon som er nødvendig for å ivareta vervet. • Driftsstyrets rapporteringsansvar • Driftsstyret skal behandle de meldinger og rapporter om økonomi (herunder skolens årsregnskap), brukerundersøkelser og ulike kartlegginger som overordnet myndighet bestemmer. Driftsstyret er ansvarlig for skolens årsrapportering. Denne skal bl.a. behandle skolens arbeid og resultater mht. kvalitetsutvikling og arbeidet med helse, miljø og sikkerhet.

 12. Arbeid gjort og mål fremover Hva har FAU, Skolemiljøutvalget og Driftstyret hatt fokus på i året som er gått og hva vil være vårt satsningsområde fremover?2011/2012 Nytt skolebygg TeknoLab Beintøft Lenden for forbedring miljø (lærere, foreldre, elever) Elektromagnetiske felt – få vekk trådløst nettverk Skolegensere Aksjoner fra responsen (spørreundersøkelsen) Dette møtet med dere foreldre til neste års førsteklassinger 2012/2013 Hjem-skole-samarbeidSamarbeid mellom hjem og skole forbedrer elevenes motivasjon og læring. Alle foreldre ønsker en positiv utvikling for barna sine og skolen er en av de viktigste medspillerne vi har for å oppnå dette. Foreldre er viktig for barns læring, og barn som får hjelp og støtte hjemme har større muligheter for å gjøre det bra på skolen.For å få til et godt hjem-skole-samarbeid må foreldrene ha reell medvirkning og medbestemmelse, og hjem og skole sammen må ta felles forpliktende beslutninger. Lage ny plan for Roaldsøy skoleInvolverte er rektor, lærere, FAU, SMU, Driftstyret og elever Utemiljø/skolegårdEt samarbeid mellom skole, foreldre og elever TeknolabOppstart

 13. Informasjon om de forskjellige utvalgene i Systemet Kommunalt ForeldreUtvalg (KFU) • KFUer et partipolitisk uavhengig og livssynsnøytralt samordnende og koordinerende organ for FAU ved Grunnskolene i Stavanger. • KFU arbeider for: • å øke forståelsen for og bedre samarbeidet mellom hjem og skole. KFU skal nå formålet gjennom å arbeide for å fremme et godt samarbeid mellom foreldrene, skolen, skoleadministrasjonen og politiske beslutningsorgan i kommunen.  • å være et høringsorgan og et rådgivende organ på vegne av foreldrene ved grunnskolene i kommunen. De skal drive informasjonsarbeid og ideskapning, og bidra til erfaringsutveksling og foreldresamarbeid mellom grunnskolene i kommunen • å legge til rette for økt foreldreengasjement, og arbeide for at foreldrerepresentantene skal få opplæring slik at de kan ivareta sine oppgaver på den enkelte skole best mulig. • Representanter som sitter i KFU er valgt fra de forskjellige BydelsFAU’er i Stavanger i tillegg til leder. Vi har et eget Hundvåg BydelsFAU som har representanter fra alle skolene i Hundvåg. Hundvåg BydelsFAU skal være bindeledd mellom bydelene og byens sentrale organer. • Medlemmer og varamedlemmer velges for 2 år av gangen. Halvparten er på valg hvert år. Leder velges for 1 år av gangen. • Kontaktinformasjon: • Hjemmeside: www.linksidene.no/kfu • Telefon: 51912762 • E-post: kfu@stavanger.kommune.no

 14. Informasjon om de forskjellige utvalgene i Systemet Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) • FUG sin visjon: Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling. • FUG er et nasjonalt utvalg for foreldre med barn i grunnskolen. FUG er et rådgivende organ for Kunnskapsdepartementet i saker som angår samarbeidet mellom hjem og skole. FUG driver utadrettet virksomhet overfor foreldre med barn i grunnskolen og ivaretar foreldrenes interesser i skolesammenheng. • Gir råd til foreldre med barn i skolen • Gir veiledning til klassekontakter og FAUer • Lager materiell for foreldre og lærere • Er foreldrestemmen overfor myndighetene www.fug.no