john d ewey n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
John D ewey PowerPoint Presentation
Download Presentation
John D ewey

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

John D ewey - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

John D ewey. Psikolog , filozof , funksionalist , pragmatist Analizoi zhvillimin e gjuhes tek te rinjte : shumica e fjaleve qe perdorin te rinjte jane te kategorise se emrit Harvey Carr James Rowland Angell Mary Calkins James McKeen Cattell. Koncepti I harkut reflektiv :.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'John D ewey' - tranquilla-flemate


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
john d ewey
John Dewey
 • Psikolog, filozof, funksionalist, pragmatist
 • Analizoizhvillimin e gjuhestekterinjte: shumica e fjaleveqeperdorinterinjtejanetekategorise se emrit
 • Harvey Carr
 • James Rowland Angell
 • Mary Calkins
 • James McKeen Cattell
koncepti i harkut reflektiv
Koncepti I harkutreflektiv:
 • Studimitregoirolin e funksionitqekryenmendja
 • Tregoivleratpershtateseqeshfaqndergjegjia e njeriut
 • Harkureflektiv:strukture e bashkerenditurdhe e vezhgueshmesinje e tere si lidhja S-R eshtenjekoncept I vezhgueshemdhejothjeshtnjenjesikoordinuese
 • Fjaletkanepermbajtefunksionale
kritika strukturalizmit
Kritikastrukturalizmit
 • Interpretimistrukturalist:artificial
 • Injoronrolin e pershtatjes se sjelljesse njeriutndajmjedisit
funksionalizmi
funksionalizmi
 • Sjellja: dukurikudukennje sere reaksionesh
 • Sjelljandikohetngapervojapersonale
 • Sjelljadhendergjegjianukmundtendahen ne elementeperberes
psikologjia e edukimit
Psikologjia e edukimit
 • Procesiiarsimimit: element qendror ne luftenenjeriut per mbijetese
 • Njerezitshprehinnepermjetarsimimitaftesite e tyre
 • Sistemi I arsimimiteshteisuksesshemkurploteson 4 nevojabazepsikologjiketenxenesit:
 • Biseda
 • Kureshtja
 • Konstruktiviteti
 • Shprehjaartistike
shkolla e re
Shkolla e re
 • Nxenesitmesojne me shumenganxitja e procesittetemenduaritsesangametodatrutinetemesimdhenies
 • Metoda e re nxitkureshtjen, interesin per njestudim me tethelle per nje argument tecaktuar
 • Studiontemenyrat per nxitjen e procesevetetemenduarittekfemijet
 • Analizontemenyratsesinxenesitmundteushtroheshin per temesuar me mire
edukimi
Edukimi
 • Jo thjeshtnjohurikonvencionale per nxenesit por sherben per tezhvilluarinteligjencenkrijueseteknxenesit
 • Ndihmon per edukimin e temenduaritkritikdhekrijuestenxenesit
slide8

Bashke me James njihetedhesithemelues I pragmatizmit. Kyorientimfilozofikflet per njepikepamjenatyraletenjohurisenjerezoredhetemenduarit sac eshtenatyralebiologjia ne natyre. Ne termapsikologjikemoderneeshteekuivalente me teorine e njohurise se gestalt (njohuria ka kuptim ne lidhje me perspektivenqekemi per te). Nuk ka objektivitet ne njohuri.

pragmatizmi
Pragmatizmi
 • Njihetsilevizja e pare indigjene e mendimitfilozofik ne zhvillimin e SHBA
 • Pragmatizmiamerikanlidh "qëndrimineksperimentaldhekrijuesamerikan" me idetëvjetrafilozofike
 • Hodhithemeletpërnjëstrukturëmëtëefektshmepëridealetsocialeamerikane", duke siguruarnjëmënyrëpërtëmbyllurhendekunmesnjohuriveshkencoredhemënyratëtjeratenjohurise
 • Njohuria ishte një ndërveprim i organizmit me mjedisin në të cilin në mënyrë aktiveindividi ndërhyn për të parashikuar të ardhmen nepermjetpërvojësne menyre per takontrolluarate.
 • Njohuria: produkt I hulumtimit, ndertuarngapervoja
 • SipasDewey njeriufokusohet ne menyrenpragmatiketekulumtimitsinjeproces gjithnje e ne vazhdim, qevetekorrigjohet.
 • Idetejanetevertetavetemkuratojanetedobishme ne nje situate specifike
dewey
Dewey
 • U munduatekombinontereflektimininteligjent me veprimetinteligjente
 • Qellimi I hulumtimiteshtenjohuriadhebesimi
james r owland a ngell
James Rowland Angell
 • Njengathemeluesit e funksionalizmit
 • Kundershtar I vendosur I rrymesstrukturaliste
 • Trekoncepte per funksionalizmin:
 • Funksionalizmieshte I lidhur me procesetmendore
 • Mendja: aktmeditues midis nevojaveteorganizmitdhemjedisit
 • Studionprocesetmendoresinjemenyre per tearriturrregullimin
angell
Angell
 • Kendveshtrimi I tijshpjegontemenyrenkonceptualetendertimittepsikologjisefunksionale
 • Studioilidhjenmesstrukturesdhefunksionittemendjesnjerezore
 • Mendja: rolqendror per mbijetesen e njeriut
introspeksioni i angell
Introspeksioni I Angell
 • Pershkrimfenomenologjik I pervojes
 • Pranontevezhgiminobjektivteveprimeveindividuale
 • Mendja: njeteresiunikedhejo e ndare
 • Mendjaperqendrohet ne funksionetqeajokryenqejane:
 • Njohja
 • Ndjenja
 • Te berit e dickaje
ndergjegjia
Ndergjegjia
 • Mjetproblemzgjidhes
 • Kurreflekset, instiktetdhezakonetdeshtojne ne zgjidhjen e njeproblemiateherenderhynndergjegjia me anetenjesjelljejetecaktuar
 • Kurnuk ka me probleme per zgjidhje ne lidhje me njesjelljendergjegjiakalon ne pikatetjeratekonfliktitqeshfaqengjatesjelljes se organizmit
 • Pa aftesineproblemzgjidhesendergjegjianuk do kishtevlerapershtatesedhenuk do tembijetontesinjefunksion I organizmit
ndergjegjia1
Ndergjegjia
 • Sjelljainstiktive ka origjinengasjellja e ndergjegjshme
 • Ne rastperseritjejeteproblemitnjeriugradualishtbazohet me paktekndergjegjiadhegjithnje e me shumetekpervoja
harvey carr
Harvey Carr
 • Eksponentfunksionalist
 • Pasues I Angell dhe Watson
 • Kendveshtrimi I Carr per funksionalizmin:
 • Funksionalizmimundtetregojenjeveprimtarimendore
 • Shpjegonperdorimin e funksionittenjefjale
funksionalizmi1
Funksionalizmi
 • Dickaqezbatohej me fjalenfunksion
 • Sherben per shpjegimin e njeveprimtarie
 • Tregonperdorimin e njeveprimtarie
 • Pra, shkurtfunksionalizmi = veprimtari, funksion I funksionit
 • Niveli me I larte I interpretimittetegjithakuptimeveqeshprehtefunksionalizmiishte I njejte me tegjithavariantet e shpjegimittetij