slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
System EURES- Rola i zadania WUP w Olsztynie oraz CIiPKZ Dadaj, 8 czerwca 2005 r. PowerPoint Presentation
Download Presentation
System EURES- Rola i zadania WUP w Olsztynie oraz CIiPKZ Dadaj, 8 czerwca 2005 r.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

System EURES- Rola i zadania WUP w Olsztynie oraz CIiPKZ Dadaj, 8 czerwca 2005 r. - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

System EURES- Rola i zadania WUP w Olsztynie oraz CIiPKZ Dadaj, 8 czerwca 2005 r. EURES – European Employment Services (Europejskie Służby Zatrudnienia).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'System EURES- Rola i zadania WUP w Olsztynie oraz CIiPKZ Dadaj, 8 czerwca 2005 r.' - tracy


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

System EURES- Rola i zadania WUP

w Olsztynie oraz CIiPKZ

Dadaj, 8 czerwca 2005 r.

slide2

EURES – European Employment Services (Europejskie Służby Zatrudnienia)

Sieć współpracy Publicznych Służb Zatrudnienia oraz innych organizacji regionalnych, krajowych i międzynarodowych, działających w obszarze zatrudnienia, (takich jak związki zawodowe, organizacje pracodawców, władze lokalne i regionalne)

wspierająca mobilność pracowników na poziomie międzynarodowym i transgranicznym

w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG - kraje UE oraz Norwegia, Islandia i Lichtenstein) oraz Szwajcarii

slide3

międzynarodowe pośrednictwo pracy,

informowanie na temat warunków życia i pracyw krajach członkowskich oraz sytuacjina rynkach pracy tych krajów.

EURES – misja i cele (1)

Sieć EURES została powołana przez Komisję Europejską, aby ułatwiać swobodny przepływ pracowników i wspierać mobilność na rynku pracy Europejskiego Obszaru Gospodarczego poprzez przede wszystkim:

slide4

EURES – misja i cele (2)

 • Sieć EURES nastawiona jest na informowanie, doradztwo i wspomaganie:
 • poszukujących pracyz Europejskiego ObszaruGospodarczego, którzy chcąpracowaćw innym kraju członkowskim,
 • pracodawców z Europejskiego ObszaruGospodarczego, którzy chcąrekrutowaćpracowników z innych krajów członkowskich.
podstawy prawne eures
Podstawy prawne EURES

Artykuły 48 i 49 Traktatu Rzymskiego

Rozporządzenie Rady EWG nr 1612/68

z dnia 15.10.1968 r. w sprawie swobodnego przepływu

pracowników we Wspólnocie Europejskiej

Decyzja Komisji nr 569/93 z dnia 22.10.1993

wprowadzająca Rozporządzenie nr 1612/68

- ustanawiająca sieć EURES

Decyzja Komisji nr 5236/02 z dnia 23.12.2002

wprowadzająca Rozporządzenie nr 1612/68

decyzja komisji europejskiej o eures 1
Decyzja Komisji Europejskiej o EURES (1)

CELE

 • rozwój europejskich rynków pracy, otwartych
 • i dostępnych dla wszystkich
 • -ponadnarodowa, międzyregionalna i transgraniczna wymiana wolnych miejsc pracy i podań o pracę
 • przejrzystość i wymiana informacji na europejskich rynkach pracy, włączając w to informacje o warunkach życia i możliwościach zdobywania kwalifikacji
 • rozwój metod i wskaźników stosowanych do realizacji tych
 • celów
slide7

Decyzja Komisji Europejskiej o EURES(2)

Znak EURES

Znak ten może być używany przez członków i partnerów EURESwyłącznie w związku z działaniami prowadzonymi w ramach EURES

polskie przepisy prawne dotycz ce eures
Polskie przepisy prawne dotyczące EURES

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

(Dz. U. 2004, Nr 99, poz. 1001)

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie

szczegółowego sposobu realizacji przez organy

zatrudnienia zadań wynikających z udziału

Publicznych Służb Zatrudnienia w sieci EURES

ustawa o promocji zatrudnieni i instytucjach rynku pracy 1
Ustawa o promocji zatrudnieni i instytucjach rynku pracy (1)
 • określa zadania Publicznych Służb Zatrudnienia związane
 • z udziałem w sieci EURES
 • -definiuje pojęcie usługi EURES
 • -zawiera delegację do rozporządzenia dotyczącego
 • szczegółowych zadań organów zatrudnienia związanych
 • z udziałem Publicznych Służb Zatrudnienia w EURES
 • -określa źródła finansowania działań EURES w Polsce
ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 2
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (2)

Usługi EURES

Realizowane przez publiczne

służby zatrudnienia oraz związki

zawodowe i organizacje

pracodawców

Jedna z podstawowych usług

rynku pracy

Obejmują pośrednictwo pracy

wraz z doradztwem z zakresu

mobilności na rynku pracy

państw EOG

ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 3
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (3)

Rodzaje usług EURES

 • udzielanie bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia zgodnie z prawem swobodnego przepływu pracowników w UE,
 • udzielanie pracodawcom pomocy w pozyskiwaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,
 • inspirowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami,
ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 4
Ustawa o promocji zatrudnieniai instytucjach rynku pracy (4)
 • informowanie o sytuacji na rynkach pracy,

z uwzględnieniem występujących tam zawodów deficytowych i nadwyżkowych,

 • przeciwdziałanie i zwalczanie pojawiających się przeszkód w mobilności w dziedzinie zatrudnienia,
 • informowanie pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz związków zawodowych i organizacji pracodawców o usługach EURES,
 • inicjowanie projektów o wymiarze międzynarodowym

i zarządzanie nimi.

ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 5
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (5)

Zadania ministra właściwego ds. pracy związane

z udziałem PSZ w EURES

Tworzenie narzędzi i metod dla potrzeb usług EURES

Realizacja zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu

pracowników między państwami EOG, w tym realizowanie

i koordynowanie działań EURES na poziomie województwa i powiatu

Realizacja zadań w zakresie udziału PSZ w EURES

za pośrednictwem krajowego koordynatora EURES, działającego

w ramach urzędu ministra

ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 6
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (6)

Zadania samorządu województwa w zakresie realizacji usług EURES i udziału w sieci EURES

Wspieranie i koordynowanie realizacji zadań EURES

na terenie województwa, we współpracy z ministrem

właściwym ds.pracy, samorządem powiatowym, związkami zawodowymi,

i organizacjami pracodawców.

Świadczenie usług EURES we współpracy z Centrami Informacji

i Planowania Kariery Zawodowej

ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 7
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (7)

Zadania z zakresu udziału w EURES

samorząd województwa realizuje za pośrednictwem

Wojewódzkie

Urzędy

Pracy

Kierownika Liniowego EURES

Doradcy EURES

Asystenta EURES

ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 8
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (8)

Zadania samorządu powiatu w zakresie

realizacji usług EURES i udziału w sieci EURES

Realizowanie zadań z zakresu udziału w EURES, w tym

świadczenie usług EURES, we współpracy z ministrem właściwym

ds.pracy, samorządem województwa, związkami zawodowymi

i organizacjami pracodawców.

ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 9
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (9)

Zadania z zakresu udziału w EURES

samorząd realizuje za pośrednictwem

Asystenta EURES

Powiatowe

Urzędy

Pracy

struktura eures w polsce
Struktura EURES w Polsce
 • MGiP - Menedżer EURES- Zespół

Koordynacyjny EURES

 • WUP -Kierownicy Liniowi EURES

Doradcy EURES

Asystenci EURES

 • PUP -Asystenci EURES
rola ciipkz w olsztynie w systemie eures 1
Rola CIiPKZ w Olsztynie w systemie EURES (1)
 • Kierownik Centrum i 1 pracownik Centrum stanowią część wojewódzkiej kadry EURES
 • Udostępnienie sali komputerowej Centrum osobom poszukującym pracy- przygotowanie dokumentów aplikacyjnych (najczęściej- cv

w formacie europejskim- dostępne na stronie http://europass.cedefop.eu.int )

rola ciipkz w olsztynie w systemie eures 2
Rola CIiPKZ w Olsztynie w systemie EURES (2)
 • Organizowanie spotkań szkoleniowych dla Powiatowych Asystentów EURES
 • Przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych
 • Organizowanie spotkań promujących sieć EURES
odmiany eures
Odmiany EURES

EOG- UE, Norwegia, Islandia,

Szwajcaria

EURES MIĘDZYNARODOWY

Regiony przygraniczne EOG

EURES TRANSGRANICZNY

slide22

EURES IT - strona internetowa

www.europa.eu.int/eures

dotychczasowe dzia ania wup w olsztynie zwi zane z realizacj us ugi eures
DOTYCHCZASOWE DZIAŁANIA WUP W OLSZTYNIE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USŁUGI EURES
 • Wyłonienie kadry EURES
 • Szkolenia powiatowych asystentów EURES
 • Działania promujące usługę
 • Uczestnictwo w międzynarodowych targach pracy w Warszawie, Łodzi i Gdańsku
 • Wyłonienie 110 osób na oferty pracy przekazane przez Krajowego Menadżera EURES
 • Rekrutacja z udziałem pracodawcy brytyjskiego Scott Wilson-

II projekty rekrutacyjne

 • Weryfikacja zagranicznych ofert pracy i prywatnych agencji zatrudnienia z terenu Wlk. Brytanii, Irlandii, Szwecji, Malty, Austrii
dzia ania wup cd
DZIAŁANIA WUP – CD.
 • Przeprowadzono 10 szkoleń i spotkań dla 156 pracowników WUP i PUP na temat zadań EURES
 • Podjęto współpracę z Gminnymi Centrami Informacji, Akademickimi Biurami Karier, Agencjami Zatrudnienia
 • Przekazywano informacje osobom bezrobotnym nt. warunków pracy i życia w krajach UE/EOG (1 826 osób)
 • W 2004 r. zrealizowano 28 ofert pracy jedno- i wielostanowiskowych dla 110 osób (wg. stanu na 24.02.2005 r jest to 37 ofert pracy)
 • Promowano usługę EURES w mediach
dzia ania na 2005 r
DZIAŁANIA NA 2005 R.
 • Współpraca z partnerami rynku pracy, kadrą EURES w zakresie wymiany ofert pracy, informacji i nowych pomysłów na sprawną realizację usługi
 • Prowadzenie działań marketingowych (prezentacje, udział w giełdach

i targach pracy, upowszechnianie materiałów promocyjnych)

 • Prowadzenie naboru kandydatów na dostępne oferty pracy
 • Nawiązanie współpracy z doradcami EURES z Wlk. Brytanii, Irlandii i Szwecji celem pozyskania sezonowych i długoterminowych ofert pracy,
 • Ankietowanie kandydatów do pracy za granicą w celu zbadania poziomu satysfakcji klientów z usługi EURES
przydatne adresy
PRZYDATNE ADRESY
 • Europejska strona EURES

www.europa.eu.int/eures

 • Polska strona EURES

www.eures.praca.gov.pl

 • Strona Wojewódzkiego Urzędu Pracy

www.up.gov.pl

dzi kuj za uwag
Dziękuję za uwagę!

Aneta Jelska – Wojewódzki Asystent EURES

Wojewódzki Urząd Pracy

w Olsztynie

olwueures1@praca.gov.pl

Tel. 0-89 522 79 40