Kieåm tra baøi cuõ
Download
1 / 16

Kieåm tra baøi cuõ - PowerPoint PPT Presentation


 • 173 Views
 • Uploaded on

Kieåm tra baøi cuõ. YÙù nghóa tö töôûng cuûa taùc phaåm “Soá ñoû” noùi chung vaø ñoaïn trích “Haïnh phuùc cuûa moät tang gia” noùi rieâng? Pheâ phaùn maïnh meõ baûn chaát giaû doái vaø söï loá laêng, ñoài baïi cuûa xaõ hoäi thöôïng löu ôû thaønh thò nhöõng naêm tröôùc caùch maïng.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Kieåm tra baøi cuõ' - tracy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Kieåm tra baøi cuõ

YÙù nghóa tö töôûng cuûa taùc phaåm “Soá ñoû” noùi chung vaø ñoaïn trích “Haïnh phuùc cuûa moät tang gia” noùi rieâng?

Pheâ phaùn maïnh meõ baûn chaát giaû doái vaø söï loá laêng, ñoài baïi cuûa xaõ hoäi thöôïng löu ôû thaønh thò nhöõng naêm tröôùc caùch maïng.


Phong ca ch ngo n ng ba o ch tie t 1
Phong caùch ngoân ngöõ baùo chítieát 1

Ngöõ vaên 11

GIAÙO VIEÂN THÖÏC HIEÄN: PHAN MINH THUØY


I ngo n ng ba o ch
I. Ngoân ngöõ baùo chí:

1.Tìm hiểu một số thể loại văn bản báo chí:


1 t m hi u m t s th lo i v n b n b o ch
1.Tìm hiểu một số thể loại văn bản báo chí:

a. Baûn tin:

Sau khi xem những bản tin trên, em có nhận xét gì về đặc điểm của bản tin?

Moät baûn tin caàn coù thôøi gian, ñòa ñieåm, söï kieän chính xaùc nhaèm cung caáp nhöõng tin töùc môùi cho người ñoïc.


NÔI ÑAÀU TIEÂN XOÙA XONG NHAØ TAÏM

CHO ÑOÀNG BAØO DAÂN TOÄC

[…] Vöôït gaàn caû traêm kilomet ñöôøng röøng, qua cua chöõ A, ngaàm Ta Leâ, leân deán cöûa khaåu Caø Rooøng-Nooïng Ma vaø phía treân laø ñænh Phu La Nhích ñeå taän maét thaáy gaàn 500 ngoâi nhaø vöõng chaõi, khang trang, maùi toân ñoû thaãm, hoøa quyeän vôùi baùt ngaùt röøng xanh ngaên ngaét. OÂng Nguyeãn Caåm Sôn ñaõ chí lyù khi noùi raèng, keát quaû trong mô aáy moät laàn nöõa chöùng minh söùc maïnh cuûa coäng ñoàng coù theå laøm ñöôïc nhöõng ñieàu töôûng nhö khoâng theå trong thôøi gian khoâng daøi. Töø baûn 39 cuûa ngöôøi A Rem ñeán baûn 51, 61, Caø Rooøng cuûa ngöôøi Ma Coong, hay baûn Cu Toàn, Côø Ñoû, A Ki cuûa ngöôøi Khuøa, ngöôøi Möôøng, döôùi nhöõng maùi nhaø môùi tinh coøn thôm muøi goã laø tieáng haùt, tieáng cöôøi noái daøi doäi vaøo vaùch nuùi.

(Theo baùo Tieàn Phong, ngaøy 22-1-2007)


1 t m hi u m t s th lo i v n b n b o ch1
1.Tìm hiểu một số thể loại văn bản báo chí:

b. Phoùng söï:

Sau khi xem những phóng sự trên, em có nhận xét gì về đặc điểm của phóng sự?

Phoùng söï baùo chí, veà thöïc chaát cuõng laø baûn tin, nhöng ñöôïc môû roäng phaàn töôøng thuaät chi tieát söï kieän vaø ñöôïc mieâu taû baèng hình aûnh, ñeå cung caáp cho người ñoïc moät caùi nhìn ñaày ñuû, sinh ñoäng vaø haáp daãn.


NHAØ… CHAÈN TINH

 • ÔÛ thaønh phoá ta vöøa coù theâm moät söï laï.

 • Laï gì? Khoâng leõ laïi naén ñöôøng?

 • Naén ñöôøng laø chuyeän xöa roài Dieãm. Ñaây laø xaây nhaø.

 • OÁi! Xaây nhaø thì cuõ meøm, nhöng sao?

 • Caáp pheùp ba taàng röôõi, nay moïc theâm naêm taàng röôõi sau 16 laàn sai phaïm bò xöû lí.

 • Ô hô! Theá laø cöù cheùm laïi moïc theâm. Baùc ôi! Chaéc laø nhaø… chaèn tinh. Naøy, sao hoï khoâng thöøa thaéng xoác tôùi nhæ?

 • Xoác tôùi laøm gì?

 • Sai phaïm theâm vaøi laàn ñeå naâng… theâm vaøi taàng. Nhöng hoï coù pheùp thuaät gì nhæ?

 • Coù chöù! Moät pheùp thuaät vaïn naêng.

 • Pheùp thuaät naøo?

 • Laøm cho khoác haïi chaúng qua vì tieàn.

  (Theo baùo Saøi Goøn giaûi phoùng, ngaøy 13-4-2007)


1 t m hi u m t s th lo i v n b n b o ch2
1.Tìm hiểu một số thể loại văn bản báo chí:

c. Tieåu phaåm:

Sau khi xem tiểu phẩm, em có nhận xét gì về đặc điểm của tiểu phẩm?

Ñaëc ñieåm cuûa tieåu phaåm laø goïn nheï, gioïng vaên thaân maät, daân daõ, thöôøng coù saéc thaùi mæa mai, chaâm bieám, haøm chöùa moät chính kieán veà thôøi cuoäc.


2 nh n x t chung v v n b n b o ch v ng n ng b o ch
2. Nhận xét chung về văn bản báo chí và ngôn ngữ báo chí:

 • Theå loaïi: baûn tin, phoùng söï, tieåu phaåm, thö baïn ñoïc, phoûng vaán, quaûng caùo, trao ñoåi yù kieán, bình luaän thôøi söï…

 • Toàn taïi 2 daïng chính: daïng vieát (baùo vieát), daïng noùi (phaùt thanh, truyeàn hình)…

 • Chöùc naêng: cung caáp tin töùc thôøi söï, phaûn aùnh dö luaän vaø yù kieán cuûa quaàn chuùng, neâu leân quan ñieåm chính kieán cuûa tôø baùo  thuùc ñaåy söï phaùt trieån cuûa xaõ hoäi.

 • Phaïm vi söû duïng ngoân ngöõ roäng lôùn, khoâng giôùi haïn. Moãi theå loaïi baùo chí coù yeâu caàu, quy öôùc rieâng veà söû duïng ngoân ngöõ.


Ghi nh
Ghi nhôù

Ngoân ngöõ baùo chí laø ngoân ngöõ duøng ñeå thoâng baùo tin töùc thôøi söï trong nöôùc vaø quoác teá, phaûn aùnh chính kieán cuûa tôø baùo vaø dö luaän quaàn chuùng, nhaèm thuùc ñaåy söï tieán boä cuûa xaõ hoäi. Ngoân ngöõ baùo chí ñöôïc söû duïng ôû nhöõng theå loaïi tieâu bieåu laø baûn tin, phoùng söï, tieåu phaåm…


Cuûng coá

Caùc theå loaïi baùo chí:

baûn tin, phoùng söï, tieåu phaåm.

Chöùc naêng:

cung caáp tin töùc thôøi söï.


Daën doø

Xem tröôùc baøi:

MOÄT SOÁ THEÅ LOAÏI VAÊN HOÏC: THÔ, TRUYEÄN.

Chuaån bò moät soá taùc phaåm thô, truyeän ñeå duøng laøm daãn chöùng cho baøi hoïc.ad