1 / 17

Syyttäjän näkökulma lapsiin kohdistuvista lähisuhderikoksista/ Väkivaltaforum 19.8.2014 Mikkeli

Syyttäjän näkökulma lapsiin kohdistuvista lähisuhderikoksista/ Väkivaltaforum 19.8.2014 Mikkeli. Erikoissyyttäjä Pia Mäenpää/Itä-Suomen syyttäjänvirasto. Asialistalla. Prosessi Kohtaamisia Tutkintapyyntö/ilmoitus poliisille Esitiedot Viranomaispalaveri Tuki prosessin aikana Jälkityöt

tracen
Download Presentation

Syyttäjän näkökulma lapsiin kohdistuvista lähisuhderikoksista/ Väkivaltaforum 19.8.2014 Mikkeli

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Syyttäjän näkökulma lapsiin kohdistuvista lähisuhderikoksista/ Väkivaltaforum 19.8.2014 Mikkeli Erikoissyyttäjä Pia Mäenpää/Itä-Suomen syyttäjänvirasto

 2. Asialistalla Prosessi Kohtaamisia Tutkintapyyntö/ilmoitus poliisille Esitiedot Viranomaispalaveri Tuki prosessin aikana Jälkityöt - Asianosaisten avustaminen Lapsen/nuoren kohtaaminen Toiveita lausunnoille, asiakirjoille tms. Pahoinpitely-tunnusmerkistö Vireillä…

 3. Prosessi 1. Epäily mahdollisesta rikoksesta 2. Lastensuojeluilmoitus /ilmoitus poliisille 3. Tutkintapyyntö 4. Syytä epäillä rikosta - esitutkinta käynnistyy 5. Esitutkintalain mukainen ilmoitus syyttäjälle (poliisi tekee) * erikseen määritelty jutut, joista poliisin ilmoitettava syyttäjälle (poliisin ja syyttäjälaitokset ohjeet) → lapseen kohdistuvat rikokset AINA ILMOITUS SYYTTÄJÄLLE

 4. Prosessi 6. Esitutkinta ( esitutkinta rajoitetaan alkumetreillä, poliisi päättää jutun tai lähetetään syyttäjälle, kun se tutkittu): Lapsiin kohdistuvat rikosepäilyt; I poliisi kuulee lapsen/nuoren II Virka-apupyyntö (osaamiskeskus Hki, Turku, Tre, Kuopio ja Oulu), koko tutkimus sis. lapsen kuulemisen III kahden edellisen kombinaatio 7. Syyteharkinta -syyttämättäjättäminen; seuraamusluontoinen/prosessuaalinen, - syyte -rangaistusmääräys

 5. Prosessi 8. Tuomioistuinkäsittely (KO- HO- KKO) Alle 15 vuotiasta ei henkilökohtaisesti kuulla istunnossa (pääsääntö) Tallenne (kuuleminen esitutkinnassa tallennettu) Esitutkintalaki ja Oikeudenkäymiskaari Jos prosessin kuluessa täyttää 15, sitten pääsääntö, että henkilökohtaisesti  OK:n todistelua koskevan luvun uudistaminen vireillä

 6. TARKASTUSPISTEET MATKAN VARRELLA; esitutkintayhteistyö sjä-poliisi Aikuisten haastattelut / kuulustelut Tutkimusyksikkö suorittaa tutkimuksen virka-apupyynnönpereusteella Lausunto 2. Aloituspalaveri (sjä, TJ ja tutkija) Esitutkinta-prosessi etenee/ päättyy Lapsen haastattelut / kuulustelut 1. Ilmoituspoliisille lapseen kohdisuneesta rikos-epäilystä Somaattinen tutkimus Palaute tutkinnasta huoltajille Kokoava viranomais-neuvottelu I Viranomais-neuvottelu Palaute lasten-suojelulle, tarv. lastensuojelu-toimet Kriisihoidon tarpeen arviointi ja tarv. hoitoon ohjaaminen Ei-kiireellisen hoidon tarpeen arviointi ja tarv. hoitoon ohjaaminen Lastensuojelun, terveydenhuollon ym. taustatiedon kokoaminen II Palaveri-viranomaisyhteistyö,konsultointi Muu näyttö Hoidon tarpeen arviointi? Somaattinen tutkimus, jos tarve Poliisi kuulee lapsen

 7. Kohtaamisia I tutkintapyyntö/ilmoitus poliisille (esitutkinnan käynnistys)  asian ilmitulo: mistä, miten  kenen kanssa puhuttu ja mitä  jos lasta puhutettu, kuka, missä ja milloin sekä miten  lapsen kertoma, ’suorat lainaukset’  suoritetut toimenpiteet  kuka/ketkä työntekijät  jos tiedossa henkilöitä, joilla havaintoja, mielellään ilmoitettava

 8. Kohtaamisia II Epäillyn taustoitus (esitutkinta aloitettu, aloittamista mietitään) Asiakirjat Historia Mahdollinen kuuleminen todistajana III Viranomaispalaveri (esitutkinta aloitettu) Yleensä aina sosiaalitoimen edustus Tarvittaessa myös muualta: opettaja, lastentarhasta, jos hoitokontakti – esim. lasten Hypoteesien laadinta: puolesta ja vastaan rikosepäilyn

 9. Kohtaamisia IV Oikeudenkäynti Mahdollinen kuuleminen todistajana (jos esim. 1. henkilö, jolle lapsi kertonut jotain rikosepäilystä) Asianomistajan tukeminen (alle 18 vuotiaat) Varmistetaanko mitenkään onko saattaja, tukihenkilö? V Jälkihoito - Jos hoitoon ohjaus, kuka huolehtii, että hoito aloitetaan (huostaanotetut, lastensuojelun asiakkaana olevat)

 10. Asianosaisten avustaminen - ROL 2 luku (ROL= laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa) - epäilty (2 luku 1 §); puolustajan määräys - asianomistaja=AO(2 luku 1a § 1 mom 1 kohta; rikoslain 20 luvun seksuaalirikokset, 2 kohta RL 21 luku 1-6-§, jos AO:n ja epäillyn välinen suhde huomioon ottaen sitä pidettävä perusteltuna, 3 kohta henkeen, terveyteen, vapauteen , jos sitä on rikoksen vakavuus, AO:n henkilökohtaiset olosuhteet) - oikeus tukihenkilöön; asianomistaja (2 luku 3 §) edunvalvojan sijainen (jos huoltajien ja lapsen välillä eturistiriita)  Tutkinnanjohtajalla mahdollisuus hakea lapselle edunvalvoja rikosprosessia varten, esitutkintalain uudistus 1.1.2014

 11. Lapsen kohtaaminen ”omalla” tontilla asiassa jossa rikosepäily on vireillä tai tulossa - jos lapsi kertoo spontaanisti, kuunnellaan ja kirjataan ”suorat lainaukset” jos kysellään oman tehtävän hoitamiseksi, lyhyesti, avoimesti, ei tarjota vastauksia ja jälleen kirjataan ”suorat lainaukset”, myös kysymyksistä, jos tiedossa, että tutkinta alkanut, ei miel. kysellä ja aina voi konsultoida poliisia ja kirjataan kaikki ylös: ketä paikalla, kuka sanoi ja mitä ja mitä puhuttu lapsen/nuoren kuulleen

 12. Lausunnot - lääkärintutkimuksia ja -lausuntoja koskevat pyynnöt tulee laatia riittävän yksilöidysti - HOX!!!jos lausunnon laatijalla epäselvyyttä mitä halutaan/tarvitaan, yhteys lausunnon pyytäjään (lausunnon antajan täytyy olla selvillä siitä, mitä lausunnon tulisi sisältää ja mihin häneltä odotetaan kannanottoa ) - lääkärinlausunnot: kirjattava keneltä esitiedot (lapsi, saattaja ja kuka saattaja on), suorat lainaukset ” ”mitä kerrottu ja mitä kysytty, läsnäolijat, onko lasta puhutettaessa ollut vanhempi läsnä

 13. Lausunnot - lausunnosta tulee käydä ilmi, mitä johtopäätöksiä tutkimuslöydösten perusteella vammojen syntymekanismista voidaan tehdä ja miten todennäköisenä on pidettävä sitä, että vammat ovat syntyneet pahoinpitelyn tai seksuaalisen teon seurauksena- mikäli em. päätelmiä ei voida tehdä, on sekin syytä tuoda lausunnossa esiin- syyttäjän ja oikeuden on lausunnon perusteella kyettävä arvioimaan, tukeeko lausunto rikosepäilyä vai ei ja mikä arvo sillä on näyttönä- lausunnon käyttökelpoisuuden varmistamiseksi saattaa epävirallinen yhteydenotto lausunnon antavaan lääkäriin olla tarpeen ennen sen kirjoittamista ( eli ei kannata pelästyä, jos syyttäjä soittaa), em. varmistaa myös sitä, että lääkärin asiantuntemus tulisi mahdollisimman hyvin hyödynnettyä esitutkinnassa - lääkärillä saattaa olla esitutkinnan kannalta merkityksellistä tietoa, joka ei tule ilmi muutoin ja jota poliisi ei myöskään siihenastisten taustatietojensa perusteella vielä osaa kysyä- lääkärinlausunnon kieliasun selkeys ja ymmärrettävyys (esimerkiksi ei vieraskielisiä termejä ilman suomennusta) Edellä kerrotut pätee sov. osin kaikkiin lausuntoihin !!!!

 14. RL 21 luku 5 § pahoinpitely ”Joka tekee toiselle ruumiillista väkivaltaa taikka tällaista väkivaltaa tekemättä vahingoittaa toisen terveyttä, aiheuttaa toiselle kipua tai saattaa toisen tiedottomaan tai muuhun vastaavaan tilaan, on tuomittava pahoinpitelystä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.” Väkivaltaa tekemättä edellyttää konkreettisen terveyden vahingoittumisen Syy-yhteys näytettävä Muu kaltoinkohtelu (väkivallalle altistuminen, psyykkinen väkivalta yms.) kuin väkivalta, monesti ongelmallista juuri tämän takia Laki lapseen kohdistuneen seksuaali- ja pahoinpitelyrikoksen selvittämisen järjestämisestä: muutettiin koskemaan v. 1.1.2013 alkaen myös pahoinpitelyepäilyjä  Eli tutkimusyksiköt tekevät virka-apupyynnön perusteella, ennen koski vain seksuaalirikoksia

 15. Pahoinpitelyrikokset Monesti haasteellisempia kuin seksuaalirikokset (ilmoitukset myöhempään, asioita ”vatuloitu” pitkään ennen ilmoitusta – muutosta kuitenkin havaittavissa ja tapahtunutkin ) Näyttö sotkeutuu ja lapsen 1. kertomus tahtoo hukkua (asiakirjoista /henkilötodistelusta ei selviä milloin se oli, kenelle kertoi, mitä piti sisällään, ei suoria lainauksia käytetty, ei ketä paikalla ja kuka itse asiassa kertoi, käy ilmi vain, että paljon on käsitelty)

 16. Vireillä LASTA (lastentalo-projekti) Oikeudenkäymiskaaren muutokset; todistelua koskevat Ilmoitusvelvollisuus myös pahoinpitelyrikoksista suoraan poliisille –Luonnos hallituksen esitykseksi  Sellainen rikoslain 21 luvussa rangaistavaksi säädetty teko, josta säädetty enimmäisrangaistus on kaksi vuotta vankeutta (pahoinpitely, törkeä pahoinpitely)

 17. KIITOS

More Related