1 / 15

Slunce 5. ročník

Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. Slunce 5. ročník. Slunce. Zdroj tepla a světla Dárce života na naší planetě

tracen
Download Presentation

Slunce 5. ročník

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod TřemšínemEfektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci Operačního programuVZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Slunce 5. ročník

 2. Slunce • Zdroj tepla a světla • Dárce života na naší planetě • Kdyby Slunce nesvítilo, byla by na Zemi trvalá tma a věčný mráz

 3. Slunce • Nejbližší hvězda planety Země • Obrovská koule žhavých plynů • Průměr je více než stokrát větší než průměr Země.

 4. Slunce je viditelné na jasné obloze ve dne

 5. Sluneční paprsek k nám doletí asi za 8 minut

 6. Zajímavé údaje o Slunci • Na povrchu je přibližně 6 000°C • V jádru okolo 15 milionů stupňů Celsia • Hmotnost je 330 000krát větší než Země

 7. erupce na Slunci sluneční skvrny Slunce vzniklo asi před 4,6 miliardami let a bude svítit ještě dalších 7 miliard let. Stejně jako všechny hvězdy i Slunce září díky termonukleárním reakcím v jádře. Povrch se neustále mění, vznikají a zanikají sluneční skvrny.

 8. Zatmění Slunce

 9. Při pozorování Slunce musíme být opatrní, nikdy se nedíváme přímo do Slunce. Mohli bychom si poškodit zrak.

 10. Slunce můžeme pozorovat ve hvězdárně, kde jsou dalekohledy k pozorování Slunce přizpůsobené.(sluneční záření je v nich zeslabeno)

 11. V gravitačním poli Slunce obíhá 8 planet a další tělesa – SLUNEČNÍ SOUSTAVA.

 12. východ Slunce

 13. západ Slunce

 14. Autor: Mgr. Iva HořejšíZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p. Tř. (www.zsrozmital.cz) Slunce – přírodověda – 5. ročníkPoužitý software: držitel licence – ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p. Tř.Windows XP ProfessionalPowerPointPřírodověda – Mgr. Helena Holovská, Ing. Antonín Rükl – Alter Přírodověda – Jiří Matyášek, Věra Štiková – Nová škola Přírodověda – Jarmilá Mladá, Ladislav Podrožek – SPN Přírodověda – Danuše Kvasničková, Jiří Froněk – Fortuna Slunce a planety - EDITIONSATLAS Obrázky z internetu

More Related