Download
plan for markedssatsing sett inn navn p markedssatsing n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Plan for markedssatsing: <sett inn navn på markedssatsing> PowerPoint Presentation
Download Presentation
Plan for markedssatsing: <sett inn navn på markedssatsing>

Plan for markedssatsing: <sett inn navn på markedssatsing>

106 Views Download Presentation
Download Presentation

Plan for markedssatsing: <sett inn navn på markedssatsing>

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Plan for markedssatsing:<sett inn navn på markedssatsing> Av: Dato:

 2. Planens grunnintensjon • Denne planen skal • Gi en overordnet oversikt over de drivende elementene innen markedssatsingen • Stake ut kursen for totaliteten av satsingen • Sette noen mål som • Denne planen skal ikke • Fokusere på spesifikke underleveranser • Vise detaljerte tiltak for spesifikke produkter eller tjenester • TIPS: • I ’Notes’ seksjonen på flere av slidesene vil du finne tips, linker og nærmere instruksjoner om hva som bør fylles inn

 3. Strategisk planleggingsprosessOversikt over underkategorier Misjonen for markedssatsingen skal være utformet slik at den beskriver hvordan man vil nå visjonen/forretningsideen. Den bør ikke være for lang og skal helst beskrive hvordan man kan komme nærmere visjonen. Den må være fremtidsrettet, og fokusere på et felles mål. Den skal inneholde hva dere gjør, hvem dere gjør det for, deres kompetanse og hva derevil oppnå. 1. Misjon Situasjonsanalysen danner et bilde av hvordan dere er rustet til å gjennomføre misjonen. Kanskje må dere skaffe flere ressurser på et område dere er svake på, eller er det områder dereer særdeles sterke på? Analysen har to ulike fokus. Interne forhold som er Styrker og Svakheter og eksterne forhold, Utfordringer og Muligheter. 2. Situasjons-analyse Målsetningene trenger ikke være helt konkrete, de er mer som små visjoner innen hver sitt område. Objektivene derimot skal være konkrete planer for hva som skal gjøres for å oppnå målsetningen. 3. Mål og objektiver Objektivene laget i forrige steg skal settes ut i livet og for det trenger manen handlingsplan. Den bør være mest mulig konkret og skal inneholde navn på aktuelle kunder/ evt. kontaktpersoner, osv. I tillegg bør den inneholde hvem som har ansvar for å jobbe med de ulike sakene. 4. Handlingsplan For at arbeidet skal gå fremover er det viktig å ha satt seg mål i form av når man skal ha oppnådd noe. Målene i fremdriftsplanen skal være mest mulig realistiske slik at man klarer dem. Denne bør og inneholde hvem som skal ha ansvar for at de ulike fremdriftsmålene nås. Det er viktig å kartlegge hvorvidt arbeidet med ett objektiv er avhengig av at andre er ferdig. Dette vil stille krav til når disse objektivene må være ferdig. 5. Fremdriftsplan

 4. Definisjon av hva som er markedssatsingens ’oppgave’ 1. misjon

 5. 1. Misjon 2. Situasjons-analyse 3. Mål og objektiver 4. Handlingsplan 5. Fremdriftsplan Misjon for markedssatsingen • Hva vi gjør • <Definer kjernen av vår leveranse og hvilke evt. underkategorier dette gjelder for> • Hvem vi gjør det for • <Definer målgrupper av kunder> • Vår kompetanse • <Definer hvordan vi skiller oss ut blant andre tilbydere> • Hva vi vil oppnå • <Definer målet for markedssatsingen>

 6. Evaluering av situasjonen internt og eksternt 2. analyse

 7. 1. Misjon 2. Situasjons-analyse 3. Mål og objektiver 4. Handlingsplan 5. Fremdriftsplan INTERNT Oversikt over kompetanse i selskapet • <List opp hvilke produkter/tjenester selskapet tilbyr innen denne satsingen. Viktig å fange totaliteten av hva som tilbys>

 8. Omsetning for satsingen 1. Misjon 2. Situasjons-analyse 3. Mål og objektiver 4. Handlingsplan 5. Fremdriftsplan INTERNT Om ikke ’rene’ tall kan dras ut over tidligere omsetning - lag et estimat Total omsetning: xx NOK

 9. 1. Misjon 2. Situasjons-analyse 3. Mål og objektiver 4. Handlingsplan 5. Fremdriftsplan EKSTERNT Markedsbehov • Kartlegg behov i markedet • Hva er det markedet etterspør? • Hvorfor er det behov for det vi har å tilby?

 10. 1. Misjon 2. Situasjons-analyse 3. Mål og objektiver 4. Handlingsplan 5. Fremdriftsplan EKSTERNT Bransjeoversikt • Kartlegg trender i markedet • Er det noe som er under utvikling eller endring som gjør at markedssatsingen blir påvirket? • Teknologiske? • Politiske? • Samfunnsmessige? • Økonomiske? • Aktørenes egne handlinger? • Hvorfor er lønnsomheten som den er i bransjen?

 11. 1. Misjon 2. Situasjons-analyse 3. Mål og objektiver 4. Handlingsplan 5. Fremdriftsplan Bransjeanalyse(Denne kan brukes for å kartlegge bransjen ytterligere) EKSTERNT FAREN FOR NYETABLERINGER • Legg inn dine punkter her • Legg inn dine punkter her LEVERANDØRENES FORHANDLINGSMAKT RIVALISERING PÅ KONKURRANSEARENAEN KUNDENES FORHANDLINGSMAKT • Legg inn dine punkter her • Legg inn dine punkter her TRUSSELEN FRA SUBSTITUTTER • Legg inn dine punkter her

 12. 1. Misjon 2. Situasjons-analyse 3. Mål og objektiver 4. Handlingsplan 5. Fremdriftsplan EKSTERNT Konkurrentanalyse • Hvilke konkurrenter leverer de samme produktene/tjenestene som oss? • <Sett inn konkrete firma og merkenavn> • Har de noen fordeler? • <Eksempler: de vinner store avtaler fordi… etc> • Er det noen som leverer tjenester/produkter utenom våre direkte konkurrenter som indirekte konkurrerer med oss (substitutter)? • <Eksempler: gode entreprenører gjør at de kan hoppe over vårt ledd… etc>

 13. 1. Misjon 2. Situasjons-analyse 3. Mål og objektiver 4. Handlingsplan 5. Fremdriftsplan SWOT analyse EKSTERNT NEGATIVT POSITIVT SVAKHETER (W) STYRKER (S) • Legg inn dine punkter her • Legg inn dine punkter her INTERNE FAKTORER TRUSLER (T) MULIGHETER (O) • Legg inn dine punkter her • Legg inn dine punkter her EKSTERNE FAKTORER

 14. 1. Misjon 2. Situasjons-analyse 3. Mål og objektiver 4. Handlingsplan 5. Fremdriftsplan EKSTERNT Nåværende bransjeevaluering og vår posisjon

 15. 1. Misjon 2. Situasjons-analyse 3. Mål og objektiver 4. Handlingsplan 5. Fremdriftsplan EKSTERNT Oppsummering av analysenVår ønskede posisjon: strategiske valg - hvordan har/får vi fordeler? • <Definer vår posisjon: hva vi skal satse på og hvordan vi skiller oss/skal skille oss ut blant andre tilbydere> • Valg av generisk strategi • Kostnadslederskap: når man kan levere samme vare som sine konkurrenter, men til lavere pris eller • Differensiering: når man leverer fordeler som er bedre enn konkurrentene kan tilby • Konkurranseparametre • Eksempler: Pris, innovasjon, markedsføring, aggressivitet, punktlighet, relasjonsbygging, kvalitet, service, tilgjengelighet , osv.

 16. Mål = små visjoner Objektiver = konkrete planer 3. Mål og objektiver

 17. 1. Misjon 2. Situasjons-analyse 3. Mål og objektiver 4. Handlingsplan 5. Fremdriftsplan MålSmå visjoner • Vi skal oppnå/bli….. • <sett inn mål nr. 1> eks: Vi skal bli verdensledende på… • <sett inn mål nr. 2> • Etc.. • Omsetningsmål • Neste år: • Om 5 år: • Prisstrategi • Nåværende pris: • Ønsket pris: Ved å gjøre følgende…

 18. 1. Misjon 2. Situasjons-analyse 3. Mål og objektiver 4. Handlingsplan 5. Fremdriftsplan ObjektiverKonkrete planer • <Identifiser konkrete planer som styrker vår posisjon innen markedssatsingen> • Eksempler: • Bygge opp ny kompetansen innen… ved oppkjøp/intern utvikling av nye verktøy, etc • Vannkraft: Gå inn i nye markeder i det sørlige Asia, etc • Etc.

 19. Kartlegg de første tiltak 4. handlingsplan

 20. 1. Misjon 2. Situasjons-analyse 3. Mål og objektiver 4. Handlingsplan 5. Fremdriftsplan Markedsføringstiltak • Markedsføringsbudsjett 20xx: xx NOK • <Sett inn hovedtiltakene - eksempler under> • Arrangementer • Eksterne: <eksterne arrangementer der vi ønsker å delta med stand og/eller presentasjon> • Egne: <egne arrangementer der vi inviterer kunder og samarbeidspartnere> • Reklame • Annonsering i publikasjoner: • Generelle: <sett inn hvilke> • Fagtidsskrifter: <sett inn hvilke> • Web: <sett inn hvilke> • Utendørs reklame • Hvor? • Annet • <Sett inn evt andre typer markedsføringstiltak - som PR, skriving av whitepapers, nyhetsbrev, etc>

 21. 1. Misjon 2. Situasjons-analyse 3. Mål og objektiver 4. Handlingsplan 5. Fremdriftsplan Salgstiltak • Mersalg/relasjonsbygging • Målgrupper: Eksisterende kunder og samarbeidspartnere • Tiltak: • <Sett inn hovedtiltakene> • Nysalg • Målgrupper: Nye kunder, markeder, etc • Tiltak: • <Sett inn hovedtiltakene>

 22. Kartlegg tidspunktet for de første tiltak 5. fremdriftsplan

 23. 1. Misjon 2. Situasjons-analyse 3. Mål og objektiver 4. Handlingsplan 5. Fremdriftsplan Fremdriftsplan • <Sett inn oversikt med datoer som dekker de viktigste hovedpunktene>