NewConnect – rynek akcji GPW Obowiązki informacyjne emitentów - PowerPoint PPT Presentation

toya
newconnect rynek akcji gpw obowi zki informacyjne emitent w n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NewConnect – rynek akcji GPW Obowiązki informacyjne emitentów PowerPoint Presentation
Download Presentation
NewConnect – rynek akcji GPW Obowiązki informacyjne emitentów

play fullscreen
1 / 21
Download Presentation
154 Views
Download Presentation

NewConnect – rynek akcji GPW Obowiązki informacyjne emitentów

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. NewConnect – rynek akcji GPWObowiązki informacyjne emitentów Agnieszka Gontarek, Dział Emitentów GPW NewConnect Convention Łódź, Manufaktura, 25 lipca 2008

 2. SPÓŁKA NEW CONNECT – SPÓŁKA PUBLICZNA Podstawa obowiązków informacyjnych: • Regulamin ASO i Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu / EBI • Informacje bieżące i okresowe • Przepisy prawa regulujące obowiązki informacyjne spółek publicznych i ich akcjonariuszy / ESPI • informacje o uczestnikach walnego zgromadzenia • znaczne pakiety • informacje o transakcjach „pierwotnych insiderów”

 3. MOMENT POWSTANIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH SPÓŁKA PUBLICZNA – uzyskanie statusu spółki publicznej (dematerializacji akcji - rejestracji akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych) SPÓŁKA NEWCONNECT -z chwilą złożenia wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych do Alternatywnego Systemu Obrotu 15

 4. OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PUBLICZNEJ ART. 69 USTAWY O OFERCIE Znaczący akcjonariusz jest obowiązany do informowania o zmianach w swoim stanie posiadania udziału w spółce publicznej: • KNF • spółkę - emitenta tych akcji • W terminie 4 dni od dnia zmiany stanu posiadania liczby głosów bądź od dnia, w którym dowiedział się o takiej zmianie lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć 15

 5. OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PUBLICZNEJ ART. 69 USTAWY O OFERCIE (2) Zdarzenia powodujące powstanie obowiązku notyfikacyjnego po stronie akcjonariusza: • osiągnięcie lub przekroczenie 5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 50%albo 75%ogólnej liczby głosów na WZA • posiadanie co najmniej 5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 50% albo 75% ogólnej liczby głosów na WZA i zmniejszenie udziału do, odpowiednio, 5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 50% albo 75% lub mniej • dla posiadających ponad 33% - każda zmiana liczby posiadanych głosów o 1% 15


 6. ZNACZNE PAKIETY OBOWIĄZKI EMITENTÓW W przypadku otrzymania zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie, emitent notowany na NewConnect: • niezwłocznie przekazuje tę informację systemem ESPI równocześnie Komisji, agencji informacyjnej i Organizatorowi ASO (art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie) Możliwość zwolnienia przez KNF z obowiązku przekazania takich informacji, gdy może to zaszkodzić interesowi publicznemu lub spowodować istotną szkodę dla interesów tej spółki (o ile nie wprowadzi to w błąd ogółu inwestorów) 15

 7. OBOWIĄZKI SPÓŁKI PUBLICZNEJ ZWIĄZANE Z WALNYM ZGROMADZENIEM Spółka publiczna jest obowiązana do przekazania (Art. 70 ustawy o ofercie): • Listy akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w WZA – na dzień przez WZA (tylko do KNF - ESPI) • Listy akcjonariuszy posiadających na ostatnim WZA min. 5% głosów – 7 dni po WZA (KNF i do publicznej wiadomości - ESPI)

 8. OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY SPÓŁEK NC POWIADAMIANIE O TRANSAKCJACH Osoby zobowiązane do notyfikacji (art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi): • osoby wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta; • prokurenci; • inne osoby pełniące w strukturze organizacyjnej emitenta funkcje kierownicze i posiadające stały dostęp do informacji poufnych oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji dotyczących rozwoju i perspektyw gospodarczych emitenta.

 9. OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY SPÓŁEK NC POWIADAMIANIE O TRANSAKCJACH Zdarzenia wymagające notyfikacji: Transakcje nabycia lub zbycia, zawarte przez osoby zobowiązane lub ich osoby bliskie w rozumieniu art. 160 ustawy: • akcji emitenta; • praw pochodnych dotyczących akcji emitenta • innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku. Wartość transakcji podlegających notyfikacji: • ponad 5000 EUR (podlega kumulacji), ale: • zbiorczo - o wszystkich transakcjach w danym roku, bez względu na ich łączną wartość poniżej 5000 EUR

 10. OBOWIĄZKI SPÓŁEK NC POWIADAMIANIE O TRANSAKCJACH • Akcjonariusze zobowiązani do notyfikacji mają obowiązek przekazywania przedmiotowych informacji Komisji oraz spółce w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia transakcji • Spółka notowana na NC jest obowiązana do niezwłocznego udostępniania informacji otrzymanych od powyższych osób do publicznej wiadomości (ESPI).

 11. RAPORTY NA NEWCONNECTZASADY OGÓLNE • Raporty powinny zawierać informacje odzwierciedlające specyfikę opisywanej sytuacji w sposób w sposób prawdziwy, rzetelny i kompletny, • Raporty powinny być sporządzone w sposób umożliwiający inwestorom ocenę wpływu przekazywanych informacji na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową emitenta lub cenę notowanych instrumentów finansowych

 12. RAPORTY BIEŻĄCE Informacje o wszelkich okolicznościach lub zdarzeniach, które mogą mieć istotny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową lub finansową emitenta lub w jego ocenie mogłyby w sposób znaczący wpłynąć na cenę lub wartość notowanych instrumentów finansowych.

 13. RAPORTY BIEŻĄCE na NewConnect Katalog zdarzeń zawarty w § 3 ust. 2 Informacji Bieżących i Okresowych: • zdarzenia o bezpośrednim wymiarze finansowym • zmiana wysokości lub struktury kapitału zakładowego • zmiana praw z instrumentów finansowych • połączenie/podział/przekształcenie spółki • zmiany w Zarządzie lub Radzie Nadzorczej • wpis dotyczący przedsiębiorstwa emitenta do działu 4 rejestru przedsiębiorców • zdarzenia związane z prawem upadłościowym

 14. RAPORTY OKRESOWE na NewConnect • Raport roczny (zbadany przez biegłego rewidenta) • Raport półroczny (bez obowiązku badania/przeglądu) Jeśli emitent jest jednostką dominującą, to sporządza również raporty skonsolidowane. Sprawozdania finansowe i dane porównywalne sporządza się zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej.

 15. A teraz………….. trochę przykładów Czyli jak (czasami) teoria mija się z praktyką

 16. ODSŁONA PIERWSZA: Raport bieżącyNr …../200 _ : „Otrzymałam w dniu 24,08,2007 Hasło ….., login ……. oraz Wniosek o przydzielenie dostępu do Elektronicznej Bazy Informacji.”

 17. ODSŁONA DRUGA Raport bieżący Nr…./ 2000_: (To już koniec raportu )

 18. ODSŁONA TRZECIA Raport bieżący Nr …/200_: „Zarząd Spółki informuje, iż w jego ocenie powodem zatrzymania wzrostów ceny akcji jest sprzedaż walorów przez małych akcjonariuszy. Akcjonariat w prywatnej ofercie był dobierany wg najlepszej wiedzy i bezpieczeństwa dla pozostałych akcjonariuszy chroniąc ich od spekulacji. Jako Zarząd uważamy, że cena akcji powinna się ustabilizować w momencie zrealizowania zysku przez akcjonariuszy, których zadowala szybki ale mały zysk. Akcjonariusze którzy zainwestowali długofalowo, a takich jest zdecydowana większość czeka dużo większy wzrost. Mamy nadzieję że już za IV kw 2007 pokażemy pozytywne zagospodarowanie środków. „

 19. I JESZCZE JEDEN PRZYKŁAD KOMUNIKACJI Z INWESTORAMI… Raport bieżący Nr …/200_: „W związku z raportem bieżącym RB 11/2007 z 12 listopada 2007 r. Zarząd Emitenta informuje, iż w raporcie tym została zawarta indywidualna i subiektywna ocena dotycząca kursu akcji wyemitowanych przez Emitenta i prosi uczestników obrotu o nie branie pod uwagę tej oceny w decyzjach inwestycyjnych. Zarząd Emitenta zapewnia, że redagując przedmiotowy komunikat, nie dysponował wiedzą, która stawiałaby Zarząd Emitenta w uprzywilejowanej pozycji w stosunku do pozostałych uczestników obrotu giełdowego. Zarząd Emitenta informuje, że członkowie Zarządu Emitenta nie posiadają akcji Emitenta i nie dysponowali wiedzą która powodowałaby konflikt interesów w związku z przekazaniem przedmiotowego raportu.”

 20. Mimo wszystko…. większość raportów spółek NewConnect to przykłady dobrej komunikacji z inwestorami. Nieustannie wspólnie pracujemy nad podnoszeniem jej jakości: - monitorujemy - edukujemy - proponujemy nowe narzędzia i rozwiązania - ponieważ komunikacja to nie tylko obowiązki informacyjne!

 21. DZIAŁ EMITENTÓW(0-22) 537 7214(0-22) 537 7242