Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego
Download
1 / 26

Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Kome?skiego Wysoka jako?? edukacji przedszkolnej na wsi - PowerPoint PPT Presentation


 • 148 Views
 • Uploaded on

Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego Wysoka jakość edukacji przedszkolnej na wsi Olsztyn 3.12.2008. Fundacja Komeńskiego - KIM JESTEŚMY. Organizacja pożytku publicznego działająca na obszarze całej Polski od 2003 r .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Kome?skiego Wysoka jako?? edukacji przedszkolnej na wsi' - toviel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Fundacja rozwoju dzieci im j a kome skiego wysoka jako edukacji przedszkolnej na wsi

Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego

Wysoka jakość edukacji przedszkolnej na wsi

Olsztyn 3.12.2008

Fundacja Komeńskiego


Fundacja kome skiego kim jeste my
Fundacja Komeńskiego - KIM JESTEŚMY

Organizacja pożytku publicznego działająca na obszarze całej Polski od 2003 r.

Współpraca z rodzicami, nauczycielami, organizacjami pozarządowymi, władzami lokalnymi i instytucjami zajmującymi się dziećmi.

Misja

Tworzenie najlepszych warunków rozwoju i równych szans edukacyjnych wszystkim dzieciom od 0 do 10 roku życia.

Działania

Zapewnienie wszystkim dzieciom dostępu do wysokiej jakości wczesnej edukacji – tworzenie różnych form edukacji małych dzieci

Podnoszenie jakości edukacji elementarnej w Polsce –szkolenia Akademii Komeńskiego

Uspołecznianie zarządzania edukacją – lokalne strategie wyrównywania szans edukacyjnych

Zwiększenie świadomości społecznej na temat znaczenia wczesnej edukacji dla równości szans i rozwoju kapitału ludzkiego- konferencje, publikacje

Fundacja Komeńskiego


Zaj cia dla najm odszych dlaczego s wa ne argumenty neurofizjologiczne
Zajęcia dla najmłodszych – dlaczego są ważneArgumenty neurofizjologiczne

Pierwsze umiejętności utrwalają się najtrwalej i najtrudniej eliminują –Maria Grzegorzewska.

Badania naukowe wykazują, że 50% możliwości intelektualnych kształtuje się do czwartego roku życia (…) zintegrowane programy adresowane do małych dzieci mają zasadnicze znaczenie dla ich rozwoju intelektualnego i psychospołecznego –Mary Eming Young, Early Child Development: investing in the future, The World Bank, Washington D.C. 1996.

Fundacja KomeńskiegoZaj cia dla najm odszych dlaczego s wa ne ii
Zajęcia dla najmłodszych – dlaczego są ważne (II)

 • Wiek przedszkolny jest pierwszym i zasadniczym etapem tworzenia się nierówności edukacyjnych, ponieważ w okresie wczesnego dzieciństwa:

 • możliwości rozwojowe dzieci są największe

 • najsilniejszy jest wpływ środowiska, w którym dzieci są wychowywane

 • Wiek przedszkolny jest tym momentem, kiedy najskuteczniej i najłatwiej jest niwelować różnice wynikające z wpływu środowiska.

 • Dobra wczesna edukacja najefektywniej pomaga wyrównywać szanse życiowe dzieci z terenów zaniedbanych kulturowo i ekonomicznie

Fundacja Komeńskiego


Fundacja rozwoju dzieci im j a kome skiego wysoka jako edukacji przedszkolnej na wsi

Zajęcia dla najmłodszych – dlaczego są ważne

(II) Argumenty ekonomiczne

przedszkole

szkoła

Zwrot z każdego zainwestowanego $

przygotowanie zawodowe

wiek

Inwestycja w edukację przedszkolną zwraca się w przyszłości – lepiej wykształcone społeczeństwo to większe wpływy z podatków oraz mniejsze koszty pomocy społecznej.

Fundacja Komeńskiego


Fundacja rozwoju dzieci im j a kome skiego wysoka jako edukacji przedszkolnej na wsi

Zajęcia dla najmłodszych – dlaczego są ważne

(II) Argumenty ekonomiczne

Według wyników ponad 30-letnich badań amerykańskich* po wkroczeniu w dorosłość dzieci korzystające w wieku przedszkolnym z dobrych programów edukacyjnych:

 • Więcej zarabiają (miesięcznie 2000 USD i więcej) – 29% vs 7%

 • Cieszą się wyższym standardem życia (większa liczba właścicieli domów) – 36% vs 13%

 • Są lepiej wykształcone – 71% vs 54%

 • Znacząco mniej korzystały z pomocy społecznej w ciągu ostatnich 10 lat – 59% vs 80%

 • Zanotowano wśród nich znacząco mniejszą liczbę aresztowań (brano pod uwagę stosunkowo dużą liczbę zatrzymań, pięć i więcej) – 7% vs 35%

*Więcej informacji patrz: E. Putkiewicz, M. Żytko, Znaczenie edukacji przedszkolnej…, w: M. Zahorska (red.), Edukacja przedszkolna w Polsce – szanse i zagrożenia, ISP, Warszawa 2003, s.62-63

Fundacja Komeńskiego


Fundacja rozwoju dzieci im j a kome skiego wysoka jako edukacji przedszkolnej na wsi

Dla rozwoju dzieci znaczenie ma nie tylko dobrobyt materialny lecz także stymulujące środowisko, które może niwelować wpływ biedy. Rolę taką powinny pełnić przede wszystkim instytucje edukacyjne, w tym przedszkola.

Jednakże województwa, w których bieda wśród dzieci jest szczególnie dotkliwa, są także upośledzone pod względem liczby miejsc w przedszkolach, szczególnie na obszarach wiejskich. (…)

Tutaj więc istnieje największe niebezpieczeństwo utrwalenia się biedy w następnym pokoleniu, co stanowić będzie także w przyszłości barierę rozwoju.

(prof. W. Warzywoda-Kruszyńska. UŁ)

Zajęcia dla najmłodszych – dlaczego są ważne

(III) Argumenty społeczne

Fundacja Komeńskiego


Edukacje przedszkolna ma ych dzieci w polsce
Edukacje przedszkolna małych dzieci w Polsce

W Polsce uczestnictwo w edukacji przedszkolnej jest najniższe w Europie!

O połowę niższe, niż średnia wszystkich krajów UE.

% 4 latków w instytucji edukacyjnej w 2005 roku

Opracowanie własne na podst. Eurostatu

Fundacja KomeńskiegoWczesna edukacja w polsce nier wno ci mi dzy miastem a wsi
Wczesna edukacja w PolsceNIERÓWNOŚCI MIĘDZY MIASTEM A WSIĄ

Polską wieś, jeśli chodzi o dostęp do edukacji przedszkolnej, można porównać z Trzecim Światem.

 • Do przedszkola chodzi 17% wiejskich dzieci w wieku 3-5 lat, a 62% ich miejskich rówieśników.

 • W ponad 1/3 gmin wiejskich nie ma ani jednego przedszkola.

% gmin wiejskich w danym regionie, w których nie ma ani jednego przedszkola

% dzieci 3-5letnich w przedszkolach w gminach wiejskich

Fundacja Komeńskiego


Alternatywne formy edukacji przedszkolnej
Alternatywne formy edukacji przedszkolnej

Cele Programu „Gdy nie ma przedszkola”

 • Pilotaż alternatywnej, wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, dostępnej dla gmin wiejskich

 • Zwiększenie szans edukacyjnych dzieci z terenów defaworyzowanych,

Od 2000 roku Fundacja Komeńskiego pomaga gminom zakładać ośrodki przedszkolne na wsiach i zapewnia jakość prowadzonych zajęć.

W latach 2005-2008 prowadziliśmy, jako lider lub jako partner ok. 300 ośrodków w 100 gminach dla ponad 5000 dzieci.


Statystyka i koszty
Statystyka i koszty

NAJWAŻNIEJSZE LICZBY*

300Ośrodków w ponad 100 gminach –

280nauczycieli pracuje w Ośrodkach

6000–dzieci już skorzystało z opieki przedszkolnej

*stan na dzień 30.06.2007

3000 zł- szkolenie jednego nauczyciela (100 + 2*30 godzin)

do 10 000 zł– wyposażenie Ośrodka,

100 - 150 zł– miesięczny koszt pobytu dziecka w Ośrodku,


Zasady dzia ania alternatywnych o rodk w przedszkolnych
Zasady działania alternatywnych Ośrodków Przedszkolnych

Ośrodek najbliżej miejsca zamieszkania dzieci

7-15 dzieci w grupie

Grupa różnowiekowa (3-5 lat)

Rodzice asystują nauczycielom

12-20 godzin pracy w tygodniu,

Bezpłatne,

Dobre warunki pracy -wyposażenie w meble i pomoce edukacyjne, drobne remonty

 • Organizacja przestrzeni dostosowana do potrzeb edukacyjnych dzieci


Merytoryczna praca o rodk w
Merytoryczna praca Ośrodków

 • Autorski, innowacyjny program pracy z dziećmi,

 • Przygotowanie i doskonalenie nauczycieli (120 -160 godzin)

 • Opieka merytoryczna -wsparcie specjalistów (psychologowie i logopedzi)

 • Systematyczny monitoring Ośrodków, dokumentowanie

 • Ewaluacja projektu: rozwój dzieci, współpraca z rodzicami, realizacja programu dydaktycznego, rozwój zawodowy nauczycieli, warunki pracy Ośrodków, badanie dyfuzji innowacji


Efekty dzia ania programu przygotowanie dzieci do edukacji
Efekty działania programu - Przygotowanie dzieci do edukacji.

Badania przy współpracy z SWPS w Warszawie w 2006 r. i 2008 na grupie ok. 300 dzieci 6 letnich

Metoda: Kwestionariusze dla nauczycieli szkolnych, rodziców, wywiady grupowe

Wyniki: wysoki poziom

 • pewności siebie,

 • ciekawości,

 • wytrwałości,

 • umiejętności społecznych

  Istotnie wyższy niż dzieci niekorzystających z żadnej formy

  Wyniki na podobnym poziomie jak u dzieci z przedszkoli

Fundacja Komeńskiego


Efekty dzia ania programu integracja i aktywizacja spo eczno ci lokalnej
Efekty działania programu -Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej

 • Działania wolontarystyczne (festyny, wycieczki,)

 • Wzrost zainteresowanie rodziców edukacją dzieci,

 • Udział w warsztatach, aktywność w trakcie zajęć

 • Aktywność na terenie szkoły (Rada Szkoły)

 • Grupa nacisku w przypadku zagrożenia istnienia Ośrodka

Fundacja Komeńskiego


Efekty dzia ania programu wzrost upowszechniania edukacji przedszkolnej
Efekty działania programu - Wzrost upowszechniania edukacji przedszkolnej

Ponad dwukrotny wzrost upowszechnienia edukacji przedszkolnej w gminach objętych programem.

 • Rozszerzanie projektu na sąsiadujące gminy – reklama i promocja poprzez osobiste kontakty i dobry przykład

 • Rozszerzanie godzin działania Ośrodków,- przekształcanie w regularne przedszkola lub tworzenie nowych grup.

Fundacja Komeńskiego


7 alternatywne formy edukacji przedszkolnej
7. Alternatywne formy edukacji przedszkolnej


Zmiana podstaw prawnych o rodk w przedszkolnych

Od 1 stycznia 2008 roku jako inna forma wychowania przedszkolnego, Ustawa o Systemie Oświaty

Rozporządzenie MEN z dn. 10.01.2008

Rozporządzenie MEN z dn. 13.06.2008

Nauczycielki z kwalifikacjami do pracy w przedszkolu

Nadzór Kuratorium

Forma publiczna prowadzona przez gminę: nauczyciele muszą być zatrudnieni z Karty Nauczyciela

Forma niepubliczna (stowarzyszenie lub osoba prawna) – gmina dopłaca 40% kosztów jednego dziecka w przedszkolu

Wymagania sanitarne, budowlane, pożarowe

3-25 dzieci w grupie,

Minimum 12 godzin tygodniowo

Zmiana podstaw prawnych Ośrodków Przedszkolnych

Fundacja Komeńskiego


Przedszkole a inna forma wychowania przedszkolnego

Inna forma wychowania przedszkolnego

Cel- edukacja, wyrównywanie szans

Miejsce: szkoła, świetlica, dom kultury, przedszkole, lokal prywatny.

W miejscu zamieszkania dzieci

Bezpłatne

3-15 dzieci w grupie

grupy różnowiekowe (3-5 lat)

Minimum 12 godzin tygodniowo

Obecność rodziców

Przedszkole

Cel- edukacja i opieka

Miejsce: Przedszkole, szkoła

Tam gdzie jest możliwość utworzenia kilku grup przedszkolnych (np. w gminie)

Zwykle płatne (oplata stała+ wyżywienie)

25 dzieci w grupie

Grupa jednolita wiekowo

Minimum 25 godzin tygodniowo

Zamiast rodziców zatrudnienie dodatkowych osób do opieki nad dziećmi

Przedszkole a inna forma wychowania przedszkolnego

Fundacja Komeńskiego


Konkluzje
Konkluzje

Trwałe wyrównywanie szans Jakość

Wszystkie obszary muszą zaistnieć, aby zagwarantować jakość i trwałość

Ośrodków Przedszkolnych!


Trwa o i kontynuacja
Trwałość i kontynuacja

Obecnie działa 90 % Ośrodków z projektu „Ośrodki Przedszkolne- szansa na dobry start” i wiele (?%) z innych- partnerskich projektów

Strategie utrzymywania i rozwijania Ośrodków:

1. Wnioskowanie o dofinansowanie z Działania 9.1.1 POKL,

2. Finansowanie z własnych funduszy- zwykle poza systemem Oświaty (taniej, wygodniej, bez restrykcyjnych wymagań technicznych).

Jakość ????

 • Przyczyny zamykania Ośrodków – analiza niepowodzeń:

 • Nieatrakcyjne warunki pracy nauczycieli – odchodzenie do szkół lub innej pracy

 • Brak środków - często związany z koniecznością finansowania pobytu dzieci w przedszkolach w sąsiednich gminach

 • Brak zaangażowania rodziców lub władz gminnych,

 • Za dużo Ośrodków w stosunku do możliwości gminy,

 • Za „bogaty” pierwszy projekt- nie do utrzymania przez gminę,

 • Za krótki projekt- Ośrodki „nie wrosły” w społeczność


Rekomendacje
Rekomendacje

 • Większe środki na edukację przedszkolną w POKL – (w 2008 roku – 8-10 krotne przekraczanie alokacji),

 • Standardy w regułach konkursu 9.1.1 – czas projektu (2-3 lata), „widełki” na dofinansowanie 1 Ośrodka,

 • Cross financing - konieczność dostosowania budynku nie tylko do potrzeb dzieci ale też i wymagań rozporządzeń MEN i ustawy budowlanej,

 • POKL 9.1.1- Konieczne środki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli przedszkolnych, wsparcie merytoryczne, przygotowanie dyrektorów i nauczycieli szkół do współpracy z Ośrodkami przedszkolnymi bo Reforma Oświaty- 5 i 6 latki,

 • Monitorowanie jakości – Kto? Źródła finansowania?


Konsultacje i pomoc
Konsultacje i pomoc

 • Strona www.dladzieci.org.pl

 • Formularz pomagający opisać potrzeby związane z tworzeniem nowych form edukacyjnych dla małych dzieci,

 • Skierowanie do konsultanta,

 • Pomoc w przygotowaniu wniosku zgodnie z zasadami jakości Fundacji Komeńskiego

Więcej informacji na temat naszych programów, artykuły, publikacje

www.frd.org.pl


Fundacja rozwoju dzieci im j a kome skiego wysoka jako edukacji przedszkolnej na wsi

Dziękuję za uwagę !

Więcej informacji na temat naszych programów

www.frd.org.pl

Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego

tel. (22) 652 30 82, e-mail: mwozniak@frd.org.pl

www.frd.org.pl

Fundacja Komeńskiego