v voj produkt a zen segment n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vývoj produktů a řízení segmentů PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vývoj produktů a řízení segmentů

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Vývoj produktů a řízení segmentů - PowerPoint PPT Presentation


 • 55 Views
 • Uploaded on

Ekonomika subjektů finančních služeb letní semestr 2013. Vývoj produktů a řízení segmentů . Přednáška 2. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra bankovnictví a pojišťovnictví telefon: 210 088 830 Bořivoj Pražák – UČO 5947 borivoj.prazak@mymail.cz. Inovace – Úvod .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vývoj produktů a řízení segmentů' - tovi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
v voj produkt a zen segment

Ekonomika subjektů finančních služeb

letní semestr 2013

Vývoj produktů a řízení segmentů

Přednáška 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

telefon: 210 088 830

Bořivoj Pražák – UČO 5947

borivoj.prazak@mymail.cz

slide2

Inovace – Úvod

Inovace na rozdíl od vynálezu se vyznačují tím, že znamenají praktickou aplikaci nových myšlenek, postupů a procesů do reálného podnikatelského prostředí

Inovace

 • Inovace je změna – zavedení nové přístupu v myšlení, ve výrobě, v organizaci nebo procesech
 • Klasická definice inovace pochází od Josepha Schumpetera, který z ekonomického hlediska uvažuje o pěti typech inovací:
  • Uvedení nového produktu – druhu zboží na trh
  • Zavedení nového výrobního postupu
  • Otevření nového trhu
  • Využívání nového zdroje
  • Zavedení nové organizace
 • Inovace je považována za jednu z hlavních hybných sil rozvoje
 • Využití inovace musí přinášet zvýšenou tvorbu hodnoty pro příslušné zájmové skupiny
 • Ne všechno nové je inovace
 • Inovace musí být měřitelná, nejlépe pomocí ekonomických ukazatelů
slide3

Řízení produktů –Hodnocení portfolia produktů

Produkty banky je nutné permanentně sledovat a vyhodnocovat jednak z vnějšího pohledu vůči klientům a konkurenci, jednak z hlediska ziskovosti pro banku

Příklad

Portfolio produktů

banky

ziskovost

Benchmarking

„nejlepší postupy“

klíčové procesy společnosti

vnitřní pohled

rozdílová analýza

vyhodnocení

vnější pohled

produkty

beze změny

produkty

ke zefektivnění

produkty

ke zatraktivnění

produkty ke

stažení z trhu

slide4

Řízení produktů –Hodnocení portfolia produktů

Výsledky hodnocení produktů jsou využity pro volbu dalšího postupu pro zvýšení jejich atraktivnosti pro klienty a ziskovosti pro banku

Vyhodnocení produktů

Volba postupu

Postup

Klasifikace

B

D

 • Podpora prodeje
 • Růst

D

Strategické

produkty

Vytváří

hodnotu

pro klienty

 • Reengineering
 • Zefektivnění, úspora nákladů

B

Perspektivní

produkty

A

C

Snižuje

hodnotu

pro klienty

Neatraktivní

produkty

 • Redesign
 • Zvýšení atraktivnosti

C

Ztrátové a

neatraktivní

produkty

 • Redesign / reengineering
 • Stažení z trhu

A

Snižuje

hodnotu

pro akcionáře

Vytváří

hodnotu

pro akcionáře

anal za ziskovosti produkt poskytuje informace pro dal optimalizaci produktov ho portfolia banky

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Řízení produktů –Hodnocení portfolia produktů

Analýza ziskovosti produktů poskytuje informace pro další optimalizaci produktového portfolia banky

Analýza ziskovosti produktů

Zjištění a vyhodnocení

 • tendence rozšiřovat nabídku produktů má negativní dopad do nákladů
 • rozšiřování produktového portfolia nemusí mít pozitivní odezvu ani u klientů, protože se nedovedou dobře orientovat v příliš rozsáhlé nabídce produktů
 • zisková je jen menší částí portfolia produktů, portfolio je nutno optimalizovat
 • při hodnocení výkonnosti produktů posuzujeme 5 faktorů:
   • soulad se strategií banky
   • akceptování klientem
   • akceptování prodejními kanály
   • ziskovost pro banku
   • výkonnost produktu

Objem zisku

produkty

slide6

Řízení produktů –Přístup k vývoji nových produktů

Vývoj nových produktů v portfoliu banky vyžaduje důkladné analýzy potřeb klientů a musí se také opírat o požadavky klientů

Přístup k vývoji produktů

 • Produkty banky jsou velice abstraktní
 • I když zákazník se umí vyjádřit k existující nabídce produktů, je pro něj obvykle obtížné dostatečně jasně formulovat požadavky na to, co mu chybí, takže nemůže být tím, kdo vyvine nový produkt
 • Klient nemůže sám navrhovat nový produkt, Pokud se při vývoji produktů příliš soustředímě na požadavky zákazníka, výsledek může neatraktivní a neefektivní produkt
 • Zaměřme se na analýzu života a potřeb klientů a sami navrhněme nové produkty, které si ale necháme našimi klienty posoudit

If I had asked customers what they wanted, they would have told me they want a faster horse.

Henry Ford

slide7

DLOUHODOBÁ

ZISKOVOST

NOVÉ OBCHODNÍ

PŘÍPADY

TRŽNÍ PODÍL/

NIŽŠÍ NÁKLADY

UDRŽENÍ ZÁKAZNÍKA

LOAJALITA

DOPORUČENÍ

JINÝM

SPOKOJENOST

ZÁKAZNÍKŮ

OPĚTOVNÁ VŮLE

NAKOUPIT

OČEKÁVÁNÍ

ZÁKAZNÍKŮ

PODPORA

SLUŽBAMI

KVALITA

VÝROBKŮ

NÁKLADY

Řízení produktů –Přístup k vývoji nových produktů

Vývoj nových produktů v portfoliu banky vyžaduje důkladné analýzy nejen požadavků zákazníků a i jejich ziskovost

Ziskovost zákazníka

slide9

Inovace – Vstup na nový trh

Podnikatelská strategie banky může být popsána jako KPK kostka popisující základní tři dimenze podnikání = klient x produkt x kanál

Strategie

Kanály

Produkty

Klienti

slide10

Products

Current accounts

Deposit products

Loans

Bonds

Advisory

Direct banking

Product bundles

Product bundles

Bonds

Loans

high

Direct banking

Easy to expand

Advisory

low

Deposit products

Current accounts

low

high

Revenue Potential

Inovace – Vstup na nový trh

Při vstupu na nový trh je nutné hodnotit jeho obtížnost pro jednotlivé produkty ve srovnání s potenciálem jejich výnosovosti

Ohodnocení

Priority I

Priority II

slide11

Segmentace klientů

Cílem segmentace je rozdělit trh na homogenní cílové zákaznické skupiny a vyvinout pro ně optimální způsob obsluhy
 • terminologie segmentace
  • trh
  • segmenty trhu
  • cílové segmenty/subsegmenty
  • zákaznické skupiny
  • cílové zákaznické skupiny/podskupiny
 • segmentace je obecně založena na:
  • analýze ziskovosti klientů pro banku
  • charakteristickém chování klientů během jeho životního cyklu
  • ekonomických ukazatelích charakteristických pro klienty

Segmentovat klienty znamená pochopit je a porozumět jejich potřebám – pyramida potřeb v průběhu životního cyklu klienta

slide12

Segmentace klientů

Segmentace např. fyzických osob poukazuje na specifické finanční produkty a služby, které závisejí na majetkových poměrech klienta a fázích jeho životního cyklu

 • potřeby klientů se od začátku ekonomické transformace velmi dynamicky mění s tendencí přibližovat se obvyklému modelu
 • významný vliv má postup deregulace a rozvoj relevantních trhů
 • potřeby klienta ve stejných fázích životního cyklu závisejí na jeho sociálních poměrech
 • obecné modely potřeb je nutno specificky upravit podle konkrétní situace klientů a podmínek na trhu
 • nejvyšší příjmové skupiny klientů se vymykají obvyklým modelům a jejich potřeby finančních služeb jsou zásadně odlišné od ostatních subsegmentů trhu
 • pro uspokojení klientů je nutno optimálně nastavit zejména:
  • balíčky produktů a služeb (obsah a provázanost)
  • cenovou politiku
  • způsob obsluhy a distribuce
 • klienti se stávají informovanějšími, citlivějšími na cenu, nevěrnějšími, náročnějšími a kritičtějšími, technicky vzdělanějšími

Slabinou klasické segmentace je nemožnost vtěsnat všechny klienty do jediného systému „škatulek“ – zavádění logické metody „fuzzy“ s neostrými segmenty – klient patří do několika segmentů

slide13

Segmentace klientů

Segmentace pomůže nalézt odpovědi na otázky týkající se jednotlivých segmentů trhu, aby bylo možno nastavit vůči nim správnou strategii
 • Občané
  • Který subsegment je pro banku nejpřínosnější? Obsluha kterých klientů je pro banku ztrátová?
  • Jak může banka udržet stávající zákazníky?
  • Jaké jsou hlavní charakteristiky těchto zákazníků?
  • Jaké produkty a služby preferují?
 • Právnické osoby
  • Kdo jsou nejzajímavější klienti ?
  • Jaké jsou jejich hlavní charakteristiky?
  • Kteří současní klienti banky jsou “spolehliví”? Jaké jsou jejich hlavní charakteristiky?
  • Jaké preferují distribuční kanály
 • Finanční trhy
  • Jaké jsou hlavní charakteristiky klientů využívajících služeb na FT?
  • Jaký je segment finančních institucí v Bance X?
  • Vyplatí se obchodovat s klienty na FT?

Obecně platí, že většina zisku je vytvářena jen relativně malým procentem zákazníků

Paretovo pravidlo 8O/20

slide14

Postup segmentace

Základní segmentace se zpravidla provádí ve formě projektu, během kterého je rovněž nastaven způsob údržby a dalšího rozvoje systému segmentace

 • sběr klientských dat – data o všech klientech a všech produktech, které konzumují
 • vytvoření komplexní klientské databáze – dočasně anebo se jako základ pro robustní klientskou databázi
 • analýza dat
  • setřídění dat, hledání korelací a logických množin (podrobněji popsáno na další straně)
  • výpočet ziskovosti, přiřazení výnosů a nákladů jednotlivým klientům
 • vyhodnocení dat, provedení segmentace
 • rozčlenění stávajících klientů banky primárně podle ziskovosti a podle demografických znaků
 • analýza potenciálních klientů, segmentace podle demografických znaků
 • navržení rámcových obchodních strategií vůči základním segmentům a subsegmentům
 • produkty, cenové strategie, odbytové kanály, personální obsluha
 • návrh dalších kroků pro udržování a rozvoj segmentace

Pro klientsky orientovanou banku je systematický přístup k segmentaci jedním ze základních pilířů podnikatelské činnosti

slide15

Obchodní strategie

Segmentace je východiskem pro nastavení specifických obchodních strategií pro jednotlivé cílové segmenty trhu – příklad segmentu podnikatelských subjektů

 • střední a velké společnosti - strategie silné expanze - obsluha na ústředí
  • obsluha v divizi Corporate clients
  • komplexní obsluha pro největší klienty, CRM pro ostatní
  • optimalizovat obchodní proces
  • vytvořit na míru šité produkty a přizpůsobit ceny
 • menší společnosti - strategie střední expanze - obsluha na pobočkách
  • diferencovat obsluhu podle ziskovosti klientů
  • zavést pozici „account manager“ pro „klíčové“ klienty
  • zavést balíčky produktů
  • zvýšit cross selling
 • masový trh - neutrální strategie udržení pozice - obsluha na pobočkách
  • obsluhovat „produktově“ - prodej standardních produktů a služeb
  • zaměřit se na ziskové klienty
  • automatizovat a standardizovat obsluhu

Pro nastavení strategií k jednotlivým segmentům neexistuje univerzální návod, protože zde se banky musí snažit o odlišení se od konkurence

slide16

Segmentace

Segmentace klientů je odvozena od poptávky klientů a jejich potenciálu pro banku, nikoliv podle současných finančních ukazatelů
 • Poptávka klienta je řídícím aspektem pro segmentaci, nikoliv současný stav účtu a obrat
  • Definovat odstupňované kategorie poptávky klientů, jejich požadavků a podmínek jejich podnikatelských aktivit
  • Definovat kritéria, podle kterých se bude řídit zařazování klientů do segmentů
 • Segmentace klientů musí být uplatňována jednotně, aby byly segmentům poskytovány odpovídající služby ve shodě s jejich potřebami a možnostmi banky
  • Definovat celobankovní kritéria pro segmentaci odpovídající požadavkům segmentů
  • Definovat celobankovní jednotné nastavení rozsahu a způsobu péče o klienty pro každý segment
 • Zavést systém přehodnocování zařazení klienta do segmentů podle vývoje jeho potenciálu
  • Průběžné monitorování klientské základny pro identifikaci požadavků na změny
  • Změnu zařazení do segmentu realizovat úpravou nabídky produktů, nikoliv formálním aktem
  • Vyvinout a aplikovat koncept diferencovaných služeb pro jednotlivé segmenty ve shodě s jejich požadavky a potenciálem

Možný způsob nastavení segmentace

slide17

Segment SME

SME tvoří svým počtem a objemem stabilní základnu ekonomiky, i když z hlediska lokality a odvětví může docházet k určitým změnám
 • Klienti segmentu SME tvoří až 90 % počtu klientů
 • Segment SME je stabilní součástí klientské základny vyznačující se
  • Tvorbou lokálních pracovních příležitostí
  • Vysokou mírou inovací a investic představující potřebu financování
  • Vysokou flexibilitou a schopností přizpůsobovat se podmínkám na trhu
  • Rozšiřující se poptávkou po produktech a službách
  • Sílícími konkurenčními tlaky ostatních bank a finančních institucí
  • Rostoucími požadavky na dostupnost a úroveň obsluhy
  • Zvyšujícím se důrazem na elektronické distribuční kanály
  • Potřebou komplexnější podpory a poradenství
  • Vyšší stabilitou a mírou růstu podnikatelských aktivit
  • Zvyšující se předvídatelností dalšího rozvoje
  • Nižší mírou podnikatelských rizik a růstem úvěruschopnosti
  • Nejednotným vymezením z hlediska parametrů pro segmentaci

SME jako významný segment

slide18

Segment SME - rozdělení

Z pohledu stanovení hodnoty klienta pro banku je rozhodujícími faktory potenciál klienta a jeho stávající ekonomická aktivita

Klientská segmentace pro SME

vysoký

Ilustrativní příklad segmentů

„Přísliby"

„Hvězdy"

Potenciál

„Výzvy"

„Jistoty"

nízký

Výnosy

nízký

vysoký

slide19

Segment SME

Rostoucí význam SME a zvyšující se konkurence vede k zavádění náročnějších forem obsluhy – KAM (Key Account Management)
 • Zlaté pravidlo řízení vztahů s klienty:
 • „Kontakty s klientem musí být zaznamenávány a vyhodnocovány“
 • Každý podstatný kontakt se stávajícím nebo potenciálním klientem (jednání, schůzka, telefonní rozhovor, korespondence, …), i když není předem připraven, musí být dokumentován a vyhodnocen předepsanou strukturovanou metodou.
 • Specifické lokální požadavky trhu pro všechny segmenty
  • Klient chce být obsloužen z jednoho místa
  • Klient očekává na straně banky vysokou expertízu a zkušenost
  • Klient požaduje přístup ke střednímu a vyššímu managementu
  • Klient nechce ztrácet čas cestou do banky – požaduje elektronické bankovnictví nebo očekává, že pro klíčová jednání bude navštíven
  • Předpokladem úspěchu banky je odpovídající lokální pokrytí trhu prodejní sítí

Zásady obsluhy SME

slide20

Přístup k segmentu – Koncept odstupňovaných služeb

Nastavení konceptu odstupňovaných služeb pro jednotlivé segmenty a regiony musí být vyvinuto na základě expertního posouzení požadavků

příklad

Profil

„Hvězdy"

Domácí trh

 • Stávající tržby ve výši xxx Kč
 • Potenciál růstu předpokládá překročení stávajících tržeb o pp %
 • Bránit existující vztah
 • Využít stávající vztah s klientem pro využití nových obchodních příležitostí v předstihu před konkurencí, předvídat klientovy potřeby (up- & cross-sell)
 • Podporovat klienta v dosažení očekávaného potenciálu

Poslání služeb

 • Pro „Hvězdy" se plánování, příprava a vyhodnocování dělá s týmem specialistů
 • Aplikuje se systém limitů, jednání s klientem podle potřeby a příležitosti
 • Hodnocení spokojenosti klienta a kontrolní hodnocení zajišťuje vyšší management
 • „Hvězdy" jsou nejcennější klienti – každý krok vůči nim je výsledkem přípravy a projednání v týmu

Relationship Management

 • „Hvězdy" očekávají vysokou flexibilitu nabídky a individualizace
 • Banka musí pružně reagovat na podněty a stížnosti klienta
 • Banka aktivně informuje o inovacích produktů s cílem maximálně vytěžit potenciál

Produkty a nabídka

 • „Hvězdy" jsou sledovány na úrovni místního top managementu. Měly by mít pocit, že jsou oceňovány a těší se vážnosti např. formou sociálních vztahů a kontaktů
 • Reprezentant klienta je v seznamu pro osobní dárky, blahopřání (narozeniny, Vánoce), pozvání na firemní akce apod.

Marketing

slide21

Přístup k segmentu SME – balíčky produktů

Pro nalezení kompromisu mezi potřebou klientů a efektivností obsluhy pro banku se používají balíčky produktů
 • Cíl: Pomocí balíčků produktů zlepšit
  • Penetraci klientského segmentu
  • Účinnost marketingu
  • Udržení poptávky klientů
 • Shluky klientů podle jejich potřeb (clusters)
  • Shluky v rámci klientských segmentů
  • Pro celý segment
  • Pro části segmentu s možností překrývání
 • Produkty na míru a kombinace produktů pro zajištění zájmu shluků klientů a jejich nabídku vhodnou cestou (analýza nebo předjímání vývoje potřeb klientů)
 • Příklady – účty se speciálními funkcemi, úvěry, platební prostředky, pojištění, akreditivy, ...)

Možný přístup pro definování balíčků produktů

slide22

Přístup k segmentu SME – strategie elektronických distribučních kanálů

Součástí přístupu k segmentu je i nastavení způsobu komunikace s klienty pomocí elektronických distribučních kanálů (EDC)
 • Definovat stávající portfolio produktů a služeb určených pro segment
 • Vyvinout marketingový přístup a systém pobídek pro klienty
 • Nastavit odpovídající mix distribučních kanálů
 • Promítnout novou strategii distribuce s využitím EDC do systému obsluhy, odpovědností a měření výkonnosti

Zvýšení dostupnosti banky pomocí EDC

slide23

0% 1-25% 26-50% 51-75% 76-100%

Projekt EDC – Obchodní model

Obchodní model využívání distribučních kanálů popisuje předpokládané rozložení aktivit mezi pobočkovou síť a EDC

Příklad

Vybrané distribuční kanály banky

Aktivity

Pobočky

Internet

IVR

Call centrum

GSM

Aktivita A

Aktivita B

Aktivita C

Aktivita A

Aktivita B

Aktivita C

Čas

Aktivita A

Aktivita B

Aktivita C

slide24

Projekt EDC – Etapy projektu

 • Etapa

Identifikace

příležitostí

 • sestavení obchodního modelu
 • identifikace příležitostí
 • stanovení variantních scénářů využívání EDC
 • shromáždění a ověření dat
 • doplnění a náhrada chybějících dat
 • propočty parametrů a koeficientů
 • výpočet návratnosti
 • vyhodnocení variantních scénářů
 • analýza rizik
 • citlivostní analýza
 • optimalizace modelu návratnosti
 • doporučení ke zlepšení obchodního modelu
 • stanovení obchodních a finančních cílů
 • návrh opatření k dosažení cílů

2. Etapa

Kvantifikace

3. Etapa

Optimalizace

modelu

slide25

Projekt EDC – Identifikace příležitostí

Rozhodující zdroj příjmů pro dosažení ekonomické návratnosti investic do EDC je v oblastech: generování příjmů, úspora nákladů a realizace nehmotných přínosů

 • Generování příjmů
  • výnosy ze zvýšeného prodeje produktů v EDC ve srovnání s pobočkovou sítí
  • prodej nových produktů / cross-selling
  • poskytování nových služeb finančního a nefinančního charakteru
 • Úspora nákladů
  • řízený přesun bankovních operací z poboček do levnějších EDC
  • marže produktů prodaných prostřednictvím EDC
  • snížení nákladů na reklamu a komunikaci s klienty
  • zvýšená retence a loajalita klientů
  • snížení nákladů na podporu klientů
  • snížení nákladů na administrativní podporu činnosti
 • Nehmotné přínosy
  • kvalita procesu obsluhy a prodeje služeb
  • cílený marketing
  • uspokojení zaměstnanců