BIODATA: MOHD AZIZUL BIN MOHD SOHOD PENOLONG PENGARAH UNIT SUKAN,KOKURIKULUM DAN KESENIAN - PowerPoint PPT Presentation

torn
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BIODATA: MOHD AZIZUL BIN MOHD SOHOD PENOLONG PENGARAH UNIT SUKAN,KOKURIKULUM DAN KESENIAN PowerPoint Presentation
Download Presentation
BIODATA: MOHD AZIZUL BIN MOHD SOHOD PENOLONG PENGARAH UNIT SUKAN,KOKURIKULUM DAN KESENIAN

play fullscreen
1 / 136
Download Presentation
BIODATA: MOHD AZIZUL BIN MOHD SOHOD PENOLONG PENGARAH UNIT SUKAN,KOKURIKULUM DAN KESENIAN
461 Views
Download Presentation

BIODATA: MOHD AZIZUL BIN MOHD SOHOD PENOLONG PENGARAH UNIT SUKAN,KOKURIKULUM DAN KESENIAN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BIODATA: • MOHD AZIZUL BIN MOHD SOHOD • PENOLONG PENGARAH • UNIT SUKAN,KOKURIKULUM DAN KESENIAN • CAWANGAN PROGRAM PENDIDIKAN KHAS • KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA • KELAYAKAN : • MAKTAB PERGURUAN TENGKU AMPUAN AFZAN KUANTAN PAHANG DARUL MAKMUR • DIPLOMA PENDIDIKN KHAS BERMASALAH PENDENGARAN • DIPLOMA KEPENGETUAAN KEBANGSAAN • DIPLOMA BIMBINGAN DAN KAUNSELING • IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN PENDIDIKAN • PENGALAMAN DALAM PERKHIDMATAN: • SRK SG SAMERAN SERIAN,SARAWAK • SK TOH JOHAN TRONG,PERAK • SKPK PENDIDIKAN KHAS TAIPING,PERAK • SMK DR BURHANUDDIN,TAIPING PERAK • GPK HEM SKPK IPOH,PERAK • PEGAWAI PENDIDIKAN KHAS, JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK • PENOLONG PENGARAH,UNIT SUKAN,KOKURIKULUM DAN KESENIAN, • BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS, KPM

 2. UNIT SUKAN, KOKURIKULUM DAN SENI BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

 3. K P M [Kementerian Pelajaran Malaysia] BPKHAS [Bahagian Pendidikan Khas] CPPK [Cawangan Program Pendidikan Khas] SPK [Sektor Pembangunan Kemanusiaan] SKS Unit Sukan,Kokurikulum&Seni

 4. PELAKSANAAN PROGRAM PEMANTAPAN AKTIVITI GERAK KERJA KOKURIKULUM DI PPKI

 5. APA YANG DIMAKSUDKAN DENGAN PEMANTAPAN Pemantapan adalah perihal berkaitan dengan PERBUATAN dan USAHA Dalam memantapkan sesuatu proses agar ianya menjadi mantap dan stabil dengan adanya PENGAYAAN dan PENAMBAHBAIKAN sejajar dgn berkembangnya sesuatu aktiviti itu.

 6. DEFINISI KOKURIKULUM

 7. “KEGIATAN KOKURIKULUM” ertinyaapa-apakegiatan yang DIRANCANGlanjutandrpd. proses p + p dalambilikdarjahyg. M’mberimuridpeluangutkMENAMBAH, MENGUKUH danMENGAMALKANpengetahuan, kemahirandannilai yang dipelajaridibilikdarjah. Rujuk Peraturan 2 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997; seperti dalam Warta Kerajaan, PU (A) 531/97

 8. KegiatanKokurikulum mestilahmengandungi ELEMEN-ELEMEN PENDIDIKAN yang menjadi TERAS kepada PEMBANGUNAN INTELEK dan KEMANUSIAAN murid.

 9. Untukpembangunanseimbangantarakurikulumdankokurikulum. Contoh : KelabSainsPertanian JikamuridMELAKUKAN AKTIVITI BERKEBUN sptmencangkul, danaktivititersebutdilakukanpadawaktusekolahdipanggilAMALIsebagaipelengkapkepadapembangunankurikulum. JikamuridlakukanAKTIVITI BERKEBUN tetapi di buat di luarwaktu P & P sekolahsepertisebelahpetang (jikasekolahsesipagi), hariSabtuatauHariAhadmakadinamakanaktivitiKOKURIKULUM. PelajarperludiseimbangkandengankonsepJERI ( iaituperkembanganjasmani, emosi, rohanidaninterlek) TERMASUK minatdanbakat MBKMELALUI aktivitiKokurikulum. 2. Bolehdididikdanmendidik– kegiatankokurikulum yang terancangmenzahirkaninsan yang bolehdanberpotensiuntukdididik agar merekadapatmenggunakankemahiran yang dipelajari, pengalaman yang dilalui, disiplin yang diterapkanbagimendidikdirimerekauntukmasakini, danmasadepan. SebagaipendidikmenjadiSATU KESALAHANbesarjikapotensiinitidakkitakembangkan. PRINSIP AKTIVITI KOKURIKULUM DI SEKOLAH-SEKOLAH/PPKI

 10. KONSEP KOKURIKULUM

 11. Sbhg integrasi kurikulum sekolah • Diambil kira dlm. perancangankurikulum pengajaran, operasi + pengalaman • M’mberi pengalaman yg X diperolehi di b/ darjah • 1 ranc. P +P yg. b’bentuk kegiatan pend. untuk semua murid, termasuk murid istimewa. KONSEP KOKURIKULUM

 12. PERUBAHAN KONSEP KOKURIKULUM

 13. Kesinambungan dan kesepaduan potensi • Perkembangan minat dan bakat • Didik dan mendidik diri sendiri • Sekolah sbg institusi pendidikan • Pendidikan sbg tanggungjawab bersama

 14. AKTIVITI KOKURIKULUM merupakan salah satu komponen yang penting dalam proses PEMBENTUKAN DIRI MURID ISTIMEWA dari peringkat RENDAH hingga MENENGAH. Kepelbagaian aktiviti kokurikulum juga adalah sebahagian daripada pendidikan yang membantu MEMANTAPKAN KEUPAYAANdan POTENSI yang bertindak juga sebagai TERAPI bagi murid-murid berkeperluan khas di PPKI

 15. APAKAH PEGANGAN ATAU PUNCA KUASA TERHADAP PELAKSANAAN AKTIVITI KK DI PPKI ?

 16. PERLU TAHU DAN FAHAM : Program Pendidikan Khas Integrasi atau Percantuman yang ditubuhkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia melalui Jabatan Pendidikan Khas/Bahagian Pendidikan Khas di seluruh negara yang di kawal selia oleh Jabatan Pelajaran Negeri (Unit Pendidikan Khas/Sektor Pendidikan Swasta) dan Khas serta PPD disetiap daerah yang mempunyai PPKI. KONSEPNYA: Perkongsian bersama kemudahan prasarana dan pentadbiran bagi guru dan MBK di sekolah tersebut. RUMUSANNYA : Apabila PPKI berada di bawah payung KPM maka dengan itu ianya perlu dan wajib mengikuti apa-apa dasar yang telah ditetapkan oleh pihak KPM berdasarkan AKTA PELAJARAN, PERATURAN, SURAT PEKELILING IKHTISAS DAN SURAT SIARAN dalam melaksanakan agenda pendidikan negara yang diamanah dan dipertanggungjawabkan kepada setiap warga pendidik termasuk Pendidikan khas

 17. PELAKSANAAN KOKU PPKI PERLU DILAKUKAN BERDASARKAN KEPADA SURAT PEKELILING 1/85

 18. PERSATUAN/KELAB PASUKAN PAKAIAN SERAGAM 1MURID 1SUKAN KEGIATAN DITENTU OLEH YB MENTERI SKOP KEGIATAN SUBPERATURAN 3(3) DALM PERATURAN Pend (Kur Keb) 1997

 19. Status menyertai KOKU adalah WAJIB • 3 Bidang KOKU - WAJIB sertai KETIGA-TIGAbidang. • Penyertaan SEMUA guru. • KOKU boleh ditambah berdasarkan minat dan kemudahan. • Jenis KOKU diluar bilik darjah boleh diperbanyakkan

 20. (Sambungan) • MempunyaiREKOD PENYERTAANdanpenghargaan/insentif. • KESELAMATAN MURIDperludiambilkira. • KOKU mestidiurussecaraSISTEMATIKdanTERATUR. • PeluangdibukakepadaKOMUNITI membantumenjayakan KOKU.

 21. DRAF SURAT SIARAN AKTIVITI KOKURIKULUM MURID PENDIDIKAN KHAS DI PROGRAM INTEGRASI • Kepada, • SemuaPengarahPelajaran, • JabatanPelajaranNegeri • PERLAKSANAAN AKTIVITI KOKURIKULUM BAGI MURID BERKEPERLUAN KHAS DI PROGRAM INTEGRASI PENDIDIKAN KHAS (PPKI) . • Y.Bhg. Datuk / Dato’ /Tuan / Puan • BahagianPendidikanKhas ,KementerianPelelajaran Malaysia mengambilmaklumanterdapatsekolah–sekolah yang menpunyai Program IntegrasiPendidikanKhasmenjalankanaktivitikokurikulumuntukmuridberkeperluankhassecarakurangberkesan. • 2. MerujukkepadaSuratSiaranJadualPelaksanaan Program Sukan DanPermainanSekolahSepanjangTahun yang dikeluarkandariBahagianSukan ,Seni Dan Kokurikulum, KementerianPelajaran(KPBSSK.302-02/03/002/( 17) bertarikh 14 Januari 2010 jelasmenyatakanbahawaaktivitikokurikulumWAJIB dijalankanolehsemuamuridtermasukmuridPendidikanKhas di semua ProgramIntegrasi. Pelaksanaanaktivitiinisejajardengankeperluanperkembanganpotensimuridsesuaidengankeupayaansediaadasetiapmurid. • 3. Sehubunganitu, MesyuaratPengurusanBahagianPendidikanKhas, Bil 1/2011 bertarikh 12 Januari 2011 telahmemutuskanbahawasemuaPengetuadan Guru BesarperluakurdanpatuhkepadaSuratSiarantersebutsertamemastikanaktivitikokurikulummuridpendidikanKhasdilaksanakansepenuhnyadenganefektifdanefisyen . • Pengetuadan Guru Besarjugadimintasupayatidakmelibatkan guru-guru PendidikanKhassecaralangsungdalam • aktivitikokurikulumarusperdana. Keperluaniniadalahuntukmemastikanmuriddan guru PendidikanKhasdapat • menjalankanaktivitiKokurikulumsecaraterancangdanlebihberkesan. • SilamaklumkanSuratSiaraninikepadakepadapegawai yang bertanggungjawabdiJabatanPelajaranNegeri, • PejabatPelajaran Daerah, Pengetuadan Guru BesardibawahkawalanpentadbiranpihakYBhgDatuk / Dato’ /Tuan / • Puan. • Sekian, terimakasih. • “ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA “ • Saya yang menurutperintah,

 22. SENARIO PELAKSANAAN AKTIVITI KOKU DI PPKI

 23. PELAKSANAAN SEDIA ADA DI PPKI Tidakmenjalankanaktiviti KOKU spt.mana yang dilaksanakandiarusperdana Tidakmembuatperancangan yang teratur &sesuai dengan MBK Salahfahamdiantarapelaksanaan program aktivitidanpelaksanaanaktiviti KOKU diPPKI Matlamat KOKU kurangdititikberatkan Tiadaperancangan yang terancanguntukpelaksanaan aktiviti KOKU diPPKI Seringmengikutkeperluansemasa Kurangmelihatbakat&potensiMBK • Aktivitikurangmenarik Rekoddanpelaporantidaklengkap

 24. PelaksanaanKOKU didalamwaktuP&P Kurangmenginklusifkanmurid-murid berkeperluankhasdalamKOKU PUB yang tidakdidaftarkan InklusifKOKU tidakmengikutprosedur Aspekkeselamatankurangdiberikanperhatian Ibubapadanmasyarakatkurangdilibatkan Kaitandenganhidupsebenartidakjelas Tidakmenyediakanbuku KOKU kepada MBK Pemakaianpakaianseragammasahari KOKU tidakdiutamakan Hanyautamakanmurid yang kefungsiantinggisahaja Kurangmemahamkan MBK denganapa yang dilakukandlm KOKU Guru yang banyakmelakukanaktivitidaripada MBK

 25. KEPERLUAN LAIN PELAKSANAAN KOKU DI PPKI Mengubahsalahfaham guru-guru PK terhadap pelaksanaan KOKU bagiMBK Keselarasanpelaksanaan KOKU disemua PPKI diseluruhnegara Kehendakibubapa/penjagadanmasyarakat OKU sendiri Mengubahtanggapannegatifpentadbirdan guru-guru normal diarusperdana Mewujudkanhubunganbaikdiantara guru-guru pendidikankhasdi PPKI denganpihakpentadbir dan guru-guru normal diarusperdana

 26. APAKAH MASALAH/KEKANGAN TERHADAP PELAKSANAAN KOKU DI PPKI ?

 27. 1. KEKURANGAN GURU. 2. MASALAH TAHAP KECACATAN MURID-MURID DAN KEPELBAGAIAN KECACATAN. 3. MASALAH KOMUNIKASI DENGAN PIHAK PENTADBIR DI ARUS PERDANA. • 4. BEBANAN TUGAS : • Rutinkerjaharian. • Jawatan yang dipegangdiarusperdanadlm. • kurikulumdankokurikulum. • 5. KEKURANGAN MAKLUMAT DAN PANDUAN • YANG DIPEROLEHI TTG. PLAKSANAAN KK • DARIPADA : • Pentadbirsekolah. • PPD • JPN • BPK

 28. Pendekatan TRADISI menekankankepada KECACATAN DAN KETIDAKBOLEHAN MURID DAN FAKTOR GURU itusendiri

 29. TRANFORMASI PELAKSANAAN KOKU DI PPKI PERLU DILAKSANAKAN

 30. KURIKULUM SEKOLAH (AKADEMIK) KURIKULUM SEKOLAH (AKADEMIK) KOKURIKULUM KOKURIKULUM DAHULU SEKARANG PERUBAHAN KONSEP KOKURIKULUM

 31. BARU difinisimurid-muridberkeperluankhas Menekankankepada KEBOLEHAN, KEFUNGSIAN, KEMAHIRAN, PERKEMBANGAN PENGUASAAN DAN PENCAPAIANmurid-murid tersebutdalamkemahiran-kemahiran pengembangan (development skill)

 32. PRINSIP PELAKSANAAN AKTIVITI KOKURIKULUM DI PPKI Prinsip pelaksanaan aktiviti kokurikulum di PPKI adalah sama sepertimana yang dilaksanakan di arus perdana berasaskan : LIMA FASA TERAS UTAMA • PERANCANGAN • PELAKSANAAN • PEMANTAUAN • PENILAIAN • PENAMBAHBAIKAN

 33. BAGAIMANA PELAKSANAAN AKTIVITI GERAK KERJA KOKU DILAKSANAKAN DI PPKI ?

 34. PRINSIP PELAKSANAAN SAMA SEPERTIMANA YANG DILAKSANAKAN DI ARUS PERDANA. PELAKSANAAN ADALAH SECARA : BERSENDIRIANDGN SOKONGAN DAN DIINKLUSIFKAN BERGANTUNG KEPADA : JUMLAH BILANGAN GURU MURID, TAHAP KEFUNGSIAN MURID DAN KEKUATAN GURU DI PPKI.

 35. FOKUS UTAMA MANA-MANA PPKI YANG MEMPUNYAI BIL.MURID 25 ORANG KE ATAS PERLU MENUBUHKAN JAWATANKUASA INDUK KOKU DAN JAWATANKUASA PELAKSANAAN KOKU SENDIRI.

 36. CONTOH JAWATANKUASA INDUK KOKURIKULUM PPKI PENGERUSI PENGETUA/GURU BESAR NAIB PENGERUSI GPK KOKURIKULUM SETIAUSAHA GPK PKHAS BENDAHARI KETUA KERANI SEKOLAH AHLI JAWATANKUASA : 1. GPK HEM 2. SETIAUSAHA SUKAN SEKOLAH 3. PENGERUSI PIBG 4. SETIAUSAHA PIBG 5. BENDAHARI PIBG 6. GURU PENDIDIKAN KHAS 7. GURU PENDIDIKAN KHAS

 37. CONTOH JAWATANKUASA PELAKSANA KOKURIKULUM PPKI PENGERUSI PENGETUA/GURU BESAR NAIB PENGERUSI GPK PKHAS SETIUSAHA KOKU PPKI SETIAUSAHA 1M1S PENYELARAS KELAB/PERSATUAN PENYELARAS PASUKAN BADAN BERUNIFORM PENYELARAS 1M 1S Guru Penasihat Guru Pemimpin Guru Penasihat / Jurulatih KKJ SENI BUDAYA BAHASA MELAYU PENGAKAP PUTERI ISLAM PBSM PETANQUE BADMINTON FUTSAL

 38. MANA-MANA PPKI YANG MEMPUNYAI BIL.MURID KURANG 25 ORANG PENGETUA / GURU BESAR WAJAR MEMASUKAN PENYELARAS PPKI DALAM JAWATANKUASA KOKU SEKOLAH

 39. SETIAP GURU PENDIDIKAN KHAS WAJAR MENCARI ATAU MENGCUNGKIL BAKAT YANG TERSELINDUNG ATAU TERSEMBUNYI PADA DIRI MBK KERANA SETIAP MBK MEMPUNYAI SATU KEISTIMEWAAN YANG TERSENDIRI DALAM BIDANG TERTENTU