investeerimispiirkondade sertifitseerimine n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Investeerimispiirkondade sertifitseerimine PowerPoint Presentation
Download Presentation
Investeerimispiirkondade sertifitseerimine

play fullscreen
1 / 13
Download Presentation

Investeerimispiirkondade sertifitseerimine - PowerPoint PPT Presentation

toril
187 Views
Download Presentation

Investeerimispiirkondade sertifitseerimine

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Investeerimispiirkondade sertifitseerimine Pakkuda investoritele konkurentsivõimelist ettevõtluskeskkonda Eesti regioonides

 2. Investeerimispiirkondade sertifitseerimise eesmärgid • Investeeringute kaasamiseks parandada teabevahetust ning koordineeritust regionaalsete ja keskvalitsuse institutsioonide vahel • Arendada investori jaoks konkurentsivõimelist ettevõtluskeskkonda (investori vajadused riiklikul ja piirkondlikul tasandil) • Tagada regioonide suutlikkus kaasata välismaiseid otseinvesteeringuid piirkonda • Luua ühtlane investorile pakutav teeninduse tase

 3. Eestis neli sertifitseeritud regiooni • Põhja-Eesti • Lääne-Eesti • Ida-Eesti • Lõuna- Eesti

 4. Kolm standardit (1) • Informatsiooni standard Piirkond on suuteline rahuldama “ tüüpilise investori” informatsiooni vajadust ja oskab kasutada olemasolevat teavet müügi olukorras Nõuetele vastavusel peaks piirkond; a) Läbi viima piirkonnas olevate investorite käitumise uuringu, et mõista piirkondliku “toote” tugevusi ja nõrkusi, teha kindlaks laienemise võimalused ja olemasolevad takistused investeeringute regiooni toomisel. b) Selgitama välja suurema kasvupotentsiaaliga sektorid regioonis (olemasolevad ettevõtted, transpordiühendused, sotsiaal-ja tööstusinfrastruktuur, elanikkonna demogr. näitajad, haridustase jne)

 5. Kolm standardit (2) 2. Kinnisvara standard Piirkonnas on investorile võimalik pakkuda erinevaid hooneid ja ettevõtlusalasid koos rahvusvahelistele normidele vastava infrastruktuuriga (juurdepääsuteed, trassid) Piirkond peab suutma tagada; a) Investorile hooldatud ja detailplaneeritud ettevõtluseks sobivad maa-alad b) Investori nõustamise EL struktuurifondide kasutamisel, detailplaneeringute koostamisel ja muude ettevõtlusega seotud kinnisvaratoimingute nõustamisel

 6. Kolm standardit (2) 3. Turundusstandard Piirkond suudab turundada ja müüa selle piirkonna eeliseid ja võimalusi ning pakkuda professionaalset teeninduse taset olemasolevatele ja potentsiaalsetele investoritele Piirkond koostab territoriaalse turundusstrateegia ning tegevuskava, kus on esitatud regiooni poolt pakutav “toode” (ettevõtlusmaad koos omavalitsusüksuste poolt pakutavad tugiteenused investorile) Piirkonnas on määratud ametnik või meeskond, kellel on oskusi ja entusiasmi juhtida investor läbi terve protsessi, alates investeeringu esialgsest kontaktist kuni ettevõtluse käivitamiseni

 7. Kolm standardit (2) Potentsiaalsetele investoritele suunatud veebilehekülg neljas keeles- eesti-, vene-, soome-, ja inglise keeles

 8. Standardite eesmärgid • Regioonid on suutlikud kohtuma võimalike investoritega ja esitlema piirkonna võimalusi äritegevuseks professionaalselt ja veenvalt, näidates arusaamist investori vajadustest ja võimalustest neid täita • Teenus “Kõik ühest kohast”. Tagada, et investeerimisprotsess oleks võimalikult probleemivaba ja nii kiire kui võimalik - “aeg turule jõudmiseks” on investori jaoks oluline • Tagada, et olemasolevatel investoritel oleks võimalus areneda edukalt. Laiendada avaliku sektori ametnike kaudu regulaarseid kontakte asjaomaste avaliku sektori ametnikega ning kõrvaldada bürokraatlikud tõkked ja takistused, mis seavad barjääre ettevõtluse arengule regioonis

 9. Sertifitseeritud piirkonna eelised investori jaoks • Kiire ja viisakas vastus investori esmasele päringule • Projektijuhtimise teenus piirkondlikult investorteenindajalt, sealhulgas: a) üksikasjalik teave kohaliku tööjõu olemasolust ja oskustest, info sobivate ettevõtlusalade ja võimalike ettevõtluseks sobilike hoonete olemasolust, potentsiaalne kulubaas, võimalikud tarnijad jne. b) organiseeritud visiit piirkonnas, eesmärgiga kohtuda protsessiga seotud ametnike ja tarnijatega ning külastada regiooni poolt pakutavaid ettevõtluseks sobilikke maa-alasid ja hooneid c) sisend keskvalitsuse ametnikele siseriiklike küsimuste ( tööload, regulatsioonid, stiimulid ettevõtluse arendamiseks) aruteluks

 10. Mida pakub piirkondade sertifitseerimise programm regioonile? 1. Piirkondlikud koolitused omavalitsuste töötajatele (nt 2 inimest maakonnast)2. Selge määratlus ettevõtlusalade ja ettevõtluseks sobivate hoonete olemasolust investoritele3. Koolitus investeeringute kaasamisele fokuseeritud turundusstrateegia koostamiseks ning täiendavad abimaterjalid turundustegevuseks4. Valmistatakse ette piirkondlikud brošüürid välisinvestoritele5. Piirkonna investeerimisvõimalusi tutvustav vektorkaart veebikeskkonda6. Piirkond on kaasatud programmi rakendamisel tekkinud võrgustiku edasistesse tegevustesse

 11. Programmi tulemusena … 1. Koolitatud inimestel on vajalikud oskused/ teadmised investorite teenindamiseks 2. Loodud toimiv koostöövõrgustik piirkondlike institutsioonide ja ettevõtjate vahel 3. Teadvustatud on investorile pakutav “kohalik toode” (ettevõtlusalad, infrastruktuur ning tugiteenused) 3. Tagatud on “toote” kvaliteet 4. Regioonidel on turundusstrateegia ja infomaterjalid oma toote turundamiseks 5. Väike-ja keskmise suurusega ettevõtetel huvi Eestisse investeerimise vastu, võimaldades soodsama kulutasemega tõsta oma konkurentsivõimet rahvusvahelisel turul

 12. Tänased probleemid ettevõtluskeskkonna arendamisel 1. Maa taotlemine kohaliku omavalitsuse omandisse Lahendus: Maamääruse ja Riigivaraseaduse muudatus: võimaldab tasuta maad võõrandada kohalikule omavalitsusele Vabariigi Valitsuse nõusolekul (lähtudes Riigivaraseaduse § 33 sätestatust) 2.Infrastruktuuri investeeringute rahastamine Lahendus: Euroopa Liidu struktuurifondide vahendite abil toetatakse piirkondlikke ettevõtlusalade infrastruktuuri rajamist 3. Turundamine- kuidas jõuda potentsiaalse välisinvestorini? Investorteeninduse tegevustesse on kaasatud EAS rahvusvahelistumise divisjon, MKM, Kredex jt. riiklikud asutused4. Kohaliku omavalitsuse motivatsioon ettevõtluskeskkonnaloomiseks Maksubaas? Elanike mobiilsus?

 13. Iga regioon on nö. “võtmetegija” kohalikus ettevõtluspoliitikasInvestoril on alati valikTänan!