dzia alno gospodarcza i odp atna stowarzysze i fundacji w aspekcie ksi gowym n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Działalność gospodarcza i odpłatna stowarzyszeń i fundacji w aspekcie księgowym PowerPoint Presentation
Download Presentation
Działalność gospodarcza i odpłatna stowarzyszeń i fundacji w aspekcie księgowym

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 39

Działalność gospodarcza i odpłatna stowarzyszeń i fundacji w aspekcie księgowym - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

Działalność gospodarcza i odpłatna stowarzyszeń i fundacji w aspekcie księgowym. Projekt „OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej. Podstawa prawna.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Działalność gospodarcza i odpłatna stowarzyszeń i fundacji w aspekcie księgowym' - toril


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dzia alno gospodarcza i odp atna stowarzysze i fundacji w aspekcie ksi gowym

Działalność gospodarcza i odpłatna stowarzyszeń i fundacji w aspekcie księgowym

Projekt „OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.

podstawa prawna
Podstawa prawna

Art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy jest

zarobkowa – działalność , która ma przynieść w zamierzeniu zysk (choć czasem zdarza się strata), bez znaczenia jest sposób przeznaczenia uzyskanego w ten sposób majątku.

działalność wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych,

a także działalność zawodowa

wykonywana w sposób

zorganizowany i – działalność prowadzona w sposób profesjonalny, zapewniający bezpieczeństwo i pewność obrotu

ciągły – działalnością gospodarczą jest działalność mająca stały charakter, powtarzalny .

podstawa prawna prawo o stowarzyszeniach
Podstawa prawnaprawo o stowarzyszeniach

Art. 34

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą,

według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. –chodzi przepisy regulujące funkcjonowanie przedsiębiorców

Dochód z działalności gospodarczejstowarzyszenia– chodzi tu o dochód (przychód minus koszt) uzyskany przez stowarzyszenie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej

służy realizacji celów statutowych i

nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. – dochód nie może być dzielony, musi być przeznaczony albo na działalność statutową albo na rozwój działalności gospodarczej.

podstawa prawna ustawa o fundacjach
Podstawa prawnaustawa o fundacjach

Art. 5 ust. 5

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą

w rozmiarach służących realizacji jej celów.- działalność gospodarcza nie może stanowić celu działania fundacji, bądź być formą jego realizacji, lecz należy traktować ją wyłącznie jako źródło dochodu, ma mieć charakter pomocniczy.

Jeżeli fundacja ma prowadzić działalność gospodarczą

Wartośćśrodków majątkowych fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą nie może być mniejsza niż tysiąc złotych.

kroki do podj cia dzia alno ci gospodarczej
KROKI DO PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 • Krok pierwszy - określenie decydentów
 • Krok drugi – wybór przedmiotu działalności gospodarczej
 • Krok trzeci – określenie formy wykonywania działalności

gospodarczej

 • Krok czwarty - przygotowanie biznesplanu
kroki do podj cia dzia alno ci gospodarczej1
KROKI DO PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 • Krok piąty - decyzja o podjęciu działalności gospodarczej
 • Krok szósty – zgłoszenie zmiany nr REGON
 • Krok siódmy – rejestracja sądowa
 • Krok ósmy – zgłoszenie do urzędu skarbowego
zagadnienia ksi gowe a typy dzia alno ci prowadzonej przez ngo
Zagadnienia księgowe a typy działalności prowadzonej przez NGO

Żadna organizacja III sektora nie jest podmiotowo zwolniona z obowiązków podatkowych wobec państwa. Zwolnione są jedynie poszczególne sfery działań społecznych prowadzonych przez organizacje oraz szczególne dla niech zdarzenia; są więc swego rodzaju wyjątkiem.

zagadnienia ksi gowe a typy dzia alno ci prowadzonej przez ngo1
Zagadnienia księgowe a typy działalności prowadzonej przez NGO
 • Nawet jeżeli wszystkie dochody organizacji są zwolnione z podatku dochodowego osób prawnych na podstawie art 17 ustawy, to jednak organizacja ma nadal obowiązek stosowania się do obowiązujących zasad sprawozdawczości dotyczącej tego podatku.Sprawozdawczość taka musi być przekazana do właściwego, ze względu na siedzibę organizacji, urzędu skarbowego
slide9

Zagadnienia księgowe a typy działalności prowadzonej przez NGO

 • Ważne więc, by z prowadzonej przez organizację dokumentacji księgowej jasno wynikało,iż organizacja prowadzi działalność zgodnie z zapisami odpowiednich przepisów - by móc wykazać, iż dane zwolnienie czy zaniechanie płacenia podatku przysługiwało organizacji.
slide10

Zagadnienia księgowe a typy działalności prowadzonej przez NGO

 • Ze zwolnienia z podatku dochodowego może korzystać organizacja, której działalność określona w statucie i przez nią prowadzona mieści się w ramach określonych w ustawie.Ustawa o podatku dochodowym osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. z.p.z.w art. 17 ust. 1, określa podstawowe zwolnienia z podatku dochodowego dotyczące organizacji pozarządowych.
zagadnienia ksi gowe a typy dzia alno ci prowadzonej przez ngo2
Zagadnienia księgowe a typy działalności prowadzonej przez NGO
 • Podobnie jest w przypadku innych obowiązków podatkowych: organizacje pozarządowe nie są automatycznie zwolnione z podatku VAT. Zwolnienie z VAT określone jest w art. 43 ust. 1 pkt 1 Ustawy o podatku od towarów i usług (z 11.03.2004 r.).
slide12

Zagadnienia księgowe a typy działalności prowadzonej przez NGO

Z punktu widzenia stowarzyszeń i fundacji ważny jest zapis, iż zwolnione z VAT są: (oznaczone symbolem PKWiU-91) "usługi świadczone przez organizacje członkowskie, gdzie indziej niesklasyfikowane (wyłącznie statutowe)". Jest to zwolnienie niezależne od wysokości przychodów związanych z tymi usługami.

zagadnienia ksi gowe a typy dzia alno ci prowadzonej przez ngo3
Zagadnienia księgowe a typy działalności prowadzonej przez NGO

Jeśli jednak organizacja prowadzi działalność, która nie mieści się w katalogu usług zwolnionych z VAT (np. prowadzi działalność wydawniczą, organizuje koncerty), to może skorzystać ze zwolnienia tylko wtedy, jeśli łączna kwota przychodów związanych z prowadzoną przez siebie działalnością nie przekroczyła w roku poprzednim lub bieżącym 50 000 zł - (art. 113 ust.1 ustawy o VAT).

slide14

Zagadnienia księgowe a typy działalności prowadzonej przez NGO

 • Działalność gospodarcza a odpłatna działalność pożytku publicznego.W przypadku organizacji pozarządowych nowym rozwiązaniem jest wprowadzenie pojęcia odpłatnej działalności pożytku publicznego. W świetle obecnych przepisów w Polsce odpłatna działalność statutowa podlega opodatkowaniu VAT, również w przypadku, gdy nie stanowi działalności gospodarczej).
slide15

Zagadnienia księgowe a typy działalności prowadzonej przez NGO

Rachunkowość organizacji nie prowadzącej działalności gospodarczej prowadzona jest na podstawie zapisów :

 • ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2002 r.Nr 76, poz. 694  z późn. zm.)
 • oraz Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. z 2001 r. Nr. 137,poz. 1539)
slide16

Zagadnienia księgowe a typy działalności prowadzonej przez NGO

Obowiązek prowadzenia rachunkowości według przytoczonych powyżej przepisów dotyczy osób prawnych (fundacje i stowarzyszenia), ale także jednostek które nie podlegały rejestracji w KRS, np. stowarzyszeń zwykłych czy uczniowskich klubów sportowych.

slide17

Zagadnienia księgowe a typy działalności prowadzonej przez NGO

 • Każda organizacja bez względu na rodzaj prowadzonej działalności jest zobowiązana do sporządzania sprawozdania finansowego (bilans, rachunek wyników oraz informacja dodatkowa), a także sprawozdań i zgodnie z obowiązującymi przepisami deklaracje do odpowiednich urzędów.
 • Co najmniej raz do roku ustalić należy również wynik na działalności.
slide18

Zagadnienia księgowe a typy działalności prowadzonej przez NGO

  Jeśli organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej może zastosować pewne uproszczenia w prowadzeniu rachunkowości wynikają one z uproszczonego wzoru sprawozdania finansowego oraz z możliwości odstąpienia od zasady ostrożnej wyceny.

slide19

Zagadnienia księgowe a typy działalności prowadzonej przez NGO

Rozpoczęcie przez organizację działalności gospodarczej powoduje m.in. konieczność sporządzania bardziej rozbudowanego sprawozdania finansowego według wzoru określonego w ustawie o rachunkowości.

slide20

Zagadnienia księgowe a typy działalności prowadzonej przez NGO

Rachunkowość organizacji prowadzącej działalności gospodarczej prowadzona jest na podstawie zapisów :

 • ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2002 r.Nr 76, poz. 694  z późn. zm.)
 • nie stosuje się w tym przypadku zapisów Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. z 2001 r. Nr. 137,poz. 1539)
slide21

Zagadnienia księgowe a typy działalności prowadzonej przez NGO

Zasadniczą zmianą będzie uzupełnienie kont syntetycznych i analitycznych o konta dotyczące działalności gospodarczej oraz konieczność stosowania zasad ostrożnej wyceny oraz tworzenia rezerw

rachunek czy faktura
Rachunek czy faktura
 • Organizacja potwierdzając sprzedaż towaru lub usługi zobowiązana jest do wystawienia rachunku.
 • Gdy jednak organizacja jest zarejestrowana jako aktywny płatnik VAT (jest tzw. „vatowcem”) wtedy rachunek musi być zastąpiony fakturą.
zako czenie wykonywania dzia alno ci gospodarczej
Zakończenie wykonywania działalności gospodarczej

Organizacja pozarządowa może podjąć decyzję o zakończeniu wykonywania działalności gospodarczej z różnych przyczyn.

Dwie najczęściej spotykane przyczyny to:

 • po pierwsze działalność gospodarcza mogła okazać się nie opłacalna.
 • po drugie w wyniku jej prowadzenia powstały zobowiązania, a przedsiębiorca zaprzestał ich spłacania.

Zaistniałe sytuacje rodzą ustawowe obowiązki związane z zakończeniem tej działalności.

wa ne
Ważne

Ani stowarzyszenie, ani fundacja nie są powoływane w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

Podstawowym celem tych podmiotów jest zawsze prowadzenie działalności statutowej.

Działalność gospodarcza może mieć tylko i wyłącznie charakter pomocniczy, służący pozyskiwaniu środków ma działalność statutową.

wa ne1
Ważne

Prowadzenie działalności gospodarczej nie jest przeszkodą do uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego pod warunkiem, że działalność ta jest prowadzona w rozmiarach służących realizacji celów statutowych

organizacja jako przedsi biorca
Organizacja jako przedsiębiorca

Organizacje pozarządowe mogą prowadzić każdy rodzaj działalności, o ile nie wyłączają tego inne przepisy (ograniczenia możemy spotkać w prawie bankowym czy prawie ubezpieczeń).

Trzeba też pamiętać, że niektóre rodzaje działalności pociągają za sobą konieczność uzyskania koncesji lub zezwolenia.

organizacja jako przedsi biorca1
Organizacja jako przedsiębiorca

Chcąc prowadzić działalność gospodarczą musimy w pierwszej kolejności zapisać to w statucie.

Zapisy takie muszą pojawić się przynajmniej w 2 miejscach:

w osobnym rozdziale/paragrafie poświęconym działalności gospodarczej w rozdziale o majątku organizacji

pami taj
Pamiętaj !

Zyski, dochody z działalności gospodarczej muszą być przeznaczone na działalność statutową organizacji.

Organizacja może prowadzić działalność gospodarczą w tym samym zakresie w jakim prowadzi działalność statutową.

Nie może natomiast pokrywać się zakres działalności gospodarczej i odpłatnej statutowej.

pami taj1
Pamiętaj !
 • W związku z działalnością gospodarczą nie można korzystać z pracy wolontariuszy.
 • Organizacja posiada obowiązek składania rocznych sprawozdań do KRS.
warto wiedzie i stosowa
Warto wiedzieć i stosować

Dochód z działalności gospodarczej powinien służyć realizacji strategii działania organizacji, a nie zmieniać charakter jej działalności.

Działalność gospodarcza nie jest prowadzona po to, aby całkowicie uniezależnić się od grantodawców, ale aby zwiększyć ilość źródeł finansowania w celu stabilizacji finansowej.

.

Źródło: ESWIP

warto wiedzie i stosowa1
Warto wiedzieć i stosować

Dochód z działalności gospodarczej powinien pokrywać przede wszystkim koszty administracyjne oraz płynność finansową, a środki na działania programowe należy w dalszym ciągu pozyskiwać od grantodawców.

Źródło: ESWIP

warto wiedzie i stosowa2
Warto wiedzieć i stosować

Należy promować w środowisku fakt, że zysk z działalności gospodarczej jest przeznaczany na rozwój społeczny, a nie do kieszeni członków stowarzyszenia.

Źródło: ESWIP

warto wiedzie i stosowa3
Warto wiedzieć i stosować

Władze publiczne powinny pomagać organizacjom w ich działalności skierowanej na zysk, ponieważ mogą zmniejszyć przez to dotacje ze środków publicznych.

Władze publiczne powinny tworzyć przyjazne i przejrzyste prawo podatkowe dla działalności gospodarczej, ale też zapobiegające ewentualnym nadużyciom.

Źródło: ESWIP

dlaczego warto zarabia
Dlaczego warto zarabiać?
 • Organizacje nie mają bezpośredniego, finansowego zysku z tytułu realizacji projektów. Rodzajem zysku może być zakupiony sprzęt, czas pracy pracowników powięcony na pisanie kolejnego projektu, promocja.
 • Organizacja może nawet „stracić” na realizacji projektu: np. wymóg wkładu własnego, niepokryte z grantu niektóre koszty.
jestem za
Jestem za...
 • aby grantodawcy nie ograniczali rozwoju
 • aby nie tylko rozdzielać istniejące fundusze grantodawców, lecz tworzyć nowe źródła finansowania
jestem za1
Jestem za...
 • aby NGO były bardziej autonomiczne
 • aby mogły bez skrępowania realizować swoje działania na rzecz rozwoju społecznego
problemy
Problemy
 • Brak kapitału
 • Przyzwyczajenie do dotacji
 • Nieumiejętność prowadzenia działalności gospodarczej
 • Niechęć przed innowacjami
 • Postawa roszczeniowa – należy się

Źródło: ESWIP

problemy1
Problemy
 • Nastawienie na grantodawcę, nie na klienta
 • Opory natury etycznej - lęk przed zatarciem różnic wobec biznesu
 • Łatwość pozyskania grantu wobec wysiłku związego z wypracowaniem zysku - „łatwe pieniądze” z dotacji

Źródło: ESWIP