slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
การค้าปลีกทางอิเล็กทรอนิกส์ PowerPoint Presentation
Download Presentation
การค้าปลีกทางอิเล็กทรอนิกส์

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

การค้าปลีกทางอิเล็กทรอนิกส์ - PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on

(E – Retailing ). การค้าปลีกทางอิเล็กทรอนิกส์. 4123607การ ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ. อ.ชาณิภา ซ่อนกลิ่น. หัวข้อ. แนะนำการค้า ปลีก ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Retailing) สินค้าและบริการที่ขายบนร้านค้าปลีก ทางอิเล็กทรอนิกส์

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'การค้าปลีกทางอิเล็กทรอนิกส์' - torgny


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

(E – Retailing )

การค้าปลีกทางอิเล็กทรอนิกส์การค้าปลีกทางอิเล็กทรอนิกส์

4123607การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ

อ.ชาณิภา ซ่อนกลิ่น

slide2
หัวข้อ
 • แนะนำการค้าปลีกทางอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Retailing)
 • สินค้าและบริการที่ขายบนร้านค้าปลีกทางอิเล็กทรอนิกส์
 • ข้อแตกต่างระหว่างร้านค้าปลีกทั่วไปและร้านค้าปลีกทางอิเล็กทรอนิกส์
 • กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าอิเล็กทรอนิกส์
 • ประเภทลูกค้าในระบบการค้าปลีกทางอิเล็กทรอนิกส์
 • แบบจำลองทางธุรกิจสำหรับการค้าปลีกทางอิเล็กทรอนิกส์
 • ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการค้าปลีกทางอิเล็กทรอนิกส์
electronic retailing
แนะนำการค้าปลีกทางอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Retailing)
 • การค้าปลีกทางอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Retailing : E- Retailing )

หมายถึงการขายสินค้าและบริการให้กับผู้บริโภคโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

slide4
สินค้าและบริการที่ขายบนร้านค้าปลีกทางอิเล็กทรอนิกส์สินค้าและบริการที่ขายบนร้านค้าปลีกทางอิเล็กทรอนิกส์

สินค้าและบริการที่ขายบนร้านค้าปลีกทางอิเล็กทรอนิกส์มีอยู่หลายชนิด เช่น หนังสือ ดนตรี เสื้อผ้า เครื่องประดับ บริการด้านการท่องเที่ยว บริการธุรกรรมทางการเงิน และบริการซื้อขายหุ้น เป็นต้น สินค้าและบริการควรมีคุณลักษณะสำคัญต่อไปนี้

- ชื่อสินค้า(Brand)สามารถจดจำได้ง่าย หรือเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดี

- มีการรับประกันคุณภาพของสินค้าหรือบริการหลังการขาย

- สินค้าและบริการควรมีมาตรฐานรองรับ

- หากเป็นสินค้าที่มีขายตามท้องตลาดควรมีราคาถูกกว่าราคาปกติ

- เป็นสินค้าที่ใช้งานเป็นประจำ หรือต้องซื้อบ่อยครั้ง

- เป็นสินค้าที่ได้รับการบรรจุหีบห่อแน่นหนาลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าสินค้าจะ

ไม่ถูกเปิดก่อนถึงมือลูกค้า

slide5
ข้อแตกต่างระหว่างร้านค้าปลีกทั่วไปและร้านค้าปลีกทางอิเล็กทรอนิกส์ข้อแตกต่างระหว่างร้านค้าปลีกทั่วไปและร้านค้าปลีกทางอิเล็กทรอนิกส์
slide6
กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าอิเล็กทรอนิกส์กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าอิเล็กทรอนิกส์
slide7
ประเภทลูกค้าในระบบการค้าปลีกทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทลูกค้าในระบบการค้าปลีกทางอิเล็กทรอนิกส์
 • ลูกค้าประเภทเน้นคุณภาพชีวิต

- การเลือกซื้อเลือกบริโภคต้องมีคุณภาพและได้รับการยอมรับว่าคุ้มค่าในด้านประโยชน์ในการใช้ และคุ้มค่าในรสนิยม

 • ลูกค้าประเภทเน้นตราสินค้า

- ลูกค้าประเภทนี้นิยม ชอบ และมั่นใจในตราของสินค้า

slide8
ประเภทลูกค้าในระบบการค้าปลีกทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทลูกค้าในระบบการค้าปลีกทางอิเล็กทรอนิกส์
 • ลูกค้าประเภทนิยมสินค้าสร้างสรรค์

- ลูกค้าประเภทนี้นิยมเข้ามาศึกษาดูสินค้าแปลกใหม่ ไม่เหมือนใคร รูปแบบทันสมัย ในเว็บไซต์ต่างๆ

slide9
ประเภทลูกค้าในระบบการค้าปลีกทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทลูกค้าในระบบการค้าปลีกทางอิเล็กทรอนิกส์
 • ลูกค้าประเภทเก็บข้อมูล

-ลูกค้าประเภทนี้นิยมค้นหา และติดตาม เปรียบเทียบสินค้าตามเว็บไซต์ต่างๆโดยนำรายละเอียดมาเปรียบเทียบกัน แล้วนำข้อมูลนั้นไปหาซื้อสินค้าชนิดนั้นเอง

slide10
ประเภทลูกค้าในระบบการค้าปลีกทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทลูกค้าในระบบการค้าปลีกทางอิเล็กทรอนิกส์
 • ลูกค้าประเภททันกระแส

- ลูกค้าประเภทนี้เป็นคนรุ่นใหม่ที่เริ่มวัยทำงาน ยังไม่มีครอบครัว หรือ นักศึกษาวัยหนุ่มสาวที่สนใจในเรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่ นิยมเข้าไปหาสินค้าที่กำลังได้รับความนิยม สินค้าแฟชั่น กลุ่มนี้จะสั่งซื้อสินค้าตามเว็บไซต์ที่สนใจทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ

slide11
แบบจำลองทางธุรกิจสำหรับการค้าปลีกทางอิเล็กทรอนิกส์แบบจำลองทางธุรกิจสำหรับการค้าปลีกทางอิเล็กทรอนิกส์

จำแนกตามช่องทางจำหน่ายสินค้า ดังนี้

1.การตลาดขายตรงโดยผู้ผลิต หมายถึง การขายสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้ซื้อโดยตรง โดยไม่ผ่าน

คนกลางหรือตลาดกลางแต่อย่างใด แต่จะต้องอาศัยช่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่อนำเสนอสินค้า

เช่น การนำเสนอด้วยเว็บไซต์

ตัวอย่างเว็บไซต์ www.dell.com, www.unilever.co.th , www.sony.com

slide12
แบบจำลองทางธุรกิจสำหรับการค้าปลีกทางอิเล็กทรอนิกส์แบบจำลองทางธุรกิจสำหรับการค้าปลีกทางอิเล็กทรอนิกส์

2.ผู้ค้าปลีกทางอิเล็กทรอนิกส์เพียงอย่างเดียว เป็นการขายตรงจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคผ่านทาง

เว็บไซต์ ซึ่งเป็นร้านค้าเสมือนเพียงแห่งเดียวเท่านั้นไม่มีหน้าร้านจริง ซึ่งช่วยลดต้นทุนในการ

ดำเนินงานได้หลายอย่าง เช่น ค่าเช่าร้าน ค่าน้ำ เป็นต้น

ตัวอย่างเว็บไซต์ www.amazon.com

slide13
แบบจำลองทางธุรกิจสำหรับการค้าปลีกทางอิเล็กทรอนิกส์แบบจำลองทางธุรกิจสำหรับการค้าปลีกทางอิเล็กทรอนิกส์

3.ผู้ค้าปลีกแบบคลิกและมอร์ตาร์ มีทั้งหน้าร้าน และ มีการขายผ่านทางเว็บไซต์

ตัวอย่างเว็บไซต์ www.se-ed.com,www.chulabook.com

slide14
แบบจำลองทางธุรกิจสำหรับการค้าปลีกทางอิเล็กทรอนิกส์แบบจำลองทางธุรกิจสำหรับการค้าปลีกทางอิเล็กทรอนิกส์

4.การค้าปลีกแบบออนไลน์มอลล์ เว็บไซต์กลางที่รวบรวมเว็บไซต์ที่ต้องการจำหน่ายสินค้าชนิด

ต่างๆเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้ลูกค้าที่สนใจสามารถคลิกเชื่อมโยงไปหน้าเว็บที่ขายสินค้าดังกล่าวได้

โดยตรง

ตัวอย่างเว็บไซต์ www.sabuy.com,www.dealfish.co.th

slide15
แบบจำลองทางธุรกิจสำหรับการค้าปลีกทางอิเล็กทรอนิกส์แบบจำลองทางธุรกิจสำหรับการค้าปลีกทางอิเล็กทรอนิกส์

ห่วงโซ่อุปทานเมื่อใช้สื่อกลางทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Intermediate Supply Chain)

ผู้ค้าส่ง

(Wholesaler)

ผลิตภัณฑ์

(Supplier)

ผู้ค้าปลีก

(Retailer)

ผู้บริโภค

(Consumer)

ผู้จำหน่ายวัตถุดิบ

(Supplier)

สื่อกลางอิเล็กทรอนิกส์

(Electronic Intermediate )

slide16
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการค้าปลีกทางอิเล็กทรอนิกส์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการค้าปลีกทางอิเล็กทรอนิกส์
 • ความสามารถในการทำกำไร (Profitability)ไม่ควรเน้นผลกำไรมากเกินไปแต่ควรกำหนดราคาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายด้วย และหากพบว่ามีสินค้าบางรายการอาจให้ผลกำไรไม่คุ้มค่ากับการลงทุนก็ไม่ควรนำมาเสนอขายด้วยวิธีนี้
 • ตราสินค้า(Branding) ตราสินค้าเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการตลาดเป็นอย่างมาก เนื่องจากลูกค้ามักใช้วิธีจดจำชื่อตราสินค้าเพื่อจำแนกสินค้าของผู้ผลิตแต่ละราย ดังนั้น บริษัทควรใช้วิธีการโฆษณาแลกเปลี่ยนลิงค์ชื่อตราสินค้าระหว่างกัน หรือ โฆษณาผ่าน Search Engine ทั้งนี้ต้องคำนึงต้นทุนของค่าโฆษณาด้วย
slide17
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการค้าปลีกทางอิเล็กทรอนิกส์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการค้าปลีกทางอิเล็กทรอนิกส์
 • ประสิทธิภาพ(Performance)หมายถึง ประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ที่จะรองรับ วึ่งต้องมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงลให้บริการตลอดเวลาโดยเฉพาะเว็บไซต์จะต้องแสดงผลได้อย่างรวดเร็ว เพราะถ้าแสดงผลช้าจนเกินไปก็จะทำให้ลูกค้าเกิดความเบื่อหน่ายจนละทิ้งเว็บไวต์ของบริษัทได้
 • การออกแบบเว็บไซต์(Website Design) จัดทำให้มีความโดดเด่นและน่าสนใจเพื่อดึงดูดใจให้ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าหรือกลับมาเยี่ยมชมอีก
 • การรักษาความปลอดภัย(Security) เพื่อลดความกังวลของลูกค้าเมื่อต้องทำธุรกรรมด้านการเงินบนเว็บ ผู้ประกอบการจำเป็นต้องมีมาตราการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดและน่าเชื่อถือ
slide18
แบบฝึกหัด

1. ระบบอิเล็กทรอนิกส์มีส่วนนำมาปรับใช้ในการค้าปลีกทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างไร

2. อธิบายข้อแตกต่างระหว่างร้านค้าปลีกทั่วไปและร้านค้าปลีกทางอิเล็กทรอนิกส์

3. จงอธิบายห่วงโซ่อุปทานเมื่อใช้สื่อกลางทางอิเล็กทรอนิกส์