b i t p qu n l kh ch s n
Download
Skip this Video
Download Presentation
BÀI TẬP QUẢN LÝ KHÁCH SẠN

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

BÀI TẬP QUẢN LÝ KHÁCH SẠN - PowerPoint PPT Presentation


  • 123 Views
  • Uploaded on

BÀI TẬP QUẢN LÝ KHÁCH SẠN. DANH SÁCH CÁC TABLE. CÁC KIỂU DỮ LIỆU TRÊN TABLE. XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC CỦA DATATYPE. CÁC KIỂU DỮ LIỆU TRÊN TABLE. XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC CỦA DATATYPE. CÁC KIỂU DỮ LIỆU TRÊN TABLE. XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC CỦA DATATYPE. CÁC KIỂU DỮ LIỆU TRÊN TABLE.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'BÀI TẬP QUẢN LÝ KHÁCH SẠN' - topper


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
c c ki u d li u tr n table

CÁC KIỂU DỮ LIỆU TRÊN TABLE

XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC CỦA DATATYPE

c c ki u d li u tr n table1

CÁC KIỂU DỮ LIỆU TRÊN TABLE

XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC CỦA DATATYPE

c c ki u d li u tr n table2

CÁC KIỂU DỮ LIỆU TRÊN TABLE

XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC CỦA DATATYPE

c c ki u d li u tr n table3

CÁC KIỂU DỮ LIỆU TRÊN TABLE

XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC CỦA DATATYPE

c c y u c u query

CÁC YÊU CẦU QUERY

1. LIỆT KÊ DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ PHÒNG VÀ CÁC DỊCH VỤ

2. LIỆT KÊ DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ PHÒNG VÀ CÁC DỊCH VỤ THEO THAM SỐ TÊN KHÁCH HÀNG

3. TÍNH THÀNH TIỀN ĐẶT PHÒNG VÀ DỊCH VỤ

4. TĂNG ĐƠN GIÁ TIỀN PHÒNG CỦA MÃ PHÒNG P01 VÀ P04 LÊN 10%

c c y u c u query1

CÁC YÊU CẦU QUERY

5. TỪ BẢNG PHONG HÃY TẠO BẢNG PHONG1 VÀ PHONG2. CÁC DỮ LIỆU CỦA HAI BẢNG KHÔNG TRUNG NHAU.

6. ĐƯA DỮ LIỆU CỦA PHONG1 VÀO PHONG2.

7. TẠO BẢNG THANH_TIEN_DP CỦA KHÁCH HÀNG.

8. LIỆT KÊ KHÁCH HÀNG ĐẶT PHÒNG TỪ NGÀY ĐẾN NGÀY THÔNG QUA CÁC THAM SỐ QUERY.

c c y u c u query2

CÁC YÊU CẦU QUERY

9. LIỆT KÊ 1 KHÁCH HÀNG CÓ THÀNH TIỀN LỚN NHẤT

10. TỪ BẢNG DAT_PHONG TAO BẢNG DAT_PHONG_DP.

11. XÓA MÃ KHÁCH HÀNG TRONG DS ĐẶT PHÒNG TỪ THAM SỐ QUERY.

12. THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG MÃ PHÒNG ĐƯỢC KHÁCH HÀNG ĐẶT PHÒNG.

12. THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG MÃ PHÒNG ĐƯỢC KHÁCH HÀNG ĐẶT PHÒNG.

c c y u c u query3

CÁC YÊU CẦU QUERY

13. THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG DỊCH VỤ ĐƯỢC KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG.

14. THỐNG KẾ SỐ LƯỢNG KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG PHÒNG TỪ THỜI GIAN ĐẾN.

15. LIỆT KÊ 1 KHÁCH HÀNG CÓ SỐ NGÀY Ở NHIỀU NHẤT.

c c y u c u t o form

CÁC YÊU CẦU TẠO FORM

1. TẠO SUB FORM GIỮA BẢNG PHONG VÀ DAT_PHONG BAO GỒM CÁC TRƯỜNG DỮ LIỆU CÓ TRONG CÁC BẢNG.

TẠO CÁC NÚT COMMAND THÊM MỚI, LƯU MỚI, XÓA BỎ, KẾT THÚC.

c c y u c u t o form1

CÁC YÊU CẦU TẠO FORM

2. TẠO SUB FORM GIỮA BẢNG KHACH_HANG VÀ DANG_KY_DICH_VU BAO GỒM CÁC TRƯỜNG DỮ LIỆU CÓ TRONG CÁC BẢNG.

TẠO CÁC NÚT COMMAND THÊM MỚI, LƯU MỚI, XÓA BỎ, KẾT THÚC.

c c y u c u t o form2

CÁC YÊU CẦU TẠO FORM

3. TẠO SUB FORM GIỮA BẢNG KHACH_HÀNG VÀ TỔNG SỐ TIỀN TRẢ BAO GỒM CÁC TRƯỜNG DỮ LIỆU SAU :

KHACH_HANG: MAKH, HO TEN KH, DIACHI

TỔNG SỐ TIỀN TRẢ : MAPHONG, SỐ NGÀY Ở, SỐ NGÀY DV, TIEN PHONG , TIEN DV, THANH TIEN

TẠO CÁC NÚT COMMAND THÊM MỚI, LƯU MỚI, XÓA BỎ, KẾT THÚC.

ad