กลุ่มสร้างคุณภาพ
Download
1 / 24

???????????????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 979 Views
 • Uploaded on

กลุ่มสร้างคุณภาพ. (Quality Control Circle : QCC). กลุ่มสร้างคุณภาพ. (Quality Control Circle : QCC). Q=Quality:  คุณภาพ  ซึ่งเน้นไปที่หลักๆ 3 ด้าน คือ คุณภาพชีวิต , คุณภาพสภาพแวดล้อม , คุณภาพงาน C=Control :  คือการควบคุม หรือบังคับ หรือกระทำให้คุณภาพ 3

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '????????????????' - topaz


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

5516829

กลุ่มสร้างคุณภาพ

(Quality Control Circle : QCC)

Q=Quality:  คุณภาพ  ซึ่งเน้นไปที่หลักๆ 3 ด้าน คือ คุณภาพชีวิต

, คุณภาพสภาพแวดล้อม , คุณภาพงานC=Control :  คือการควบคุม หรือบังคับ หรือกระทำให้คุณภาพ 3

ด้านข้างต้น อยู่ในระดับที่คาดหวัง หรืออยู่ในระดับ

มาตรฐานที่ควรจะเป็น  C=Circle  :  มี 2 ความหมาย คือ วงจร ซึ่งหมายถึงกระบวนการ หรือวงจรควบคุมคุณภาพ ซึ่งจะมีขั้นตอนต่างๆ (7ขั้นตอน)


5516829

กลุ่มสร้างคุณภาพ

(Quality Control Circle : QCC)

(7ขั้นตอน) หมุนวนกันอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยวงจรหลักคือ วงจรเดมมิ่ง ( P-D-C-A)  ในที่นี้จึง หมายถึง วงจรที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพ


5516829

กลุ่มสร้างคุณภาพ

(Quality Control Circle : QCC)

เครื่องมือ 7 ประเภท ( QC 7 Tool )ในการทำกิจกรรมกลุ่ม คิวซีมีรายละเอียดดังนี้

1. ในตรวจสอบ (Check Sheet)

2. แผนภูมิพาเรโต (Pareto Diagram)

3. แผนภูมิการกระจายกลุ่ม (Scatter Diagram)

4. ฮิสโตแกรม (Histogrem)

5. แผนภูมิก้างปลา (Fish – bone : Cause – Effect : Ishikawa Diagram)

6. แผนภูมิควบคุม (Control Chart)

7. กราฟ (Graph)


5516829

กลุ่มสร้างคุณภาพ

(Quality Control Circle : QCC)

กลุ่มสร้างคุณภาพ คืออะไร?

กิจกรรมที่ต้องการให้พนักงานทุกคนมารวมกลุ่มกันด้วยความสมัครใจเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการค้นหาสาเหตุของปัญหา การแก้ไขปัญหาและปรับปรุงงานทางด้านคุณภาพให้ดีขึ้นตามแนวความคิดของกลุ่มโดยไม่ขัดต่อนโยบายขององค์กร


5516829

กลุ่มสร้างคุณภาพ

(Quality Control Circle : QCC)

กลุ่มสร้างคุณภาพในองค์กรจะให้ประโยชน์อะไร?

กลุ่มสร้างคุณภาพจะช่วยให้โอกาสของการแก้ไขปัญหาต่างๆในองค์กรประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะเกิดจากการประสานความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจในการช่วยกันคิด ช่วยกันทำงานของสมาชิกในกลุ่ม นอกจากนี้กลุ่มสร้างคุณภาพจะช่วยให้สมาชิกมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีความเห็นอกเห็นใจซึ่งและกัน และช่วยสร้างจิตสำนึกให้สมาชิกเกิดความรับผิดชอบ โดยการแบ่งหน้าที่ของแต่ละคนที่ชัดเจน


5516829

กลุ่มสร้างคุณภาพ

(Quality Control Circle : QCC)

กลุ่มสร้างคุณภาพมีขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรม

1

การร่วมกันจัดตั้งกลุ่ม โดยรวบรวมสมาชิกในกลุ่มให้ได้ 3-10 คน แล้วตั้งชื่อกลุ่มและ คำขวัญประจำกลุ่ม ตัวอย่างเช่น กลุ่มชื่อ “กลิ่นสีและกาวแป้ง” มีคำขวัญว่า“หน้าไม่งอ รอไม่นาน บริการดี QCC เยี่ยม” เป็นต้น หลังจากนั้นก็กำหนดหน้าที่และจะต้องเป็นผู้มีคุณธรรมความไว้วางใจ


5516829

กลุ่มสร้างคุณภาพ

(Quality Control Circle : QCC)

กลุ่มสร้างคุณภาพมีขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรม

2

การจัดการประชุมเพื่อกำหนดปัญหา เป็นการให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกันกำหนดหัวข้อของปัญหาที่กลุ่มเห็นว่ามีความสำคัญ หรือมีความเร่งด่วนต้องรีบดำเนินการ หลังจากนั้นจะต้องกำหนดเป้าหมายของความสำเร็จ โดยมีลักษณะของเป้าหมายที่สามารถวัดผลเป็น


5516829

กลุ่มสร้างคุณภาพ

(Quality Control Circle : QCC)

ประโยชน์ของการทำกิจกรรมกลุ่มคุณภาพมีประโยชน์ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 • ฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม

 • สร้างความเป็นผู้นำ เช่น กล้าคิด กล้าพูด

 • รู้จักรับผิดชอบต่อตนเองและเพื่อนร่วมงาน

 • สร้างจิตสำนึกที่ดีต่อองค์การ รักษาชื่อเสียงและผลประโยชน์

 • สร้างความสามัคคีในกลุ่ม

 • พัฒนาความรู้ของตนเอง มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

 • ผลผลิตเพิ่มขึ้น งานมีประสิทธิภาพ


5516829

กลุ่มสร้างคุณภาพ

(Quality Control Circle : QCC)

เทคนิคการควบคุม

การวิเคราะห์ปัญหาและควบคุมปัญหาที่ดำเนินการแก้ไข ซึ่งเทคนิควิธีการที่สำคัญมี 4 วิธีในการแก้ปัญหา

1 ตารางตรวจสอบ

2 กราฟธรรมดา (กราฟเส้น แท่ง วงกลม )

3 แผนภูมิพาเรโต

4 แผนภูมิก้างปลา


5516829

กลุ่มสร้างคุณภาพ

(Quality Control Circle : QCC)

Reengineering หมายถึง การพิจารณาหลักการพื้นฐานของธุรกิจที่ทำอยู่เดิม และคิดหลักการขึ้นมาใหม่อย่างถอนรากถอนโคน ปรับกระบวนการทำงานใหม่ เพื่อให้บรรลุตัวผลลัพธ์คือเป้าหมายขององค์การโดยใช้ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานใน 4 ด้านคือ ต้นทุนต่ำลง คุณภาพที่สูงขึ้น การบริการที่สะดวกเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า และความรวดเร็วในการดำเนินงาน ไม่ต้องรอคอย


5516829

กลุ่มสร้างคุณภาพ

(Quality Control Circle : QCC)

รีเอ็นจิเนียริ่ง

รีเอ็นจิเนียริ่ง คือ การทบทวนความคิดพื้นฐาน และการออกแบบกระบวนการในการทำงานใหม่โดยสิ้นเชิง เพื่อให้บรรลุการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ ในผลงาน เช่น ต้นทุน คุณภาพ บริการ และความรวดเร็ว


5516829

กลุ่มสร้างคุณภาพ

(Quality Control Circle : QCC)

หลักการของรีเอ็นจิเนียริ่ง

1. การคิดใหม่จากพื้นฐาน (Fundamental rethinking)2. การออกแบบใหม่อย่างถอนรากถอนโคน (Radical redesign)3. การปรับปรุงที่ส่งผลอย่างใหญ่หลวง (Dramatic improvements)4. เน้นการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงาน (Process-oriented)


5516829

กลุ่มสร้างคุณภาพ

(Quality Control Circle : QCC)

เหตุผลในการทำรีเอ็นจิเนียริ่ง

1. ลูกค้า (Customer)

เนื่องจากปัจจุบันลูกค้ามีความรู้และความเข้าใจมากขึ้น พลังการต่อรองของลูกค้ามีมากขึ้น มีความคาดหวังมากขึ้น และมีความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลจำนวนมหาศาลหากบริษัทหรือหน่วยงานไม่เข้าใจหรือซาบซึ้งถึงการเปลี่ยนแปลงนี้ ก็จะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและบริษัทได้


5516829

กลุ่มสร้างคุณภาพ

(Quality Control Circle : QCC)

เหตุผลในการทำรีเอ็นจิเนียริ่ง

2. การแข่งขัน (Competition)

การแข่งขันในปัจจุบันทวีความรุนแรงมากขึ้น และมีการแข่งขันที่หลากหลายรูปแบบมากขึ้น มีการนำเทคโนโลยีมาในการสร้างสรรค์เทคนิคบริการต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการบุกรุกจากคู่แข่งจากต่างชาติ ทำให้บริษัทที่ไม่สามารถยกระดับความสามารถ ของตนเองขึ้นมาอาจจะถูกขับไล่จากสนามแข่งขันได้


5516829

กลุ่มสร้างคุณภาพ

(Quality Control Circle : QCC)

เหตุผลในการทำรีเอ็นจิเนียริ่ง

3. การเปลี่ยนแปลง (Change)

เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงที่มีอัตราความเร็วสูงขึ้น มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น หากบริษัทไม่สามารถจัดการเปลี่ยนแปลง หรือเตรียมรับกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงได้ดีก็อาจจะประสบสภาวะล้มละลายได้


5516829

กลุ่มสร้างคุณภาพ

(Quality Control Circle : QCC)

พลัง 3 C

 • ลูกค้า (Customer)

 • - ลูกค้าเป็นผู้ชี้ขาดในการเลือกซื้อสินค้า

 • - ลูกค้าถูกเสมอ

 • - ลูกค้า คือ พระราชา

 • - ลูกค้า คือ คนจ่ายเงินเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ

 • การแข่งขัน (Competition)

 • - ราคาที่ต่ำสุด

 • - คุณภาพที่สูงสุด

 • - การบริการที่ดีที่สุดเพื่อจะเป็นผู้นำในการแข่งขัน

 • - ดุเดือดรุนแรง

 • - ทุกรูปแบบ

 • การเปลี่ยนแปลง (Change)

 • - ใช้เทคโนโลยีหนุนเสริมให้เกิดนวัตกรรม

 • - พัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)


5516829

กลุ่มสร้างคุณภาพ

(Quality Control Circle : QCC)

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จในการทำรีเอ็นจิเนียริ่ง มีดังนี้

1. ใช้กลยุทธ์เป็นตัวนำ 2. ต้องอาศัยริเริ่มและการบังคับบัญชา โดยผู้บริหารระดับสูง เพราะการรีเอ็นจิเนียริ่ง เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานหลายหน่วยงาน 3. สร้างบรรยากาศของความเร่งด่วน


5516829

กลุ่มสร้างคุณภาพ

(Quality Control Circle : QCC)

4. การออกแบบกระบวนการจากภายนอก เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งเป็นปัจจัยนำไปสู่ความสำเร็จ 5. การดำเนินการกับที่ปรึกษา ควรให้เข้ามาร่วมงานตั้งแต่ต้นจนจบ ฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญในองค์การเพื่อถ่ายทอดให้ถึงระดับล่าง 6. การผนวกกิจกรรมของระดับบนสู่ระดับล่างกับกิจกรรมของระดับล่างขึ้นสู่ระดับบนเข้าด้วยกัน


5516829

กลุ่มสร้างคุณภาพ

(Quality Control Circle : QCC)

พื้นฐานของการ Reengineering

 • การนำReengineering ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจต้องคำนึงถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จ ดังนี้

 • วิธีการที่เป็นระบบ การออกแบบกระบวนการธุรกิจขึ้นใหม่ต้องจัดทำอย่างเป็นระบบและลงรายละเอียดในทุกขั้นตอน


5516829

กลุ่มสร้างคุณภาพ

(Quality Control Circle : QCC)

พื้นฐานของการ Reengineering

2. ความร่วมมือในการบริหารการเปลี่ยนแปลง ธุรกิจต้องตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก ไม่ว่าจะเป็นกฎระเบียบ เทคโนโลยี และการปรับปรุงภายใน

3 การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง รีเอ็นจิเนียริ่งสามารถทำในลักษณะต่อเนื่องแทนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของทั้งบริษัทในครั้งเดียว ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงและลดความล่าช้าในการได้ประโยชน์


5516829

กลุ่มสร้างคุณภาพ

(Quality Control Circle : QCC)

 • การวิเคราะห์ผลกระทบ การรีเอ็นจิเนียริ่งควรเอื้ออำนวยให้สามารถวิเคราะห์ผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อทุกหน่วยงานในองค์กรได้

 • การจัดรูปแบบและจำลองสถานการณ์ เป็นการค่อนข้างเสี่ยงที่เราจะต้องทำการรีเอ็นจิเนียริ่งโดยไม่มีการจำลองผลที่จะได้ การใช้คอมพิวเตอร์จะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการจำลองทางเลือกต่าง ๆ ได้


5516829

กลุ่มสร้างคุณภาพ

(Quality Control Circle : QCC)

 • การใช้แผนแบบต่อเนื่อง แบบแผนสำหรับกระบวนการธุรกิจใหม่ไม่ควรนำไปใช้ปฏิบัติเสร็จแล้วทิ้งไป และไม่ควรนำไปเก็บบนหิ้งเพื่อให้ฝุ่นจับและกลายเป็นของล้าสมัย การรีเอ็นจิเนียริ่งมีต้นทุนสูงมากจึงควรใช้อย่างต่อเนื่องและเคร่งครัด

 • การรวมตัวแปรทางการบริหารของบริษัท การเริ่มรีเอ็นจิเนียริ่ง คณะจัดทำโครงการจะต้องเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการธุรกิจที่ทำการรีเอ็นจิเนียริ่งเพราะข้อมูลทั้งหมดจะมีผลต่อการตัดสินใจ


5516829

กลุ่มสร้างคุณภาพ

(Quality Control Circle : QCC)

ต่อสัปดาห์หน้า


ad