1 / 32

Shrnutí

Shrnutí. Dva základní koncepty. Liberální zásahy státu jsou až na výjimky cizím elementem tržní systém zajišťuje optimální alokaci zdrojů mzdy a ceny výrobních faktorů jsou pružné sledování individuálních cílů přináší užitek celé společnosti

tomas
Download Presentation

Shrnutí

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Shrnutí

 2. Dva základní koncepty Liberální • zásahy státu jsou až na výjimky cizím elementem • tržní systém zajišťuje optimální alokaci zdrojů • mzdy a ceny výrobních faktorů jsou pružné • sledování individuálních cílů přináší užitek celé společnosti • tržní prostředí vzbuzuje iniciativu, podnikavost, pružnost, individuální výkon, dynamiku hospodářských subjektů • argumentace proč vláda nemá do hospodářsko politických procesů zasahovat • teoretické učení fyziokratů, klasický liberalismus a tzv. renesance neoklasicismu vyúsťující v monetarismus Intervencionistický • odmítá „samočistitelnost“ trhů; • význam HP – regulace • argumentace proč vláda má do hospodářsko politických procesů zasahovat • stimulace AD; eliminace tržních selhání • učení merkantilistů, škol vycházejících z učení J. M. Keynese a snahy o využití konceptu plánování

 3. Klasické politické ekonomie(pol.17.–konec 19.stol.) - liberální proud Anglie - klasická ekonomická škola • „neviditlná ruka trhu“ (A. Smith) • agregátní nabídka si vždy vytvoří stejně velkou poptávku (Sayův zákon) = v ekonomice nemůže docházet ke krizím z nadvýroby či z nedostatečné spotřeby • stát nemá do ekonomiky zasahovat • základem je svoboda podnikání a svoboda trhu • mzdy a ceny výrobních faktorů jsou pružné • hlavní představitelé: Adam Smith, Jean Baptiste Say, David Ricardo

 4. Keynesiánská škola (konec 30.let – konec 70.let.stol.) • stimulace agregátní poptávky • východiskem je nepružnost cen a mezd v kr. období a neúplné využití disponibilních zdrojů • snaha o plnou zaměstnanost • záměrné zásahy státu do ekonomického mechanismu • dominance fiskální politiky: státní výdaje, daňové změny • podřízené místo monetární politiky (nízká úroková míra) • hlavní představitel: John Maynard Keynes

 5. Neoklasická syntéza • propojení keynesiánství a neoklasicismu • Philipsova křivka – zaměnitelnost mezi inflací a nezaměstnaností • hlavní představitel: John Richard Hicks Velká neoklasická syntéza (60. léta) • hlavní proud v ekonomickém myšlení • základ moderní makroekonomie • Keynesiánská ekonomie – krátké období • neoklasická teorie – dlouhé období • hlavní představitel: Paul Anthony Samuelson

 6. Základní makroekonomické ukazatele • Hrubý domácí produkt • Nezaměstnanost • Cenová hladina – inflace • Vztah k zahraničí – platební bilance (obchodní bilance)

 7. Hrubý domácí produkt – GDP (GDP) • Tržní hodnota veškerých finálních statků a služeb vyprodukovaných v dané ekonomice za dané časové období • Finální statky a služby – statky, které slouží ke konečné spotřebě, investicím, nebo vývozu; použití přidaných hodnot

 8. Metody zjišťování HDP • Výdajová metoda • Výrobní metoda • Důchodová metoda

 9. Nominální a reálný GDP - implicitní cenový deflátor (IPD) • Čistý a hrubý domácí produkt • Hrubý národní důchod • Národní důchod • Disponibilní důchod • Potenciální produkt

 10. Výdaje a rovnovážný produkt (model 45°) • Spotřeba,úspory a investice • Výdaje na spotřebu - C = Ca + cYD • Úspory - S = - Sa + sYD • Investice – plánované, neplánované, nezávislé na Y

 11. Rovnovážný produkt ve dvousektorové ekonomice HDP = Y = C+Ip IU = 0 HDP = Y = C + I HDP = Y = C+S C+I = C + S I = S

 12. Multiplikátor ve dvousektorové ekonomice

 13. Třísektorová ekonomika Vláda: • ovlivňuje disponibilní důchod - vybírá daně - poskytuje transfery - provádí vládní nákupy

 14. Rovnovážný produkt v třísektorové ekonomice • AD = C + I + G • AD = Ca + c(Y + TR – TA – tY) + I +G • AD = Y • Y = [1/1-c(1-t)] * (Ca + cTR –cTA + I + G) • Y = [1/1-c(1-t)] * A

 15. Peníze a měny • Peníze jsou jakékoli aktivum, které je všeobecně přijímáno při placení za zboží a služby nebo při úhradě dluhu. • Historie peněz • Zlatý standard • Fisherova transakční rovnice směny M*V = P*Q • Funkce peněz • Peněžní agregáty (M1,M2,M3) • Měny a kurz měny

 16. Bankovní systém a trh peněz • dvoustupňová soustava - centrální banka (banka bank) a její funkce, hlavní cíl - komerční banky • bankovní multiplikátor

 17. Křivka nabídky peněz

 18. Křivka poptávky po penězích

 19. Inflace • Definice • Index spotřebitelských cen • Index cen výrobců • Deflátor HDP • Míra inflace • Poptávková • Nabídková • Setrvačná

 20. Nezaměstnanost • Definice • Míra nezaměstanosti u = U/L .100 ; u = U/(U + E).100 • Typy nezaměstnanosti • Přirozená míra nezaměstnanosti(plná zaměstnanost) • Okounův zákon • Reálná mzda

 21. Dobrovolná nezaměstnanost

 22. Nedobrovolná nezaměstnanost

 23. Nezaměstnanost – minimální mzda

 24. Phillipsova křivka a model AD-AS

 25. Agregátní poptávka - definice - odvození tvaru křivky AD - změny polohy křivky AD - pozitivní a negativní poptávkový šok Agregátní nabídka - definice - tvar AS v krátkém a dlouhém období - změna polohy křivky AS - pozitivní a negativní nabídkový šok (nominálního a reálné změny) Rovnováha v modelu AD-AS - dosahování rovnováhy (peněžní iluze)

 26. Agregátní poptávka

 27. Agregátní nabídka

 28. Hospodářský cyklus a ekonomický růst • Definice • expanze-vrchol-recese-sedlo a souvislosti s investicemi, zaměstnaností, spotřebou, AD, reálným produktem, cenami… • Příčiny hospodářských cyklů • Zdroje ekonomického růstu • Výpočet ekonomického růstu

 29. Modelové schéma hospodářského cyklu

 30. Fiskální politika Tři ekonomické funkce státu – alokační, redistribuční, stabilizační Státní rozpočet Veřejné rozpočty Formy fiskální politiky – vestavěné stabilizátory, diskreční politika Expanzivní a restriktivní fiskální politika a model AD-AS Salda rozpočtu – skutečné, strukturální, cyklické Daně a ekonomika – Lafferova křivka Problémy fiskální politiky

 31. Monetární politika • Funkce centrální banky • Hlavní cíl CB – péče o cenovou stabilitu • Nástroje měnové politiky • Expanzivní a restriktivní monetární politika a model AD-AS

 32. Mezinárodní obchod • Absolutní výhoda • Komparativní výhoda • Evropská integrace

More Related