Download
shrnut n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Shrnutí PowerPoint Presentation

Shrnutí

191 Views Download Presentation
Download Presentation

Shrnutí

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Shrnutí

 2. Dva základní koncepty Liberální • zásahy státu jsou až na výjimky cizím elementem • tržní systém zajišťuje optimální alokaci zdrojů • mzdy a ceny výrobních faktorů jsou pružné • sledování individuálních cílů přináší užitek celé společnosti • tržní prostředí vzbuzuje iniciativu, podnikavost, pružnost, individuální výkon, dynamiku hospodářských subjektů • argumentace proč vláda nemá do hospodářsko politických procesů zasahovat • teoretické učení fyziokratů, klasický liberalismus a tzv. renesance neoklasicismu vyúsťující v monetarismus Intervencionistický • odmítá „samočistitelnost“ trhů; • význam HP – regulace • argumentace proč vláda má do hospodářsko politických procesů zasahovat • stimulace AD; eliminace tržních selhání • učení merkantilistů, škol vycházejících z učení J. M. Keynese a snahy o využití konceptu plánování

 3. Klasické politické ekonomie(pol.17.–konec 19.stol.) - liberální proud Anglie - klasická ekonomická škola • „neviditlná ruka trhu“ (A. Smith) • agregátní nabídka si vždy vytvoří stejně velkou poptávku (Sayův zákon) = v ekonomice nemůže docházet ke krizím z nadvýroby či z nedostatečné spotřeby • stát nemá do ekonomiky zasahovat • základem je svoboda podnikání a svoboda trhu • mzdy a ceny výrobních faktorů jsou pružné • hlavní představitelé: Adam Smith, Jean Baptiste Say, David Ricardo

 4. Keynesiánská škola (konec 30.let – konec 70.let.stol.) • stimulace agregátní poptávky • východiskem je nepružnost cen a mezd v kr. období a neúplné využití disponibilních zdrojů • snaha o plnou zaměstnanost • záměrné zásahy státu do ekonomického mechanismu • dominance fiskální politiky: státní výdaje, daňové změny • podřízené místo monetární politiky (nízká úroková míra) • hlavní představitel: John Maynard Keynes

 5. Neoklasická syntéza • propojení keynesiánství a neoklasicismu • Philipsova křivka – zaměnitelnost mezi inflací a nezaměstnaností • hlavní představitel: John Richard Hicks Velká neoklasická syntéza (60. léta) • hlavní proud v ekonomickém myšlení • základ moderní makroekonomie • Keynesiánská ekonomie – krátké období • neoklasická teorie – dlouhé období • hlavní představitel: Paul Anthony Samuelson

 6. Základní makroekonomické ukazatele • Hrubý domácí produkt • Nezaměstnanost • Cenová hladina – inflace • Vztah k zahraničí – platební bilance (obchodní bilance)

 7. Hrubý domácí produkt – GDP (GDP) • Tržní hodnota veškerých finálních statků a služeb vyprodukovaných v dané ekonomice za dané časové období • Finální statky a služby – statky, které slouží ke konečné spotřebě, investicím, nebo vývozu; použití přidaných hodnot

 8. Metody zjišťování HDP • Výdajová metoda • Výrobní metoda • Důchodová metoda

 9. Nominální a reálný GDP - implicitní cenový deflátor (IPD) • Čistý a hrubý domácí produkt • Hrubý národní důchod • Národní důchod • Disponibilní důchod • Potenciální produkt

 10. Výdaje a rovnovážný produkt (model 45°) • Spotřeba,úspory a investice • Výdaje na spotřebu - C = Ca + cYD • Úspory - S = - Sa + sYD • Investice – plánované, neplánované, nezávislé na Y

 11. Rovnovážný produkt ve dvousektorové ekonomice HDP = Y = C+Ip IU = 0 HDP = Y = C + I HDP = Y = C+S C+I = C + S I = S

 12. Multiplikátor ve dvousektorové ekonomice

 13. Třísektorová ekonomika Vláda: • ovlivňuje disponibilní důchod - vybírá daně - poskytuje transfery - provádí vládní nákupy

 14. Rovnovážný produkt v třísektorové ekonomice • AD = C + I + G • AD = Ca + c(Y + TR – TA – tY) + I +G • AD = Y • Y = [1/1-c(1-t)] * (Ca + cTR –cTA + I + G) • Y = [1/1-c(1-t)] * A

 15. Peníze a měny • Peníze jsou jakékoli aktivum, které je všeobecně přijímáno při placení za zboží a služby nebo při úhradě dluhu. • Historie peněz • Zlatý standard • Fisherova transakční rovnice směny M*V = P*Q • Funkce peněz • Peněžní agregáty (M1,M2,M3) • Měny a kurz měny

 16. Bankovní systém a trh peněz • dvoustupňová soustava - centrální banka (banka bank) a její funkce, hlavní cíl - komerční banky • bankovní multiplikátor

 17. Křivka nabídky peněz

 18. Křivka poptávky po penězích

 19. Inflace • Definice • Index spotřebitelských cen • Index cen výrobců • Deflátor HDP • Míra inflace • Poptávková • Nabídková • Setrvačná

 20. Nezaměstnanost • Definice • Míra nezaměstanosti u = U/L .100 ; u = U/(U + E).100 • Typy nezaměstnanosti • Přirozená míra nezaměstnanosti(plná zaměstnanost) • Okounův zákon • Reálná mzda

 21. Dobrovolná nezaměstnanost

 22. Nedobrovolná nezaměstnanost

 23. Nezaměstnanost – minimální mzda

 24. Phillipsova křivka a model AD-AS

 25. Agregátní poptávka - definice - odvození tvaru křivky AD - změny polohy křivky AD - pozitivní a negativní poptávkový šok Agregátní nabídka - definice - tvar AS v krátkém a dlouhém období - změna polohy křivky AS - pozitivní a negativní nabídkový šok (nominálního a reálné změny) Rovnováha v modelu AD-AS - dosahování rovnováhy (peněžní iluze)

 26. Agregátní poptávka

 27. Agregátní nabídka

 28. Hospodářský cyklus a ekonomický růst • Definice • expanze-vrchol-recese-sedlo a souvislosti s investicemi, zaměstnaností, spotřebou, AD, reálným produktem, cenami… • Příčiny hospodářských cyklů • Zdroje ekonomického růstu • Výpočet ekonomického růstu

 29. Modelové schéma hospodářského cyklu

 30. Fiskální politika Tři ekonomické funkce státu – alokační, redistribuční, stabilizační Státní rozpočet Veřejné rozpočty Formy fiskální politiky – vestavěné stabilizátory, diskreční politika Expanzivní a restriktivní fiskální politika a model AD-AS Salda rozpočtu – skutečné, strukturální, cyklické Daně a ekonomika – Lafferova křivka Problémy fiskální politiky

 31. Monetární politika • Funkce centrální banky • Hlavní cíl CB – péče o cenovou stabilitu • Nástroje měnové politiky • Expanzivní a restriktivní monetární politika a model AD-AS

 32. Mezinárodní obchod • Absolutní výhoda • Komparativní výhoda • Evropská integrace