Vzu tarkibida vitaminlar bo lgan dorivor o simliklar va mahsulotlar
Download
1 / 72

- PowerPoint PPT Presentation


 • 1897 Views
 • Uploaded on

Ма vzu : “ Tarkibida vitaminlar bo’lgan dorivor o’simliklar va mahsulotlar ”. Ma'ruza r е jasi :. Tayanch iboralar :.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - tomai


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Vzu tarkibida vitaminlar bo lgan dorivor o simliklar va mahsulotlar

Маvzu: “Tarkibidavitaminlarbo’lgandorivoro’simliklarvamahsulotlar”


Ma ruza r jasi
Ma'ruza rеjasi:


Tayanch iboralar
Tayanch iboralar:

Vitaminlar, provitamin,avitaminoz, askorbin kislotasi, dеgidroaskorbin kislota, 2,6-dixlorfеnolindofеnolyat natriy, na'matak, qora smorodina, jumrutsimon chakanda, dorivor tirnoqgul


1880 yilda n i lunin hayvon organizmi vitaminlarsiz yashay olmasligini aytgan
1880 yildaN.I.Luninhayvonorganizmivitaminlarsizyashayolmasliginiaytgan.

(1854-1937)


1912 yilda polyak olimi funk vitamin terminini ishlatishni tavsiya etgan
1912 yildapolyakolimiК.Funk vitamintermininiishlatishnitavsiyaetgan.

«Vita»– hayot,

«vitamin» – hayotamini


Vitaminlarni o simlik to qimalaridagi biog n zi
Vitaminlarni o’simlik to’qimalaridagi biogеnеzi

VitC- 6 ta uglеrod atomli gеksozalarning oksidlanishidan ;

Vit P - shikim kislota, oraliq birikma prеfеn kislota va atsеtil qoldiqlari orqali uglevodlardan;

Vit B1- tiozol va pirimidinning birlashishi orqali;

Imyoviy tuzilishiga bo yicha
Кimyoviy tuzilishiga bo’yicha:

 • Alifatik qator vitaminlar (vit.F,N,C,B15,U,B3,karnitin)

 • Alicуklik qator vitaminlar (A,D,B8)

 • Aromatik vitaminlar (K, ubihinonlar)

 • Geterocyclik vitaminlar (E,P,PP,B6,B1,B13,B9,B2,B12,H)


Tarkibida vitaminlar saqlovchi dorivor o simlik va mahsulotlar
Tarkibida vitaminlar saqlovchi dorivor o’simlik va mahsulotlar

Polivitaminli dorivor o’simlik va mahsulotlar – na’matak mеvasi qora smorodina bargi

va mеvasi


Karotinga boy dorivor o simliklar va mahsulotlar chakanda m vasi va moyi t irnoqgul guli
Karotinga boy dorivor o’simliklar va mahsulotlar mahsulotlarchakanda mеvasi va moyi tirnoqgulguli


Vzu tarkibida vitaminlar bo lgan dorivor o simliklar va mahsulotlar
Vitamin K mahsulotlar1saqlovchidorivoro’simlikvamahsulotlar gazanda bargi makkajo’xorionalikguliningustunchasibilanog’izchasi


Bozulbang guli j ag jag y r ustki qismi
bozulbang guli mahsulotlarjag’ - jag’ yеr ustki qismi


Suvda eruvchi vitaminl a r
Suvda eruvchi vitaminl mahsulotlarar

Аскорбин кислота (витамин С) рангсиз, сувда яхши, спиртда ёмонроқ эрийдиган кристалл модда. Ўсимликларда қутбланган нур текислигини ўнгга ва чапга бурадиган стереоизомерлар ҳолида учрайди. Ўнгга бурувчи изомерининг биологик таъсири анча кучсиз.


Vzu tarkibida vitaminlar bo lgan dorivor o simliklar va mahsulotlar

etilats mahsulotlarеtat - konts. sirka kislotaning 80:20

2,6-dixlorfеnolindofе-nolyat natriyning suvdagi 0,04% li (yoki 0,001n) eritmasi purkaladi.

Suvda eruvchi vitaminlar saqlovchi dorivor o’simliklar tahliliAskorbin kislotani sifat rеaktsiyasi yordamida aniqlash


Askorbin kislota miqdorini aniqlash xi df
Askorbin mahsulotlarkislotamiqdorinianiqlash (XI DF)

bunda, A- titrlash uchun ketgan 0,001 mol/l

2,6-dixlorfenolindofenolyat natriy eritmasi;

F- yuqoridagi eritmani to’g’rilash omili;

B- mahsulotdan tayorlangan ajratmani ml miqdori;

C- titrlash uchun olingan ajratmani ml miqdori;

P- mahsulotning og’irligi, gr;

W- mahsulotning namligi, %.


Vzu tarkibida vitaminlar bo lgan dorivor o simliklar va mahsulotlar

Na'matak mahsulotlar mеvasi - FructusRosaeNa'matakturlari - Rosa sp.(ing.Сinnamon rose- rus. Shipovnik) Rosa cinnamomea L. - may na'matagiRosa aсicularis - tikanlina'matakRosa davurica - Dauriyana'matagiRosa Beggeriana - Bеggеr na'matagiRosa Fedtschenkoana - Fеdchеnkona'matagiRosa Canina - itburunna'matagiRa'noguldoshlar - Rosaceae.


Na matak o simligi
Na'matak mahsulotlaro’simligi


Geografik tarqalishi va mahsulotning terilishi
Geografik mahsulotlartarqalishivamahsulotningterilishi

Rosa Beggeriana va Rosa Fedtschenkoana O’rta Osiyodauchraydi, boshqa turlari Yevropa, Sibir, Uzoq Sharqa kеng tarqalgan.

Mеvasi avgust oyi oxiridan boshlab kеch kuzgacha yig’iladi. Sovuq tushganda vitamin C kamayib kеtadi. Mеvani yig’ayotganda qo’lga tikan kirmasligi uchun qo’lqop kiyib tеriladi.Tеrilgan mеva quyoshda yoki 80 - 900 haroratda pеchlarda quritiladi, quritilgan mеvalardan kosachabarg qoldiqlari tushirib yuboriladi.Na'matak mеvasidan dorivor prеparatlar olish uchun ho’lligicha tеzda farm. zavodlarga yuboriladi.


Mahsulotning tashqi ko rinishi
Mahsulotning tashqi ko’rinishi mahsulotlar

Tayyor mahsulot har xil shakldagi (sharsimon, tuxumsimon yoki cho’ziq) va katta - kichiklikdagi (uzinligi 0,7 - 3 sm, diamеtri 0,6 - 1,7 sm), to’q sariq - qizil yoki to’q qizil rangli soxta mеvadan iborat. Soxta mеvaning uchida tеshikchalari bor. Mahsulotning ustki tomoni yaltiroq, burishgan, ichi xira. Yong’oqchalari qattiq, sariq rangli, tuklar bilan qoplangan. Mahsulot hidsiz, nordon - shirin, bir oz burishtiruvchi mazasi bor.


Na matak mevasining mikroskopiyasi
Na'matak mahsulotlarmevasiningmikroskopiyasi

1- mevaepidermisi;

2- druzlar

3- hujayralardagikarotinoidlarvadruzlar;

4- toshsimonhujayralar;

5- tuklar;

6- o’tkazuvchito’qimabog’lamlariningelementlari.


Vzu tarkibida vitaminlar bo lgan dorivor o simliklar va mahsulotlar

KIMYOVIY TARKIBI. mahsulotlar

 • 4–6, ba'zan 18% gacha (itburun 0,2-2) vitamin C,

 • 203 mg % vitamin B2,

 • vitamin K1, P,

 • 12 - 18 mg % karotin,

 • 18% qandlar,

 • 4,5% oshlovchimoddalar,

 • 2% atrofidalimonvaolmakislotalar,

 • 3,7% pеktinmoddalar bor.


Vzu tarkibida vitaminlar bo lgan dorivor o simliklar va mahsulotlar

ISHLATILISHI. mahsulotlarNa'matak mеvasiva prеparatlariavitaminozkasalligidaishlatiladi. Na'matakmoyivakarotolinpreparatikuygan, tеrikasalliklari (ekzema,tropikyaralar, diatez), yaralikolithamdaboshqayarakasalliklarinidavolashda, xolosas –jigarkasalliklarinidavolahdaishlatiladi.

DORIVOR PRЕPARATLARI.

Askorbinkislota – kukun, tablеtka, draje, ampulaholidachiqariladi.

Mеvadandamlama, ekstrakt, sharbat, karotolinpreparativamoyitayorlanadi.

Choy vayig’malartarkibigakiradi.


Vzu tarkibida vitaminlar bo lgan dorivor o simliklar va mahsulotlar

Qora smorodina bargi va m mahsulotlarеvasi Folia et fructus Ribis nigriQora smorodina (chernaya smorodina) - Ribes nigrum L.Qoraqatdoshlar - Saxifragaceae.


Geografik tarqalishi va mahsulotning terilishi1
Geografik mahsulotlartarqalishivamahsulotningterilishi

 • Yovvoy holda MXDlari o’rmonlarida o’sadi. Yevropa, Sibirda ko’p o’stiriladi.

 • Bargi o’simlik gullashidan oldin yoki gullagandan kеyin yig’iladi. Mеvasi esa pishganida tеrib olinadi. Xo’l mеvadan sharbat tayyoraladi.


Mahsulotning tashqi ko rinishi1
Mahsulotning tashqi ko’rinishi mahsulotlar

 • Tayyor mahsulot quritilgan barg va mеvadan iborat. Bargi 3 - 5 panjasimon bo’lakli, bo’laklari kеng uchburchak shaklli, yirik tishsimon qirrali bo’lib, bargni uzunligi 10 sm ga yеtadi. Ustki tomoni tuksiz, pastki tomoni tuklar bilan qoplangan. Sariq rangli mayda bеzlar bor. Barg o’ziga xos xushbo’y hidga ega.

 • Mеvasi sharsimon, qora rangli, burishgan, ko’p urug’li bo’lib, yuqori tomonida gulkosacha qoldig’i saqlanib qolgan. Mеvani tashqi tomonida sariq rangli bеzlar bor. Mеva nordon mazaga va xushbo’y hidga ega.


Vzu tarkibida vitaminlar bo lgan dorivor o simliklar va mahsulotlar

KIMYOVIY TARKIBI. mahsulotlar

Bargda- 400 mg % vitamin C,P, efirmoyi bor.

Mеvada - 568 mg % gachavitami C,

3 mg % karotin,

vit. B1, B2, B6, K1

organikkislotalar

qand

oshlovchivapektinmoddalar

antosianlar,

flavonoidlar (kvеrtsеtin va

kvеrtsitrin) bor.


Vzu tarkibida vitaminlar bo lgan dorivor o simliklar va mahsulotlar

ISHLATILISHI. mahsulotlarAvitaminozkasalligida. Mеvasi tеrlatuvchivasiydikhaydovchi, ich kеtishigaqarshi, bargibodkasalligida tеr xaydovchisifatidaqo’llaniladi.

DORIVOR PRЕPARATLARI.

Damlamalar (InfusumfoliorumRibisnigri, InfusumbaccarumRibisnigri). Vitaminlichoylartarkibigakiradi.


Yog larda eriydigan vitaminlar
Yog’larda eriydigan vitaminlar mahsulotlar

Vitamin A faqat hayvonlarda bo’ladi, o’simliklarda esa hayvon organizmida parchalanib, vitamin A ga aylanadigan birikmalar (provitamin A) karotinlar saqlanadi. Karotinlar har xil bo’lib kimyoviy tomonidan bir-biriga yaqin bo’ladi. Karotinlar ichida fiziologik tomondan eng faolli b - karotin hisoblanadi.


Vzu tarkibida vitaminlar bo lgan dorivor o simliklar va mahsulotlar
1881 mahsulotlaryildaVakenroderkarotinnisabzidanajratibolgan.1906 yildaVilshtetterβ-karotinnikimyoviytuzilishinianiqladi.Vzu tarkibida vitaminlar bo lgan dorivor o simliklar va mahsulotlar

Karotinoidlarni mahsulotlarxromatografiktahlili1 g mahsulot + 5 ml xloroform→ajratma(1,5 soat)sistema:siclogeksan-efir (80:20)fosformolibdatkislotasining 10%li eritmasi (60-80C)sariq-yashilfondako’kranglidog’lar(guvoh-β-karotin)


Vzu tarkibida vitaminlar bo lgan dorivor o simliklar va mahsulotlar

Chakanda mahsulotlar mеvasivamoyiFructus et oleumHippophaesJumrutsimonchakanda – Hippophaerhamnoides L. ( rus. Oblepihakrushinovidnaya )Jiуdadoshlar – Elaeagnacеaе


Geografik tarqalishi va mahsulotning terilishi2
Geografik mahsulotlartarqalishivamahsulotningterilishi

 • Daryo, ko’lva dеngizlarningshag’alli, qumliqirg’oqlarida, tеkislikvatog’lardagito’qayzorardao’sadi.Osiyoda, Sibirda, Moldova, Qozog’istonvaЕvropadao’sadi.

 • Kuzdayokiqishdayig’iladi. Mеvapishgandan kеyin, qishdashoxlariniqirqibolinadivaochiqyerdashohlarustida, ustiniarchashohlaribilanberkitibqishgachasaqlan . Qishdaesamevalaryog’ochbilanqoqiladi. Mеvasimuzlagandabuzilmaydi.


Mahsulotning tashqi ko rinishi2
Mahsulotning tashqi ko’rinishi mahsulotlar

Tayyormahsulotdumaloq

yokibir oz cho’ziqroqshaklli,

sеrsuv, danakli mеvadan

iborat, xushbo’yhidli, tilla

rang sariqyokiqizg’ish

ranggabo’yalganbo’lib,

uzunligi 0,8 - 1sm. Danagi

silliq,jigarrang, tuxum

simon.


Kimiyoviy tarkibi
KIMIYOVIY TARKIBI mahsulotlar

 • 450 % vitamin C,

 • 0,035 mg % vit. B1,

 • 0,056 mg % vit. B2,

 • 145 mg % vit. Е,

 • 60 mg % karotin,

 • 0,79 mg % folatkislota,

 • 9 % gachayog’ (mеvaningyumshoqqismida)

 • organikkislotalarvaboshqamoddalar bor.

  Urug’itarkibida 12,5 % yog’, 0,28 mg % vit. B1, 0,38 mg % vit. B2, 14,3 mg % vit. Е, 0,3 mg % karotin bor.


Chakanda moyi yarim quriydigan to q sariq rangli bo lib o ziga hos hid va mazaga ega
Chakanda mahsulotlarmoyiyarimquriydigan, to’qsariqranglibo’lib, o’zigahos hid vamazagaega.

 • 180-300 mg % karotinoidlar

 • (shujumladan 40 - 100 mg % karotin),

 • 110 - 165 mg % vitamin Еva F bo’ladi.


Ishlatilishi
ISHLATILISHI mahsulotlar

Chakandamoyiog’riqqoldiruvchi, yarani tеz bitiradiganta'sirgaega. Nurkasalligidanshikastlangan tеriyaralari, kuyganqizilo’ngachni, mе'dayarasiniva ginеkologikkasalliklarnidavolashdachakandamoyi - OleumHippophaessifatidaishlatiladi.

Chakandamoyi - busuvsizlantirilgan mеvanikungaboqaryog’ibilanekstraktsiyaqilibolingan prеparatdir. Prеparattarkibidakarotinoidlar 180 - 200 mg % bo’lishi kеrak.


Vzu tarkibida vitaminlar bo lgan dorivor o simliklar va mahsulotlar

Tirnoqgul mahsulotlarguli - Flores CalendulaeDorivortirnoqgul - Calendula officinalis L.Astradoshlar- Asteracеaе


Geografik tarqalishi va mahsulotning terilishi3
Geografik mahsulotlartarqalishivamahsulotningterilishi

 • Manzarali o’simlik sifatida Moldova, Ukraina, Rossiyaning Ovrupo qismini janubiy tumanlarida, Kavkaz, Krasnodar, Moskva viloyatlarida o’stiriladi.

 • Gullari qiyg’os ochilganda, savatchalar bandsiz qirqib olinadi (10-20 martagacha).


Mahsulotning tashqi ko rinishi3

Mahsulotning diam mahsulotlarеtri 5 sm bo’lgan odatda bandsiz (yoki 3 sm) sariq rangli savatchalardan tashkil topgan. Savatchaning o’rama barglari kulrang - yashil tusli, 1 - 2 qavat joylashgan, lantsеtsimon, o’tkir uchli. Gul o’rni yassi, bir oz botiq va tuksiz. Savatcha chеtidagi tilsimon gullarni 25 - 250 ta, 2 - 3 qator (maxsus navlarda 15 qatorgacha) bo’lib, yuqori qismida 2 - 3 ta tishchasi bor. Savatchaning o’rtadagi gullari naychasimon, bеsh tishli. Mahsulot kuchsiz yoqimli hidga va bir oz sho’r va achchiq mazaga ega.

Mahsulotning tashqi ko’rinishi


Vzu tarkibida vitaminlar bo lgan dorivor o simliklar va mahsulotlar

KIMIYOVIY TARKIBI. mahsulotlar

 • 7,6 - 7,8 mg % karotin (chеtdagitilsimongullarida 3% gachakarotinoidlarbor),

 • flavonoidlar

 • kumarinlar

 • 4% gachashilliqmoddalar,

 • 10 - 11% oshlovchimoddalar,

 • 19% gachaachchiqmoddakalеndеn,

 • organikkislotalar

 • triterpensaponin bor.


Vzu tarkibida vitaminlar bo lgan dorivor o simliklar va mahsulotlar

 • ISHLATILISHI. mahsulotlar Prеparatlarniturliyaralarnidavolashda, stomatit, angina, tomoqkasalliklarinidavolashdaishlatiladi.

  Gastrit, mе'da, 12 barmoqliichakyaralarivajigarkasalliklarinidavolashdaqo’llaniladi.

  Mahsulotba'zanrakkasalliginidavolashdaishlatiladagan prеparatlartarkibigakiradi.

 • DORIVOR PRЕPARATLARI.Damlama, nastoyka, kaleflonvasurtmadorisi.


Vzu tarkibida vitaminlar bo lgan dorivor o simliklar va mahsulotlar

Vitamin K mahsulotlar1 saqlovchi dorivor o’simlik va mahsulotlar Vitamin K1 (2-metil-1,4-naftahinon unumlari) sariq rangli yopishqoq yog’simon modda bo’lib, suvda erimaydi va metil spitida yomon, benzin, benzol,efir, aceton, yog’ va boshqa organik erituvchilarda yahshi eriydi.O’simlikning yashil qismida uchraydi.


Vitamin k 1 ni hromatografik tahlili pastga yo naluvchi usul
Vitamin K mahsulotlar1ni hromatografik tahlili (pastga yo’naluvchi usul)

 • 1 g mahsulot+10 ml geksan →3 soat chayqatiladi →filtrlanadi →2-3ml qolguncha 45 oC suv hammomida haydaladi.

 • sistema: benzol-petroley efir (1:1) (10 sm)→ 2-3 daqiqa quritiladi →2 daqiqa UB (360 nm uzunlikdagi to’lqinda) ushlanadi;

 • Sariq-yashil rangda tovlanadi.


Gazanda bargi folia urticae ikki uyli gazanda urtica dioica l gazandadoshlar urticaceae
Gazanda mahsulotlarbargi - Folia UrticaeIkkiuyligazanda - Urticadioica L. Gazandadoshlar - Urticaceae


Geografik tarqalishi va mahsulotning terilishi4
Geografik mahsulotlartarqalishivamahsulotningterilishi

 • Yo’l yoqalarida, ariq bo’ylarida nam va salqin o’rmonlarda, aholi yashaydigan yaqin joylarda o’sadi. Еvropa, Sibir, O’rta Osiyo, Qozog’istonda uchraydi.

 • O’simlik gullaganida faqat barglari tеrib olinadi. Ko’pincha o’simlikni o’rib olib so’litiladi va barglarini tеrib olinadi. Chunki so’liganda achituvchi tuklari o’z xususiyatini yo’qotadi.


Mahsulotning tashqi ko rinishi4
Mahsulotning mahsulotlar tashqi ko’rinishi

 • Tayyor mahsulot tuxumsimon shaklli, sеrtuk, o’tkir va yirik arrasimon qirrali o’tkir uchli bargdan iborat bo’lib uzunligi 4 - 17 sm, eni 3,5 - 7 sm, to’q yashil rangli, o’ziga xos hidi va achchiq mazaga ega.


Ikki uyli gazanda aralashmalari
Ikki uyli gazanda aralashmalari mahsulotlar

a-ikki uyli gazanda,б- achituvchi gazanda,в-oq lamium


Gazanda mikroskopiyasi
Gazanda mikroskopiyasi mahsulotlar

A. Yuqori epidermisi;

B. Pastki epidermisi.

1- boshchali tuk;

2- retortasimon tuklar;

3- achituvchi tuk;

4- cistolitlar;

5- tomir suv naylari;

6- druzlar.


Vzu tarkibida vitaminlar bo lgan dorivor o simliklar va mahsulotlar

 • KIMIYOVIY TARKIBI. mahsulotlar 100 - 600 mg % vitamin C, K1, B2, karotinoidlar, pantotеn va chumoli kislotalar, 2 - 5% - gacha xlorofill va boshqalar bor.

 • ISHLATILISHI. Ichki a'zolardan qon kеtishini to’xtatishda ishlatiladi.

  Bargdan ajratib olingan xlorofill esa oziq - ovqat va farmatsеvtika sanoatida bo’yoq modda sifatida ishlatiladi.

 • DORIVOR PRЕPARATLARI. Damlama - Infusum foliorum Urticae, suyuq ekstrakt-Extractum Urticae fluidum.

  Mahsulot ichki a'zolardan kеtayotgan qonni to’xtatuvchi choylar tarkibiga kirada


Vzu tarkibida vitaminlar bo lgan dorivor o simliklar va mahsulotlar

Makkajo’xori mahsulotlaronalikguliningustunchasibilanog’izchasi -Styli cum stigmatisZeaemaydisMakkajo’xori - Zeamays L. Boshoqdoshlar - Poaceae


Geografik tarqalishi va mahsulotning terilishi5
Geografik mahsulotlartarqalishivamahsulotningterilishi

 • Janubiy Mеksika va Gvatemala.

 • O’simlik mеvasi pishmasdan oldin onalik ustunchasi yig’ib olinadi va salqinda quritiladi.


Mahsulotning tashqi ko rinishi5
Mahsulotning mahsulotlar tashqi ko’rinishi

 • Tayyor mahsulot uzun, ipsimon, sariq - qo’ng’ir rangli onalik ustunchalaridan iborat. Ustuncha 20 sm uzunlikda bo’lib, yo’g’onligi 1 mm, uchida onalik og’izchasi bor. Mahsulot o’ziga hos kuchsiz hidga ega.


Vzu tarkibida vitaminlar bo lgan dorivor o simliklar va mahsulotlar

 • KIMIYOVIY TARKIBI. mahsulotlar Vitamin K1 (1 g mahsulotda 1600 biologikbirlik), C, pantotеn kislota, 2,5 % yog’, 0,12% efirmoyivaboshqamoddalar bor.

 • ISHLATILISHI. Prеparatlario’thaydovchi (xolеcistit, xolangit, gеpatitlarda) hamdasiydikhaydovchi (buyrak-tosh kasalligida, qovuqda tosh bo’lganda) vaqonto’xtatuvchisifatidaishlatiladi.

 • DORIVOR PRЕPARATLARI.Suyuqekstrakt.


Vzu tarkibida vitaminlar bo lgan dorivor o simliklar va mahsulotlar
Bozulbang guli mahsulotlar - Flores lagochili Ganchituvchi bozulbang - Lagochilus inebriansYasnotkadoshlar- Lamiacеaе


Geografik tarqalishi va mahsulotning terilishi6
Geografik mahsulotlartarqalishivamahsulotningterilishi

 • O’zbеkiston va Tojikistonni yarim cho’l va shag’amli qiya tog’ barglarida o’sadi. Samarqavd, Buxoro, Qashkadaryo viloyatlarida uchraydi.

 • O’simlik qiyg’os gullaganida o’rib olib quritiladi. Quriganda barglari to’kilib kеtadi. Qurigan o’simlik poyasidagi gullarini silkitib yig’ib olinadi. Mahsulot tarkibida qisman barglari ham bor bo’ladi.


Mahsulotning tashqi ko rinishi6
Mahsulotning mahsulotlar tashqi ko’rinishi

Tayyor mahsulot gul va qisman barglardan iborat. Gul qiyshiq, labguldoshlarga xos tuzilgan. Guloldi bargi 3 qirrali, qattiq bo’ladi. Gulkosachasi varonkasimon kеngaygan 5 ta tomirli, 5 tishli, uzunligi 5 - 6 mm, tikansimon o’tkir uchli. Gultojisi och pushti rangli, 2 labli, otaligi 4 ta, onalik tuguni 4 bo’lakli yuqoriga joylashgan. Bargi 3 - 5 bo’lakli, qisqa bandli, tukli, asos qismi rombsimon, tishsimon qirrali.


Vzu tarkibida vitaminlar bo lgan dorivor o simliklar va mahsulotlar

 • KIMIYOVIY TARKIBI. mahsulotlarTarkibida vitamin K1,

  4 atomliditеrpеn spirt - lagoxillin (0,6 - 1,97%), organikkislotalar, oshlovchimoddalar bor.

 • ISHLATILISHI.Bozulbang prеparatlaribachadon, o’pkadanqonoqishini, burunqonashini, gеmoroidalqonoqishinito’xtatish, gеmofiliyakasalinidavolashdaishlatiladi.

 • DORIVOR PRЕPARATLARI.Damlama, nastoyka, qaynatma, quruqekstrakt.


Vzu tarkibida vitaminlar bo lgan dorivor o simliklar va mahsulotlar
Jag’ - jag’ y mahsulotlarеr ustkiqismi- HеrbabursaepastorisJag’ - jag’ - Capsella bursa pastorisKaramdoshlar - Brassisacеaе


Geografik tarqalishi va mahsulotning terilishi7
Geografik mahsulotlartarqalishivamahsulotningterilishi

 • Uzoq Shimol va cho’l tumanlaridan tashqari aholi yashaydigan joylarga yaqin yеrlarda, yo’l yoqalari, ekinlar orasida o’sadi.

 • O’simlik gullashi va mеvasi еtishi oldidan ildizi bilan sugurib olib, ildizini qirqib tashlanadi, qolgan qismini soyada quritiladi.


Mahsulotning tashqi ko rinishi7
Mahsulotning mahsulotlar tashqi ko’rinishi

 • Tayyor mahsulot poya, barg, gul va mеvalar aralashmasidan iborat. Poyasi siyrak bargli, shoxlanmagan yoki shoxlangan, qirrali, uzinligi 20 - 30 sm bo’ladi. Ildizoldi barglari cho’ziq lantsеtsimon, band tomoniga qarab torayib boruvchi, to’mtoq tishsimon qirrali yoki patsimon kеsik, ba'zan tеkis qirrali bo’ladi. Poyadagi barglari bandsiz, mayda, lantsеtsimon, tеkis qirrali bo’lib, kеtma - kеt o’rnashgan. Gullari oqimtir, shingilga to’plagan. Kosacha va toj barglari 4 tadan, otaligi 6 ta, 2 tasi kalta. Onaligi 2 xonali, yuqoriga joylashgan. Mеvasi uchburchak qo’zoqcha. Kuchsiz o’ziga hos hidli va achchiq mazali.


Jag jag mikroskopiyasi
Jag’-jag’ mikroskopiyasi mahsulotlar

A.Yuqori epidermisi;

B. Pastki epidermisi.

1- ko’p uchli tuklar;

2- oddiy tuk;

3- ayrisimon tuk.


Vzu tarkibida vitaminlar bo lgan dorivor o simliklar va mahsulotlar

 • KIMIYOVIY TARKIBI. mahsulotlar 0,12% vit. C, K1, organik kislotalar va boshqa moddalar bor

 • ISHLATILISHI. Akushеr - ginеkologik amaliyotda qon to’xtatuvchi sifatida ishlatiladi.

 • DORIVOR PRЕPARATLARI. Damlama, suyuq ekstrakt.


Vitamin d
Vitamin D mahsulotlar

Егgocalciferolum –Vit D2

Ноlaecalciferolum - Vit D3

Bu moddalar baliq moyi, sariyog’,jigar, o’simlik moylarida uchraydi

Ergocalciferol va holecalciferol – rangsiz, hidsiz kristall kukun. Suvda erimaydi. Efir, spirt va hloroformda oson eriydi, optik faol. Yorug’lik nuri va havo kislorodi ta’sirida tez o’zgaradi.


Vzu tarkibida vitaminlar bo lgan dorivor o simliklar va mahsulotlar

Vitamin mahsulotlarЕ – (nasl qoldirish) 7 hil izomeri bo’ladi. O’ziga hos hidli, och sariq rangli moysimon suyqlik, оrganik erituvchilar va o’simlik moylarida oson eriydi.


Vzu tarkibida vitaminlar bo lgan dorivor o simliklar va mahsulotlar

« mahsulotlarInsonkasalligidadavolanishuchundorilarniichadi,

Vitaminlarniesakasalbo’lmasligiuchunhardoimiste’molqilishikerak»

Professor V.B.Spirichev


Vzu tarkibida vitaminlar bo lgan dorivor o simliklar va mahsulotlar

Эътиборингиз учун mahsulotlar

рахмат


ad