slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Warszawa, 11.06.2010 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Warszawa, 11.06.2010

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Warszawa, 11.06.2010 - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Gwarancja ubezpieczeniowa PZU jako zabezpieczenie przedsięwzięcia realizowanego w ramach PPP. Biuro Ubezpieczeń Finansowych PZU SA. Warszawa, 11.06.2010. CZYNNIKI MAKROEKONOMICZNE. G ŁÓWNE CZYNNIKI MAKROEKONOMICZNE KSZTAŁTUJĄCE POPYT NA PRODUKTY UBEZPIECZEŃ FINANSOWYCH. Cykl koniunkturalny

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Warszawa, 11.06.2010' - tom


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Gwarancja ubezpieczeniowa PZU jako zabezpieczenie przedsięwzięcia realizowanego w ramach PPP

Biuro Ubezpieczeń Finansowych PZU SA

Warszawa, 11.06.2010

czynniki makroekonomiczne
CZYNNIKI MAKROEKONOMICZNE

GŁÓWNE CZYNNIKI MAKROEKONOMICZNE KSZTAŁTUJĄCE POPYT NA PRODUKTY UBEZPIECZEŃ FINANSOWYCH

 • Cykl koniunkturalny
 • Napływ funduszy unijnych zaangażowanych w realizację Narodowej Strategii Spójnościna lata 2007-2013
 • Potrzeba zabezpieczenia realizowanych kontraktówi przedsięwzięć inwestycyjnych
 • Rosnąca świadomość kadry zarządzającej w zakresie zarządzania portfelem należności przedsiębiorstw

Warszawa, BUF, 11.06.2010

czynniki makroekoniczne
CZYNNIKI MAKROEKONICZNE

Wahania cyklu koniunkturalnego

Inflacja

Wzrost bezrobocia

UBEZPIECZENIA

FINANSOWE

Spadek konsumpcji i

inwestycji zagranicznych

GOSPODARKA

Narodowa Strategia Spójności, środki unijne

Dynamiczne inwestycje infrastrukturalne

Warszawa, BUF, 11.06.2010

cykl koniunkturalny
CYKL KONIUNKTURALNY

Cykl koniunkturalny jest ważnym elementem kształtującym rynek ubezpieczeń finansowych

PKB w Polsce w latach 1995 - 2009

Warszawa, BUF, 11.06.2010

4

kryzys rynku finansowego a kryzys w gospodarce
KRYZYS RYNKU FINANSOWEGO A KRYZYS W GOSPODARCE
 • KRYZYS RYNKU FINANSOWEGO
 • A KRYZYS W GOSPODARCE REALNEJ SKALA PROBLEMÓW
 • Mniejsza dostępność środków finansowych oraz wzrost ich cenyi konieczność ich zabezpieczenia
 • Spadek inwestycji
 • Spadek konsumpcji
 • Pogorszenie zdolności do regulowania zobowiązań płatniczych
 • Wyłudzenia i brak zapłaty w obrocie gospodarczym oraz brak wypłacalności przedsiębiorstw

Warszawa, BUF, 11.06.2010

ryzyko
RYZYKO

RYZYKO

TO NIEPEWNOŚĆ NASZEJ PRZYSZŁOŚCI I NIEODZOWNA CZĘŚĆ NASZEJ RZECZYWISTOŚCI.

W warunkach załamania koniunktury gospodarczej (kryzysu finansowego) utrzymanie płynności finansowej nabiera szczególnego znaczenia.

Praktyka pokazuje, że przyczyną większości upadłości jest właśnie utrata płynności finansowej i wypłacalności przedsiębiorstwa.

Warszawa, BUF, 11.06.2010

ryzyko1
RYZYKO

RYZYKO

RYZYKO RYNKOWE

RYZYKO KREDYTOWE

RYZYKO

UTRATY PŁYNNOŚCI

RYZYKO OPERACYJNE

RYZYKO PRAWNE/PODATKOWE

WALUTOWE

CZYNNIKI

WEWNĘTRZNE

STOPY

PROCENTOWEJ

CZYNNIKI

ZEWNĘTRZNE

CEN SUROWCÓW

I WYROBÓW

Warszawa, BUF, 11.06.2010

istota zastosowania gwarancji ubezpieczeniowej i ubezpiecze w ppp
Istota zastosowania gwarancji ubezpieczeniowej i ubezpieczeń w PPP

ADEKWATNY PODZIAŁ RYZYK – LEPSZA KONTROLA

ZARZĄDZANIE POSZCZEGÓLNYMI RODZAJAMI RYZYKA (REALIZACJI INWESTYCJI/BUDOWY, OPERACYJNE, FINANSOWE, LOKALNE, GLOBALNE)

,,WARTOŚĆ” WNOSZONA PRZEZ STRONY

JAKOŚĆ REALIZACJI ZADANIA

Warszawa, BUF, 11.06.2010

e tapy realizacji procesu inwestycji
ETAPY REALIZACJI PROCESU INWESTYCJI

OGŁOSZENIE O PRZETARGU / KONKURSIE

ZŁOŻENIE ZABEZPIECZENIA

Gwarancja zapłaty wadium

PODPISANIE KONTRAKTU

ZŁOŻENIE ZABEZPIECZENIA

Gwarancja zwrotu zaliczki (EFS)

Gwarancja należytego wykonania kontraktu (EFS)

ZŁOŻENIE ZABEZPIECZENIA

Gwarancja właściwego usunięcia wad lub usterek

WYPŁATA ZALICZKI

ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU

Warszawa, BUF, 11.06.2010

kluczowe ryzyka realizacji przedsi wzi w ramach ppp
Kluczowe ryzyka realizacji przedsięwzięć w ramach PPP

Ryzyko odstąpienia od podpisania umowy po wybraniu partnera prywatnego.

Podmiot publiczny może to ryzyko zabezpieczyć np. gwarancją zapłaty wadium.

Ryzyka dotyczące przygotowania procesu przetargowego, w tym zaniechanie wykonania podpisanej umowy przez partnera prywatnego,

w szczególności ryzyko rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia.

Zbadanie zasadności i rentowności realizacji projektu w formule PPP może wymagać współpracy z podmiotem prywatnym np. kancelariami prawnymi, firmami doradczymi lub przyszłym parterem prywatnym. Podmiot publiczny może potencjalnie to ryzyko zabezpieczyć np. gwarancją należytego wykonania kontraktu.

Warszawa, BUF, 11.06.2010

kluczowe ryzyka realizacji przedsi wzi w ramach ppp1
Kluczowe ryzyka realizacji przedsięwzięć w ramach PPP
 • Ryzyka związane z pozyskaniem źródeł finansowania na realizację
 • przedsięwzięcia wpływające na koszt, wielkość środków oraz terminy
 • dostarczania nakładów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia.
 • Każde przedsięwzięcie wymaga środków. Ze względu na regulacje dotyczące
 • finansów publicznych udział partnera publicznego w finansowaniu jest mocno
 • ograniczony. W przypadku gdy partner prywatny nie dysponuje środkami
 • własnymi, finansowanie zewnętrzne może wymagać ustanowienia stosownych
 • zabezpieczeń prawnych. W sytuacji braku możliwości ustanowienia zabezpieczenia lub niewystarczającej wysokości aktywów, które mogą stanowić zabezpieczenie,
 • można rozważyć ubezpieczenie spłat rat kredytu do czasu ustanowienia hipoteki lub też ubezpieczenia spłaty kredytu zawieranego np. na 3 lata z opcją odnawiania na okres następny pod warunkiem renegocjacji warunków, w tym wysokości.
 • Czynnikiem mogącym wpłynąć na obniżenie wymogów dotyczących poziomu zabezpieczeń może być fakt, iż przedsięwzięcie to będzie współfinansowane ze środków publicznych. Czynnik ten zmniejsza ryzyko funkcjonowania oraz dodatkowo może zostać wykorzystany jako zabezpieczenie poprzez umowę sprzedaży strumienia środków publicznych na rzecz banku.

Warszawa, BUF, 11.06.2010

11

kluczowe ryzyka realizacji przedsi wzi w ramach ppp2
Kluczowe ryzyka realizacji przedsięwzięć w ramach PPP
 • Ryzyka związane z budową i eksploatacją obiektu – w szczególności:
  • ryzyko opóźnienia w rozpoczęciu/ zakończeniu robót
  • ryzyko niezgodności z warunkami dotyczącymi ustalonych kosztów standardów
  • wykonania robót,
  • ryzyko wystąpienia wad i usterek fizycznych zmniejszających wartość lub
 • użyteczność składnika majątkowego
 • Ta klasa ryzyk związana z procesem budowy/ modernizacji infrastruktury
 • jest standardowo zabezpieczana ubezpieczeniami majątkowymi np.:
  • ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu – w wyniku żywiołów (odtworzenie mienia),
  • ubezpieczenie utraty zysku wskutek opóźnień w realizacji inwestycji – w wyniku żywiołów,
  • ubezpieczenie mienia od żywiołów, od kradzieży, maszyn od awarii,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (uszczerbek na
  • zdrowiu, koszty leczenia),
  • program ochronny – zabezpieczenie życia i/lub zdrowia pracownika i jego rodziny,
  • program zdrowotny – stała i kompleksowa opieka medyczna

oraz OC, a także gwarancjami kontraktowymi należytego wykonania

kontraktu i właściwego usunięcia wad i usterek.

Warszawa, BUF, 11.06.2010

12

kluczowe ryzyka realizacji przedsi wzi w ramach ppp3
Kluczowe ryzyka realizacji przedsięwzięć w ramach PPP
 • Ryzyka związane z funkcjonowaniem działalności na zakładanym poziomie
 • jakości w ramach PPP w szczególności:
 • ryzyko popytu – mierzone na bazie rentowności
 • Ze względu na długi okres zakładanej działalności oraz funkcje w ramach modelu PPP, istotnym jest kwestia prowadzonej działalności. Ze względu na zmienne w czasie czynniki mikro i makroekonomiczne nie jest możliwe oszacowanie np. poziomu popytu czy cen świadczonych usług oraz poziomu jednostkowych dopłat leżących po stronie partnera publicznego. W obopólnym interesie jest efektywne prowadzenie działalności. W przypadku długotrwałej utraty rentowności tracą obydwie strony. Ryzyko to może być zabezpieczane na dwa sposoby:
  • straty pośrednie z przyczyn losowych/zobowiązania (poza ryzykiem rynkowym) na bazie tzw. business interruption, OC działalności oraz w ramach ubezpieczeń kontraktowych,
  • ubezpieczenie na okres przejściowy (np. przez 6 miesięcy) – po wystąpieniu zdarzenia polegającego np. na spadku efektywności mierzonej indywidualnie dla danego projektu określonym wskaźnikiem przez dany okres, poniżej poziomu określonego w umowie. Ubezpieczyciel pokrywałby określoną indywidualnie w warunkach umowy część strat poniesioną w okresie przejściowym. W ryzyku tym partycypować powinien zarówno podmiot publiczny, jak i prywatny.
 • ryzyko prowadzenia działalności o profilu zgodnym z interesem partnera publicznego –można zabezpieczyć w postaci kaucji lub gwarancji odnawialnej np. o rocznym okresie obowiązywania

Warszawa, BUF, 11.06.2010

13

g warancja ubezpieczeniowa
GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA

GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA

UmowaKontraktZobowiązanie

Wierzyciel, Inwestor,

Beneficjent gwarancji

Dłużnik,

Zobowiązany,

Wykonawca

GWARANT PZU SA

WNIOSEKUMOWA O GWARANCJĘZABEZPIECZENIASKŁADKA

GWARANCJA

Warszawa, BUF, 11.06.2010

k ryteria oceny oferty gwaranta
KRYTERIA OCENY OFERTY GWARANTA

KRYTERIA OCENY OFERTY GWARANTA

Treść gwarancji – akceptowalność przez Beneficjenta

Cena

Wymagane zabezpieczenia

Sposób płatności za usługę

Treść umowy zlecenia

KRYTERIA OCENY OFERTY GWARANTA

Możliwość umowy generalnej

Okres ochronny

Treść gwarancji - ochrona interesu wnioskodawcy

Akceptowalność osoby gwaranta

Profesjonalizm obsługi

Szybkość obsługi

Warszawa, BUF, 11.06.2010

k orzy ci dla wnioskodawcy gwarancji
KORZYŚCI DLA WNIOSKODAWCY GWARANCJI

KORZYŚCI DLA WNIOSKODAWCY GWARANCJI – BENEFICJENTA ŚRODKÓW

 • Potwierdzenie wiarygodności firmy jako partnera w interesach
 • Prosty sposób na spełnienie wymogu złożenia zabezpieczenia
 • Koszt gwarancji jest kosztem kwalifikowanym

Warszawa, BUF, 11.06.2010

o cena ryzyka udzielania gwarancji
OCENA RYZYKA UDZIELANIA GWARANCJI

OCENA RYZYKA UDZIELENIA GWARANCJI

Treść gwarancji

Doświadczenie

Zabezpieczenia

Kondycja finansowa wnioskodawcy

OCENA RYZYKAUDZIELENIA

GWARANCJI

Zobowiązanie zabezpieczane gwarancją

Determinacja

Niefinansowe aspekty wiarygodności wnioskodawcy

Ubezpieczenia związane z kontraktem

Techniczne zdolności wykonania kontraktu

Osoba Beneficjenta

Warszawa, BUF, 11.06.2010

slide18

INICJATYWY PZU SA

Biuro Ubezpieczeń Finansowych otrzymało

EUROPRODUKT ROKU

Warszawa, BUF, 11.06.2010Biuro Ubezpieczeń Finansowych 18

slide19

PZU SA GWARANCJĄ BEZPIECZEŃSTWA

MY WSKAŻEMY LEPSZĄ DROGĘ

Warszawa, BUF, 11.06.2010

slide20

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Elwira Ostrowska-Graczyk

Dyrektor Biura Ubezpieczeń Finansowych

al. Jana Pawła II 24

00-133 Warszawa

Tel. 022/ 582 25 10, 582 38 34

Warszawa, 11.06.2010