slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Република Македонија

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

Република Македонија - PowerPoint PPT Presentation


 • 181 Views
 • Uploaded on

Република Македонија. Министерство за информатичко општество и адмнистрација. Содржина. A. Што е микроучење. B. Користење на KnowledgePulse и картичките за учење. C. Карактеристики на картичките. A. Учење, помнење и заборавање Концепт на Леитнер KnowledgePulse (KP).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Република Македонија' - tom


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
РепубликаМакедонија

Министерство за информатичкоопштество и адмнистрација

slide2
Содржина

A. Што е микроучење

B. Користење на KnowledgePulse и картичките заучење

C. Карактеристики на картичките

slide4
A.

Учење, помнење и заборавање

Концепт на Леитнер

KnowledgePulse (KP)

slide5
A. Учење, помнење и заборавање
 • „Цунами" одинформации
 • Истражувања за процесот на учење
 • Помнење и заборавање

... од коипослесамо

6 денасепаметипомалку од ¼ одматеријалот

slide6
A. Учење, помнење и заборавање

Различни системи на учење:

Едноставна презентација +

Повторување без растојание ++

Повторување со растојание +++

Повторување со широки растојанија ++++

slide7
A. Концепт на Леитнер

Одговор на процесите на помнење и заборавање:

... 1. со маличекори,со картички за учење,микроучење

... 2. чекори кои се

повторуваат

... 3. редовност

заради ефективност

slide8
A. KnowledgePulse (KP)
 • Систем којовозможува Микроучење

Програма (3-7курса)

 • Систем на дидактичка структура:
 • хиерархијана програми,
 • курсеви,лекции и картички
 • Комплемент, а не замена за обуките

Курс (4-8 лекции)

Лекција (30-45 картички)

Картичка 1

Картичка 2

slide9
A. KnowledgePulse (KP)
 • Најважни карактеристики на решението КР се:
 • Курсевите за учење се делат на мали делови во картички за учење, кои се дидактички групирани во лекции, курсеви и програми
 • Системот на КР поддржува повеќе јазици на картичките
 • Системот на КР нуди можност слушателот за секоја доза да избере дали ќе го започне процесот на учење или не
 • Системот на КР нуди можност слушателот постојано да го следи сопствениот прогрес и да добива повратна информација
 • Системот на КР е достапен на компјутерите, но и на мобилните уреди
 • Системот на КР е решение кое ги интегрира сите учесници, од слушатели до обучувачи и раководители
 • НЕДОСТАТОК:Не може во целост да ги замени учењето и обуките од класичен тип!
slide11
В.

1. Чекор 1 - Инсталација

2. Чекор 2 - Стартување

3. Чекор 3 - Избор на курс

4. Чекор 4 - Подесување

5. Чекор 5 - Продолжи / Одложи

6. Чекор 6 - Одговарање

7. Чекор 7 - Затворање

slide12
B. Чекор 1
 • Инсталација наклиентскатаапликација на секојперсоналенкомпјутер/паметентелефон
 • Лицето задолжено за ИТ ја инсталира клиентската апликација на KnowledgePulse на персоналниот компјутер на државниот службеникот
 • Клиентскатаапликација на KnowledgePulse автоматски се активира само кога има назначен курс за службеникот
slide13
B. Чекор 2
 • Стартување на

Микроучењето, совнесување на

корисничкото име илозинка.

slide14
B. Чекор 3
 • Избор на понуденикурсеви, поврзани соваскакокорисник.
slide15
B. Чекор 4
 • Подесување на ...
slide16
B. Чекор 4
 • Подесување на

... број на картичкиво низакоисакатедагиодговарате (1, 2, 5,

10 или сите коиседостапни)

... време на вашанеактивностна

компјутеротпреддасепојависледнакартичка, прва вонизата (од 3 до 60минути).

slide17
B. Чекор 5
 • Појавување на

низата картички -прекупрвата вонизата, и вашизбордалиќеги

одговарате

прашањата или не.

Ваквапоракаќевисепојави на долниотдесендел на

екранот. (Продолжи /Одложи)

slide18
B. Чекор 6
 • Доколку сте

одлучиледаодговарате на

прашањата, тиеќесепојавуваатеднапоедна. Можетедаодите на следнопрашање и бездагоодговорите

прикажаното, сопритискање накопчетоРешение ...

slide19
B. Чекор 6
 • ... по што ќе го

добиетеодговорот, ана следнопрашањеодите со кликнувањена копчетоПродолжи.

slide20
B. Чекор 7
 • ... попоследнатакартичка во низа,

привремено одјавете

се со кликнување накопчетоЗатвори.

slide22
С.

1. Стратегии за учење

2. Видови картички

3. Редослед на прашања/одговори

4. Подесување

5. Контекст на прашање

6. Контекст на одговор

7. Одговор

slide23
C. Стратегии за учење
 • Стратеги за учење:

... со различен број наповторувања: 2, 3 и 5

... забрзано учење... тест стратегија... слајд-шоустратегија

slide24
С. Видови картички
 • Со моженизборсамо

на еден од

одговорите(сокористење на т.нрадиомениилиокругликопчиња)

slide25
С. Видови картички
 • Со моженизборсамо

на еден од

одговорите(сокористење на т.нрадиомениилиокругликопчиња)

slide26
С. Видови картички
 • Со моженизбор на

повеќе од

понудените одговори

(со користење на

квадратни копчиња)

slide27
С. Видови картички
 • Картички за само-

проверка

slide28
С. Видови картички
 • Картички за само-

проверка

slide29
С. Видови картички
 • Картички за

информација

slide30
С. Редослед на прашања/одговори
 • Прашањата и

одговоритенемаатредослед, севршиавтоматскомешањена прашањата иодговорите.

slide31
С. Подесување
 • Подесувањатаможедасепроменат во

било кое време

погодно закорисникот

slide32
С. Контекст на прашање
 • Копчето долу лево,

Контекст, служи задавањенасоки заодговориликорисниврски за тоакадеможедасенајдеодговорот.

slide33
С. Контекст на прашање
 • Копчето долу лево,

Контекст, служи задавањенасоки заодговориликорисниврски за тоакадеможедасенајдеодговорот.

 • Копчето Сокријслужи за дасевратите на

одговарање напрашањето

slide34
С. Контекст на одговор
 • По избор на

одговорите, доколкуе внесен, се

прикажуваКонтекстна

одговороткој дава

дополнителна „доза"на учење.

 • Се затвора со копчетоСокриј
slide35
С. Одговор
 • Во случај на

прашање со повеќеточниодговори,видливосеозначениточнитеодговори, созеленабоја, оние однивкоистеги

избрале, со знак ☑,

оние од нивкоинестегиизбрале, со

знак ☐

, и оние кои

стегиизбраленонесеточни, со знак⌧.

slide36
С. Одговор
 • Вака изгледа

картичка со ситеточниодговори.

slide37
C. ПРОГРЕС

Корисникот во секое време може да го следи напредокот во учењетосо кликнување врз лентата за напредокот

slide38
Република Македонија

Министерство за информатичкоопштество и адмнистрација

Тим задолжен за Микроучење во МИОА:[email protected]

Анамарија Андреска, [email protected]

Игор Богдановски, [email protected] mk

тел. 02/3094-235

ad