slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Together towards Life PowerPoint Presentation
Download Presentation
Together towards Life

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 22
tolinka-gomez

Together towards Life - PowerPoint PPT Presentation

137 Views
Download Presentation
Together towards Life
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Together towards Life - Missionaire Specialisatie – - Eleonora Hof - - 29 September 2014 -

 2. Middagprogramma Inventariseren reacties (10 min.) Introductie op Together towards Life (30 min.) Positionering (30 min.) Gesprek in kleine groepen (20 min.) Individuele verwoording van positiebepaling (15 min.) Korte plenaire terugkoppeling (5 min.)

 3. 10de Assemblee WCC http://wcc2013.info/en

 4. Together towards Life Eerste nieuwe statement sinds 1982 (Mission and Evangelism) Pneumatologische focus Afstand nemen van expansionistisch paradigma Vier thema’s: Geest van de zending: adem van het leven Geest van bevrijding: zending vanuit de marges Geest van gemeenschap: kerk in beweging Geest van Pinksteren: goed nieuws voor allen

 5. Introductie (1-11) 5. “De geschiedenis van de christelijke zending werd gekenmerkt door het concept van geografische expansie vanuit een christelijk centrum naar de ‘onbereikte gebieden’, naar de einden van de aarde. Maar in onze tijd hebben we te maken met een radicaal veranderend kerkelijk landschap dat aangeduid wordt als ‘wereldchristendom’. De meerderheid van de christenen leeft, of komt, oorspronkelijk uit het mondiale Zuiden en Oosten.”

 6. Geest van de zending: adem van het leven (12-35) Rhoads & Rossing: De kerk moet reageren op de ecologische staat van de wereld. De kerk moet daarom in gesprek zijn met een wetenschappelijk perspectief op hoe de aarde er op dit moment voorstaat. De kerk moet een christelijke ethiek omarmen die de relatie tussen zorg voor de aarde en zaken van menselijke rechtvaardigheid erkent. Het Bijbelse materiaal moet herlezen worden en erkend worden dat de Bijbel de zorg voor de schepping ziet als een integrale roeping. Het is onze missie dat we theologie op een nieuwe manier moeten bekijken, omdat hoe we denken bepaalt hoe we handelen. Als laatste: zorg voor de schepping is een integraal onderdeel van de zending van onze christelijke gemeenschappen. We moeten werken aan onze relatie met de natuur

 7. Geest van de zending: adem van het leven (12-35) 25. “De christenen uit de eerste eeuwen ervoeren, net als velen vandaag, een wereld van vele geesten. (…) De kerken zijn geroepen om het werk van de levengevende geest die in de wereld is gezonden te onderscheiden en om ons aan te sluiten bij de Geest die Gods rijk van gerechtigheid tot stand wil brengen (Handelingen 1:6-8).”

 8. Geest van bevrijding: zending vanuit de marges (36-54) De betekenis van Galilea: Phoeniciërs, Syriërs, Samaritanen, Arabieren, Grieken, Romeinen en Joden Gelegen op een kruising van handelsroutes Multi-etnisch en raciaal gemengd Levensverwachting laag Hope belastingdruk Galilea als een vorm van garantie: startpunt en eindpunt van de missie van Jezus Marginale mensen worden het centrum van Gods activiteit

 9. Geest van bevrijding: zending vanuit de marges (36-54) 38. “Mensen in de marges hebben namelijk ook eigen kracht en zien vaak dingen die voor mensen in het centrum onzichtbaar zijn. Mensen aan de rafelranden, levend in kwetsbare posities, weten vaak welke buitensluitende krachten een bedreiging voor hun overleven vormen en zij zijn bij uitstek in de positie om aan te geven wat urgent is in hun strijd.”

 10. Geest van gemeenschap: kerk in beweging (55-79) Robert Schreiter heeft veel bijgedragen aan de theorievorming met betrekking tot het creëren van multiculturele gemeenschappen. Hij onderscheid drie fases: a) de erkenning van diversiteit; b) respect voor verschillen; c) samenwerking voor een gemeenschappelijk belang. Deze drie fases kunnen helpen om te onderzoeken hoe het er in een bepaalde community voorstaat met gemeente zijn in een multi-etnische context.

 11. Geest van gemeenschap: kerk in beweging (55-79) 70. De kerken zijn geroepen tot eenheid om zo dienstbaar te zijn aan Gods zending over etnische en culturele grenzen: ze zouden multiculturele en missionaire diensten moeten vormen als concrete uitdrukking van het gemeenschappelijke getuigenis in diversiteit.

 12. Geest van Pinksteren: goed nieuws voor allen (80-100) “The Holy Spirit is indeed the principal agent of the whole of the Church's mission. His action is preeminent in the mission ad gentes, as can clearly be seen in the early Church: in the conversion of Cornelius (cf. Acts 10), in the decisions made about emerging problems (cf. Acts 15) and in the choice of regions and peoples to be evangelized (cf. Acts 16:6ff). The Spirit worked through the apostles, but at the same time he was also at work in those who heard them: "Through his action the Good News takes shape in human minds and hearts and extends through history. In all of this it is the Holy Spirit who gives life.“ Redemptoris Missio, 1990.

 13. Geest van Pinksteren: goed nieuws voor allen (80-100) Pneumatologie: historisch versus eschatologisch Historisch: westerse traditie. Eschatologisch: oosterse traditie Historisch: nadruk op de zending van de Heilige Geest na de hemelvaart van Christus. Daarbij ook nadruk op de uitzending van de kerk. Eschatologisch: Christus in de kracht van de Heilige Geest. Eschatologische samenkomst van de gemeente. Together towards Life: voornamelijk eschatologisch.

 14. Geest van Pinksteren: goed nieuws voor allen (80-100) Pneumatologie: historisch versus eschatologisch Historisch: westerse traditie. Eschatologisch: oosterse traditie Historisch: nadruk op de zending van de Heilige Geest na de hemelvaart van Christus. Daarbij ook nadruk op de uitzending van de kerk. Eschatologisch: Christus in de kracht van de Heilige Geest. Eschatologische samenkomst van de gemeente. Together towards Life: voornamelijk eschatologisch.

 15. Feest van Leven: Afsluitende verklaringen (101 – 112) 101. “Zending – als gemeenschappelijk getuigenis van Christus – is een uitnodiging voor het ‘feest in het koninkrijk van God’ (Lucas 14:15). Het is de missie van de kerk om het feestmaal te bereiden en alle mensen voor het feest van het leven uit te nodigen.”

 16. Christelijke solidariteit 89. TtL: “Christelijke solidariteit kan niet zonder het delen van de boodschap van Gods komende rijk.” Rob Visser: “Dat is naar mijn mening niet juist. Dat kan juist prima. Straal uit wat je levensprincipe is, wellicht gevoed door je geloofsovertuiging. Dat is voorshands genoeg.” Discussie over Rob Visser versus Together towards Life. Wat ligt er ten grondslag aan de positie van Rob Visser? Hoe kan het dat in een Nederlandse context de twee losgekoppeld worden, terwijl in andere contexten de samenhang vanzelfsprekend is?

 17. Definitie van de Marges 39. TtL:“Gemarginaliseerden hebben gaven van God die te weinig benut worden.” Geesje Werkman: “Ik vind dat op deze wijze de kerk doet wat ze al heel lang doet, ze romantiseert de positie van gemarginaliseerden. Heel vaak zijn mensen in de marge ook hopeloos, en soms schreef gegroeid, gewelddadig, maar de oorzaak hiervan ligt in het ervaren onrecht.” Discussie over Geesje Werkman tegenover TtL: Wat ligt aan de positie van Werkman ten grondslag? Wie definieert wie / wat de marges zijn? Is dat dan niet ook weer juist een definitie vanuit het centrum? Hoe zou je jezelf positioneren als het gaat om centrum en marge? En de gemeente waarin je werkt?

 18. Profetische Houding 92. TtL: “Opstaan tegen kwaad en onrecht en een profetische houding kunnen soms stuiten op onderdrukking en geweld, en kan zo lijden, vervolging, en zelfs de dood tot gevolg hebben.” Bert Kuipers: “hier gaan de schrijvers met zichzelf op hol.” Discussie over Bert Kuipers versus Together towards Life. Waarom roepen deze punten weerstand op? Waar identificeer je jezelf mee?

 19. Gesprek in kleine groepen Together towards Life is gestructureerd rondom de volgende vier thema’s. Geest van de zending: adem van het leven Geest van bevrijding: zending vanuit de marges Geest van gemeenschap: kerk in beweging Geest van Pinksteren: goed nieuws voor allen Bevraag elkaar op de rol die deze vier thema’s kunnen spelen in hoe je zelf denkt over zending. Probeer met elkaar betekenis te geven aan de vier elementen. “Adem van het leven” betekent voor mij… Dit houdt in dat …., maar in tegenstelling tot wat in Together towards Life staat, heb ik in mijn context moeite met …. Doe dit voor de vier elementen.

 20. Individuele verwoording van positiebepaling Schrijf naar aanleiding van het gesprek een korte definitie op aan de hand van de vier thema’s wat missie is. Schrijf op welke elementen nog verder uitdieping vragen en als een leidraad kunnen dienen gedurende de rest van de cursus.

 21. Korte plenaire terugkoppeling Eventuele vragen en opmerkingen over Together towards Life kunnen besproken worden met Gert Noort, die ook een onderdeel in de specialisatie zal verzorgen. Hij heeft zelf meegewerkt aan de totstandkoming van Together towards Life.