201 1
Download
1 / 39

- PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

ÌÓÈÑ- èéí 201 1 îíû ñàíõ ¿¿ ãèéí òàéëàí. Агуулга. I . Удиртгал II . Сургуулийн хөгжлийн үндсэн үзүүлэлтүүд, III. Балансын ерөнхий тэнцэл, хөрөнгийн бүтэц өөрчлөлтийн байдал IY . 2011 оны орлогын түвшин, бүтэц V . 2011 оны сургуулийн зардлын бүтэц, нөлөөлөх хүчин зүйлсийн судалгаа

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - tolinka-gomez


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
201 1

ÌÓÈÑ-èéí2011îíûñàíõ¿¿ãèéíòàéëàí


201 1
Агуулга

I. Удиртгал

II.Сургуулийн хөгжлийн үндсэн үзүүлэлтүүд,

III. Балансын ерөнхий тэнцэл, хөрөнгийн бүтэц өөрчлөлтийн байдал

IY. 2011 оны орлогын түвшин, бүтэц

V. 2011 оны сургуулийн зардлын бүтэц, нөлөөлөх хүчин зүйлсийн судалгаа

VI. Шинжилгээний дүгнэлт, цаашид тавих зорилтууд


201 1
Санхүүгийн тайлангийннэгдсэн шинжилгээний зорилго

 • Тухайн тайлангийн хугацаанд дэвшүүлсэн зорилтуудын хэрэгжилт, цаашдын төлөв хандлага, стратеги төлөвлөгөөний биелэлтийг үнэлэн тодорхойлж, удирдлагын бүх түвшинд оновчтой шийдвэр гаргахад туслах

 • Үйл ажиллагааны үр дүнг санхүүгийн нөөцтэй уялдуулан тодорхойлсноор орлогоо нэмэгдүүлэх, зардлаа бууруулах шаардлагыг олж харах

 • Дунд хугацааны төлөвлөгөө боловсруулах, 2012 оны бизнес төлөвлөгөөг тодотгох

 • Өртгийг бодитой тооцоонд тулгуурлан нэг кредитийн үнэлгээг бодитой тооцох

 • Сургууль хоорондын тооцооны үндэслэлийг сайжруулах

 • Сургууль хамт олонд байгууллагын санхүүгийн үр дүнгийн мэдээллийг энгийн ойлгомжтой хүргэж таниулах нөхцлийг бүрдүүлэх


201 1

Шинжилгээтэй уялдуулж зохион байгуулсан ажлууд

2010 оны шинжилгээг хэлэлцүүлсэн уулзалтууд, түүний мөрөөр хэрэгжүүлсэн ажлын тайлан

2011 оны ХБГ-ийн тооцоо, 2012 оны төсвийн төлөвлөлтийн ажил

2010-2011 оны хичээлийн жилийн тайлан

Бүрэлдэхүүний 16 сургууль, Захиргаа, төвлөрсөн сан, бусад 13 нэгжийн санхүүгийн тайлан тэнцэл

Шинжилгээг зохион байгуулах удирдамж, аргачлал (Захирлын 2012,02,29 № 97 тоот тушаал)

Сургууль нэгж бүрийн ба МУИС-ийн хэмжээнд хийгдсэн аудитын дүгнэлт, зөвлөмж

Бүрэлдэхүүний сургуулиудын ня-бо нарт зориулсан уулзалт, зөвлөгөө, семинар


201 1
Тайлант хугацаанд шинэчилсэн, шинээр боловсруулсан, хэрэгжүүлсэн аргачлал, журам

 • Төсвийн төлөвлөлт, хуваарилалтын аргачлалыншинэчлэл

 • Сургууль хоорондын тооцооны аргачлал

  а/ Багшийн цалингаар тооцож байсан

  б/ СХТ-ны коэф-оор тооцох

 • Сургалтын үйлчилгээний төлбөр, хураамжийн шинэчлэл

 • Барилгын засвар тохижилтын ажлыг зохион байгуулах журам

 • Нэгдэж буй БС-ийг НББ-ийн нэгдсэн бодлогод оруулсан

 • Худалдан авалтын журам (хэлцэгдэж байгаа)

 • Цагийн багш нарын үнэлгээний тариф


201 1
ХӨГЖЛИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД шинээр боловсруулсан, хэрэгжүүлсэн аргачлал, журам


201 1
ХӨГЖЛИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД шинээр боловсруулсан, хэрэгжүүлсэн аргачлал, журам


201 1
БАЛАНСЫН ЕРӨНХИЙ БҮТЭЦ шинээр боловсруулсан, хэрэгжүүлсэн аргачлал, журам


201 1

БАЛАНСЫН ЕРӨНХИЙ БҮТЭЦ шинээр боловсруулсан, хэрэгжүүлсэн аргачлал, журам

9201 1
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН ӨСӨЛТ, шинжилгээБУУРАЛТЫН СУДАЛГАА /мян.төг/


201 1
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН ӨСӨЛТ, шинжилгээБУУРАЛТЫН СУДАЛГАА /мян.төг/


201 1

нийт үндсэн хөрөнгийн бүтэц шинжилгээНИЙТ ХӨРӨНГИЙН БҮТЭЦ, ӨСӨЛТ201 1

АВЛАГА /мян.төг201 1
2011 ОНЫ ЗАХИРГААНЫ /мян.төгЗАРДЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ


201 1
2011 ОНЫ ТӨВЛӨРСӨН САНГИЙН /мян.төгЗАРДЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ


201 1
2011 ОНЫ ОЮУТНЫ БАЙРЫН /мян.төгЗАРДЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ201 1
МУИС-Хөгжлийн Сангийн хуримтлал орлого, хуримтлал
201 1
МУИС-ийн дансаар бүртгэгдсэн Эрдэм шинжилгээний төслийн санхүүжилт


201 1
МУИС-ийн ЭШ-ний төслийн санхүүжилт /мян.төг/


201 1
МУИС-ийн дансаар 2011 онд орсон санхүүжилтийг бүрэлдэхүүн сургуулиар үзүүлбэл

ХЗС

Дотоод төсөл

МТС

МКС

ХХИС

МХСС

ФЭС

ЭЗС

ББС

ГГС

НШУС


201 1
ЭЗС, ФЭС, МКС-ийн судалгааны санхүүжилтэд үндэсний статустай хүрээлэнгийн санхүүжилтийн эзлэх хувь

мян.төг

Эдийн засгийн хүрээлэн

Цөмийн судалгааны төв

Математикийн хүрээлэн

Зураг 4.


201 1
Хадгаламж банктай хамтран ажилласан гэрээний биелэлт

 • Сургуульд оруулсан хандив, дэмжлэг( server) – 28 380,9 мян.төг

 • Орон сууцны 0,9%-ийн хүүтэй зээл /24 хүн/ - 969,1 сая.төг

 • Орон сууцны 1,0%-ийн хүүтэй зээл /6 хүн/ - 329,1 сая.төг

 • Цалингийн зээл - 274,1 сая.төг

 • Цалингийн картын үлдэгдэлд тооцох хүү - 0,3%

 • Харилцахын хүү /нийт/ -96,6 сая.төг

 • Нийгэмд үйлчлэх үйлчилгээ: (Сургуулийн дэргэд салбараа байгуулсан, АТМ, VIP, интернэт, мобайл банкны эрх)


201 1
ХААН банктай хамтран ажилласан ажилласан гэрээний биелэлт

 • Сургуульд оруулсан хандив, дэмжлэг (LED) -25 000,0 мян.төг

 • Орон сууцны 1,0%-ийн хүүтэй зээл /20 хүн/ -738,5 сая.төг

 • Цалингийн зээл /107 хүн/ -360,2 сая.төг

 • Цалингийн картын үлдэгдэлд тооцох хүү -0,3%

 • Харилцахын хүү /нийт/ -95,3 сая.төг

 • Нийгэмд үйлчлэх үйлчилгээ: (Хичээлийн 1,2,4-р байр АТМ,бусад)


201 1
ДҮГНЭЛТ, ЦААШИД ТАВИХ ЗОРИЛТУУД ажилласан

 • МУИС-ийн тайлан тэнцэл зохих стандартын дагуу гарч, үндэсний аудитын газраас стандартыг бүрэн хангасан хандлагатай дүгнэлт өгөөд байна.

 • Сүүлийн жилүүдэд улс орны хөгжил эрчимжсэн, дээд боловсролын салбарын хөгжлийн ба эрхзүйн орчин эрс шинэчлэгдэж байгаатай уялдан сургуулийн эдийн засаг, санхүү бүртгэл, хяналтын тогтолцоог боловсронгуй болгох, холбогдох бодлогын баримт бичиг, журам аргачлалын шинэчлэлийг шуурхай хэрэгжүүлэх хэрэгтэй байна.

 • 2012 онд багш, ажилтны цалинг өөрийн нөөц боломжоор 3 үе шаттай нэмэгдүүлж байгаатай холбогдон энэ оны төсвийн зарлага маш их ачаалалтай байгаа бөгөөд сургууль, нэгж бүр орлогоо нэмэгдүүлж, зардлаа бууруулах, оновчтой зохион байгуулах зэргээр бүх түвшний удирдлагын үүрэг роль маш өндөр байна.


201 1
ДҮГНЭЛТ, ЦААШИД ТАВИХ ЗОРИЛТУУД ажилласан

 • 2011 оны Аудитын дүгнэлт, зөвлөмжөөр тавигдаж байгаа БС-ийн дотоод бүртгэлийн стандартыг хөгжүүлэх, санхүүгийн сахилгыг ахиулах, ажилтнуудын чадавхийг сайжруулах, тодорхой шаардлагыг 2012 онд бодит ажил болгох шаардлагатай боллоо.

 • МУИС-ийн хөгжлийн боломжийг хангах түвшинд сургалтын төлбөрийг тогтоох, улсаас авах төсвийн дэмжлэгийг нэмэгдүүлэх, шаардлага улам нэмэгдэж байна.

 • МУИС-ийн ЭШ, инновацийн үйл ажиллагааны санхүүгийн үр дүнг нэгдсэн бодлогоор удирдах, түүнийг сургуулийн санхүү төсөвт оруулах үр өгөөжийг дээшлүүлэх асуудал шийдлээ хүлээн хойш тавигдсаар байгааг нэн даруй шийдэх хэрэгтэй байна.201 1
ХАНДИВЫН ХӨРӨНГӨ СҮҮЛИЙН 3 ЖИЛЭЭР /сая.төгрөгөөр/


201 1
ХУДАЛДАН АВАЛТ СҮҮЛИЙН 3 ЖИЛЭЭР ЖИЛЭЭР /сая.төгрөгөөр/


ad