Download
toetsing van revalidatiegeneeskundige behandeling door klinimetrie n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Toetsing van revalidatiegeneeskundige behandeling door klinimetrie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Toetsing van revalidatiegeneeskundige behandeling door klinimetrie

Toetsing van revalidatiegeneeskundige behandeling door klinimetrie

177 Views Download Presentation
Download Presentation

Toetsing van revalidatiegeneeskundige behandeling door klinimetrie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Toetsing van revalidatiegeneeskundige behandeling door klinimetrie Marcel Post Steven Berdenis van Berlekom De Hoogstraat

 2. Opbouw presentatie • Klinimetrie • Prestatie-indicatoren • Barthel Index • Meten=Weten • Conclusies en kanttekeningen

 3. Gebruiksdoelen meetinstrumenten • Diagnostiek • Ondersteuning van consultvoering • Formuleren revalidatiedoelen • Bevorderen teamcommunicatie • Monitoren vooruitgang tijdens behandeling • Vaststellen van uitkomsten van behandeling • Individueel niveau • Groepsniveau • Is onderdeel van RN-project ‘Prestatie-indicatoren’

 4. RN project prestatie-indicatoren • Doelen invoering prestatie-indicatoren: • Beoordeling revalidatiecentra door ‘buitenstaanders’ • Onderlinge vergelijking door revalidatiecentra zelf • Soorten indicatoren • Structuur • Proces • Uitkomst • RN: Streven naar basisset van circa 20 indicatoren, waarvan 50% uitkomstgericht

 5. Revalidatie Prestatie-indicatoren verslagjaar 2005 www.revalidatienederland.nl/projecten/prestatieindicatoren/documenten NAAR VOLGENDE DIA BRON: REVALIDATIECENTRA

 6. Indicatoren • Een indicator is: ‘een meetbaar fenomeen (meestal een getal) dat een signalerende functie heeft’ • Wat zegt een indicator? • Dat je (niet) afwijkt van een norm • Dat je (niet) afwijkt van een vorige meting • Dat je (niet) afwijkt van een uitkomst van een ander • Wat zegt een indicator meestal niet? • Waarom je afwijkt • Wat je (dus) moet doen

 7. Bijvoorbeeld • Wat wil je meten: Windkracht • Indicator: Score op Beaufort schaal • Uitslag: Windkracht = 6 Bft • Interpretatie is afhankelijk van norm: Norm: … Norm: …

 8. RN uitkomst indicatoren Resultaatmeting Heeft u in 2006 projecten uitgevoerd die leiden tot resultaatmeting (zoals FIM, Barthel, Sigam, Pedi, etcetera) oJa oNee Kunt u weergeven om welke projecten het gaat? ………………………………………….. Resultaten Welk percentage van de uit klinische revalidatie ontslagen patiënten gaat weer zelfstandig wonen (ontslag naar huis)? --,--% Registreert het revalidatiecentrum op systematische wijze de effecten van de revalidatiebehandeling op het domein: zelfstandigheid? oNee oJa En wat zijn de uitkomsten? ……………………………………………………………………….

 9. 3. Effectiviteit N=24 12 Structurele registratie van de realisatie van behandeldoelen Weergave percentage ontslagen patiënten, dat zelfstandig gaat wonen Registratie van de behandeling op zelfstandigheid 19 10 Realisatie behandeldoelen op individueel niveau De registratie van de behandelingen gebeurt in 50% van de centra. De toelichting op deze vraag is verbeterd, waardoor centra zich mogelijk beter hebben gerealiseerd wat de vraag inhield. Het percentage patiënten dat zelfstandig gaat wonen is ongeveer gelijk gebleven (rond 90%). Bijna de helft van alle centra registreert nu behandeleffecten. NAAR INHOUDSOPGAVE NAAR VORIGE DIA NAAR VOLGENDE DIA

 10. Meten van effect op zelfstandigheid… • Score bij ontslag alléén zegt niet veel • Is meten van vooruitgang in zelfstandigheid • Is verschilscore tussen opname en ontslag • Op een gestandaardiseerde wijze • Vergelijkbaar tussen centra • Vergelijkbaar binnen centrum (beoordelaars, diagnosegroepen) • Daarvoor is standaard meetinstrument nodig

 11. Wat voor meetinstrument? Het ideale meetinstrument is: • Geschikt voor alle diagnosegroepen • Geschikt op individueel én op groepsniveau • Compleet • Kort • Gemakkelijk in te vullen • Score gemakkelijk te interpreteren • Betrouwbaar • Valide • Responsief

 12. Kandidaat generieke instrumenten • Barthel Index • Revalidatie Activiteiten Profiel • Functional Independence Measure • Amsterdam Linear Disability Scale • Northwick Park Dependency Score

 13. ‘De’ Barthel Index • In 1965 gepubliceerd door Mahoney&Barthel • 10 items; 2-4 scoreniveaus, 0-100 score • Alternatieve versies: • Granger (1981) MBI: 15 items, 4 niveaus; 0-100 score • Collin&Wade (1988): 10 items; 0-20 score • Shah (1989) MBI: 10 items; 5 niveaus; 0-100 score • Ellul (1998) BI-3: 3 items • Van Hartingsveld (2006): 8 items, revisie van scoreniveaus en itemgewichten; 0-45 score

 14. Voor- en nadelen Barthel Index • Voordelen • Kort, snel in te vullen • Gemakkelijk aan te leren • Items zijn relevant • Vrij verkrijgbaar • Bij mensen met CVA algemeen gebruikt • Betrouwbaar en valide • Nadelen • Alléén bij mensen met CVA gebruikt • Alleen basale ADL-vaardigheden • Combinatie van mobiliteit, zelfzorg, continentie • Cognitie niet meegenomen • Grof door beperkt aantal vragen en scoreniveaus • Plafondeffect

 15. Voor- en nadelen FIM • Voordelen t.o.v. Barthel Index • In meerdere diagnosegroepen bruikbaar • Bevat items over cognitie (niet erg gevoelig) • Scores voor zelfzorg, continentie, transfers, mobiliteit • Nadelen t.o.v. Barthel Index • Langer, complexe scoringswijze • Voor gebruik is licentie vereist • Vergt aparte training • Gemeenschappelijke nadelen • Plafondeffect • Alleen basale ADL

 16. Meten=Weten project • Vergelijking van responsiviteit van generieke en diagnosespecifieke instrumenten • Generieke instrumenten: • Barthel Index • Functional Independence Measure • Utrecht Scale for Evaluation of Rehabilitation • SF-36 • Diagnosespecifieke instrumenten • Stroke Impact Scale • Spinal Cord Independence Measure • SIGAM

 17. Barthel Index scores mensen met hersenletsel (M=W; N=130/110)

 18. Barthel Index en USER scores revalidanten met hersenletsel bij ontslag (N=110)

 19. Vergelijking responsiviteit Barthel Index, FIM en USER (N=109)

 20. Conclusies • Toetsing van het effect van revalidatie op zelfstandigheid is nuttig en mogelijk • Standaard meetinstrument voor meten van zelfstandigheid is daarvoor nodig • Barthel Index is niet het ideale instrument • Niet geschikt voor alle diagnosegroepen • Sub-optimale responsiviteit door plafondeffect

 21. Kanttekeningen • Meten van uitkomsten van revalidatie moet breder zijn dan alleen basale zelfstandigheid • Ook evaluatie van effect op participatie nodig • Ook evaluatie van halen van individuele doelen nodig • Revalidatie is geen eiland • Inbedding in stroke service etc. • Het meetinstrument ten volle implementeren • Aandacht voor logistiek en automatisering

 22. Dank voor uw aandacht! m.post@dehoogstraat.nl