ii komercre istrs komercre istra j dziens uzb ve noz me n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
II. KOMERCREĢISTRS Komercreģistra jēdziens, uzbūve, nozīme PowerPoint Presentation
Download Presentation
II. KOMERCREĢISTRS Komercreģistra jēdziens, uzbūve, nozīme

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

II. KOMERCREĢISTRS Komercreģistra jēdziens, uzbūve, nozīme - PowerPoint PPT Presentation


 • 300 Views
 • Uploaded on

II. KOMERCREĢISTRS Komercreģistra jēdziens, uzbūve, nozīme. Komercreģistrā ieraksta likumā noteiktās ziņas un glabā likumā noteiktos dokumentus par komersantu un komercdarbību (KCL 6. p. 1. d.).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

II. KOMERCREĢISTRS Komercreģistra jēdziens, uzbūve, nozīme


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ii komercre istrs komercre istra j dziens uzb ve noz me
II. KOMERCREĢISTRSKomercreģistra jēdziens, uzbūve, nozīme
 • Komercreģistrā ieraksta likumā noteiktās ziņas un glabā likumā noteiktos dokumentus par komersantu un komercdarbību (KCL 6. p. 1. d.).
 • Tādējādi komercreģistrs materiāli tiesiskā izpratnē ir informācijas kopums, kam ir tiesiska nozīme komerctiesiskajā apgrozībā.
 • Komercreģistru ved ar likumu tam pilnvarota valsts iestāde - komercreģistra iestāde (KCL 6. p. 2. d.).
 • Līdz ar to institucionālā izpratnē komercreģistrs ir iestāde, kas ved minēto informācijas kopumu.
 • Komercreģistru ved Uzņēmumu reģistrs (lik. “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru 2. pants).
 • Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs ir tiešās pārvaldes iestāde, kas darbojas tieslietu ministra pārraudzībā.
komercre istra j dziens uzb ve noz me nobeigums
Komercreģistra jēdziens, uzbūve, nozīme(nobeigums)
 • Komercreģistrs nodrošina komerctiesiskajā apgrozībā svarīgu ziņu par komersantu un komercdarbību atklātību.
 • Sk. KCL 7. p. 1. d.: “Ikvienam ir tiesības iepazīties ar komercreģistra ierakstiem un komercreģistra iestādei iesniegtajiem dokumentiem”.
 • Ikvienam pēc rakstveida pieprasījuma iesniegšanas un valsts nodevas samaksas ir tiesības saņemt ziņas par komercreģistra ierakstiem un komersanta reģistrācijas lietā esošo dokumentu izrakstus un kopijas papīra vai elektroniskā formā (KCL 7. p. 2. d. 1. teik.).
 • Nodrošinot komerctiesiskajā apgrozībā svarīgu ziņu atklātību, komercreģists darbojas komersantu, viņu darījumu partneru un visas sabiedrības interesēs.
komercre istr ierakst m s zi as un to klasifik cija
Komercreģistrā ierakstāmās ziņas un to klasifikācija
 • Komercreģistra ierakstu saturu regulē KCL 8. pants.
 • Komercreģistrā ieraksta:

1) ziņas par individuālo komersantu;

2) ziņas par personālsabiedrību (pilnsabiedrību, komandītsabiedrību;

3) ziņas par kapitālsabiedrību (sabiedrību ar ierobežotu atbildību, akciju sabiedrību);

4) ziņas par ārvalsts komersanta filiāli;

5) citas ziņas, piemēram, ziņas par prokūras izdošanu, komersanta likvidāciju un reorganizāciju, komersanta saimnieciskās darbības apturēšanu vai atjaunošanu, koncerna līguma noslēgšanu.

komercre istr ierakst m s zi as un to klasifik cija turpin jums
Komercreģistrā ierakstāmās ziņas un to klasifikācija (turpinājums)
 • Komercreģistrā ierakstāmo ziņu iedalījums (klasifikācija):
 • 1) ziņas iedala atkarībā no to ierakstīšanas iespējamības:

a) komercreģistrā ierakstāmas ziņas (sk. KCL 8. p. 6. d.)

piemērs: prokūras izdošana

b) ziņas, kuras nav iespējams ierakstīt komercreģistrā

piemērs: parastās komercpilnvaras izdošana

 • 2) ziņas iedala atkarībā no tā, vai pastāv likumisks ziņu

ierakstīšanas pienākums:

a) ziņas, kuras saskaņā ar likumu jāieraksta obligāti

piemērs: kapitālsabiedrības juridiskās adreses maiņa

(KCL 139. p. 2. teik.)

b) fakultatīvi ierakstāmās ziņas

piemērs: individuālā komersanta ierakstīšana komercreģistrā

saskaņā ar KCL 75. p. 2. d.

komercre istr ierakst m s zi as un to klasifik cija nobeigums
Komercreģistrā ierakstāmās ziņas un to klasifikācija (nobeigums)
 • Komercreģistra ierakstu iedalījums atkarībā no to tiesiskajām sekām:
 • Ieraksts ir konstitutīvs, ja no ieraksta izdarīšanas ir atkarīga tiesisku seku iestāšanās.

Piemērs: kapitālsabiedrības ierakstīšana komercreģistrā – sabiedrība no šā brīža ir uzskatāma par nodibinātu un iegūst juridiskās personas statusu (KCL 135. p. 2. d.).

 • Ieraksts ir deklaratīvs, ja tam piemīt tikai informējošs, ar tiesisku seku iestāšanos nesaistīts raksturs.

Piemērs: ieraksts par prokūras izdošanu, izmaiņām prokūrista pārstāvības tiesībās, prokūras izbeigšanos (KCL 38. p.).

komercre istr ierakstu izdar ana un izsludin ana
Komercreģistrā ierakstu izdarīšana un izsludināšana
 • Ieraksta izdarīšanu komercreģistrā regulē KCL 10. pants.
 • Ieraksts komercreģistrā tiek izdarīts uz ieinteresētās personas vai tiesas nolēmuma pamata (KCL 10. p. 1. d.),

- personas paraksts uz pieteikuma, personas rīcībspēja, kā arī pilnvarojums citai personai parakstīt pieteikumu par komersanta ierakstīšanu komercreģistrā ir apliecināms notariāli,

- pieteikumu veidlapas: http://www.ur.gov.lv.

 • Lēmumu par ieraksta izdarīšanu, atteikumu izdarīt ierakstu vai ieraksta izdarīšanas atlikšanu pieņem komercreģistra iestādes amatpersona (KCL 10. p. 3. d.).
 • Komercreģistra ierakstus izsludina laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, vienlaikus tos publicējot elektroniski (KCL 11. p. 1. d. 1. teik.).
komercre istra publisk ticam ba publicit te
Komercreģistra publiskā ticamība (publicitāte)
 • Ieraksti komercreģistrā ir spēkā attiecībā uz trešajām personām ar to izsludināšanas dienu (KCL 12. p. 1. d. 1. teik.).
 • saistošas trešajām personām ir ierakstītās ziņas, nevis komercreģistrā iesniegtie dokumenti;
 • KCL 12. p. 1. d. 1. teik. attiecas tikai uz gadījumiem, kad ieraksti ir pareizi un tie ir arī pareizi izsludināti;
 • labticīgas trešās personas aizsargā 15 dienu termiņš atbilstoši KCL 12. p. 1. d. 2. teik. – trešajai personai ir jāpierāda, ka viņa, veicot tiesiskās darbības, nezināja un nevarēja zināt attiecīgās ziņas.
komercre istra publisk ticam ba turpin jums
Komercreģistra publiskā ticamība (turpinājums)
 • KCL 12. p. 2. d. regulēta komercreģistra negatīvā publicitāte:

ja komercreģistrā ierakstāmās ziņas ir ierakstītas vai arī ir ierakstītas, bet nav izsludinātas, persona, kuras interesēs šīs ziņas bija jāieraksta, nevar tās izmantot pret trešo personu, izņemot gadījumu, kad trešā persona zināja minētās ziņas.

 • Tādējādi KCL 12. p. 2. d. aizsargā labticīgas trešās personas uzticēšanos komercreģistra klusēšanai.
 • KCL 12. p. 3. d. regulē komercreģistra pozitīvo publicitāti:

ja komercreģistrā ierakstāmās ziņas ir ierakstītas vai izsludinātas nepareizi, trešā persona attiecībā uz personu, kuras interesēs šīs ziņas bija jāieraksta, var atsaukties uz izsludinātajām ziņām, izņemot gadījumu, kad trešā persona zināja, ka izsludinātās ziņas neatbilst patiesajam tiesiskajam stāvoklim vai komercreģistrā ierakstītajām ziņām.

 • Tādējādi KCL 12. p. 2. d. aizsargā labticīgas trešās personas uzticēšanos komercreģistrā ierakstīto vai vai izsludināto ziņu pareizībai.
komercre istra publisk ticam ba nobeigums
Komercreģistra publiskā ticamība (nobeigums)
 • Ja komersantam tiek nosūtītas ziņas, dokumenti vai cita korespondence uz komercreģistrā ierakstīto tā juridisko adresi, uzskatāms, ka komersants šos dokumentus, ziņas vai citu korespondenci ir saņēmis, ja nosūtītājs dokumentāri pierādījis, ka šāda nosūtīšana ir veikta (KCL 12. p. 4. d.).
 • KCL 12. p. 4. d. trešo personu aizsardzības interesēs nodibina prezumpciju, ka komersants ir saņēmis uz juridisko adresi nosūtīto korespondenci.
 • Tādējādi komersants, kura juridiskā adrese ir ierakstīta komercreģistrā, nevar atsaukties uz to, ka viņa faktiskā adrese nesakrīt ar juridisko adresi.