ekstraordin r generalforsamling 26 september 2013 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ekstraordinær Generalforsamling 26. september 2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ekstraordinær Generalforsamling 26. september 2013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Ekstraordinær Generalforsamling 26. september 2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on

Ekstraordinær Generalforsamling 26. september 2013. Karlstrup vandværk af 1959 A.m.b.A. Dagsorden. Valg af dirigent Valg af 2 stemmetællere Behandling af bestyrelsens forslag Eventuelt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Advokat Carlo Siebert. 2. Valg af 2 stemmetællere.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ekstraordinær Generalforsamling 26. september 2013' - tobias-raymond


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ekstraordin r generalforsamling 26 september 2013

EkstraordinærGeneralforsamling 26. september 2013

Karlstrup vandværk af 1959 A.m.b.A.

dagsorden
Dagsorden
 • Valg af dirigent
 • Valg af 2 stemmetællere
 • Behandling af bestyrelsens forslag
 • Eventuelt
1 valg af dirigent
1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår

Advokat Carlo Siebert

3 behandling af indkomne forslag
3. Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen foreslår at AKV59 nedlægges og at vandværkets vandforbrugere indmeldes i Solrød Vandværk A.m.b.a. jf. vedlagte oplæg til beslutning

lidt historie
Lidt historie
 • Frekvensomformer og flowmåler på afgangsvand (2007)
 • Ny pumpe og optimering af pumpetræk fra boring på marken (2007)
 • Etablering af bypass rør i iltningstårn, så iltningen kan begrænses (2009)
 • Trykprøve boringsrør og udskiftning af udluftningsrør på boring på vandværk (2010)
 • Løbende sikring af boringer og balancering af oppumpning (siden 2007)
 • Tiltagene har været iværksat på basis af rådgivning fra SV og leverandører til AKV
 • Aflastningsforbindelse til SV indført 2012
nikkelrensning
Nikkelrensning
 • Kommunen er indstillet på at give tilladelse, men i første omgang er der helt uacceptable krav til driftsananlyser
 • Pilotforsøgene har vist, at renseeffektiviteten for nikkel er meget fin ( < 1 µg/l i renset vand)
 • Pilotforsøg har vist, at en nikkelionbytter skal køre hele tiden for at give dårlige betingelser for vækst af mikroorganismer
 • Pilotforsøgene har vist, at vi for en sikkerheds skyld skal have UV-desinfektion af vandet fra ionbytteren
 • Med ændringsforslagene er investeringen snarere 150.000 kr end 100.0000, måske endda lidt højere
mulige nye tiltag
Mulige nye tiltag

Fra

generalforsamling

2011

 • Mulige løsninger
  • Forsyning med vand fra Solrød Vandværk
  • Fortynding med vand fra Solrød Vandværk
  • Rensning af vandet
  • Nedlægge AKV og underlægges Solrød Vandværk
  • Nedlægge AKV efter etablering af nye rør
  • Ny boringer
nuv rende alternativer
Nuværende alternativer
 • Indmeldelse i Solrød Vandværk
 • Engros køb
 • Nikkelrensning samt renovering

Behandles sammen med 1.

1 begrundelse indmeldelse
1. Begrundelse indmeldelse
 • Nikkelholdigt vand
 • Kvalitetssikring og kontrol
 • Investeringer truer
 • AKV59 må forvente øgede udgifter pgamyndighedskrav til drift og administration
 • Behov for professionel ledelse og drift
 • Indmeldelse i SV er meget rimelig, kr. 10.756,-
 • Værdier i AKV59 betaler en del af indskud når AKV59 er nedlagt
 • Tilbagebetalingstid ca. 2,5 år
 • En enig bestyrelse anbefaler et ja til forslaget
1 akv59 budget 2014
1. AKV59 budget 2014

2014 ex moms

Fast bidrag pr år kr. 840,-

Variabelt bidrag pr. m3 kr. 13,-

1 konomi ved overgang
1. Økonomi ved overgang

Konservativt

overslag

Solrød Vandværk vandafgift 2013 incl. moms

Fast bidrag pr år kr. 231,25

Variabelt bidrag pr. m3 kr. 7,31

2 orientering e ngros k b
2. Orientering engros køb
 • 100% vand fra Solrød Vandværk
 • Ingen egen vandproduktion
 • Vandværksbygning og grunde sælges
 • Fastholdelse af ledningsnet (AKV ansvar)
 • Fastholdelse af administration (AKV ansvar)
 • Stadig underlagt bekendtgørelse om adm. Og kvalitetssikring
 • Risiko for at SV tilbud ikke fortsætter  50 tkr
 • Pris i forhold til SV ca. +1.000,- kr/år./andel (uden opsparing til ny ledninger)
 • I en periode vandafgift svarende til SV
beslutningstekst
Beslutningstekst

Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen for Karlstrup Vandværk af 1959 (AKV59) at nedlægge vandværket og indgå aftale med Solrød Vandværk (SV) om indmeldelse med virkning pr. 1. januar 2014 og træffe de heraf følgende dispositioner. Vedtagelse kan jf. vedtægternes §14 om opløsning ske efter §9 som en vedtægtsændring

v sentlige delkonsekvenser 1
Væsentlige delkonsekvenser 1
 • Bestyrelsen underskriver vedlagte udkast til aftale med Solrød Vandværk. Aftalen kan først underskrives når bestyrelsen for AKV59 har modtaget generalforsamlingens bemyndigelse.
 • Vandværket ophører med at producere og levere vand pr. 31.12.2013.
 • Alle vandafgifter for 2013 afregnes fuldt ud med AKV59 primo 2014. AKV59 vil udbetale tilgodehavende for meget betalt vandafgift, medens for lidt betalt vandafgift vil blive opkrævet.
 • AKV59 opkræver anlægsbidrag kr. 10.756,- inkl. moms til SV hos AKV59’s andelshavere og indbetaler dette samlet til SV.
 • Andelshavere, der ikke senest 1. december 2013 har indbetalt anlægsbidraget, betragtes som udmeldt af vandværket og stikledning mm. vil for andelshavers regning blive sløjfet. Tilslutning hos SV påhviler herefter den enkelte andelshaver og er AKV59 uvedkommende.
v sentlige delkonsekvenser 2
Væsentlige delkonsekvenser 2
 • Bestyrelsen bemyndiges at realisere vandværksgrund, bygninger og andre aktiver til kontanter. Alle værdier fra realiseringen medgår til indskud i SV. Evt. for meget indbetalt indskud tilbagebetales til de til enhver tid registrerede andelshaverne fra SV. Evt. underskud ved realiseringen udredes af andelshaverne.
 • Andelshavere, der har restance i forhold til AKV59, vil få denne modregnet i det for meget indbetalte indskud.
 • AKV59 fortsætter efter sammenlægningen med SV den 31. december 2013 som et afviklingsselskab, der alene har til formål at realisere tilbageblevne aktiver og lukke vandværket.
 • Bestyrelsen bemyndiges til at afmelde AKV59 fra relevante offentlige registre.
afstemning
Afstemning

Behandles som vedtægtsændring ved

overgang til andet vandværk, §9 jf §14

Godkendelse kræver at

2/3 af andelshavere tilstede og at

2/3 fremmødte stemmer for

Eller hvis kun sidste betingelse er opfyldt en fornyet generalforsamling hvor

2/3 af de afgivne stemmer skal stemme for

afstemning1
Afstemning

Forslag:

Bestyrelsen foreslår at AKV59 nedlægges og at vandværkets vandforbrugere indmeldes i Solrød Vandværk A.m.b.a. jf. vedlagte oplæg til beslutning

afstemningsresultat
Afstemningsresultat

Andelshavere tilstede: 45

Fuldmagter: 13

For: 55

Imod: 3

Blank: 0

Konklusion: Forslaget vedtaget men da der ikke er 2/3 af andelshaverne til stede, indkaldes til ny ekstraordinær generalforsamling.

kalender
Kalender

21. oktober 2013 2. ekstraordinære generalforsamling

1. november 2013 orientering og opkrævning

1. december 2013 betalingsdato for indskud til SV

tak for i aften

TAK FOR I AFTEN

Karlstrup vandværk af 1959 A.m.b.A.