1 / 9

O legado de Roma

O legado de Roma. IES MONTE DAS MOAS 1º ES0 ABRIL 2013. INTRODUCCIÓN. INTRODUCCIÓN. TAREFA. PROCESO. RECURSOS. AVALIACIÓN. CONCLUSIÓNS. CRÉDITOS. Guía para o profesor. Roma deixou unha marca importante na historia da humanidade.

tivona
Download Presentation

O legado de Roma

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. O legado de Roma IES MONTE DAS MOAS 1º ES0 ABRIL 2013

  2. INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN TAREFA PROCESO RECURSOS AVALIACIÓN CONCLUSIÓNS CRÉDITOS Guía para o profesor Roma deixou unha marca importante na historia da humanidade. Creou o maior imperio da historia antiga e contribuíu de xeito decisivo á civilización occidental.

  3. TAREFA INTRODUCCIÓN TAREFA PROCESO RECURSOS AVALIACIÓN CONCLUSIÓNS CRÉDITOS Guía para o profesor • O nosotraballo consistirá na elaboración dunhapresentación en PoWerPointsobre a historia romana, que debe conter as secciónsseguientes: • A.- ROMA E O SEU IMPERIO1. O lendario fundador de Roma.2. Era Monárquica:       a) Entre a lendaearealidade.       b) Características xerais da monarquía.3. Período republicano:       a) Organización política       b) A expansión de Roma: As Guerras Púnicas e a expansión oriental.       c) O triunvirato.4. Época imperial:       a) O Emperador       b) A expansión do Imperio Romano.       c) A caída do Imperio Romano. • B.- A CIVILIZACIÓN ROMANA • 1. A cidade de Roma • 2. As civitas: tipos, funcións , … • Sociedade • a)Os escravos • b) Os libres • 4. Principais actividades económicas • 5 . A Relixión. O Cristianismo • 6. Arte • a) Arquitectura • b) Escultura, • c) Pintura e mosaico •  UTILIZA O LIBRO DE TEXTO, AS PÁXINAS WEB RECOMENDADAS E O BUSCAOR PARA INSEIRR IMAXES. • SE EMPREGAS O TRADUCTOR NON ESQUEZAS REVISAR BEN OS TEXTOS • C.- A CONQUISTA DE HISPANIA • 1. Etapas da conquista • 2. A conquista de Gallaecia • D.- A CULTURA GALAICORROMANA • 1. Organización administrativa • 2. O hábitat • a) Os castros • b) Novas formas de hábitat • 3. Actividades económicas • 4-. A romanización • E.- VESTIXIOS DA CIVILIZACIÓN ROMANA • España • Galicia

  4. PROCESO INTRODUCCIÓN TAREFA PROCESO RECURSOS AVALIACIÓN CONCLUSIÓNS CRÉDITOS Guía para o profesor ACTIVIDADES: a) Atopar información e facer un resumo claro e conciso.b) Inserir fotos/imaxes e facer gráficos e / ou mapas conceptuais explicando cada sección o máis graficamente posible.c) Elexir tipos de letra, tamaño e cor que permitan unha doada lectura. d) Uniformidade na presentación. Seguir algún criterio para textos, animacións,... e) Podes inserir música e crear algún enlace a videos, presentacións, animacións, ...

  5. RECURSOS INTRODUCCIÓN TAREFA PROCESO RECURSOS AVALIACIÓN CONCLUSIÓNS CRÉDITOS Guía para o profesor Usa o libro de texto para información e estructura da presentación http://es.wikipedia.org/wiki/Roma Información suficiente para un bo traballo. Ten multitude de enlaces http://www.imperioromano.com/ http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/contextos/cont3.htm http://www.historia-roma.com/ http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1015

  6. AVALIACIÓN INTRODUCCIÓN TAREFA PROCESO RECURSOS AVALIACIÓN CONCLUSIÓNS CRÉDITOS Guía para o profesor O traballo sumará ata 1 punto na nota da 3ª avaliación: Moi ben 1 Ben 0,75 Regular 0,5 Deficiente 0,25 Moi deficiente 0 • VALORARASE: • Uniformidade e cohesión do traballo. • Grado de elaboración na presentación (imáxenes, textos, etc.). • Selección e sintetización da información • Corrección, ortografía,...

  7. CONCLUSIÓNS INTRODUCCIÓN TAREFA PROCESO RECURSOS AVALIACIÓN CONCLUSIÓNS CRÉDITOS Guía para o profesor A elaboración deste traballo debe supoñer para o alumno unha seria toma de contacto coa historia romana, as súas distintas fases e formas de goberno, os principais personaxes implicados, e os grandes acontecementos . O legado Romano debe ser valorado polas súas achegas á cultura e civilización europeas. Esperamos que tamén teña a virtude de crear inquietudes entre os alumnos, e que o seu desexo de coñecer o pasado (Román ou non) non remate aquí

  8. CRÉDITOS Plantillas WebQuestJordi Díaz Lucea INTRODUCCIÓN TAREFA PROCESO RECURSOS AVALIACIÓN CONCLUSIÓNS CRÉDITOS Guía para o profesor Esta Webquest foi elaborada por José Otón Mallo, mestre de Ciencias Sociais no IES MONTE DAS MOAS – A CORUÑA, usando a plantilla de PoWerPoint: Está deseñada para os alumnos de 1º se ESO

  9. GUÍA PARA O PROFESOR INTRODUCCIÓN TAREFA PROCESO RECURSOS AVALIACIÓN CONCLUSIÓNS CRÉDITOS Guía para o profesor

More Related