slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
ò²ì

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 170

ò²ì - PowerPoint PPT Presentation


  • 138 Views
  • Uploaded on

1. ò²ì. ìºðæÜ²Î²Ü ¼¶²Ú²Î²Ü ²ð¸ÚàôÜø. ¼¶²òàÔ ÆÜüàðزòƲÚÆ ØÞ²ÎàôØ. öàʲÜòàôØ ÎÜÐ î²ð´ºð βð¶²ìàðìàÔ àôÔÆܺðàì ¸ºäÆ ÎºÔ¨. ̲Úð²Ø²ê²ÚÆÜ ¼¶²òàÔ ÆÜüàðزòƲÚÆ Ø²Î²ÌàôØ. Àܸºð²ÌÆÜ & ²ðî²øܲÌÆÜ úäÆàƸܺð. ²ÎîÆìàôÂÚ²Ü . ²ÎîÆìàôÂÚ²Ü . вβÜàòÆòºäîÆì вزβð¶. ÜàòÆòºäîÆì вزβð¶. 2.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ò²ì' - tiva


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

1

ò²ì

ìºðæÜ²Î²Ü ¼¶²Ú²Î²Ü ²ð¸ÚàôÜø

¼¶²òàÔ ÆÜüàðزòƲÚÆ ØÞ²ÎàôØ

öàʲÜòàôØ ÎÜÐ î²ð´ºð βð¶²ìàðìàÔ

àôÔÆܺðàì ¸ºäÆ ÎºÔ¨

̲Úð²Ø²ê²ÚÆÜ ¼¶²òàÔ

ÆÜüàðزòƲÚÆ Ø²Î²ÌàôØ

slide2

Àܸºð²ÌÆÜ & ²ðî²øܲÌÆÜ úäÆàƸܺð

²ÎîÆìàôÂÚ²Ü 

²ÎîÆìàôÂÚ²Ü 

вβÜàòÆòºäîÆì

вزβð¶

ÜàòÆòºäîÆì

вزβð¶

2

slide3

ÜàòÆòºäîÆì вزβð¶

3

ò²ìÆ ÀÜβÈàôØ

ò²ì²ÚÆÜ ¶ð¶èÆ öàʲÜòàôØ

ò²ìÆ Ð²Ü¸ºä 躲ÎòƲÚÆ Ò¨²ìàðàôØ

slide4

ò²ìÆ ÀÜβÈàôØ

4

ò²ìÆ Úàôð²Ð²îàôÎ ÀÜβÈÆâܺð

( Ü à ò Æ ò º ä î à ð Ü º ð )

кè²Ð²ð ØาÈàôÂÚ²Ü ÀÜβÈÆâܺð

(ÖÜÞ-, æºðز-, øºØàÀÜβÈÆâܺð)

slide5

ÆÜîºÜêÆì ²ðî²øÆÜ ²¼¸²ÎÆ îð²Üê¸àôÎòƲ

5

àôĺÔ, ÐÚàôêì²Ìø ìܲêàÔ ²¼¸²Î

ÜÚ²ð¸²ìºðæàôÚÂܺðÆ ²ä²´¨ºè²òàôØ

(“´²ðÒð-޺زÚÆÜ” ²è²æܲÚÆÜ ²üºðºÜîܺð)

¶àðÌàÔàôÂÚ²Ü äàîºÜòƲÈÆ öàʲ¸ðàôØ ÎÜÐ

²è²æܲÚÆÜ ²üºðºÜîܺðÆ ²øêàÜܺðàì

slide6

6

ԿԻՆԻՆԱՅԻՆ ՊԵՊՏԻԴՆԵՐԻ

ՊՈՒՐԻՆԱՅԻՆ

ASIC

Ք Ե Մ Ո Ը Ն Կ Ա Լ Ի Չ Ն Ե Ր

Ն Ո Ց Ի Ց Ե Պ Տ Ո Ր Ն Ե Ր

ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱ ԸՆԿԱԼՈՂ

ՋԵՐՄԱՅԻՆ

ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ

slide7

ՋԵՐՄԱՅԻՆ

ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ

ՔԻՄԻԱԿԱՆ

ՄԵԽԱՆԱԶԳԱՅՈՒՆ

ԻՈՆԱՅԻՆ ՄՂԱՆՑՔ

TRPVI, TRPV2

ԸՆԿԱԼԻՉՆԵՐ

ASIC, P2X, P2Y, B1, B2

Ը Ն Կ Ա Լ Ի Չ Ն Ե Ր

N a + / C a 2 +ՆԵՐՀՈՍՔ

ԹԱՂԱՆԹԱՅԻՆ ԱՊԱԲևԵՌԱՑՈՒՄ

ԾԱՅՐԱՄԱՍԱՅԻՆ

ՏՐԱՆՍԴՈՒԿՑԻԱ

ՎՈԼՏԱԺ-ԿԱԽՅԱԼ

Na+ՄՂԱՆՑՔԻ ՇԵՄ

7

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ՊՈՏԵՆՑԻԱԼ

slide8

ՑԱՎ

ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ԱՖԵՐԵՆՏՆԵՐ

ՑԱՎԻ ՄԵԴԻԱՏՈՐՆԵՐԻ ՁԵՐԲԱԶԱՏՈՒՄ

P ÜÚàôÂ

êàزîàêî²îÆÜ

8

ÊàȺòÆêîàÎÆÜÆÜ

¶Èàôî²Ø²î

slide9

9

Úàôð²Ð²îàôÎ àôÔÆ

( N E O S P I N O T H A L A M I C )

àÔÜàôÔºÔÆ ÐºîÆÜ ºÔæÚàôðܺðÆ ÜºÚðàÜܺð

ºðβð²ìàôØ àôÔºÔÆ ÎàðƼܺð

²ȲØàôêÆ ìºÜîð²È ÎàðƼܺð

ÎºÔ¨Æ ÐºîÆÜ ÎºÜîðàÜ²Î²Ü Ì²Èø

slide10

Úàôð²Ð²îàôÎ àôÔÆ

( N E O S P I N O T H A L A M I C )

10

²ð²¶

úÈƶàܺÚðàܲÈ

¾äÆÎðÆîÆÎ ò²ìÆ Ö²Ü²ÖàôØ

“Èàôê²ìàð”

ÞºØø²ÚÆÜ

Ðêî²Î îºÔ²Î²Úì²Ì

¾ØàòÆàÜ²È âºð²Ü¶²ìàðì²Ì

ä²î²êÊ²Ü Ð²ðòÆÜ: àðîºÔ ¾ ò²ìàôØ

slide11

àâ Úàôð²Ð²îàôÎ àôÔÆ

( P A L E O S P I N O T H A L A M I C )

11

àÔÜàôÔºÔÆ ÐºîÆÜ

ºÔæÚàôðܺðÆ ÜºÚðàÜܺð

¸àܸàÔ²ÜزÜ

ÜÚàôÂ

ºðβð²ìàôÜ àôÔºÔÆ

Ðêβ´ææ²ÚÆÜ ÎàðƼ

ØÆæÆÜ àôÔºÔÆ

ò²Üò²ÜØ²Ü ¶àÚ²òàôÂÚàôÜ

ÐÆäà²ȲØàôê

²ȲØàôêÆ àâ

êäºòÆüÆÎ ÎàðƼܺð

ÈÆØ´ÆΠвزβð¶

ÎºÔ¨Æ ÐºîÆÜ Ö²Î²î²ÚÆÜ

¨ ¶²¶²Â²ÚÆÜ Ì²Èøºð

slide12

àâ Úàôð²Ð²îàôÎ àôÔÆ

( P A L E O S P I N O T H A L A M I C )

12

¸²Ü¸²Ô

´²¼Ø²ÜºÚðàܲÈ

äðàîàä²îÆÎ ò²ìÆ Ö²Ü²âàôØ

“Øàô”

àâ Ðêî²Î îºÔ²Î²Úì²Ì

ìºðÞºØø²ÚÆÜ

¾ØàòÆàÜ²È ºð²Ü¶²ìàðì²Ì

ä²î²êÊ²Ü Ð²ðòÆÜ: àÜò ¾ ò²ìàôØ

slide13

äðàîàä²îÆÎ ò²ì

13

¶àôزðàôØ Â²È²ØàôêÆ ÎàðƼܺðàôØ

ºðβð ÎðÎÜìàÔ ¶ð¶Æèܺð

öàøð ÆÜîºÜêÆìàôÂÚ²Ü ò²ì

slide14

ՍԻՄՊԱԹԻԿ ՌԵԱԿՑԻԱ

14

ՈՂՆՈՒՂԵՂԻ ԿՈՂՄՆԱՅԻՆ ԵՂՋՅՈՒՐ

ԿՆՀ ՎԵԳԵՏԱՏԻՎ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԸ

Ց Ա Վ

ԿԵՂևԻ ՇԱՐԺԻՉ ԳՈՏԻՆԵՐ

ՈՂՆՈՒՂԵՂԻ ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ԵՂՋՅՈՒՐ

ՇԱՐԺՈՂԱԿԱՆ ՌԵԱԿՑԻԱ

slide15

ՀՈՐՄՈՆԱԼ ՌԵԱԿՑԻԱ

15

ՀԻՊՈԹԱԼԱՄՈՒՍ

Ց Ա Վ

ԼԻՄԲԻԿ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

ԳԼԽՈՒՂԵՂԻ ԿԵՂև

ՀՈՒԶԱԿԱՆ ՌԵԱԿՑԻԱ

slide16

ՏԱԳՆԱՊԱՄԱՐԻՉՆԵՐ

ՀԱԿԱԴԵՊՐԵՍԱՆՏՆԵՐ

ՆԵՅՐՈԼԵՊՏԻԿՆԵՐ

ՑԱՎԻ

ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ

ԲՈՒԺՈՒՄ

-

ՑԱՎ

+

-

+

ՀՈՒԶԱԿԱՆ ՌԵԱԿՑԻԱ

-

ՑԱՎԱՅԻՆ ՇԵՄ

+

16

slide17

вβÜàòÆòºäîÆì вزβð¶

ò²ìÆ ÀÜβÈزÜ

ʲܶ²ðàôØ

ò²ìÆ ¶ð¶è²öàʲÜòزÜ

ʲܶ²ðàôØ

ò²ìÆ Ð²Ü¸ºä 躲ÎòƲÚÆ

Ò¨²ìàðØ²Ü Ê²Ü¶²ðàôØ

17

slide18

вβÜàòÆòºäîÆì вزβð¶

ܲʲêÆܲäê²ÚÆÜ úäÆàƸ²ÚÆÜ

ÀÜβÈÆâܺð вβÜàòÆòºäîÆì

вزβð¶Æ ÎàðƼܺðàôØ

кîêÆܲäê²ÚÆÜ úäÆàƸ²ÚÆÜ

ÀÜβÈÆâܺð àÔÜàôÔºÔԻ

ՀԵՏԻՆ ԵՂՋՅՈՒՐՆԵՐՈՒՄ

18

slide19

̲Úð²Ø²ê²ÚÆÜ ²¼¸²Î &

²¼¸²Ü޲ܲÚÆÜ îð²Üê¸àôÎòƲ

àÔÜàôÔºÔ

àôÔºÔÆ òàÔàôÜ

Î²Ú²Ü & ì²ðÀܲò

Øà¸àôÈÚ²òƲ

²ȲØàôê

κԨ

19

κÜîðàÜ²Î²Ü ÀÜβÈàôØ

slide20

̲Úð²Ø²ê²ÚÆÜ ÜÚ²ð¸ºð

àÔÜàôÔºÔÆ ÐºîÆÜ ²ðزî

àÔÜàôÔºÔÆ ÐºîÆÜ ºÔæÚàôðÆ

ܺÚðàÜܺðÆ ìð² êÆܲäê

20

slide21

21

кè²Ð²ð & îºÔ²ÚÆÜ àôÔÆܺðÆ ÀÜÎÖàÔ

& ʲÜàÔ ÆÜîºðܺÚðàÜܺð

²¼¸²ÎÆ öàʲÜòØ²Ü Øà¸àôÈÚ²òƲ

ÎÜÐ ´àÈàð زβð¸²ÎܺðàôØ

ºðÎðàð¸²ÚÆÜ àôÔÆܺðÆ ÜºÚðàÜܺð

ÆÜüàðزòƲÚÆ öàʲ¸ðàôØ

àôÔºÔÆ òàÔàôÜ ¨ ²ȲØàôê

²¼¸²ÎÆ ²ÜòàôØ ¸ºäÆ ÎºÔ¨

ÐÆäà²ȲØàôê & ÈÆØ´ÆΠвزβð¶

slide22

¶ÈÊàìàð ÀÜÎÖàÔ Øº¸Æ²îàðܺðÀ

àÔÜàôÔºÔÆ ÐºîÆÜ ºÔæÚàôðܺðàôØ

¶²ÎÂ

¶ÈÆòÆÜ

úäÆàƸ²ÚÆÜ

äºäîƸܺð

Üàð²¸ðºÜ²ÈÆÜ

22

slide23

23

ìܲê²Î²ð ¶ð¶Æèܺð

úäÆàƸ²ÚÆÜ äºäîƸܺðÆ

Һ𴲼²îàôØ ÎÜÐ î²ð´ºð вîì²ÌܺðàôØ

β-¾Ü¸àðüÆÜܺð

¾Üκü²ÈÆÜܺð

¸ÆÜàðüÆÜܺð

ÜàôÚÜ N-ìºðæܲÚÆÜ Ð²æàð¸²Î²ÜàôÂÚàôÜÀ

T Y R – G L Y – P H E – M E T / L E U

êÆܲäê²ÚÆÜ ¶ð¶è²öàʲÜòØ²Ü ÀÜÎÖàôØ

slide24

äðàúäÆàغȲÜàÎàðîÆÜ

äðà¸ÆÜàðüÆÜ

äðà¾Üκü²ÈÆÜ

äðàîºàÈÆîÆΠҺ𴲼²îàôØ

úäÆàƸܺð

24

slide25

25

Àܸºð²ÌÆÜ úäÆàƸܺð

ÀÜβÈÆâ²ÚÆÜ

ÀÜîðàԲβÜàôÂڲش äºäîƸܺð

¸ÆÜàðüÆÜܺð

¾Üκü²ÈÆÜܺð

μ ÀÜβÈÆâܺð

δ ÀÜβÈÆâܺð

κ ÀÜβÈÆâܺð

β – ¾Ü¸àðüÆÜܺð

slide26

26

1

ܲʲêÆܲäê²ÚÆÜ Ca2+

вÔàð¸â²Î²ÜàôÂÚ²Ü 

Ca2+ ÊîàôÂÚ²Ü Üì²¼àôØ

ܲʲêÆܲäê²ÚÆÜ Øº¸Æ²îàðÆ

Һ𴲼²îØ²Ü ÊàâÀܸàîàôØ

slide27

27

2

кîêÆܲäê²ÚÆÜ K+

вÔàð¸â²Î²ÜàôÂÚ²Ü 

кîêÆܲäê²ÚÆÜ ÜºÚðàÜ²È ä²î²êʲÜÆ

Üì²¼àôØ Ê²ÜàÔ Øº¸Æ²îàðܺðÆ Ð²Ü¸ºä

3

²¸ºÜÆȲîòÆÎȲ¼Æ ÀÜÎÖàôØ

üƼÆàÈà¶Æ²Î²Ü ¸ºðÀ ²ÜвÚî ¾

slide28

28

úäÆàƸܺð

1

¶ÈÊàôÔºÔ

2

àôÔºÔÆ òàÔàôÜ

²Ü²È¶º¼Æ²

3

à Ô Ü à ô Ô º Ô

4

²è²æܲÚÆÜ ²üºðºÜî ܺÚðàÜܺðÆ

̲Úð²Ø²ê²ÚÆÜ ìºðæàôÚÚÂܺð

1

2

3

4

̲Úð²Ø²êÆò àôÔºÔ ¶Ü²òàÔ ÆÜüàðزòÆàÜ

ܺðÐàêøÜ ÀÜÎÖàÔ êÆܺð¶ºÜî ¾üºÎî

slide29

29

úäÆàƸܺð

¶ È Ê à ô Ô º Ô

îð²Ø²¸ðàôÂÚ²Ü öàöàÊàôØ

ò²ìÆ Ð²Ü¸ºä 躲ÎòƲÚÆ öàöàÊàôØ

slide30

30

úäÆàƸܺð

àôÔºÔÆ òàÔàôÜ

´æÆæܺðÆ ²ÎîÆìàôÂÚ²Ü ´²ðÒð²òàôØ

àÔÜàôÔºÔ ¶Ü²òàÔ ì²ðÀܲò

ÀÜÎÖàÔ ÜÚ²ð¸²ìàðØ²Ü ²ä²ÐàìàôØ

slide31

31

кîêÆܲäê²ÚÆÜ ÜºÚðàÜܺðÆ

¶ºð´¨ºè²òàôØ

àÔÜàôÔºÔ²ÚÆÜ úäÆàƸܺð

²è²æܲÚÆÜ ²üºðºÜîܺðÆò êÆܲäê²ÚÆÜ

´ÞîÆÎܺðÆ Òºð´²¼²îØ²Ü ÀÜÎÖàôØ

slide32

32

úäÆàƸܺð

̲Úð²Ø²êÚÆÜ úäÆàƸ²ÚÆÜ

ÀÜβÈÆâܺðÆ Ê²ÜàôØ

²è²æܲÚÆÜ ²üºðºÜîܺðÆ

ʲÜØ²Ü ÀÜÎÖàôØ

slide33

33

à ô Ô º Ô Æ ò à Ô à ô Ü

ì ² ð À Ü Â ² ò

NE

NE

àÔÜàôÔºÔ

α2

slide34

34

à ô Ô º Ô Æ ò à Ô à ô Ü

μ

Na+

ò²ì ÀÜÎÖàÔ ÜºÚðàÜܺðÆ

²ÜàôÔÔ²ÎÆ Ê²ÜàôØ

². вβÜàòÆòºäîÆì вزβð¶Æ

ܺÚðàÜܺð

´. ØÆ沸Æð ܺÚðàÜ

1. ¶àðÌàÔàôÂÚ²Ü äàîºÜòƲÈ

¶²ÎÂ

Ca2+

-

1

μ

²

-

¶²Î²

àÔÜàôÔºÔ

-

´

ì²ðÀܲò

1

slide35

35

NE

Ca2+

NE

α2

NE

NE

NE

K+

AC

αi

α2

GTP

K+

α2

β

γ

ÀÜÎÖàôØ

ATP

cAMP

PKA

slide36

36

Ca2+

Glu

Ca2+

μ

CGRP

Glu

1

P ÜÚàôÂ

1. ì²ðÀܲò Øà¸àôÈÚ²òƲ

Î²Ø ²ðî²øܲÌÆÜ ¸ºÔ

K+

2. μ-вزÎàð¸

2

Na+

Glu

K+ ØÔ²Üòø

K+

 K+ вÔàð¸â²Î²ÜàôÂÚàôÜ

AMPA

μ

кîêÆܲäê²ÚÆÜ ¶ºð´¨ºè²òàôØ

Na+

ìàÈî²Ä-βÊÚ²È Na+ ØÔ²ÜòøܺðÆ ÀÜÎÖàôØ

вêܺÈàì ÞºØø²ÚÆÜ äàîºÜòƲÈÆ

¶àðÌàÔàôÂÚ²Ü äàîºÜòƲÈÆ ²è²æ²òØ²Ü ÀÜÎÖàôØ

slide37

37

NE Һ𴲼²îàôØ àÔÜàôÔºÔàôØ

ܲʲêÆܲäê²ÚÆÜ α2 ÀÜβÈÆâܺðÆ Ê²ÜàôØ

ܲʲêÆܲäê²ÚÆÜ ìàÈî²Ä-βÊÚ²È

Ca2+ ØÔ²ÜòøܺðÆ ÀÜÎÖàôØ

ܲʲêÆܲäê²ÚÆÜ ´ÞîÆÎܺðÆ Òºð´²¼²îØ²Ü 

кîêÆܲäê²ÚÆÜ K+ ØÔ²ÜòøܺðÆ ´²òàôØ

²¸ºÜÆȲîòÆÎȲ¼Æ ÀÜÎÖàôØ

кîêÆܲäê²ÚÆÜ Ê²ÜØ²Ü Üì²¼àôØ

slide38

38

ÎÆð²èØ²Ü ê²Ðزܲö²ÎàôØ

꺸²òƲ

äàêîàôð²È ÐÆäàîºÜ¼Æ²

Î È à ü º È Æ Ü

α2 ÀÜβÈÆâܺðÆ Ê²ÜàôØ

ò²ìÆ ´àôÄàôØ

slide39

9

àôÔºÔÆ òàÔàôÜ

ì ² ð À Ü Â ² ò à ô Ô Æ Ü º ð

5-HT

5-HT

àÔÜàôÔºÔ

5-HT

slide40

40

ê º ð à î à Ü Æ Ü

¸ð¸àÔ ¾üºÎî

ÜàòÆòºäòƲ

ÀÜÎÖàÔ ¾üºÎî

²Ü²È¶º¼Æ²ÚÆ ØºÊ²ÜÆ¼Ø ???

âÜâÆÜ ¸ð²Î²Ü ¾üºÎî êºðàîàÜÆÜÆ

кìÂØ²Ü ÀÜîðàÔ²Î²Ü ÀÜÎÖàÔܺðÆò

slide41

41

ԸՆԴԵՐԱԾԻՆ ԿԱՆԱԲԻՆՈՐԴՆԵՐ

ANANDAMIDE, 2-ARACHIDONYLGLYCEROL

G-ՍՊԻՏՈՒՑ ԿԱԽՅԱԼ ԸՆԿԱԼԻՉՆԵՐ

CB1

CB2

ԳԼԽՈՒՂԵ, ՈՂՆՈՒՂԵՂ,

ԶԳԱՅՈՒՆ ՆԵՅՐՈՆՆԵՐ

ԻՄՈՒՆ ԲՋԻՋՆԵՐ, ՈՉ

ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔ

ԱՆԱԼԳԵՏԻԿ ԷՖԵԿՏ ՁԻԱՀ ՆԵՅՐՈՊԱԹԻԱՅՈՎ

ևՏԱՐԱԾՈՒՆ ՍԿԼԵՐՈԶՈՎ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՄՈՏ

slide42

42

ՄԱՐԴՈՒ ԿԱՄԱՅԻՆ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐ

+

ՓՍԻԽՈԹԵՐԱՊԻԱ, ՀԻՊՆՈՍ

+

ԱՍԵՂՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ

+

ՑԱՎԱՅԻՆ ԳՐԳԻՌ

+

ՀԱԿԱՆՈՑԻՑԵՊՏԻՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

slide43

43

Ց Ա Վ Ի Ը Ն Կ Ճ Ո Ւ Մ

-

+

-

1

5

6

1

2

ՑԱՎԻ ԸՆԿԱԼՈՒՄ

3

1

ՆՈՑԻՑԵՊՏԻՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

4

1- ԹՄՐԱԲԵՐ ՑԱՎԱԶՐԿՈՂ

2 - ՈՍՀԲԴ

3 – ՏԵՂԱՅԻՆ ԱՆԶԳԱՅԱՑՆՈՂ

4 - -ՄԻՄԵՏԻԿ

5 – ՀԱԿԱԴԵՊՐԵՍԱՆՏ

6 – ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՆԶԳԱՅԱՑՆՈՂ

ՀԱԿԱՆՈՑԻՑԵՊՏԻՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

slide44

44

ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԲԱԶՄԱԹԻՎ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐ

Ա Ն Ա Լ Գ Ե Տ Ի Կ

ՍՊԵՑԻՖԻԿ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՆՈՑԻՑԵՊՏԻՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

ՀԱԿԱՆՈՑԻՑԵՊՏԻՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

slide45

45

Ա Ն Ա Լ Գ Ե Տ Ի Կ

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ

ԳԻՏԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ

ԱՅԼ ԶԳԱՑՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ

ՇԱՐԺՈՂԱԿԱՆ ՖՈՒՆԿՑԻԱՅԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ

slide46

46

ԹՄՐԱԲԵՐ ՑԱՎԱԶՐԿՈՂ

ՑԱՎԱԶՐԿՈՂ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ

ԴԱՐՁԵԼԻ

ԴԵՂԱՉԱՓ-ԿԱԽՅԱԼ

ԸՆՏՐՈՂԱԿԱՆ

slide48

ԷՆԴԵՐԱԾԻՆ ՕՊԻՈԻԴԱՅԻՆ ԸՆԿԱԼԻՉՆԵՐ

ԷՆԴՈՐՖԻՆՆԵՐ

ԷՆԿԵՖԱԼԻՆՆԵՐ

ԴԻՆՈՐՖԻՆՆԵՐ

μ (ՄՅՈՒ)

κ (ԿԱՊՊԱ)

δ (ԴԵԼՏԱ)

48

slide49

Հ Ե Տ Ս Ի Ն Ա Պ Ս Ա Յ Ի Ն

μ (ՄՅՈՒ)

κ (ԿԱՊՊԱ)

δ (ԴԵԼՏԱ)

ՕՊԻՈԻԴԱՅԻՆ ԸՆԿԱԼԻՉՆԵՐ

μ (ՄՅՈՒ)

κ (ԿԱՊՊԱ)

δ (ԴԵԼՏԱ)

49

Ն Ա Խ Ա Ս Ի Ն Ա Պ Ս Ա Յ Ի Ն

slide50

50

К+ՄՂԱՆՑՔԻ ԲԱՑՈՒՄ

Са2+ՄՂԱՆՑՔԻ

ՓԱԿՈՒՄ

Gi

Gi

κ

μ

δ

Gi

Gi

Gi

Са2+ՄՂԱՆՑՔԻ

ՓԱԿՈՒՄ

ԱԴԵՆԻԼԱՏ ՑԻԿԼԱԶԻ ԸՆԿՃՈՒՄ

slide54

ÜàòÆòºäîÆì ò²ì

üƼÆàÈà¶Æ²Î²Ü, ²¸²äîÆì ¼¶²ÚàôÂÚàôÜ

¼¶àôÞ²òÜàÔ ²¼¸²Î

slide55

ÌÜܸ²´ºðàôÂÚàôÜ

ìÆð²Ð²îàôÂÚàôÜ

êàôð îð²ìز

ÜàòÆòºäîÆì ò²ì

ØàðüÆÜ (Ñ»ïíÇñ³Ñ³ï³Ï³Ý)

èºØÆüºÜî²ÜÆÈ (Ý»ñíõñ³Ñ³ï³Ï³Ý)

¶ð¶è²öàʲÜòØ²Ü ÀÜÎÖàôØ

îºÔ²ÚÆÜ ²Ü¼¶²Ú²òÜàÔܺð

slide57

̲Úð²Ø²ê²ÚÆÜ ´àð´àøàôØ

ÜÚ²ð¸²ÚÆÜ Ð²Ø²Î²ð¶Æ ìܲêàôØ

Î È Æ Ü Æ Î ² Î ² Ü ò ² ì

¶ºð¼¶²ÚàôÜàôÂÚàôÜ ìܲê²Î²ð

& ²ÜìÜ²ê ²¼¸²ÎܺðÆ Ð²Ü¸ºä

ÆÜøܲ´ºð ò²ì

²è²æ²ÜàôØ ¾ ´²ò²Ð²Úî ²¼¸²ÎÆ

´²ò²Î²ÚàôÂÚ²Ü ä²ÚزÜܺðàôØ

slide58

ØÆ Þ²ðø غʲÜƼØܺðÆ ¼àô¶àð¸àôØ

ÎÈÆÜÆÎ²Î²Ü ò²ì

²ÊîàðàÞÆâ ØÆæàò²èàôØܺðÆ

ê²Î²ìàôÂÚàôÜ

slide59

ò²ìÆ Æ¸º²È²Î²Ü ´àôÄàôØ

ÐÆØÜì²Ì ¾

ÖÞ¶ðÆî غʲÜƼØܺð, àðàÜø

¶àðÌàôØ ºÜ îìÚ²È ÐÆì²Ü¸Æ Øàî

ä²î²êʲܲîàô غʲܼÆØܺðÆ ´²ò²Ð²ÚîàôØ

²ÊîàðàÞÆâ ØÆæàò²èàôØܺð

slide60

´²ð¸àôÂÚàôÜܺð ´àôÄØ²Ü Ä²Ø²Ü²Î

øðàÜÆÎ²Î²Ü ò²ì²ÚÆÜ ìÆÖ²Îܺð

´²¼Ø²¼²Ü ¸ºÔºð

úäîÆØ²È Âºð²ä¨îÆÎ ¾üºÎî

slide61

´àð´àø²ÚÆÜ ä²î²êʲÜÆ ÀÜÎÖàôØ

ÐÆì²Ü¸àôÂÚàôÜÀ öàÊàÔ ´àôÄàôØ

¸ºÔºð

ò²ìÆ Üì²¼àôØ

øðàÜÆÎ²Î²Ü ´àð´àø²ÚÆÜ ò²ì²ÚÆÜ ìÆÖ²Î

slide62

àâ êîºðàƸ вβ´àð´àø²ÚÆÜ ¸ºÔºð

̲Úð²Ø²ê²ÚÆÜ

êºÜêÆîƼ²òƲÚÆ Î²ÜÊàôØ

øÆØÆ²Î²Ü Èƶ²Ü¸ÜºðÆ

Һ𴲼²îØ²Ü Üì²¼àôØ

̲Úð²Ø²ê²ÚÆÜ

ÜÚ²ð¸²ìºðæàôÚÂܺðÆ Ê²ÜàôØ

ò ² ì Æ Ü ì ² ¼ à ô Ø

òÆîàÎÆÜܺðÆ ÀÜÎÖàÔܺð

TNFα ÀÜÎÖàÔܺð & ÆØàôܲÖÜÞÆâܺð

slide63

àâ ø²ÔòκԲÚÆÜ ò²ì

úäÆàƸܺð

þìºðæÆÜ Ð²Ü¶ðì²Üþ

îàȺð²ÜîàôÂÚàôÜ ¨

üƼÆÎ²Î²Ü Î²ÊÚ²ÈàôÂÚàôÜ

slide64

àâ´àð´àø²ÚÆÜ ÜºÚðàä²îÆÎ ò²ì

²Ü²È¶ºîÆÎܺð

ÐÆì²Ü¸àôÂÚàôÜ âöàÊàÔ

²ÜвÚî ä²Âයܺ¼

üÆ´ðàØƲȶƲ

ܺÚðàä²îÆÎ ò²ì βÚàôÜ

IJزܲβÎÆò ´àôÄØ²Ü Ð²Ü¸ºä

slide65

̲Úð²Ø²ê²ÚÆÜ ÜÚ²ð¸²ÚÆÜ

ÐÚàôêì²ÌøÆ ìܲêàôØ

àÔÜàôÔºÔÆ ìܲêàôØ

ÆÜêàôÈî

Ü º Ú ð à ä ² î Æ Î ò ² ì

¸ºÔºðÆ ØÆ ø²ÜÆ ÊàôØ´

slide66

àôÄºÔ êàôð ò²ì

Îàîðì²Ìø²ÚÆÜ ò²ìºð

êàôð ´àð´àø²ÚÆÜ ò²ì (ä²ÜÎðº²îÆî)

²ð²¶ ²¼¸ºòàôÂÚàôÜ

& ÎÈÆðºÜê

èºØÆüºÜî²ÜÆÈ

ØàðüÆÜ

úäÆàƸܺð

slide67

Èàôðæ ìÆð²Ð²î²Î²Ü ØÆæ²ØîàôÂÚàôÜ

ÐÚàôêì²Ìø²ÚÆÜ ìܲêàôØ

²ä²øÆÜØ²Ü Ä²Ø²Ü²Î

ºðβ𠲼¸àÔ úäÆàƸ

кîìÆð²Ð²î²Î²Ü ò²ìÆ Î²ð¶²ìàðàôØ

slide68

êàôð ´àð´àø²ÚÆÜ ò²ì (Ðาî²ä)

ò²ìÆ ²ÜØÆæ²Î²Ü Üì²¼àôØ

Æܸàغî²òÆÜ

àêд¸

ò²ìÆ ÐÆØøàôØ ÀÜÎ²Ì Ê²Ü¶²ðزÜ

ºðβð²Ä²Øκî вØàôÔÔàôØ

ÐÆì²Ü¸àôÂÚ²Ü ìð² ²¼¸àÔ ¸ºÔºð

slide69

²Ü²È¶ºîÆÎÆ ÀÜîðàôÂÚ²Ü

ìð² ²¼¸àÔ ¶àðÌàÜܺð

slide70

1

ò²ìÆ ÆÜîºÜêÆìàôÂÚàôÜ

àôÄºÔ êàôð ò²ì

ØÆæÆÜ ÆÜîºÜêÆìàôÂÚ²Ü ò²ì

àêд¸

úäÆàƸܺð

slide71

2

ò ² ì Æ ä ² î Ö ² è

àâ ä²îÖ²è²ÚÆÜ ò²ì

ä²îÖ²è²ÚÆÜ ò²ì

´àð´àøàôØ

Îàîðì²Ìø

Ðาî²ä

ø²ÔòκÔ

àêд¸

вβÐาî²ä²ÚÆÜ

úäÆàƸܺð

slide72

3

ò ² ì Æ î Æ ä

êäºòÆüÆÎ ò²ì

àâ êäºòÆüÆÎ ò²ì

àêд¸

úäÆàƸܺð

slide73

4

ò²ìÆ î¨àÔàôÂÚàôÜÀ

βðÖ²î¨ àôÄºÔ ò²ì

ºðβð²î¨ ò²ì

àôÄºÔ ò²ì

(ù³ÕóϻճÛÇÝ ó³í)

úäÆàƸܺð

àêд¸

slide75

²Ü²È¶ºîÆÎܺð

úäÆàƸ²ÚÆÜ ÀÜβÈÆâܺðÆ Ð²Ø²Îàð¸Üºð

1

àâ êîºðàƸ²ÚÆÜ Ð²Î²´àð´àø²ÚÆÜ ¸ºÔºð

2

ºèòÆÎÈÆΠвβ¸ºäðºê²Üîܺð

3

вβòÜòàôزÚÆÜ & вβ²èÆÂØÆÎܺð

4

NMDA ÀÜÚβÈÆâܺðÆ ÜºðвÎàð¸Üºð

5

²¸ðºÜºð¶ÆΠвزÎàð¸Üºð

6

5HT1 ÀÜβÈÆâܺðÆ

вزÎàð¸Üºð

7

ØƶðºÜ

slide77

μ-ÀÜβÈÆâܺðÆ ²¼¸ºòàôÂÚ²Ü

غʲÜƼØÀ àÔÜàôÔºÔàôØ

slide78

Ca2+

Glu

Ca2+

μ

CGRP

Glu

1

P ÜÚàôÂ

1. ì²ðÀܲò Øà¸àôÈÚ²òƲ

Î²Ø ²ðî²øܲÌÆÜ ¸ºÔ

K+

2. μ-вزÎàð¸

2

Na+

Glu

K+ ØÔ²Üòø

K+

 K+ вÔàð¸â²Î²ÜàôÂÚàôÜ

AMPA

μ

кîêÆܲäê²ÚÆÜ ¶ºð´¨ºè²òàôØ

Na+

ìàÈî²Ä-βÊÚ²È Na+ ØÔ²ÜòøܺðÆ ÀÜÎÖàôØ

вêܺÈàì ÞºØø²ÚÆÜ äàîºÜòƲÈÆ

¶àðÌàÔàôÂÚ²Ü äàîºÜòƲÈÆ ²è²æ²òØ²Ü ÀÜÎÖàôØ

slide79

úäÆàƸ²ÚÆÜ ÀÜβÈÆâܺðÆ

îð²Üê¸àôÎòÆàÜ ØºÊ²ÜƼØܺðÀ

slide80

úäÆàƸ ÀÜβÈÆâܺðÆ Ð²Ø²ÎՈð¸Üºð

êàôð ò²ì

ø²ÔòκԲÚÆÜ ò²ìºð

àâ ø²ÔòκԲÚÆÜ

øðàÜÆÎ ò²ìºðÆ ´àôÄàôØ

ØÆæÆÜ ÆÜîºÜêÆìàôÂÚÚ²Ü

¨ àôÄºÔ ò²ìºðÆ ´àôÄàôØ

slide81

Üڲ𸲶ð¶è²öàʲÜòàôØÀ

àÔÜàôÔºÔÆ ÐºîÆÜ ºÔæÚàôðܺðàôØ

slide82

A

Ca2+

Glu

Glu

P ÜÚàôÂ

Glu

Na+

Ca2+

Na+

CGRP

Glu

Glu

NMDA

Glu

mGlu

NK1

AMPA

CGRP

¸²Ü¸²Ô Øà¸àôȲòÜàÔ ä²î²êʲÜ

2

Ca2+

Na+

Na+

кîêÆܲäê²ÚÆÜ ²ä²´¨ºè²òàôØ

1

ìàÈî²Ä-βÊÚ²È Na+ ØÔ²ÜòøܺðÆ ÞºØøÆÜ Ð²êܺÈÀ

B

¶àðÌàÔàôÂÚ²Ü äàîºÜòƲÈ

slide83

A

²è²æܲÚÆÜ ¼¶²òàÔ ÜºÚðàÜÆ

κÜîðàÜ²Î²Ü ìºðæàôÚÂÆ Ê²ÜàôØ

ºÎàÔ ¶àðÌàÔàôÂÚ²Ü äàîºÜòƲÈàì

ܲʲêÆܲäê²ÚÆÜ ìàÈî²Ä-βÊÚ²È

Са ØÔ²ÜòøܺðÆ Ê²ÜàôØ

Са ܺðÐàêø

êÆܲäê²ÚÆÜ ´ÞîÆÎܺðÆ Òºð´²¼²îàôØ

slide84

B

ºðÎðàð¸²ÚÆÜ Ð²Ôàð¸àÔ ÜºÚðàÜÆ

ʲÜàôØ Òºð´²¼²îìàÔ Øº¸Æ²îàðàì

ÆàÜàîðàä ¶Èàôî²Ø²î²ÚÆÜ

ÀÜβÈÆâܺðÆ Ê²ÜàôØ

²ð²¶ кîêÆܲäê²ÚÆÜ ²ä²´¨ºè²òàôØ

Øà¸àôÈÚ²îàð ÀÜβÈÆâܺðÆ Ê²ÜàôØ

(P ÜÚàôÂ, βÈòÆîàÜÆÜÆ ¶ºÜÆ Ðºî βäì²Ì äºäîƸ)

²ìºÈÆ ¸²Ü¸²Ô кîêÆܲäê²ÚÆÜ ²ä²´¨ºè²òàôØ

slide85

¶àðÌàÔàôÂÚ²Ü äàîºÜòƲÈ

²è²æܲÚÆÜ ²üºðºÜîܺðàôØ

κÜîðàÜ²Î²Ü ²øêàÜÆ ìºðæàôÚÂܺð

àÔÜàôÔºÔÆ ÐºîÆÜ ºÔæÚàôðܺðàôØ

غ¸Æ²îàðÆ Òºð´²¼²îàôØ

βð¶²ìàðàôØ

N-îÆäÆ ìàÈî²Ä-βÊÚ²È Ca2+ ØÔ²Üòøܺð

slide86

кîÆÜ ºÔæÚàôðܺðÆ C-ÜÚ²ð¸²ÂºÈºðÆ

²è²æܲÚÆÜ ²üºðºÜîܺð

êÆܲäê²ÚÆÜ ¶ð¶è²öàʲÜòàôØ

ºðÎðàð¸²ÚÆÜ

àôÔÆܺðÆ ÜºÚðàÜܺð

²ð²¶ ´²Ô²¸ðÆâ

¶Èàôî²Ø²î

¸²Ü¸²Ô ´²Ô²¸ðÆâ

ܺÚðàäºäîƸܺð

î²ÊÆÎÆÜܺð

ܺÚðàØà¸àôÈÚ²îàðܺð

CGRP

ܺÚðàîðàüÆÜ

àôÔºÔÆò êî²òì²Ì ܺÚðàîðàüÆÎ ¶àðÌàÜ (BDNF)

slide87

êÆܲäê²ÚÆÜ ¶ð¶è²öàʲÜòàôØ

¼àô¶²Ðºè

Һ𴲼²îàôØ

Һ𴲼²îàôØ

¶Èàôî²Ø²î

CGRP

î²ÊÆÎÆÜܺð

BDNF

²ìºÈÆ ¸²Ü¸²Ô

êÆܲäê²ÚÆÜ

¾üºÎîܺð

G-êäÆîÆ Ðºî βäì²Ì

غàîðàä ÀÜβÈÆâܺð

ÀÜβÈÆâ ÂÆðà¼ÆÜÎÆܲ¼

slide88

¼àô¶²Ðºè²´²ð Һ𴲼²îìàÔ äºäîƸܺð

ÂàôÚÈ ¾ î²ÈÆê

вֲʲβÜàôÂÚàôÜÆò βÊì²Ì

¼¶²ÈÆ üàôÜÎòÆàÜ²È ÖÎàôÜàôÂÚàôÜ

ò²ì²ÚÆÜ ¶ð¶èÆ Î²ð¶²ìàðàôØ

slide89

ܺÚðàäºäîƸܺðÆ üƼÆàÈà¶Æ²Î²Ü ¸ºðÀ

êÆܲäê²ÚÆÜ ¶ð¶è²öàʲÜòØ²Ü Øºæ

slide90

ÊÆêî ´²ðÒð ÆÜîºÜêÆìàôÂÚ²Ü

²¼¸²ÎܺðÆÜ ²¼¸²Ü޲ܲÚÆÜ ä²î²êʲÜܺð

ܺÚðàäºäîƸܺð ä²ðàôܲÎàÔ

êÆܲäîÆÎ ´ÞîÆÎܺðÆ Òºð²´²¼²îàôØ

ä²Ð²Üæ

´²ðÒð вֲʲβÜàôÂÚ²Ü & ºðβð²î¨

¶àðÌàÔàôÂÚ²Ü äàîºÜòƲÈܺðÆ Þ²ð²Ü

GLU ´ÞîÆܺðÆ Òºð´²¼²îØ²Ü Ðºî вغزî

slide91

¶²ÎÂ

α2

Glu

NE

Ca2+ ܺðÐàêø

Ca2+

μ

¶²ÎÂB

Glu

¾Ü¸àðüÆÜܺð &

¾Üκü²ÈÆÜܺð

Na+

Ca2+

Na+

Glu

Glu

NMDA

Glu

mGlu

NK1

CGRP

α2

AMPA

Na+

Ca2+

 K+ вÔàð¸²Î²ÜàôÂÚàôÜ

¶²ÎÂB

Na+

 Cl- вÔàð¸²Î²ÜàôÂÚàôÜ

μ

K+

Cl-

¶²Î²

кîêÆܲäê²ÚÆÜ ¶ºð´¨ºè²òàôØ

ìàÈî²Ä βÊÚ²È Na+ ØÔ²ÜòøÆ 

вêܺÈàì ÞºØø²ÚÆÜ äàîºÜòƲÈÆ

K+

¶àðÌàÔàôÂÚ²Ü äàîºÜòƲÈÆ 

Cl-

slide92

¶ð¶è²öàʲÜòØ²Ü ÀÜÎÖàÔ Î²ð¶²ìàðàôØ

ì²ðÀܲò ¨/ϳ٠îºÔ²ÚÆÜ

вîì²ÌÆ ÀÜÎÖàÔ ÜºÚðàÜܺð

Һ𴲼²îàôØ

Üàð²¸ðºÜ²ÈÆÜ, ¶²Î & úäÆàƸܺð

кîêÆܲäê²ÚÆÜ ÀÜÎÖàôØ àôĺԲò²Ì

Cl- ܺðÐàêøàì & K+ ²ðî²Ðàêøàì

ܲʲêÆܲäê²ÚÆÜ ÀÜÎÖàôØ ìàÈî²Ä-βÊÚ²È

Ca2+ ØÔ²ÜòøܺðÆ ²ÎîÆìàôÂÚ²Ü  кÜøàì

¶ð¶è²öàʲÜòØ²Ü ÀÜÎÖàôØ

slide94

êºÜêÆîƼ²òÜàÔ ÜÚàôºð

غʲÜÆββÜ

øÆØƲβÜ

α

æºðزÚÆÜ

TrkA

β

Tyr

P

PKC, PKA ʲÜàôØ

 Na+/Ca2+ ܺðÐàêø

 äàîºÜòƲÈÆ ¶ºÜºð²îàð

(²ԲܲÚÆÜ ²ä²´¨ºè²òàôØ)

P

ìàÈî²Ä-βÊÚ²È

Na+ ØÔ²ÜòøܺðÆ ÞºØø

Na+

 ¶àðÌàÔàôÂÚ²Ü äàîºÜòƲÈ

slide95

̲Úð²Ø²ê²ÚÆÜ êºÜêÆîƼ²òƲ

̲Úð²Ø²ê²ÚÆÜ ²¼¸²Î

²è²æܲÚÆÜ ²üºðºÜî ܺÚðàÜܺðÆ

ʲÜØ²Ü ÞºØÆ Üì²¼àôØ

²è²æܲÚÆÜ ²üºðºÜî ܺÚðàÜܺðÆ

ä²î²êÊ²Ü î²Èàô àôܲÎàôÂÚ²Ü 

slide96

̲Úð²Ø²ê²ÚÆÜ êºÜêÆîƼ²òƲ

²Èà¸ÆÜƲ

ÐÆäºð²È¶º¼Æ²

ÐÆØܲβÜàôØ ²ÜìÜ²ê ²¼¸²Î

´²ðÒð ÆÜîºÜêÆìàôÂÚ²Ü ²¼¸²Î

ÀÜβÈìàôØ ¾ àðäºê ò²ì

ìܲêØ²Ü îºÔàôØ (²è²æܲÚÆÜ ÐÆäºð²È¶º¼Æ²ÚÆ

¶àîÆ) ÀÜβÈìàôØ ¾ àðäºê ²ìºÈÆ ò²ìàî

slide97

²è²æܲÚÆÜ ÐÆäºð²È¶º¼Æ²ÚÆ ØºÊ²ÜƼØܺð

îð²Üê¸àôÎòƲÚÆ àôÔÔ²ÎÆ

öàöàÊàôÂÚàôÜܺð

Һ𴲼²îìàÔ ¾üºÎîàð ØàȺÎàôÈܺðàì

زβÌì²Ì ²ÜàôÔÔ²ÎÆ öàöàÊàÆÂÚàôÜܺð

slide98

îð²Üê¸àôÎòƲÚÆ àôÔÔ²ÎÆ

öàöàÊàôÂÚàôÜܺð

TRPV1 ÀÜβÈÆâܺðÆ ÎðÎÜìàÔ

æºðزÚÆÜ Ê²ÜàôØ

TRPV1 ÀÜβÈÆâܺðÆ Ê²ÜØ²Ü ÞºØÆ 

ʲÜàôØ î²ø, êàìàð²´²ð

àâ ò²ì²ÚÆÜ, ¶ð¶Æèàì (38-40OC)

slide99

ÐÆäºð²È¶º¼Æ²

¾üºÎîàð ØàȺÎàôÈܺðÆ Òºð´²¼²îزش

ä²Úزܲìàðì²Ì ²ÜàôÔÔ²ÎÆ öàöàÊàôÂÚàôÜܺð

slide100

ÐÆêî²ØÆÜ

H1,2 ÀÜβÈÆâܺð

´àð´àø²ÚÆÜ Øº¸Æ²îàðܺð

B1,2 ÀÜβÈÆâܺð

´ð²¸ÆÎÆÜÆÜ

äðàîàÜܺð

ASIC

EP ÀÜβÈÆâܺð

äðàêȲܸÆÜ E2

TrkA ÀÜβÈÆâܺð

ÜÚ²ð¸Æ ²ÖÆ ¶àðÌàÜ

slide101

êºÜêÆîƼ²òÜàÔ øÆØÆ²Î²Ü Øº¸Æ²îàðܺð

ÂÆðà¼ÆÜ ÎÆܲ¼²ÚÆÜ ÀÜβÈÆâ

ÜÚ²ð¸Æ ²ÖÆ ¶àðÌàÜ (NGF)

G êäÆîÆ Ðºî βäì²Ì ÀÜβÈÆâܺð

PrG E2

²¸ºÜà¼ÆÜ (P2Y)

´ð²¸ÆÎÆÜÆÜ

üàêüàÈÆä²¼C, ²¸ºÜÆȲî òÆÎȲ¼Æ,

üàêüàÈÆä²¼ A2 ʲÜàôØ

slide102

üàêüàÈÆä²¼ C ʲÜàôØ (PLC)

PLA2 & ²¸ºÜÆȲîòÆÎȲ¼Æ ʲÜàôØ

äðàîºÆÜÎÆܲ¼ C ʲÜàôØ (PKC)

äðàîºÆÜÎÆܲ¼ A ʲÜàôØ (PKA)

slide103

äðàԹºÆÜÎÆܲ¼ A ʲÜàôØ (PKA)

ìàÈî²Ä-βÊÚ²È NaV 1. 8

ØÔ²ÜòøܺðÆ üàêüàðÆȲòàôØ

ØÔ²ÜòøÆ Ê²ÜزÜ

ÞºØÆ Üì²¼àôØ

´²ò ØÔ²Üòøàì ²ÜòÜàÔ ÐàêøÆ ØºÌ²òàôØ

slide104

äðàîºÆÜÎÆܲ¼ C ʲÜàôØ (PKC)

TRPV1 ÀÜβÈÆâÆ üàêüàðÆȲòàôØ

æºðزÚÆÜ ²¼¸²ÎÆÜ Ì²Úð²Ø²ê²ÚÆÜ

ÜÚ²ð¸²ìºðæàôÚÂܺðÆ ä²î²êʲÜÆ 

slide105

̲Úð²Ø²ê²ÚÆÜ ä²î²êʲÜÆ 

²ðî²øÆÜ ¶àðÌÀܲò

´àð´àøàôØ

زβÌàôØ Î²Ø Üä²êîàôØ

´àð´àøØ²Ü ÜÚ²ð¸²ÚÆÜ ´²Ô²¸ðÆâ

̲Úð²ÚÆÜ ÜÚ²ð¸²ìºðæàôÚÂܺð

slide106

²ä²´¨ºè²òàôØ

øÆØÆ²Î²Ü ²¼¸²Î

²è²æܲÚÆÜ ²üºðºÜîܺðÆ

̲Úð²ÚÆÜ ìºðæàôÚÂܺð

ܺÚðàäºäîƸܺðÆ Òºð´²¼²îàôØ.

P ÜÚàôÂ & C G R P

´àð´àø²ÚÆÜ ´æÆæܺðÆò ÐÆêî²ØÆÜÆ

¨ TNFαҺ𴲼²îØ²Ü Ø²Î²ÌàôØ

slide107

Ð Æ ê î ² Ø Æ Ü & T N F α

¶ð²ÜàôÈàòÆîܺðÆ

вì²ø²¶ðàôØ ¨ ʲÜàôØ

ز¼²ÜàÂܺðÆ îð²Ø²â²öÆ ¨

²ö²ÜòºÈÆàôÂÚ²Ü ´²ðÒð²òàôØ

ʲÜì²Ì ̲Úð²ÚÆÜ ÜÚ²ð¸²ìºðæàôÚÂÆ

вîì²ÌàôØ îºÔ²ÚÆÜ ´àð´àø²ÚÆÜ ä²î²êʲÜ

slide108

àêд¸

òú¶ ²ÎîÆìàôÂÚ²Ü ÀÜÎÖàôØ

äðàêȲܸÆÜܺðÆ êÆܺ¼Æ βÜÊàôØ

îºÔ²ÚÆÜ ´àð´àø²ÚÆÜ

¶àðÌÀܲòÆ Ø²Î²ÌØ²Ü Î²ÜÊàôØ

̲Úð²Ø²ê²ÚÆÜ

êºÜêÆîƼ²òƲÚÆ Î²ÜÊàôØ

slide109

ÂðàØ´àòÆîܺðÆ ÜàðزÈ

üàôÜÎòƲÚÆ ä²Ðä²ÜàôØ

òú¶-1

´²Ô²¸ð²ÚÆÜ ²ÎîÆì üºðغÜî

êî²ØàøêÆ ÈàðҲ²ԲÜÂÆ

²Ø´àÔæ²Î²ÜàôÂÚàôÜ ä²Ðä²ÜàôØ

slide110

òú¶ - 2

´àð´àøàôØ

îºÔ²ÚÆÜ ¨ Þðæ²Ü²èàÔ òÆîàÎÆÜܺð

òú¶-2 ÀÜîðàÔ²Î²Ü UPREGULATION

slide111

ROFECOXIB

CELECOXIB

òú¶-2 ÀÜîðàÔ²Î²Ü ÀÜÎÖàÔ

´àð´àø²ÚÆÜ ò²ìÆ ÐêÎàôØ

àâ êºÈºÎîÆì àêд¸ ìî²Ü¶²ìàð

ÎàÔØܲÎÆ ¾üºÎîܺðÆ Üì²¼àôØ

êî²Øàøê-²ÔÆø²ÚÆÜ ²ðÚàôܲÐàêàôÂÚàôÜ

slide112

Üàð ²Ü²È¶ºîÆÎܺðÆ êÆܺ¼Æ ÂÆð²Êܺð

îð²Üê¸àôÎòÆàÜ

ØàȺÎàôÈܺð

²¼¸²Ü޲ܲÚÆÜ

ØÆæ²ÜÎÚ²È ÜÚàôºð

̲Úð²Ø²ê²ÚÆÜ ÜÚ²ð¸²ìºðæàôÚÂܺðàôØ

Na+ Ø Ô ² Ü ò ø Ü º ð Æ ¾ ø ê ä ð º ê Æ ²

slide114

Glu

Ca2+

Ca2+

BDNF

Glu

P ÜÚàôÂ

Ca2+

Mg2+

Na+

Glu

Glu

NMDA

α

α

Glu

mGlu

NK1

P

AMPA

β

Tyr

β

Tyr

ÎÆܲ¼Æ ʲÜàôØ

(PKC, CAMK II, ERK)

Ca2+

P

P

P

Na+

êμ´Ü²Î²Ü

²ä²´¨ºè²òàôØ

T r k B

¶ºÜ βð¶²ìàðàÔ

êäÆîºðÆ üàêüàðÆȲòàôØ

кîêÆܲäê²ÚÆÜ êäÆîºðÆ

üàêüàðÆȲòàôØ

¶ºÜÆ ¾øêäðºêƲÚÆ

öàöàÊàôØ

ϳñ׳ï¨- &»ñϳñ³ï¨ë»ÝëÇïǽ³ódz

slide115

κÜîðàÜ²Î²Ü êºÜêÆîƼ²òƲ

àôĺԲò²Ì ä²î²êʲÜ

Þ²ðàôܲÎìàÔ ¶ð¶ÆèܺðÆ Üβîزش

кîÆÜ ºÔæÚàôðܺðÆ ÜºÚðàÜܺðàôØ

ܺð´ææ²ÚÆÜ ²¼¸²Ü޲ܲÚÆÜ

îð²Üê¸àôÎòÆàÜ Î²êβ¸²ÚÆÜ èº²ÎòƲܺð

ÎðÎÜìàÔ, ´²ðÒð ÆÜîºÜêÆìàôÂÚ²Ü

êÆܲäê²ÚÆÜ ¶ð¶è²öàʲÜòàôØ

slide116

κÜîðàÜ²Î²Ü êºÜêÆîƼ²òƲ

î²ð²ÌàôØ ´àð´àø²ÚÆÜ ¨ ÐÚàôêì²Ìø²ÚÆÜ

ìܲêØ²Ü úæ²ÊÆò ¸àôðê

ò²ìÆ ¶ºð¼¶²ÚàôÜàôÂÚ²Ü úæ²Ê

ºðÎðàð¸²ÚÆÜ ÐÆäºð²È¶º¼Æ²ÚÆ

¨/Î²Ø ²Èà¸ÆÜƲÚÆ úæ²Ê

¼¶²òàÔ ¶àðÌÀܲòܺðÆ öàöàÊàôØ

àÔÜàôÔºÔÆ ÐºîÆÜ ºÔæÚàôðܺðàôØ

slide117

AMPA

غàîðàäÆÎ

NMDA

¶Èàôî²Ø²î²ÚÆÜ ÀÜβÈÆâ

P ÜÚàôÂ

Î º Ü î ð à Ü ² Î ² Ü

êºÜêÆîƼ²òƲÚÆ Ø²Î²ÌàôØ

ܺÚðàÎÆÜÆܲÚÆÜ ÀÜβÈÆâ NK1

ܺÚðàîðàüÆÜ BDNF

T r k B ÀÜβÈÆâ

slide118

غàîðàä ÀÜβÈÆâܺðÆ Ê²ÜàôØ

Ca2+ ܺðÐàêø NMDA ØÔ²Üòøܺðàì

ܺð´ææ²ÚÆÜ äðàîºÆÜÎÆܲ¼ÜºðÆ Ê²ÜàôØ

Ca2+/ βÈØà¸àôÈÆÜ ÎÆܲ¼

PKC

²ðî²´ææ²ÚÆÜ ²¼¸²Îª βäì²Ì

äðàîºÆÜ ÎÆܲ¼Æ кî ( E R K )

ü à ê ü à ð Æ È ² ò à ô Ø

кîîð²ÜêÈÚ²òÆàÜ ¶àðÌÀܲòܺðÆ ÞÜàðÐÆì

²ԲܲÚÆÜ êäÆîºðÆ üàôÜÎòƲÚÆ öàÊàôØ

slide119

NMDA ÀÜβÈÆâܺðÆ üàêüàðÆȲòàôØ

¶Èàôî²Ø²î

ÀÜβÈÆâÆ ²ìºÈÆ ²ð²¶ ´²òàôØ

¨ ²ìºÈÆ ºðβð IJØκîàì

κÜîðàÜ²Î²Ü êºÜêÆîƼ²òƲ

¸²Ü¸²Ô زðàôØ

زβÌàÔ ¶ð¶èÆ ìºð²òàôØ

slide120

øðàÜÆÎ²Î²Ü ìܲêàôØ

øðàÜÆÎ²Î²Ü ´´àð´àøàôØ

κÜîðàÜ²Î²Ü êºÜêÆîƼ²òƲ

ä²Ðä²ÜìàôØ ¾ àðàÞ²ÎÆ

IJزܲÎÆ ÀܲòøàôØ

slide121

кîìÆð²Ð²î²Î²Ü ò²ìÆ Üì²¼àôØ

ܲʲìÆð²Ð²î²Î²Ü ܺðØàôÌàôØ

NMDA ÀÜβÈÆâܺðÆ ä²Þ²ðàôØ

κÜîðàÜ²Î²Ü êºÜêÆîƼ²òƲÚÆ

زβÌØ²Ü Î²ÜÊàôØ

κÜîðàÜ²Î²Ü êºÜêÆîƼ²òƲÚÆ

ä²Ðä²ÜØ²Ü Î²ÜÊàôØ

slide122

ìÆð²Ð²îàôÂÚàôÜ

ÆÜîºÜêÆì ̲Úð²Ø²ê²ÚÆÜ Ê²ÜàôØ

N M D A ÀÜβÈÆâ – βÊÚ²È

κÜîðàÜ²Î²Ü êºÜêÆîƼ²òƲ

кîìÆð²Ð²î²Î²Ü ò²ìÆ ´²Ô²¸ðÆâ

slide123

NMDA ÀÜβÈÆâܺðÀ ä²Þ²ðàÔ

K E T A M I N E

βÜÊàôØ

êºÜêÆîƼ²òì²Ì NMDA

ÀÜβÈÆâܺðÆ Ê²ÜàôØ

²Úðì²Ìøàì ÐÆì²Ü¸

slide124

NMDA ÀÜβÈÆâܺðÆ È²ÚÜ ¾øêäðºêƲ

N M D A ÀÜβÈÆâܺðÀ ä²Þ²ðàÔܺð

KETAMINE, DEXTROMETHORPHAN

¼¶²ÈÆ ÎàÔØܲÎÆ ¾üºÎîܺð

îºêÆÈøܺð

²Øܺ¼Æ²

slide125

²ðî²´ææ²ÚÆÜ ²¼¸²Î – βäì²Ì

äðàîºÆÜ ÎÆܲ¼Æ кî ( E R K )

äðàîºÆÜ ÎÆܲ¼ C

²ÈîºðܲîÆì ÂÆð²Êܺð

slide126

кîÆÜ ºÔæÚàôðÆ

κÜîðàÜ²Î²Ü êºÜêÆîƼ²òƲ

²¼¸²Ü޲ܲÚÆÜ êäÆî²Îàôòܺð

¾øêäðºêƲ ´àÈàð ´æÆæܺðàôØ

àÔÜàôÔºÔ²ÚÆÜ ÂÆð²Ê²ÚÆÜ ´àôÄàôØ

ÆÜîðàÂºÎ²È Î²Ø ¾äƸàôð²È ܺðØàôÌàôØ

slide127

ܺÚðàä²îÆÎ ò²ìÆ êʺزîƼ²òƲ

1. ³ùëáÝ³É íݳëÙ³Ý Ñ³ïí³Í

¶ÈÊàôÔºÔ

2. ÷áËí³Í ·»ÝÇ ¿ùëåñ»ëdz ¨ ½·³ÛáõÝáõÃÛáõÝ

3. Ñ»ïÇÝ ³ñÙ³ïÇ Ñ³Ý·áõÛó

4

4. Ñ»ïÇÝ »ÕçÛáõñ

2

3

2

5

8

àÔÜàôÔºÔ

6

1

5

5. ³½³ï ÝÛ³ñ¹³í»ñçáõÛÃÝ»ñ

5

6. Ý»ÛñáïñáýÇÏ ³ç³ÏóáõÙ

5

7

7. Ý»ÛñáïñáýÇÏ ³ç³ÏóÙ³Ý Ïáñáõëï

5

5

8. Schwann µççÇ é»³Ïódz, µáñµáù³ÛÇÝ µçç³ÛÇÝ

ÇÝýÇÉïñ³ódz, óÇïáÏÇÝÇ & ³×Ç ·áñÍáÝÇ ë»Ïñ»ódz

slide128

ܺÚðàä²îÆÎ ò²ì

ÜÚ²ð¸Æ ìܲêàôØ

Î ² Ú à ô Ü ò ² ì

ÜÚ²ð¸²ÚÆÜ Ð²Ø²Î²ð¶Æ

üàôÜÎòÆàÜ²È öàöàÊàôÂÚàôÜ

ÜÚ²ð¸²ÚÆÜ Ð²Ø²Î²ð¶Æ

βèàôòì²Ìø²ÚÆÜ öàöàÊàôÂÚàôÜ

²è²æܲÚÆÜ ²üºðºÜî ܺÚðàÜ

κÜîðàÜ²Î²Ü ÜÚ²ð¸²ÚÆÜ Ð²Ø²Î²ð¶

slide129

àâ ´àð´àø²ÚÆÜ ÜºÚðàä²îÆÎ ò²ì

ÐÆì²Ü¸àôÂÚ²Ü ìð² â²¼¸àÔ ¸ºÔºð

²ÜвÚî ÐÆì²Ü¸²¶ÆÜ ¶àðÌÀܲòܺð

ü Æ ´ ð à Ø Æ ² È ¶ Æ ²

βÚàôÜàôÂÚàôÜ ²èβ

´àôÄØ²Ü ºÔ²Ü²ÎܺðÆ Ð²Ü¸ºä

ܺÚðàä²îÆÎ ò²ì

slide130

ò²ì²ÚÆÜ ²Êî²ÜÆÞܺðÆ ÂàôȲòàôØ

ØÆ ø²ÜÆ ¸ºÔºðÆ ÎÆð²èزÜ

²ÜÐð²ÄºÞîàôÂÚàôÜ

Ü º Ú ð à ä ² î Æ Î ò ² ì

ÆÜêàôÈî

àÔÜàôÔºÔÆ ìܲêàôØ

̲Úð²Ø²ê²ÚÆÜ ÜÚ²ð¸ºðÆ ìܲêàôØ

slide131

ܺÚðàä²îÆÎ ò²ì

²è²æܲÚÆÜ ²üºðºÜî ܺÚðàÜܺðÆ

üƼÆàÈà¶Æ²Î²Ü ¨ îð²ÜêÎðÆäòÆàÜ

вîÎàôÂÚàôÜܺðÆ öàöàÊàôÂÚàôÜ

زβÌàôØ

زβÌàôØ

ÜÚ²ð¸Æ ìܲêàôØ

¸ð²Î²Ü ²¼¸²Îܺð

´²ò²ê²Î²Ü ²¼¸²Îܺð

´àð´àø²ÚÆÜ òÆîàÎÆÜܺðÆ

Һ𴲼²îàôØ SCHWANN

´æÆæܺðàì ¨ زÎðàü²¶ºðàì

̲Úð²Ø²ê²ÚÆÜ ²æ²ÎòزÜ

Îàðàôêî ܺÚðàîðàüÆÎ

¶àðÌàÜܺðÆ ÎàÔØÆò

slide132

ܺÚðàä²îÆÎ ò²ì

Na+ ØÔ²ÜòøܺðÆ ¾øêäðºêƲÚÆ îºê²Î

²è²æܲÚÆÜ ¼¶²òàÔ ÜºÚðàÜܺðÆ ìܲêàôØ

NaV 1.8 & NaV 1.9

NaV 1.3

UP-REGULATION

DOWN-REGULATION

slide133

NaV 1.3 ØÔ²Üòøܺð

êàìàð²´²ð âÆ ´²ò²Ð²ÚîìàôØ

²è²æܲÚÆÜ ¼¶²òàÔ ÜºÚðàÜܺðàôØ

²ð²¶ ìºð²Î²Ü¶ÜàôØ

²ÎîÆì²¼ºðÌ ìÆÖ²ÎÆò

´ææ²ÚÆÜ ¸ð¸àôܲÎàôÂÚ²Ü ´²ðÒð²òàôØ

кîìܲêì²Ìø²ÚÆÜ ¶ºð¼¶²ÚàôÜàôÂÚ²Ü

¼²ð¶²òØ²Ü Üä²êîàôØ

slide134

ܺÚðàä²ԹÆÎ ò²ìÆ ²æ²ÎòàôØ

Na ØÔ²ÜòøܺðÆ ä²Þ²ðÆâܺð

βð´²Ø²¼ºäÆÜ

²ð¸ÚàôܲìºîàôÂÚàôÜ îðƶºØÆܲÈ

ܨð²È¶Æ²ÚÆ ´àôIJØÜ Øºæ

slide135

Ն Յ Ա Ր Դ Ի Վ Ն Ա Ս Ո Ւ Մ

ՄԱՍՆԱԿԻ ՌԵԳԵՆԵՐԱՏԻՎ ՊԱՏԱՍԽԱՆ

ՈՂՆՈՒՂԵՂԻ ՀԵՏԻՆ ԵՂՋՅՈՒՐՈՒՄ ՍԻՆԱՊՏԻԿ

ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

ԾԱՅՐԱՄԱՍԱՅԻՆ ՏՐՈՖԻԿ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ՀՅՈՒԾՈՒՄ

ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ C ՆՅՐԱԴԵՐԻ ԿՈՐՈՒՍՏ

Aβ FIBERS OF REGENERATING CENTRAL TERMINALS’

I N V A S I O N THE AREA NORMALLY OCCUPIED BY

THE C E N T R A L T E R M I N A L S OF C FIBERS

slide136

´ à ô Ä à ô Ø

îð²ÜêÎðÆäòÆàÜ

öàöàÊàôÂÚàôÜܺð

REWIRING OF THE CIRCUITY WITH

N E U R O T R O P H I C F A C T O R S

I M P O S S I B I L I T Y TO DETERMINE THE M O S T

IMPORTANT MECHANISM IN AN INDIVIDUAL PATIENT

TESTING MORE THAN ONE DRUG REGIMEN BEFORE

A C H I E V E M E N T OF THE OPTIMAL TREATMENT

slide138

Ø Æ ¶ ð º Ü

ȲÚÜ î²ð²Ìì²Ì

êäàÜî²Ü ò²ì²ÚÆÜ ìÆÖ²Î

²ÜÜàðØ²È ÀܸØÆìàÔ ÎºÜîðàܲβÜ

¸ð¸àôܲÎàôÂÚ²Ü êàôð ¸ðê¨àðàôØ

²ÜÜàðØ²È ÀܸØÆìàÔ Ì²Úð²Ø²ê²ÚÆÜ

¸ð¸àôܲÎàôÂÚ²Ü êàôð ¸ðê¨àðàôØ

slide139

Ø Æ ¶ ð º Ü Æ

²ÊîàüƼÆàÈà¶Æ²Ü

slide140

êÎàîàز

ØƶðºÜÆ ²àôð²ÚÆ ¨ êºÜêàð

ʲܶàôðàôØܺðÆ ØÆæ¨ ÎàðºÈÚ²òÆàÜ Î²ä

ÎºÔ¨Æ î²ð²ÌàôÜ ÀÜÎÖàôØ

1

ÜÚ²ð¸²ÚÆÜ ²ÎîÆìàôÂÚ²Ü úæ²Ê

úæ²ÊÆ ÜÚ²ð¸²ÚÆÜ ²ÎîÆì²¼ºðÌàôØ

öàʲÜòàôØ ÎºÔ¨àì غÎ

¶Èʲò²ì

slide141

βðÌð²Â²Ô²ÜÂÆ ²ÜàÂܺð

ܺÚðàäºäîÆ¸Æ Òºð´²¼²îàôØ

2

κԨ²ÚÆÜ ¸ð¸àôØ

slide142

βðÌð²Â²Ô²ÜÂÆ ²ÜàÂܺðÀ

ÜÚ²ð¸²ìàðàÔ ºèìàðڲΠÜÚ²ð¸Æ

²üºðºÜîܺðÆ êºÜêÆîƼ²òƲ

ܺÚðàäºäîƸܺðÆ

îºÔ²ÚÆÜ Òºð´²¼²îàôØ

3

βðÌð²Â²Ô²ÜÂÆ ²ÜàÂܺðÀ ÜÚ²ð¸²ìàðàÔ

ºèìàðڲΠÜÚ²ð¸Æ ²üºðºÜîܺðÆ Ê²ÜàôØ

îðƶºØÆÜ²È ²üºðºÜîܺðÆ ´²ðÒð ޺زÚÆÜ

ÜÚ²ð¸²ÂºÈºðÆ ²ÎîÆìàôÂÚ²Ü  ²êîÆÖ²Ü

κÜîðàÜ²Î²Ü êºÜêÆîƼ²òƲ

slide144

A β F I B E R S

RAPIDLY CONDUCTING FIBERS

RESPOND WITH A LOW S T I M U L U S

THRESHOLD TO MECHANICAL STIMULI

SYNAPSE ON CNS NEURONS LOCATED

IN THE DORSAL HORN OF SPINAL CORD

SYNAPSE ON CNS NEURONS LOCATED IN THE

DORSAL COLUMN NUCLEI OF THE BRAINSTEM

slide145

A δ F I B E R S

RESPOND TO

CONDUCTING FIBERS

WITH INTERMEDIATE

V E L O C I T Y

RESPOND TO

RESPOND TO

HEAT

C O L D

A HIGH I N T E N S I T Y

MECHANICAL STIMULI

TERMINATE IN THE MOST S U P E R F I C I A L

LAMINAE OF THE DORSAL HORN (LAMINA I & II)

slide146

C F I B E R S

SLOWLY CONDUCTING FIBERS

SYNAPSE IN SPINAL CORD

R E S P O N D M U L T I M O D A L L Y

( P O L Y M O D A L N O C I C E P T O R S )

HEAT

WARMTH

CHEMICAL IRRITANTS

INTENSE MECHANICAL STIMULI

slide147

C F I B E R S

SILENT OR SLEEPING FIBERS

CANNOT BE ACTIVATED NORMALLY

BECOME RESPONSIVE DURING INFLAMMATION

TERMINATE IN THE MOST S U P E R F I C I A L

LAMINAE OF THE DORSAL HORN (LAMINA I & II)

slide149

EACH PERIPHERAL NERVE FIBER TYPE

TRANSMISSION ONE OR MORE

S P E C I F I C M O D A L I T I E S

M Y E L I N

INSULATION OF NERVE FIBERS

CONDUCTION AT FASTER SPEED ALONG AXONS

N O N M Y E L I N A T E D C – F I B E R S

CONDUCTION AT SLOWER SPEED ALONG AXONS

slide150

THERMAL

MECHANICAL

CHEMICAL

MECHANOSENSITIVE

I O N C H A N N E L S

TRPVI, TRPV2

RECEPTORS

ASIC, P2X, P2Y, B1, B2

R E C E P T O R S

N a + / C a 2 + I N F L U X

GENERATOR POTENTIAL

(MEMBRANE DEPOLARIZATION)

PERIPHERAL TRANSDUCTION

REACH VOLTAGE - GATED

Na+ CHANNEL THRESHOLD

A C T I O N P O T E N T I A L

slide151

THERMAL

MECHANICAL

CHEMICAL

THE PERIPHERAL TERMINALS OF P R I M A R Y

AFFERENT SOMATIC & VISCERAL SENSORY FIBERS

CONFORMATIONAL CHANGES OF HIGHLY

S P E C I A L I Z E D I O N C H A N N E L S

MEDIATE THE DEPOLARIZATION

( G E N E R A T O R P O T E N T I A L )

ACTION POTENTIAL GENERATION

slide152

THE FIRING FREQUENCY

ACTION POTENTIAL DURATION

T R A N S F E R I N F O R M A T I O N

ONSET OF STIMULUS

INTENSITY OF STIMULUS

LOCATION OF STIMULUS

slide153

T H E R M A L P A I N SENSITIVITY

DEPENDS ON

D I S T I N C T P O P U L A T I O N O F

P R I M A R Y S E N S O R Y N E U R O N S

RESPOND TO HEAT ( > 42O C )

BECOME ACTIVE AT COLD TEMPERATURES ( < 1OO C )

slide154

N O X I O U S H E A T

R E S P O N C E S

THERMOSENSITIVE CATION CHANNELS

TRANSIENT RECEPTOR POTENTIAL ( TRP ),

V A N I L O I D R E C E P T O R 1 ( TRPV1 )

TRANSIENT RECEPTOR POTENTIAL ( TRP ),

V A N I L O I D R E C E P T O R 2 ( TRPV2 )

slide155

LOW EXTRACELLULAR pH

VANILOID CHEMICAL LIGANDS

C A P S A I C I N – THE PUNGENT

INGREDIENT IN CHILI PEPPERS

HEAT IN EXCESS OF 42O C

TRANSIENT RECEPTOR POTENTIAL ( TRP ),

V A N I L O I D R E C E P T O R 1 ( TRPV1 )

HEAT IN EXCESS OF 50O C

TRANSIENT RECEPTOR POTENTIAL ( TRP ),

V A N I L O I D R E C E P T O R 2 ( TRPV2 )

slide156

P I N C H

P I N – P R I C K

RELATIVELY INTENSE MECHANICAL STIMULI

DEGENERIN EPITHELIAL SODIUM CHANNELS

( E N a C )

ACTIVATION

HIGH THRESHOLD MECHANORECEPTORS

slide157

MODULATION OF THE EXCITATION THRESHOLD

SENSITIZING AGENTS

N O C I C E P T O R S

CHEMICAL ACTIVATORS

DIRECT EXCITATION

slide158

CHEMICAL LIGANDS

ATP

AMINES

K+ IONS

CYTOKINES

PROTONS

BRADYKININ

CELL INJURY OR INFLAMMATION

slide159

CHEMICAL LIGANDS

ACTIVATION OF VISCERAL CHEMOTRANSDUCERS

NOCICEPTIVE EVENT

INADEQUATELY PERFUSED MYOCARDIAL TISSUE

RELEASE OF PROTONS

ANGINAL ATTACK

slide160

CHEMICAL STIMULI

1

LOW EXTRACELLULAR pH

D E P O L A R I Z I N G C A T I O N I N F L U X

TRPV1

ACID SENSITIVE ION CHANNELS (ASICs)

2

ELEVATED EXTRACELLULAR ATP LEVEL

P2X

P2Y

3

K I N I N S

B1

B2

slide161

BRADYKININ (B2) RECEPTORS

C O N S T I T U T I V E E X P R E S S I O N

THROUGHOUT THE NERVOUS SYSTEM

P H O S P H O L I P A S E C ACTIVATION

INCRREASED IP3 LEVELS

 INTRACELLULAR Ca2+ LEVELS

FORMATION OF PROSTAGLANDIN E2 & I2

slide162

INFLAMMATORY CYTOKINES

( IL–1β, TNF-α, IL-2, IL–9 )

BACTERIAL L I P O P O L Y S A C H A R I D E

EXPRESSION OF BRADYKININ (B1) RECEPTORS

P H O S P H O L I P A S E C ACTIVATION

INCRREASED IP3 LEVELS

 INTRACELLULAR Ca2+ LEVELS

slide163

THE ASICs OR P2X/P2Y CHANNELS’ ANTAGONISTS

T H E B I & B 2 R E C E P T O R S ’ ANTAGONISTS

TISSUE DAMAGE & INFLAMMATION

ACUTE PAIN

R E D U C T I O N O F A C U T E P A I N

PREVENTION OF PERIPHERAL SENSITIZATION

D U R I N G I N F L A M M A T O R Y P A I N

slide165

P R O J E C T I O N S DESCENDING FROM

THE BRAINSTEM TO THE DORSAL HORN

LOCAL INHIBITORY INTERNEURONS

LIMITATION OF TRANSFER OF INCOMING

SENSORY INFORMATION TO THE BRAIN

R E G U L A T I O N OF SYNAPTIC

TRANSMISSION IN SPINAL CORD

slide167

̲Úð²Ø²ê²ÚÆÜ

¶ð¶Æè

àÔÜàôÔºÔ

вÔàð¸àôØ

²¼¸²Ü޲ܲÚÆÜ

îð²Üê¸àôÎòƲ

Na+ ØÔ²ÜòøܺðÀ

ä²Þ²ðàÔܺð

àêд¸,

òà¶-2 ÀÜÎÖàÔܺð

úäÆàƸܺð, àêд¸,

вβ¸ºäðºê²Üîܺð,

вβòÜòàôزÚÆÜ,

2-вزÎàð¸Üºð,

òú¶-2 ÀÜÎÖàÔܺð

àôÔºÔÆ

òàÔàôÜ

öàʲÜòàôØ

²ȲØàôê

úäÆàƸܺð

κԨ

κÜîðàÜ²Î²Ü ÀÜβÈàôØ

slide168

ÊÊàôÜæÆ ÂàôÚÜ

O M E G A - ( ω ) – C O N O T O X I N

äºäîÆ¸Æ êÆܺîÆÎ ÜزܲÎàÔ

öàðÒ²ðÎàôØ

N-îÆäÆ Ca2+ ØÔ²ÜòøܺðÆ êºÈºÎîÆì ä²Þ²ðàôØ

ÎÆð²èàôØ Úàôð²Ð²îàôÎ ò²ì²ÚÆÜ

ìÆÖ²ÎܺðÆ Ä²Ø²Ü²Î

slide169

²Ü²È¶º¼Æ²

μ-ÀÜβÈÆâܺðÆ Ê²ÜàôØ

ØàðüÆÜ

μ-ÀÜβÈÆâܺðàì Þ²î вðàôêî ØÎܺð

²Ü²È¶º¼Æ²ÚÆ

´²ò²Î²ÚàôÂÚàôÜ

ÎàÔØܲÎÆ ¾üºÎîܺðÆ

´²ò²Î²ÚàôÂÚàôÜ

slide170

Àܸºð²ÌÆÜ Î²Ü²´ÆàƸܺð

ANANDAMIDE, 2-ARACHIDONYLGLYCEROL

G-êäÆî²ÎàôÚò βÊÚ²È ÀÜβÈÆâܺð

CB1

CB2

¶ÈÊàôÔºÔ, àÔÜàôÔºÔ,

¼¶²òàÔ ÜºÚðàÜܺð

ÆØàôÜ ´æÆæܺð,

àâ ܺÚðàÜ²È ÐÚàôêì²Ìø

زðÆÊàô²Ü²ÚÆ ²Ü²È¶ºîÆÎ ¾üºÎî ÒƲÐ-Æ

ܺÚðàä²îƲÚÆ ¨ òðì²Ì êÎȺðà¼Æ IJزܲÎ

ad