1 / 27

TRÖÔØNG ÑOAØN LYÙ TÖÏ TROÏNG XIN CHAØO CAÙC ÑOÀNG CHÍc

TRÖÔØNG ÑOAØN LYÙ TÖÏ TROÏNG XIN CHAØO CAÙC ÑOÀNG CHÍc. 1/ Ñoäi TNTP Hoà Chí Minh ra ñôøi vaøo naêm naøo?. Môøi caùc baïn tham gia traû lôøi moät soá caâu hoûi sau:. a) Naêm 1940 b) Naêm 1941 c) Naêm 1942 d) Naêm 1944. 2/ Luùc môùi ra ñôøi, Ñoäi ta mang teân gì?.

tirzah
Download Presentation

TRÖÔØNG ÑOAØN LYÙ TÖÏ TROÏNG XIN CHAØO CAÙC ÑOÀNG CHÍc

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. TRÖÔØNG ÑOAØN LYÙ TÖÏ TROÏNG XIN CHAØO CAÙC ÑOÀNG CHÍc

 2. 1/ Ñoäi TNTP Hoà Chí Minh ra ñôøi vaøo naêm naøo? Môøi caùc baïn tham gia traû lôøi moät soá caâu hoûi sau: a) Naêm 1940 b) Naêm 1941 c) Naêm 1942 d) Naêm 1944

 3. 2/ Luùc môùi ra ñôøi, Ñoäi ta mang teân gì? a) Ñoäi Ñoàng Töû Quaân. b) Nhi ñoàng Cöùu vong Ñoaøn. c) Ñoäi Nhi ñoàng Cöùu quoác. d) Ñoäi Thieáu nhi Thaùng Taùm.

 4. 3/ Teân “Ñoäi TNTP Hoà Chí Minh” coù töø naêm naøo? a) Naêm 1954 b) Naêm 1961 c) Naêm 1970 d) Naêm 1976

 5. 4/ Khaåu hieäu hieän nay cuûa Ñoäi TNTP Hoà Chí Minh laø gì? a) Vì Toå quoác xaõ hoäi chuû nghóa, vì lyù töôûng cuûa Baùc Hoà vó ñaïi. Saün saøng! b) Vì Toå quoác xaõ hoäi chuû nghóa, vì lyù töôûng Baùc Hoà vó ñaïi. Saün saøng! c) Vì Toå quoác xaõ hoäi chuû nghóa, vì lyù töôûng cuûa Baùc Hoà vó ñaïi. d) Vì Toå quoác xaõ hoäi chuû nghóa, vì lyù töôûng Baùc Hoà vó ñaïi.

 6. 5/ Coâng trình ñaàu tieân cuûa Ñoäi töø phong traøo Keá hoaïch nhoû laø gì? a) Ñoaøn taøu Thoáng nhaát. b) Nhaø maùy nhöïa “Thieáu nieân Tieàn phong”. c) Khaùch saïn Khaên Quaøng Ñoû. d) Hôïp taùc xaõ Maêng non.

 7. 6/ Hoäi ñoàng Ñoäi ñöôïc Ban Bí thö Trung öông Ñoaøn ra Nghò quyeát thaønh laäp vaøo naêm naøo? a) Naêm 1970 b) Naêm 1976 c) Naêm 1981 d) Naêm 1986

 8. 7/ Ñoäi TNTP Hoà Chí Minh ñöôïc nhaän Huaân chöông Sao Vaøng vaøo naêm naøo? a) Naêm 1961 b) Naêm 1976 c) Naêm 1986 d) Naêm 2001

 9. 8/ Ñoäi TNTP Hoà Chí Minh hoaït ñoäng theo nguyeân taéc naøo? a) Taäp trung daân chuû. b) Töï nguyeän, töï quaûn. c) Ñaûm baûo tính chính trò vaø quaàn chuùng. d) Töï nguyeän, töï giaùc.

 10. 9/ Caáp cô sôû cuûa Ñoäi laø gì? a) Chi ñoäi. b) Lieân ñoäi. c) Caû a vaø b ñeàu ñuùng. d) Caû a vaø b ñeàu sai.

 11. 10/ Hoäi ñoàng Ñoäi coù maáy caáp? a) 3 (Trung öông, Tænh, thaønh; Quaän, huyeän). b) 4 (Trung öông, tænh, thaønh; quaän, huyeän vaø phöôøng, xaõ). c) 5 (Trung öông, Tænh, thaønh; Quaän, huyeän; phöôøng, xaõ vaø lieân ñoäi). d) Taát caû ñeàu sai.

 12. 11/ Coù ít nhaát bao nhieâu chi ñoäi ñöôïc thaønh laäp lieân ñoäi? a) 2 chi ñoäi. b) 3 chi ñoäi. c) 4 chi ñoäi. d) Khoâng quy ñònh soá löôïng.

 13. 11/ Coù ít nhaát bao nhieâu ñoäi vieân ñöôïc thaønh laäp chi ñoäi? a) 2 ñoäi vieân. b) 3 ñoäi vieân. c) 4 ñoäi vieân. d) Khoâng quy ñònh soá löôïng.

 14. 12/ Hieän nay, phaàn thöôûng cao nhaát maø Chuû tòch nöôùc trao cho Ñoäi TNTP Hoà Chí Minh thaønh phoá Hoà Chí Minh laø gì? a) Huaân chöông Sao Vaøng. b) Huaân chöông Lao ñoäng haïng Nhaát. c) Huaân chöông Lao ñoäng haïng Nhì. d) Huaân chöông Lao ñoäng haïng Ba.

 15. 13/ Chuû ñeà coâng taùc Ñoäi vaø phong traøo thieáu nhi thaønh phoá Ñaø Naüng naêm hoïc 2005 -2006 laø gì? a) Thieáu nhi Ñaø Naüng chaêm ngoan, hoïc gioûi; Laøm nhieàu vieäc toát; Tieán böôùc leân Ñoaøn. b) Thieáu nhi Ñaø Naüng chaêm ngoan, hoïc toát; Laøm nhieàu vieäc toát; Tieán böôùc leân Ñoaøn. c) Thieáu nhi Ñaø Naüng chaêm ngoan, chaêm hoïc; Laøm nhieàu vieäc toát; Tieán böôùc leân Ñoaøn. d) Taát caû ñeàu sai.

 16. 14/ Caáp treân tröïc tieáp cuûa lieân ñoäi tröôøng PTCS laø ai? a) Hoäi ñoàng Ñoäi phöôøng, xaõ. b) Ban chaáp haønh Ñoaøn phöôøng, xaõ. c) Hoäi ñoàng Ñoäi quaän, huyeän. d) Caâu a vaø b ñuùng.

 17. 15/ Hoäi ñoàng Ñoäi Trung öông ñaõ ban haønh bao nhieâu loaïi chuyeân hieäu reøn luyeän ñoäi vieân: a) 10 chuyeân hieäu. b) 11 chuyeân hieäu. c) 12 chuyeân hieäu. d) 13 chuyeân hieäu.

 18. 16/ Chöông trình Reøn luyeän ñoäi vieân goàm 3 chöông trình goàm nhöõng chöông trình naøo? a) Maêng non; Saün saøng; Tieàn phong. b) Maêng non; Saün saøng; Tröôûng thaønh. c) Döï bò; Maêng non; Saün saøng. d) Saün saøng 1; Saün saøng 2; Saün saøng 3.

 19. 17/ Soá löôïng Hoäi ñoàng Ñoäi quaän, huyeän laø bao nhieâu ? a) 7 – 11 ngöôøi. b) 11 – 19 ngöôøi. c) 19 – 23 ngöôøi. d) 21 – 27 ngöôøi.

 20. 18/ Ñoäi TNTP Hoà Chí Minh coù maáy tính chaát? a) 2 tính chaát. b) 3 tính chaát. c) 4 tính chaát. d) 5 tính chaát

 21. 19/ Ñoä tuoåi cuûa thieáu nieân ñöôïc keát naïp vaøo toå chöùc Ñoäi TNTP Hoà Chí Minh laø bao nhieâu? a) 8 – 14 tuoåi. b) 9 – 14 tuoåi. c) 8 – 15 tuoåi. d) 9 – 15 tuoåi.

 22. 20/ Caáp naøo ra quyeát ñònh chuaån y keát naïp ñoäi vieân? a) Hoäi ñoàng Ñoäi phöôøng, xaõ. b) Ban chaáp haønh Ñoaøn phöôøng, xaõ. c) Hoäi ñoàng Ñoäi quaän, huyeän. d) Caâu a vaø b ñuùng.

 23. LAO ÑOÄNG CUÛA TOÅNG PHUÏ TRAÙCH ÑOÄI 5 ÑAËC TRÖNG CUÛA TPT ÑOÄI BAÛN LÓNH CHÍNH TRÒ; ÑAÏO ÑÖÙC TÖ CAÙCH TOÁT YEÂU TREÛ EM, THÍCH LAØM VIEÄC VÔÙI TREÛ EM COÙ NAÊNG LÖÏC SÖ PHAÏM (CAO ÑAÚNG, ÑAÏI HOÏC) COÙ NAÊNG KHIEÁU VEÀ TOÅ CHÖÙC HOAÏT ÑOÄNG XAÕ HOÄI TRÌNH ÑOÄ QUAÛN LYÙ, AM HIEÅU NGHIEÄP VUÏ COÂNG TAÙC ÑOÄI

 24. LAO ÑOÄNG CUÛA TOÅNG PHUÏ TRAÙCH ÑOÄI Sô ñoà caùc moái quan heä cuûa TPT Ñoäi BAN GIAÙM HIEÄU BCH CHI ÑOAØN HÑÑ P, X MAÏNH THÖÔØNG QUAÂN HÑSP TPT ÑOÄI BCH COÂNG ÑOAØN HOÄI PHHS PHUÏ TRAÙCH CHI ÑOÄI LIEÂN ÑOÄI

 25. LAO ÑOÄNG CUÛA TOÅNG PHUÏ TRAÙCH ÑOÄI CHÖÙC NAÊNG VAÄN ÑOÄNG, PHOÁI HÔÏP CAÙC LL TRONG CT ÑOÄI TOÅ CHÖÙC QUAÛN LYÙ - ÑIEÀU HAØNH CT ÑOÄI THAM MÖU, TÖ VAÁN VEÀ CT ÑOÄI

 26. LAO ÑOÄNG CUÛA TOÅNG PHUÏ TRAÙCH ÑOÄI Toå chöùc, chæ ñaïo toaøn dieän coâng taùc Ñoäi vaø phong traøo thieáu nhi treân cô sôû phaùt huy vai troø töï quaûn cuûa ñoäi vieân. Nhieäm vuï cuûa Toång phuï traùch Ñoäi Chaêm lo xaây döïng, cuûng coá toå chöùc Ñoäi: naâng cao chaát löôïng ñoäi vieân; naâng chaát hoaït ñoäng cuûa chi ñoäi; phaùt trieån löïc löôïng ñoäi vieân noøng coát; Boài döôõng phuï traùch chi, ban chæ huy Ñoäi; phaùt trieånñoaøn vieân (caáp 2); Sao nhi ñoàng (caáp 1). Töï hoïc taäp, reøn luyeän naâng cao kieán thöùc, khoâng ngöøng naâng cao tay ngheà chuyeân moân; Tham gia chöông trình reøn luyeän baäc daønh cho phuï traùch Ñoäi.

 27. CHAÂN THAØNH CAÛM ÔN CAÙC BAÏN! CHUÙC SÖÙC KHOÛE & THAØNH COÂNG! Email: hatrungthanh01@yahoo.com

More Related