Dr gajdics gnes agnes g @ emla hu
Download
1 / 19

- PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

A környezetvédelmi jog szabályozási módszerei, szabályozási típusok, jogágak, alapfogalmak. dr . Gajdics Ágnes - agnes.g @ emla.hu. A környezetjog rendszere, szabályozási módszerei. A környezetjog sajátosságai, helye a jogrendszerben A környezetjog belső rendszere

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - tirzah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Dr gajdics gnes agnes g @ emla hu

A környezetvédelmi jog szabályozási módszerei, szabályozási típusok, jogágak, alapfogalmak

dr. Gajdics Ágnes - agnes.g@emla.hu


A k rnyezetjog rendszere szab lyoz si m dszerei
A környezetjog rendszere, szabályozási módszerei szabályozási típusok, jogágak, alapfogalmak

 • A környezetjog sajátosságai, helye a jogrendszerben

 • A környezetjog belső rendszere

 • A környezetvédelmi szabályozás módszertana (módszerek és eszközök)


A k rnyezetjog saj toss gai helye a jogrendszerben
A környezetjog sajátosságai, helye a jogrendszerben szabályozási típusok, jogágak, alapfogalmak

 • Elhatárolhatóság nehézségei

 • Szabályozott életviszonyok sokszínűsége

 • Szerves kapcsolat más jogterületekkel

 • Vegyes jellegű jogi módszerek és eszközök (hagyományosan jogi módszerek, új eszközök)


A k rnyezetjog rendszerez se
A környezetjog rendszerezése szabályozási típusok, jogágak, alapfogalmak

 • A rendszerezés lehetséges szempontjai:

  • a szabályozás tárgya

  • az alkalmazott jogi eszközök és szabályozási módszerek sajátosságai

  • a szabályozási szint

  • a szabályozás forrásai


Rendszerez s a szab lyoz s t rgya szerint
Rendszerezés a szabályozás tárgya szerint szabályozási típusok, jogágak, alapfogalmak

 • Horizontális szabályok

  • rendszerjelleg vagy általános alkalmazhatóság (környezet, veszélyeztető tényezők)

  • széles körben való alkalmazás

 • Szektorális előírások

  • részterülethez kötöttség

  • ágazathoz kötöttség


Az ltal nos r sz f bb elemei
Az általános rész főbb elemei szabályozási típusok, jogágak, alapfogalmak

 • Általános környezetjogi eszközök többek közt:

  • a környezetjogi alapelvek, a felelősség (pl. büntető-, polgári jogi) szabályai

  • a környezetvédelmi hatásvizsgálat,

  • egyes engedélytípusok,

  • a környezeti menedzsment és auditálás,

  • a környezetvédelmi termékminősítés egyes típusai,

  • az információkhoz való szabad hozzáférés joga, a részvétel szabályai


A k l n s r sz f bb ter letei
A különös rész főbb területei szabályozási típusok, jogágak, alapfogalmak

 • Környezetjogi részterületek:

  • az egyes környezeti elemekre vonatkozó szabályok, pl.: a víz-, levegő-, földvédelem;

  • a veszélyeztető tényezőkre vonatkozó szabályok, pl.: zaj- és rezgésvédelem, sugárzások, veszélyes anyagok és technológiák, hulladékgazdálkodás terén

  • speciális eset: a természetvédelmi szabályozás helye a környezetjogon belül

  • egyes felelősségi szabályok és gazdasági eszközök

 • Ágazati követelmények:

  • az agrár-, ipari-, közlekedési, stb. környezetvédelem normái


A k l nb z jog gak s a k rnyezetv delem
A különböző jogágak és a környezetvédelem szabályozási típusok, jogágak, alapfogalmak

 • A környezetvédelmi szabályozási funkcióhoz kapcsolt jogágak és eltérő szerepük:

  • közigazgatási jog

  • polgári jog

  • alkotmányjog

  • büntetőjog

  • pénzügyi jog

  • agrárjog

  • építési jog


Szab lyoz si szintek
Szabályozási szintek szabályozási típusok, jogágak, alapfogalmak

 • A szabályozás lehetséges szintjei (eltérő területi hatály, jogalkotó szerv)

  • nemzetközi jog

  • uniós jog

  • nemzeti/tagállami jog

  • regionális szabályozás

  • helyi/önkormányzati előírások


A k rnyezetv delmi jog szab lyoz si m dszerei
A környezetvédelmi jog szabályozási módszerei szabályozási típusok, jogágak, alapfogalmak

 • Alapvető kérdések:

  • alkalmazott jogi eszközök, jogintézmények;

  • ezek egymáshoz viszonyított súlya, szerepe;

  • eljárási rend, szervezeti-hatásköri megoszlás;

  • kapcsolódási pontok, hiányok, ellentmondások a környezeti szabályozás és más szabályozási területek között;

  • további fejlődési irányok az adott jogterületen belül;

  • értelmezési problémák megjelenése.


A szab lyoz s m dszereinek ttekint se
A szabályozás módszereinek áttekintése szabályozási típusok, jogágak, alapfogalmak

 • A környezetpolitika és a környezetjog helye - szektorális és integrált megközelítés

  • az egyes környezeti elemek kezelése

  • környezeti érdekek védelmének kezelése

  • felelős közigazgatás szervezeti és hatásköri elkülönülése

   B. A jogi és állami befolyás érvényesülése

  • Hagyományos szabályozás

  • Gazdasági szabályozás

  • Önszabályozás és konszenzuális módszer

   C. A környezethasználat megengedett szintje


A k zigazgat si m dszer jellemz se
A közigazgatási módszer jellemzése szabályozási típusok, jogágak, alapfogalmak

 • Hagyományos jogi módszer

 • Közvetlen vagy direkt befolyásoláson alapul

 • Külső elvárás és rugalmatlanság jellemzi

 • Jogszabályi és hatósági előírások

  • kötelezettségek, tilalmak, határértékek, engedélyek (kiadása, módosítása, visszavonása), bejelentési kötelezettség, hatósági- és önellenőrzés, kötelezések, nyilvántartások, hatósági intézkedések (pl. tevékenység korlátozása, felfüggesztése, eltiltása), illetve a szankcionálás (bírság)


A k zvetlen szab lyoz s mechanizmusa
A közvetlen szabályozás mechanizmusa szabályozási típusok, jogágak, alapfogalmak

káros környezetpolitika, előírás önkéntes jog-

környezeti intézkedési program (jogszabály, követés, kö-

hatás határozat) telezés

felülvizsgálat hatósági (visszacsatolás) ellenőrzés

szankcionálás,

intézkedés

Forrás: dr. Fodor László: Környezetpolitika – Környezetjog előadás, HEFOP 3.3.1


A gazdas gi m dszer
A gazdasági módszer szabályozási típusok, jogágak, alapfogalmak

 • A módszert rugalmasság, bevételképzés, a gazdasági folyamatok megragadása (internalizáció) jellemzi

 • Zöld adórendszer

 • Adótípusú eszközök: pl.díjak, járulékok, adókedvezmények, letéti-visszagyűjtési rendszer, zöld bizonyítvány, kibocsátási egységek


Az nszab lyoz s m dszere
Az önszabályozás módszere szabályozási típusok, jogágak, alapfogalmak

 • Eredetileg a jog által nem szabályozott életviszonyok körében jelenik meg

 • Önkéntesség jellemzi

 • Jogi szabályozás a hatékonyság érdekében:

  – felügyelet (szempontok meghatározása, nyilvántartások vezetése, nyilvánosság biztosítása)

 • Jogi keretek a verseny tisztasága érdekében:

  - verseny-, védjegy-, reklámjogi, fogyasztóvédelmi és termékfelelősségi előírások

 • A konszenzuális módszer: megegyezés miatt jobb tartalom, nagyobb elfogadottság társul hozzá, eszközei: tárgyalás, közvetítés, szerződés (szerződések a hatósági munka, a közszolgáltatások és a támogatási rendszer körében)


M rt krendelkez sek
Mértékrendelkezések szabályozási típusok, jogágak, alapfogalmak

C. A környezethasználat jogilag megengedhető szintjének meghatározása

 • mértékrendelkezések: határértékek (környezetminőségi értékek, kibocsátási vagy teljesítményértékek)közvetlen előírások, listák.

  • konkrét követelmények, melyek számszerű formában, vagy más egyértelműen megállapítható módon,

  • jogszabályi formában, esetleg más jogilag kötelező módon, illetve kötelező közigazgatási határozat formájában,

  • a körülmények változása esetén az elfogadás formájának megfelelő eljárási feltételek között módosítást igényel és

  • ellenőrzése jogilag egyszerű.


Technol giai el r sok
Technológiai előírások szabályozási típusok, jogágak, alapfogalmak

 • Közvetlen magatartási normák, melyek kialakításába az érintettek is beleszólhatnak

 • Részfolyamatokra és a teljes tevékenységre vonatkozó normák

  • Szabványok, műszaki előírások

   BAT – elérhető legjobb technológia

   BATNEEC - lehető legjobb megoldás, amely egyben nem jár túlzottan nagy költségkihatással

   IPPC - elérhető legjobb technika

  • Ipar: BAT (elérhető legjobb technikák)

  • Mezőgazdaság: helyes mezőgazdasági (gazdálkodási) gyakorlat


A k rnyezetv delmi jog szab lyoz si m dszereinek alkalmaz si szempontjai
A környezetvédelmi jog szabályozási módszereinek alkalmazási szempontjai

 • A szabályozási módszerek alkalmazásának főbb szempontjai

  • a probléma típusa, súlya és sürgőssége,

  • környezeti hatékonyság,

  • gazdasági hatékonyság,

  • igazságosság, arányosság,

  • megfelelő információ,

  • közigazgatási, gyakorlati alkalmazhatóság,

  • a megvalósítás költségei,

  • elfogadhatóság.


Felhaszn lt forr sok
Felhasznált források alkalmazási szempontjai

 • Szakirodalom:

  • Bándi Gy. (2006): Környezetjog, 5. átdolgozott kiadás, Bp., Osiris Kiadó

  • Fodor L. (2005, szerk.): A környezetvédelmi jog és igazgatás hatékonyságának aktuális kérdései, A környezetvédelmi szabályozás elmélete és gyakorlata – Debreceni Konferenciák III., Debrecen, DE ÁJK

  • Fodor L. (2006, szerk.): Környezetjog, harmadik, átdolgozott kiadás, Debrecen, DE-ÁJK–Licium Art