verejn financie n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Verejné financie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Verejné financie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 67

Verejné financie - PowerPoint PPT Presentation


 • 160 Views
 • Uploaded on

Verejné financie. Verejný sektor a verejné financie. 1. Nutnosť existencie VSe 2. Štát ako ekonomický subjekt 3. Rozdielnosť názorov na úlohu štátu 4. Podstata VF a ich vzťah k VSe 5. Funkcie VF. Verejný sektor a verejné financie. Sektory spoločnosti. SSe. VSe. NSe.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Verejné financie' - tirza


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
verejn financie

Verejné financie

Verejný sektor a verejné financie

1. Nutnosť existencie VSe

2. Štát ako ekonomický subjekt

3. Rozdielnosť názorov na úlohu štátu

4. Podstata VF a ich vzťah k VSe

5. Funkcie VF

slide2

Verejný sektor a verejné financie

Sektory spoločnosti

SSe

VSe

NSe

slide3

Štát a jeho funkcie v ekonomickom systéme

 • 1. Štát ako ekonomický subjekt
 • pôsobenie štátu
 • 2. Štát ako špecifický ekonomický subjekt
 • odlišnosť – moc
 • 3. Chápanie štátu

na trh

na trhu

všeobecná

výlučná

paternalistický koncept

liberálny koncept

slide4

Štát a jeho funkcie v ekonomickom systéme

 • Dôvody zásahu štátu do ekonomiky
 • subjektívne
 • objektívne
 • kolektívna činnosť VSe

mikroekonomické

makroekonomické

mimoekonomické

slide5

Štát a jeho funkcie v ekonomickom systéme

 • Mikroekonomické dôvody
 • nedokonalá konkurencia
 • externality
 • verejné statky

monopol

oligopol

monopolistická konkurencia

pozitívne

negatívne

slide6

Vládne zlyhania

 • obmedzenosť informácií
 • obmedzená kontrola reakcií súkromného sektora
 • obmedzená kontrola nad byrokratickým aparátom
 • obmedzenia vyplývajúce z podstaty politického procesu
slide7

Rozdielnosť názorov ekonómov na úlohu štátu

pozitívna – analýza následkov vládnej aktivity

Ekonómia

normatívna – posudzovanie vhodnosti vládnej aktivity

 • neschopnosť presne odhadnúť dôsledky vládnej politiky
 • rozdiely v názoroch na správanie sa ekonomiky
 • nezhody v hodnotách
slide8

Verejné financie

 • modernejší pojem
 • označujú špecifické finančné vzťahy a operácie prebiehajúce v rámci ekonomického systému medzi autoritami (orgány a inštitúcie) tzv. verejnej správy na jednej strane a ostatnými subjektmi na strane druhej (t. j. občania – domácnosti, firmy a neziskové organizácie)
 • Vzťah medzi VSe a VF
 • komplementárny, dichotomický, schizofrenický
verejn financie1

Verejné financie

Ekonomická analýza verejných statkov

1. Charakteristika verejných statkov

2. Statky zabezpečované verejným sektorom

3. Neefektívnosť súkromného sektora pri zabezpečovaní verejných statkov

4. Verejne poskytované súkromné statky

slide10

Verejný sektor (Peková, Pilný 2002)

 • tá časť národného hospodárstva:
 • - ktorá zabezpečuje VSt pre obyvateľstvo na neziskovom princípe
 • - ktorá je preto financovaná z finančných prostriedkov sústredených v sústave verejných rozpočtov
 • - o produkcii ktorého, t. j. produkcii VSt – štruktúre, množstve a kvalite, sa rozhoduje tzv. verejnou voľbou, a to z pravidla nepriamo volenými zástupcami
 • - ktorá podlieha verejnej kontrole zo strany príslušných kontrolných orgánov (napr. povinný účtovný audit), a občianskej kontrole zo strany občanov
slide11

Ekonomické hľadisko členenia statkov

z hľadiska spotreby a

vychádza

vzájomných vzťahov individuálneho uspokojovania

 • čisté trhové statky
 • čisté kolektívne (verejné, netrhové) statky
 • zmiešané kolektívne (verejné) statky
slide12

Čisté trhové statky

 • individuálne rozhodovanie o výrobe a spotrebe
 • deliteľnosť spotreby medzi jednotlivcov
 • existencia konkurencie medzi výrobcami a spotrebiteľmi, ktorá: - na trhu vedie k určeniu ceny
 • - znamená, že výroba a spotreba sú rivalitné
 • úžitok z produkcie a spotreby je individuálny
slide13

Čisté kolektívne (verejné, netrhové) statky

 • sú také statky, z ktorých úžitok majú všetci spotrebitelia
 • Charakteristické znaky
 • nedeliteľnosť spotreby – spotreba je nedeliteľná
 • nevylúčiteľnosť zo spotreby
slide14

Nedeliteľnosť spotreby– spotreba je nedeliteľná

 • nie je možné určiť podiel jednotlivca na spotrebe a teda ani jeho úžitok zo spotreby =>
 • nie je možné oceniť jeho spotrebu ani cenou a ani užívateľským poplatkom
 • MC na spotrebu = 0 ale MC na výrobu ≠ 0 =>
 • spotreba jedným užívateľom nebráni spotrebe inému užívateľovi
 • nezávislosť (do určitej miery) TC na výrobu na množstve spotrebiteľov
 • nedeliteľnosť kvality statku, tzn. - štandard
 • - možnosť ↓ kvality
 • rovnosť spotreby ≠ rovnaký pocit úžitku
slide15

Nevylúčiteľnosť zo spotreby

 • nie je možné vylúčiť jednotlivca (nikoho) zo spotreby
 • spotreba jedného užívateľa nebráni spotrebe inému užívateľovi =>
 • => spotrebitelia medzi sebou nesúťažia
 • automatická spotreba (ide o kolektívne, verejné statky) – takúto spotrebu si užívateľ často ani neuvedomuje
slide16

Zmiešané kolektívne (verejné) statky

 • možná deliteľnosť spotreby
 • - je možné presne určiť podiel jednotlivca na spotrebe statku =>
 • - je možné oceniť túto spotrebu užívateľským poplatkom na jednotku spotreby
 • - je možné vylúčiť neplatiča zo spotreby (ak s vylúčením nie sú spojené nadmerné náklady)
 • vylúčiteľnosť možná ale nežiaduca
slide17

Statky zabezpečované verejným sektorom

 • 1. Čisté kolektívne (verejné) statky
 • spĺňajú obidve charakteristiky
 • Príklady:
 • národná obrana - prípad čierneho pasažiera
 • požiarna ochrana
 • spoločenské odsúdenie
 • 2. Vylúčenie zo spotreby možné ale nežiaduce
 • očkovanie
 • spoločenské náklady sú väčšie ako individuálne náklady
slide18

Statky zabezpečované verejným sektorom

 • málo vyžívané diaľnice – zavedenie poplatku
 • vysoké náklady vylúčenia zo spotreby

úžitok (AECD) > strata (EFQm)

slide19

Statky zabezpečované verejným sektorom

 • 3. Nedostatočná ponuka statku pri zabezpečovaní SSe
 • Príklad: maják

Zvýšenie úžitku vládnym zásahom

U1

HÚM s vládnou províziou VSt

A

E

B

HÚM bez vládnej provízie VSt

0

U2

slide20

Verejné statky

4. Neefektívnosť poskytovania statkov SSe (most)

strata z blahobytu > straty z uvalenia daní

slide21
5. Verejne poskytované súkromné statky a) straty vzniknuté bezplatnou ponukou statkov pri vysokej elasticite dopytovej krivky
slide22
5. Verejne poskytované súkromné statky b) straty vzniknuté bezplatnou ponukou statkov pri nízkej elasticite dopytovej krivky
spotreba zmie an ch statkov
Spotreba zmiešaných statkov
 • fakultatívna
 • - individuálne preferencie
 • prikázaná štátom
  • - preferované (uprednostnené, poručnícke, paternalistické)
  • => funkcia preťaženia – zníženie kvality
  • => riešenie: - modifikované ceny
  • - prídelový systém
funkcia pre a enia zn enie kvality
Funkcia preťaženia – zníženie kvality

Bezpečnosť (kvalita)

HPM

X – vyššia bezpečnosť

Y

A

0

hustota premávky (kvantita)

B

A – požadovaná minimálna bezpečnosť

B - optimálna hustota premávky z hľadiska požadovanej

stanovenie u vate sk ho poplatku
Stanovenie užívateľského poplatku
 • časť nákladov
 • - vyrovnáva dotácia z VR
 • 100 % nákladov
 • - adresná dotácia slabším vrstvám obyvateľstva
 • ekonomické nutné náklady a zisk
 • vtedy, keď je užívateľský poplatok určovaný:
 • - na neziskovom princípe obyvateľom
 • - na ziskovom princípe podnikateľom, firmám pokiaľ daný statok odoberajú
verejn financie2

Verejné financie

Teória verejnej voľby

slide27

Teória verejnej voľby

priama demokracia - referendum

Voľba

nepriama demokracia – cez volených

zástupcov

 • Problémy prejavovania preferencií
 • Problémy zohľadňovania rozdielnych názorov pri agregovaní preferencií
slide29

Niskanenov model byrokracie - hypotézy

 • maximalizuje výšku rozpočtu – moc
 • výška rozpočtu nemôže klesnúť pod výšku TC administratívy
 • výška rozpočtu vyjadruje hraničný sklon politickej moci k plateniu za služby byrokracie, t. j. vlastne MU činnosti administratívy z pohľadu politika
 • byrokracia a politická moc = výmena špecifického statku za špecifický rozpočet
slide30

Parkinsonove zákony

 • úradník chce rozširovať počet svojich podriadených a nie počet konkurentov
 • úradníci sa zamestnávajú prácou navzájom
 • ak existuje čo i len jedna možnosť na odsunutie dôležitého rozhodnutia, či už súkromného alebo obecného, tak ju dobrá byrokracia nájde
slide31

Teória verejnej voľby

Hlasovacie mechanizmy

 • jednomyseľná zhoda
 • väčšinová zhoda
 • - jednoduchá nadpolovičná väčšina (V)
 • - kvalifikovaná väčšina (2/3, 3/5, ...)

N – počet voličov

q – binárna premenná

q=0 pre párne N

q=1 pre nepárne N

Paradox hlasovania

slide32
Rozhodnutie typického voliča pri väčšinovom hlasovacom systéme– prospešnosť zvýšenia verejných výdavkov z pohľadu jednotlivca
slide33
Rozhodnutie typického voliča pri väčšinovom hlasovacom systéme– celková úroveň úžitku ako funkcia verejných výdavkov
slide34
Faktory určujúce prístup k verejným výdavkomDaňový systém- úžitok ako funkcia vládnych výdavkoch pri paušálnom zdanení
slide35
Faktory určujúce prístup k verejným výdavkom Daňový systém- úžitok ako funkcia vládnych výdavkoch pri progresívnom zdanení
verejn financie3

Verejné financie

Verejná rozpočtová sústava

1. Podstata a štruktúra VRS

2. Charakteristika verejného rozpočtu

3. Štátny rozpočet

4. Teoretické prístupy k deficitu ŠR

slide40

Podstata verejnej rozpočtovej sústavy

 • sústava rozpočtovo-finančných orgánov
 • sústava rozpočtovo-finančných operácií
 • sústava verejných rozpočtov
slide41

Štruktúra verejnej rozpočtovej sústavy

Rozpočtová sústava

Sústava VR

Sústava mimorozpočtových fondov

Sústava rozpočtov verejnoprávnych neziskových organizácií

slide42

Štruktúra verejnej rozpočtovej sústavy

územné rozpočty

ŠR

obce, mestá

VÚC

slide43

Štruktúra verejnej rozpočtovej sústavy

 • Do sústavy VR zahŕňame:
 • nadnárodný rozpočet
 • ústredný rozpočet (FR, ŠR)
 • rozpočty územných samospráv
 • rozpočty verejných podnikov a neziskových organizácií
slide44

Štruktúra verejnej rozpočtovej sústavy

štátne fondy

na úrovni

 • - likvidácie jadrovo-energet. zariadení...
 • bývania
 • FNM (transformačný)

obce, mestá

VÚC

nemocenské, zdravotné, dôchodkové

slide45

Rozpočtová sústava v SR

 • štátny rozpočet SR
 • rozpočty vyšších územných celkov (samosprávnych krajov)
 • rozpočty obcí
 • 4. mimorozpočtové fondy:
 • - nemocenské, zdravotné a dôchodkové poistenie
 • - štátne fondy (v roku 2004 Štátny fond likvidácie jadrovo- energetických zariadení a nakladania s vyhoreným jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi, Štátny fond bývania)
 • - účelové fondy na rôznych úrovniach verejných financií (Fond národného majetku)
 • 5. rozpočty verejných organizácií
slide46

Charakteristika VR

 • peňažný fond
 • bilancia
 • finančný plán, v prípade ŠR je zákonom
 • nástroj riadenia a verejnej politiky
slide47

Príjmy štátneho rozpočtu

 • daňové
 • - Daň z príjmov, ziskov a kapitálového majetku
 • - Dane z majetku
 • - Domáce dane na tovary a služby
 • - Dane z medzinárodného obchodu a transakcií
 • nedaňové
 • granty a transfery
 • príjmy z finančných transakcií
 • (splácanie úverov, pôžičiek a vkladov)
slide48

Výdavky štátneho rozpočtu

 • bežné výdavky
 • - mzdy, platy, služobné príjmy, . . .
 • - poistné a príspevok do poisťovní
 • - tovary a služby
 • - bežné transfery
 • - splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi
 • kapitálové výdavky
 • použitie zdrojov z rozpočtu EÚ
 • výdavky na finančné transakcie
slide49

Funkcie verejného rozpočtu

 • alokačná
 • redistribučná
 • stabilizačná
slide50

bežného

Saldo rozpočtu

kapitálového

verejný rozpočet je toková veličina

DEFICIT (schodok) ŠR

podľa MMF:

= primárny schodok + úroky z verejného dlhu

primárny schodok = celkové výdavky bez úrokových platieb - celkové príjmy

Takto definovaný rozpočtový schodok zahŕňa iba hotovostné operácie (nevyjadruje pohľadávky a záväzky, pokiaľ neboli hotovostne realizované) a nezachytáva všetky finančné operácie (FO) VSe (narp. rôzne mimorozpočtové vládne FO).

slide51

Deficit ŠR

 • štrukturálny
 • cyklický
 • celkový
 • Teoretické prístupy k deficitu ŠR
 • Keynesovský prístup
 • Neoklasický prístup
verejn financie4

Verejné financie

Verejné príjmy

1. Členenie verejných príjmov

2. Neúverové príjmy

3. Úverové príjmy

slide53

Verejné príjmy

dane

neúverové

poplatky

Verejné príjmy

úvery, pôžičky

úverové

dotácie

slide54

Dane

 • platba:
 • - obligatórna
 • - nenávratná
 • - neúčelová
 • - neekvivalentná
 • - spr. pravidelná
 • asignačná daň
 • negatívna daň
 • jednorázová daň
 • clo
slide58

Poplatky

 • účelovosť
 • dobrovoľnosť
 • ekvivalentnosť
slide59

Úverové príjmy

 • Pôžičky:
 • - návratné
 • - dobrovoľné
 • - nepravidelné
 • účelové ~ neúčelové
 • Dotácie
 • - VR - VR
 • - VR
 • ÚR
slide60

Mikroekonomické dôsledky zdaňovania – daňové incidencie

 • formálna incidencia
 • reálna incidencia
 • posun daňového bremena
 • - dopredu, na spotrebiteľa
 • - dozadu, na zamestnanca
 • - na výnosy kapitálu
slide61

Smithove kanóny

 • daňová únosnosť (spravodlivosť)
 • určitosť zdanenia
 • pohodlnosť platenia
 • úspornosť (efektívnosť)
slide62

Požiadavky pre „dobrý“ daňový systém

 • spravodlivosť
 • vyjadrená

únosnosťou

úžitkom

 • horizontálna spravodlivosť
 • vertikálna spravodlivosť
 • - zdanenie podľa rovnakej absolútnej obete
 • - zdanenie podľa rovnakej proporcionálnej obete
 • - zdanenie podľa rovnakej hraničnej obete
slide63

Požiadavky pre „dobrý“ daňový systém

 • efektívnosť

dane nemajú spôsobovať veľké distorzie v cenách a úžitku

čo možno najmenšie náklady na správu a výber daní

Vzťah medzi efektívnosťou a spravodlivosťou

Efektívnosť

0

Spravodlivosť

(rovnosť)

slide64

Nadmerné daňové bremeno

P

St

 • dostatočná výnosnosť daní

daňový výnos štátu

S

t

E1

P1

E0

nadmerné daňové bremeno

P0

B

P2

D

Q

Q1

Q0

slide65

Požiadavky pre „dobrý“ daňový systém

 • Daňový systém by sa mal zostaviť tak, aby uspokojil požiadavky:
 • spravodlivého rozloženia daňového bremena,
 • efektívnosti využitia zdrojov,
 • cieľov makroekonomickej politiky,
 • jednoduchej administrácie.
slide66

Požiadavky pre „dobrý“ daňový systém

výnos by mal byt dostatočný

rozdelenie daňového zaťaženia by malo byť rovnomerné (každý občan by mal platiť spravodlivý podiel)

v tejto súvislosti je dôležité nielen miesto, kde sa daň ukladá, ale aj jej konečný dopad – daňové incidencie

dane by sa mali ukladať tak, aby minimalizovali zásahy do ek. rozhodnutí na inak efektívnych trhoch

slide67

Požiadavky pre „dobrý“ daňový systém

daňový systém by mal uľahčovať využívanie stabilizačnej a prorastovej politiky

daňový systém by mal umožňovať lacnú a jednotnú správu a mal by byť pre daňového platcu zrozumiteľný

administratívne a ďalšie náklady by mali byť čo najnižšie bez toho, aby sa tým narušovali ostatné ciele