slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ela

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 47

Ela - PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

Predstavitev pilotnega projekta: VZGOJA ZA ODGOVORNO RABO ENERGIJE TER SONARAVNO IN TRAJNOSTNO PRIHODNOST. Ela. Ela Bečirović in Mitja Bončina Gimnazija Kočevje Zreče, 1.7.2010.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ela' - tirza


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Predstavitev pilotnega projekta:VZGOJA ZA ODGOVORNO RABO ENERGIJE TER SONARAVNO IN TRAJNOSTNO PRIHODNOST

Ela

Ela Bečirović in Mitja Bončina

Gimnazija Kočevje

Zreče, 1.7.2010

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov v obdobju 2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjsko učenje; prednostne usmeritve: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.

slide2

Predstavitev pilotnega projektaVZGOJA ZA ODGOVORNO RABO ENERGIJE TER SONARAVNO IN TRAJNOSTNO PRIHODNOST

sodelujo i predmeti
Sodelujoči predmeti
 • Fizika
 • Kemija
 • Matematika
 • Angleščina
 • Slovenščina
 • Glasba
 • Informatika
 • Zgodovina

8 predmetov, 10 sodelujočih učiteljev + laborantka

raziskovalno vpra anje
Raziskovalno vprašanje
 • Kako vključiti elemente okoljske vzgoje (učinkovita in odgovorna raba energije) v izvedbeni kurikul kot poudarjeni cilj pri posameznih predmetih gimnazijskega programa?
raziskovalna hipoteza
Raziskovalna hipoteza
 • Z vključitvijo ciljev okoljske vzgoje v izvedbeni kurikul pri posameznih predmetih gimnazijskega programa bodo dijaki pridobili osnove za premišljeno spreminjanje življenjskega sloga in bodo ozaveščeni na področju učinkovite in odgovorne rabe energije in skrbnega odlaganja nevarnih odpadkov.
kon ni izdelek kot pri akovani rezultat pilotnega projekta
Končni izdelek kot pričakovani rezultat pilotnega projekta
 • Didaktični vodnik za učitelje v gimnazijskem programu »Učinkovita in odgovorna raba energije in skrb za nevarne odpadke« (predstavitev izvedbe akcije Agenti nizkoogljične družbe, priprave na pouk, učni listi, priprave in organizacija projektnega dne in evalvacija dejavnosti)
slide7
Anketa pred in po

projektu za vse

gimnazijske oddelke

slide9
ponudba za sodelovanje pri projektu Agenti nizkoogljične družbe.
 • Šest dijakov naše šole se udeleži enotedenskega poletnega tabora v Radencih ob Kolpi.
slide10
Dijaki naj bi se naučili:
 • o problemih energije v svetu,
 • o problemih izpustov CO2 v okolje,
 • kako pripraviti prireditev,
 • kje naj bi svojo okolico obveščali in osveščali o tej okoljski problematiki,
 • kako izdelovati plakate, obvestila, zloženke in vse potrebno za tak dogodek.

Končna naloga Agentov je bila, da sami organizirajo dogodek na šoli ali v mestu.

slide11
Cilji projekta so bili:
 • izobraževanje dijakov na področju varčne rabe energije in izkoriščanju alternativnih virov energije,
 • vzpodbuditi pri dijakih kritično razmišljanje o okolju, o ravnanju z energetskimi viri, kako zmanjšati izpuste CO2 v okolje.
 • Učitelja fizike in matematike sta poskrbela predvsem za strokovno in organizacijsko podporo,
 • učiteljica slovenščine je pripravila samo prireditev, lektorirala pripravljena gradiva,
 • učiteljica glasbe, ki vodi pevski zbor na šoli, pa je pripravila glasbene točke z dijaki.
slide12
Že takoj na začetku šolskega leta smo se zbrali in naredili operativni načrt in iz prvotnih zamisli pripravili posamezne točke programa:
 • izdelava vabil,
slide16
oglas za prireditev na radiu,
 • nadzor in koordinacija dijakov – redni sestanki,
 • lektoriranje gradiv,
 • rezervacija mestne ploščadi in odra na občini,
 • iskanje donatorskih sredstev (samo materialnih) za nagrade – velik odziv donatorjev
slide18
priprava igrice za otroke: ločevanje odpadkov (očistimo gozd)
   • izdelava scene,
   • načrt potega igre,
 • priprava nagrad za rezultate nagradnega vprašalnika in igrice za otroke,
 • priprava scenarija in teksta za prireditev,
 • vaje za glasbene točke,
 • generalka na šoli pred prireditvijo.
solarni show predstavitev agentov nizkooglji ne dru be
Solarni show – predstavitev Agentov nizkoogljične družbe

- Uvodni nagovor

- Glasbene točke na temo ekologije – ozvočenje se je napajalo iz sončne elektrarne (solarnega kombija)

slide20
- Sodelovanje z vrtcem

- Predstavitev dela na taboru

rezultati prireditve
Rezultati prireditve:
 • prireditev je uspela
 • razdelili smo preko 100 anket
 • v glavnem so vsi mimoidoči odgovorili pozitivno na vprašanje o kolektorjih
 • za sončno elektrarno je vedela večina anketiranih
 • za kotlovnico na lesno biomaso kar nekaj ljudi ni vedelo
 • izvedeli so kar precej o alternativnih virih energije
 • ogledali so si delovanje sončnih celic na solarnem kombiju, spraševali o delovanju in tudi ceni
slide27
Ozaveščanje širše javnosti - obvestilo staršem, da bodo dijaki zbirali podatke na števcu električne energije
 • navodila za dijake
potek dela
Potek dela:
 • obravnava snovi iz statistike pri pouku,
 • navodila dijakom za izdelavo poročil, priložen točkovnik in roki za oddajo statističnih nalog in analize, izdelani kriteriji ocenjevanja
 • prvi popis števca (28 dni) in izdelava prve statistične naloge.
mpp mat fiz 1 matematika v ra unalni ki u ilnici
MPP MAT+FIZ1. Matematika (v računalniški učilnici)
 • raziskovalno vprašanje: “Kako lahko doma privarčujemo električno energijo?”
 • dijaki iščejo odgovor na internetu
 • dva dijaka zbereta vse podatke in jih uredita
 • urejen dokument dobi vsak dijak – odnese domov
 • če želijo, lahko doma upoštevajo nasvete
2 fizika
2. Fizika
 • pogovor o možnostih varčevanja električne energije
 • demonstracija naprave za merjenje porabe električne energije
 • dijaki doma izmerijo porabo električnih aparatov
slide31
MPP MAT + INF – dijaki se naučijo uporabljati Excel in vgrajene statistične funkcije v Excelu,
 • drugi popis števca (28 dni) in izdelava druge statistične naloge
 • analiza rezultatov obeh statističnih nalog (koliko smo prihranili)
 • skupna ocena obeh nalog (brez analize) namesto kontrolne naloge
 • Evalvacija za dijaki. Kar nekaj dijakov je nadomestila žarnice z varčnimi sijalkami, nekateri so ponoči začeli izklapljati električne naprave
slide33
Projektni dan – FIZ + KEM + ANG

za 2. letnike na eko dnevu (17.3.2010)

 • Fizika – ogled kotlovnice, iskanje najcenejšega goriva, možnosti varčevanja z energijo na preprostih eksperimentalnih primerih
 • Kemija - iskanje idealnega goriva
 • Angleščina - poudarek na izrazoslovju in primerjava obnovljivih in neobnovljivih energetskih virov
 • Projektni dan razvijamo že 4 leta, vsako leto kaj dodamo in izboljšamo
kemija
Kemija

Vsebinska in procesno-ciljna povezava med predmeti (kemija, fizika, angleščina).

Dijaki so:

 • Spoznavali lastnosti različnih virov energije.
 • Razvijali laboratorijske spretnosti,spretnosti uporabe različnih virov, sodelovanje v skupini.
 • Razvijali sposobnost kritične presoje o vplivih na okolje in sprejemajo odločitve.
 • Razvijali sposobnost izdelave ustrezne oblike poročila.
 • Razvijali sposobnost poročanja.
pri akovani rezultati
Pričakovani rezultati
 • Dijaki se lažje odločajo pri izbiri ustreznega goriva in izbiro znajo argumentirati.
 • Dijaki imajo razvit odnos do nevarnih odpadkov iz vsakdanjega življenja.
 • Dijaki znajo kritično preučiti medijska sporočila o toksikoloških lastnosti nekaterih snovi.
 • Dijaki aktivno sodeluje jo v različnih zbiralnih akcijah.
kako so pri li do rezultatov
Kako so prišli do rezultatov?

Dijaki so:

 • Raziskovali v kemijskem laboratoriju.
 • Izvedli anketo o poznavanju različnih virov energije in škodljivih vplivov na okolje.
 • Iskali podatke v različnih virih.
 • Iskali rešitve, kaj narediti s stranskimi produkti (nastali so kot posledica uporabe virov energije).
 • Odigrali zgodbico o akumulatorju.
 • Napisali zgodbo “Kaj, če zvečer zmanjka energije?”
zaklju ek
Zaključek
 • Naslednje leto bomo nadaljevali s raziskovanji.
 • Raziskovanja bomo razvijali in usmerjali k iskanju boljših rešitev pri izkoriščanju odpadnih baterij.
slide41
Medpredmetna povezava KEM + FIZ
 • Preučevanje galvanskih členov in poudarek na ekoloških problemih shranjevanja odpadkov
 • Laboratorijska vaja
 • Ocenjevanje znanja pri kemiji
zakaj mpp
Zakaj MPP?
 • V 2. l obravnavamo vire enosmerne napetosti.
 • Povezava kemije z drugimi predmeti – ena ključnih kompetenc sodobnih usmeritev razvoja izobraževanja.
 • Prenosljivost znanja in različnih spretnosti.
 • Poudarek – skupni cilji, vsebine in procesni cilji ter dejavnosti.
 • Uporaba sodobnih metod ocenjevanja laboratorijskega dela.
 • Ocenjevanja znanja.
 • Smiselno nadaljevanje eko dneva na temo energija.
 • Nadaljevanje drugih eko dejavnosti na šoli.
kako smo ocenili laboratorijsko delo
Kako smo ocenili laboratorijsko delo?
 • Izvedena je bila 3. laboratorijska vaja z naslovom Merjenje napetosti galvanskega člena.
 • Ocenjevalo smo

- spretnosti in veščine pri uporabi kemikalij in kemijske posode,

- načrtovanje izvedbe poskusa,

- načrtovanje in uporabo sredstev za osebno zaščito in odlaganje odpadkov,

- samostojnost pri delu,

- sposobnost zapisovanja opazovanj in utemeljitev opažanj.

 • Kriteriji za ocenjevanje znani vnaprej.
 • Znanje kemije in fizike
pri akovani rezultati evidence
Pričakovani rezultati/evidence
 • Predlagajo izdelavo nenevarnega galvanskega člena, z določeno napetostjo.
 • Sodelujejo v akciji zbiranja baterij in svetujejo pravilno odstranjevanje akumulatorjev.
 • Kritični so do odpadkov v svoji okolici.
 • Raziskujejo možnosti predelave odpadkov v energijo.
izku nje
Izkušnje
 • Že peto leto razvijamo MPP kemija fizika v vseh letnikih.
 • Skrbno načrtujemo in izbiramo vsebine in dejavnosti.
 • Odlično sodelujemo z laborantko.
slide47
Menimo, da
 • smo s projektom naredili dobro promocijo alternativnih virov energije na šoli in v okolici,
 • smo pri dijakih poglobili potrebe po ločenem zbiranju nevarnih odpadkov in vključevanje v akcijo ZEOS-a in Eko šole.
 • so dijaki so pridobili besedni zaklad (tudi pri angleščini) s področja alternativnih virov energije in varčevanja z energijo,
 • so dijaki so razvili pozitiven odnos do varnega eksperimentalnega dela in skrb za kemijsko varnost
 • so dijaki dobili izkušnjo, ki jim bo prišla prav v vsakdanjem življenju.