Doc. Ing. Pavol DVORŠČÁK, PhD.
Download
1 / 16

doc. Ing. Pavol DVORŠČÁK, PhD. LESNÉ CESTY Úvod - PowerPoint PPT Presentation


 • 242 Views
 • Uploaded on

doc. Ing. Pavol DVORŠČÁK, PhD. LESNÉ CESTY Úvod. UČEBNÉ OSNOVY Rozsah výučby: 3 h prednášky, 3 h cvičenie, 5 dní hl. cvičenia. Anotácia predmetu:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'doc. Ing. Pavol DVORŠČÁK, PhD. LESNÉ CESTY Úvod' - tirza


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

U ebn osnovy rozsah v u by 3 h predn ky 3 h cvi enie 5 dn hl cvi enia
UČEBNÉ OSNOVYRozsah výučby: 3 h prednášky, 3 h cvičenie, 5 dní hl. cvičenia

 • Anotácia predmetu:

  Obsah predmetu Lesné cesty je zameraný na formovanie technického profilu absolventov lesníckej fakulty tak, aby boli schopní tvorivým spôsobom riešiť problémy výstavby lesných ciest na úrovni investora, projektanta i užívateľa. Náplň predmetu je zameraná na plánovaciu, prípravnú a projektovú dokumentáciu stavieb lesných ciest, ako aj technologické postupy výstavby a zásady organizácie a riadenia investičnej výstavby. Časť obsahu je zameraná na údržbu a sanáciu lesných ciest a tiež krajinno-ekologické aspekty, ktoré súvisia s realizáciou stavieb lesných ciest.


Obsah predn ok
OBSAH PREDNÁŠOK

1. týždeň:VÝZNAM, ROZDELENIE A NAVRHOVANIE LESNÝCH CIEST.

História sprístupňovania lesa. Názvoslovie lesných ciest. Triedenie pozemných komunikácií a lesných ciest. Rozvoj výstavby lesnej cestnej siete. Hustota siete lesných ciest. Plánovanie lesnej cestnej siete. Ekonomická efektívnosť lesnej cestnej siete.

2. týždeň: TEORETICKÉ PODKLADY PROJEKTOVANIA LESNÝCH CIEST.

Dopravné prostriedky a ich pohyb po ceste. Smerové prvky trasy lesnej cesty. Návrhové prvky pozdĺžneho sklonu trasy. Návrhové prvky cestného telesa v priečnom reze.

3. týždeň: TRASOVANIE LESNÝCH CIEST.

Zásady trasovania lesných ciest. Technické trasovanie lesných ciest. Trasovanie dolinových a svahových ciest. Projekt lesnej cesty. Využitie výpočtovej techniky pri plánovaní, projektovaní a výstavbe lesných ciest.

4. týždeň: VÝSTAVBA LESNEJ CESTY.

Rozdelenie zemných prác. Prípravné práce. Hlavné zemné práce. Technológie zemných prác. Dokončovacie a pridružené práce.

5. týždeň: NAVRHOVANIE A MECHANIKA VOZOVIEK LESNÝCH CIEST.

Fyzikálno-mechanické vlastnosti zemín v súvislosti s výstavbou lesných ciest a objektov. Inžiniersko-geologický prieskum. Faktory ovplyvňujúce hrúbku vozovky. Zaťaženie vozovky. Návrhové metódy.

6. týždeň: VRCHNÁ STAVBA LESNEJ CESTY – STAVBA VOZOVIEK.

Stavebné materiály pre vozovky. Zlepšenie podložia vozoviek. Druhy stabilizácie. Podkladové vrstvy vozoviek. Vozovky podľa druhu krytu. Projektovanie a výstavba lesných skladov.

7. týždeň: ODVODNENIE A OBJEKTY NA LESNÝCH CESTÁCH.

Odrážky, priekopy, rigoly, trativody. Cestné priepusty (rúrové, rámové, IS Turbosider). Zásady navrhovania a stavby mostov. Druhy mostov. Brody.

8. týždeň: TVAR A STABILITA ZEMNÉHO TELESA CESTY.

Jednoduché spôsoby stability svahov. Rozdelenie múrov. Oporné a zárubné múry, projektovanie a technológia výstavby. Systém STEBO a drevené múry. Drôtokamenné múry.


9. týždeň: ÚDRŽBA LESNÝCH CIEST.

Letná a zimná údržba lesných ciest. Jednotlivé druhy porušení a závad. Nástroje a metódy pre plánovanie opráv a údržby lesných ciest. Rekonštrukcie a sanácie lesných ciest.

10. týždeň: ROZPOČTOVÁ DOKUMENTÁCIA STAVIEB. PRÍPRAVA, VEDENIE A ORGANIZÁCIA STAVIEB LESNÝCH CIEST.

Rozdelenie a význam. Tvorba výmer. Zostavovanie dielčích rozpočtov stavby lesnej cesty. Zákonné predpisy. Projektová dokumentácia v zmysle platných vyhlášok. Vzťahy

v investičnej výstavbe lesných ciest.

11. týždeň: PLÁNOVANIE, PROJEKTOVANIE A VÝSTAVBA LESNÝCH CIEST VO VZŤAHU K TVORBE A OCHRANE LESNÉHO PROSTREDIA.

Lesné cesty vo veľkoplošných chránených územiach (národné parky, CHKO) a ich špecifiká. Lesné cesty v špecifických prírodných podmienkach - flyšová oblasť.

OBSAH CVIČENÍ

Obsahom a výsledkom cvičení je spracovanie zjednodušeného projektu lesnej cesty ako jedného celistvého programu za celý semester, ktorý má byť odovzdaný pri udeľovaní zápočtu.

1. týždeň:RIADIACA ČIARA.

Konštrukcia riadiacej čiary na vrstevnicovej mape. Vyrovnanie riadiacej čiary.

2. týždeň: OSOVÝ POLYGÓN.

Vytýčenie osového polygónu. Zameranie a výpočet vrcholových uhlov trasy lesnej cesty.

3. týždeň: SMEROVÉ VEDENIE TRASY LESNEJ CESTY.

Návrh polomerov smerových oblúkov. Výpočet vytyčovacích prvkov smerových oblúkov.

4. týždeň: POZDĹŽNY PROFIL TERÉNU.

Výpočet výšok jednotlivých bodov trasy. Konštrukcia pozdĺžneho profilu.

5. týždeň: NÁVRH NIVELETY LESNEJ CESTY.

Zásady návrhu nivelety. Výpočet výšky nivelety. Návrh a výpočet výškových oblúkov. Kompletná kresba pozdĺžneho profilu.


6. týždeň: PRIEČNE USPORIADANIE TELESA CESTY.

Výpočet prvkov priečneho usporiadania. Konštrukcia a zobrazenie priečnych rezov telesom cesty.

7. týždeň: VÝPOČET PLÔCH A KUBATÚR.

Optimalizácia výkopov a násypov zmenou nivelety cesty.

8. týždeň: HMOTNICA.

Riešenie pozdĺžneho rozvozu zemín. Výpočet strednej rozvoznej vzdialenosti.

9. týždeň: SITUÁCIA A PERSPEKTÍVY.

Konštrukcia a kresba situácie lesnej cesty. Perspektívne pohľady na trasu lesnej cesty.

10. týždeň: KALKULÁCIA NÁKLADOV VÝSTAVBY.

Zostavenie výmer. Tvorba dielčieho rozpočtu.

11. týždeň: TECHNICKÁ SPRÁVA A ADJUSTÁCIA PROJEKTU LESNEJ CESTY.

Spracovanie všeobecnej a technickej časti údajov o lesnej ceste. Kompletizácia jednotlivých príloh, rozpisky, zoznam príloh. Udeľovanie zápočtov.

OBSAH HLAVNÝCH CVIČENÍ

Obsahom hlavných cvičení je osvojiť si teoretické poznatky z projektovania lesných ciest a aplikovať ich priamo v teréne. Spracovať terénne merania a vyhotoviť elaborát. Urobiť základné laboratórne skúšky z mechaniky zemín.

1. deň: VYTYČOVANIE LESNEJ CESTY V TERÉNE – TERÉNNE MERANIA.

Vonkajšie terénne práce. Vytýčenie trasy cesty v teréne. Návrh polygónu lesnej cesty a jeho výškové, smerové zameranie.

2. deň: VYTYČOVANIE LESNEJ CESTY V TERÉNE – TERÉNNE MERANIA.

Vonkajšie terénne práce. Situačné zameranie, popis trasy, zabezpečenie hlavných bodov trasy.

3. deň: UKÁŽKY REALIZÁCIE LESNÝCH CIEST A POKUSNÝCH ÚSEKOV NA LESNÝCH CESTÁCH V OBVODE VšLP.

Prehliadka lesnej cesty Štagiar, Poruba, atď.

Ukážky a porovnanie projekčných parametrov lesných ciest a objektov na lesných cestách. Sanačné opatrenia na lesných cestách a skladoch. Dokončenie elaborátu.


4. deň: LABORATÓRNE PRÁCE

Jednotlivé skúšky pre návrh a dimenzovanie vozovky lesnej cesty.

KANCELÁRSKE SPRACOVANIE PROJEKTU LESNEJ CESTY.

Spracovanie projektu s využitím výpočtovej techniky.

5. deň: KANCELÁRSKE DOPRACOVANIE PROJEKTU.

ODOVZDÁVANIE A HODNOTENIE PROJEKTU.

ODPORÚČANÁ LITERATÚRA

1. Jurík Ľ. a kol.: Lesné cesty, učebnica, Príroda Bratislava 1984, s. 407

2. Dvorščák, P., Hríb, M.: Lesné cesty, návody na cvičenia - skriptá, ES TU Zvolen, 1994, s. 128

3. Dietz, P., Knigge, W., Löffler, H.: Walderschliessung, Hamburg und Berlin, 1984, s. 426

4. Trzesniowski, A.: Forstliches Bauingenieurwesen I, und Forstlicher Strassenbau für LOK BOKU Wien,1980, s. 216

5. STN 73 61 08 Lesná dopravná sieť

GESTOR A SPRACOVATEĽ: doc. Ing. Pavol Dvorščák, PhD.

VYUČUJÚCI PREDMETU:

Prednášky: doc. Ing. Pavol Dvorščák, PhD.

Cvičenia: Ing. Marián Böhmer

Hlavné cvičenia: doc. Ing. Pavol Dvorščák, PhD.

doc. Ing. Ladislav Zelinka, PhD.

Ing. Vladimír Juško


OTÁZKY NA SKÚŠKU Z PREDMETU:

 • Význam a využitie lesných ciest v lesnom hospodárstve. Triedenie a popis lesných ciest.

 • Činitele ovplyvňujúce návrh výstavby ciest.

 • Hustota lesných ciest, pomerné sprístupnenie lesov, rozostup a umiestenie lesných ciest.

 • Plánovanie výstavby lesnej cestnej siete. Ekonomická efektívnosť výstavby lesných ciest a doplňujúce ukazovatele.

 • Zásady plánovania lesnej cestnej siete v charakteristických terénnych typoch.

 • Projektová dokumentácia lesných ciest, obsah projektu stavby lesnej cesty.

 • Dopravné prostriedky používané v lesnom hospodárstve, ich pohyb po ceste a vzťah medzi vozidlom a cestou.

 • Návrhové prvky lesných ciest pri smerovom a výškovom vedení lesnej cesty.

 • Navrhovanie kružnicových smerových oblúkov. Minimálny polomer smerového kružnicového oblúka. Vytyčovanie hlavných bodov a podrobných bodov kružnicového oblúka.

 • Význam a tvar prechodníc. Prechodnica tvaru klotoidy. Kružnicový oblúk s prechodnicami tvaru klotoidy. Priebežne prechodnicový oblúk klotoidový.

 • Zložené oblúky, točky a ich vytyčovanie.

 • Navrhovanie nivelety cesty. Navrhovanie výškových oblúkov nivelety.

 • Priestorový účinok trasy v lesnom prostredí – zladenie smerového a výškového vedenia, plynulosť trasy.

 • Návrhové prvky priestorového usporiadania lesných ciest. Rozširovanie vozovky a jej priečny sklon.

 • Návrh výjazdov do porastov, výhybní, otočiek a zabezpečenie rozhľadu vodiča na smerovom oblúku.

 • Návrh lesných skladov, tvar, rozmery, sklony, odvodnenie.

 • Protierózne zabezpečenie svahov zemného telesa cesty. Technické a biologické opatrenia.

 • Navrhovanie oporných, zárubných a obkladných múrov.,

 • Odvodnenie lesných ciest: povrch vozovky, priekopy, rigoly, trativody, odrážky.

 • Zásady navrhovania a stavby rúrových priepustov. Návrh prietokového profilu, konštrukčné riešenie.


 • Rámové priepusty a IS-TUBOSIDER, zásady navrhovania, konštrukčné riešenie.

 • Mostové objekty – ich zaťaženie, priestorová úprava a navrhovanie.

 • Bezpečnostné a vedľajšie zariadenia lesnej cesty. Pripojenie približovacích ciest.

 • Zásady trasovania lesných ciest. Trasovanie dolinových lesných ciest. Trasovanie svahových lesných ciest.

 • Riadiaca čiara a jej význam pri trasovaní lesných ciest. Návrh riadiacej čiary na vrstevnicovej mape. Spôsoby vytyčovania riadiacej čiary v teréne.

 • Členenie rozpočtovej dokumentácie pre lesnú cestu.

 • Kalkulácia nákladov a zostavovanie dielčích rozpočtov pre lesné cesty.

 • Výpočet kubatúry zemných prác lesnej cesty. Grafické riešenie pozdĺžneho rozvozu výkopku – hmotnica.

 • Základné fyzikálno-mechanické vlastnosti zemín (zrnitosť, vlhkosť, objemová hmotnosť, namŕzavosť zemín) a ich vplyv pri stavbe lesných ciest.

 • Medze konzistencie zeminy (Atterbergova medza). Proctorova skúška (skúška zhutniteľnosti zeminy) a únosnosť zemín (CBR).

 • Inžiniersko-geologický prieskum pre účely stavieb lesných ciest.

 • Pomenovanie, charakteristika a zatriedenie hornín pre účely stavieb lesných ciest.

 • Výrub trasy pre lesnú cestu a prípravné práce.

 • Hlavné zemné práce a dokončovacie práce pri výstavbe lesných ciest a ich technológie.

 • Drevené objekty na lesných cestách (mosty, múry).

 • Technológie šetriace krajinu. Bagrová technológia.

 • Zlepšenie podložia – geotextílie a stabilizácie.

 • Použitie stavebných strojov pri výstavbe lesných ciest.

 • Trhacie práce a použitie trhavín pri výstavbe lesných ciest. Opatrenia pre zabránenie škôd na lesných porastoch.


 • Triedenie vozoviek lesných ciest a ich druhy podľa použitého materiálu.

 • Mechanika vozovky. Faktory ovplyvňujúce hrúbku vozovky. Dimenzovanie vozoviek lesných ciest – návrhové metódy (CBR, VÚIS).

 • Podsyp vozovky, geotextílie a podkladné vrstvy vozoviek lesných ciest.

 • Kryty vozoviek lesných ciest, druhy a ich technológie.

 • Rozdelenie a popis údržby lesných ciest. Druhy porušení a závad na lesných cestách.

 • Asanácie lesných ciest a lesných skladov – biologické a technické opatrenia.

 • Príprava, vedenie a organizácia výstavby lesných ciest.

 • Podmienky stability svahov zemného telesa cesty a návrh opatrení.

 • Využitie výpočtovej techniky pri plánovaní a projektovaní lesných ciest.

 • Lesné cesty vo veľkoplošných chránených územiach (národné parky, CHKO) a ich špecifiká.

 • Lesné cesty v špecifických prírodných podmienkach – flyšová oblasť.

  Zvolen, január 2006 doc. Ing. Pavol DVORŠČÁK, PhD.

  gestor predmetu


ad