czechinvest agentura pro podporu podnik n a investic n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CzechInvest Agentura pro podporu podnikání a investic PowerPoint Presentation
Download Presentation
CzechInvest Agentura pro podporu podnikání a investic

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

CzechInvest Agentura pro podporu podnikání a investic - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

CzechInvest Agentura pro podporu podnikání a investic. Ing. Blanka Miksová | koordinátor přípravy nového operačního programu Brno, 24. duben 2013. Dopady dokumentů EU na podporu podnikání v ČR. Programové období 2014+ Strategie Evropa 2020 – velký důraz na inteligentní a udržitelný růst

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

CzechInvest Agentura pro podporu podnikání a investic


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
czechinvest agentura pro podporu podnik n a investic

CzechInvestAgentura pro podporu podnikání a investic

Ing. Blanka Miksová | koordinátor přípravy nového operačního programu

Brno, 24. duben 2013

dopady dokument eu na podporu podnik n v r
Dopady dokumentů EU na podporu podnikání v ČR

Programové období 2014+

 • Strategie Evropa 2020 – velký důraz na inteligentní a udržitelný růst
 • inovace a inovativní podnikání mají být motorem evropského růstu a konkurenceschopnosti
 • spodporou inovací souvisí většina z jedenácti tematických cílů EK

Nový operační program v gesci MPO zahrnuje

 • Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací (cíl týkající se výzkumu a vývoje)
 • Zlepšení přístupu, využití a kvality informačních a komunikačních technologií (cíl týkající se širokopásmových sítí)
 • Zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků (MSP)
 • Podporu přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích
eho chceme pro podnikatele dos hnout
Čeho chceme pro podnikatele dosáhnout
 • Dostatečné finanční pokrytí operačního programu na podporu podnikání, koncentrujícího se na:
  • Znalostní ekonomiku a inovace (dotační podpory)
   • podporovat zejména projekty založené na technologickém rozvoji, inovacích, uplatnění principů znalostní ekonomiky apod.
  • Vylepšení podnikatelského prostředí a individuální podpory(s využitím zejména finančních nástrojů)
   • posílit úlohu nových finančních nástrojů v rámci strukturálních podpor

Zaměření programu

 • podpora podnikatelského prostředí a inovativních aktivit, zejména MSP, propojení vazeb na výzkum a vývoj podporovaný v rámci OP VVV
 • podpora snižování energetické náročnosti a podpora inovativních řešení přispívajících ke snižování emisí, zavádění vysokorychlostního internetu a dalších moderních komunikačních prostředků v podnikové sféře
opera n program podnik n a inovace pro konkurenceschopnost
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

OP PIK 2014 - 2020

OPPI

2007 - 2013

OPPP

2004 - 2006

Důraz na znalostní ekonomiku, spolupráci VaV s inovačními firmami a využívání nových forem podpory

Důraz na inovační podpory

+ podpora VaV ve firmách (Potenciál), spolupráce mezi terciární sférou a průmyslem

Důraz na rozvojové podpory

+ počátek inovační podpory

n vrhy zam en intervenc v prioritn ch os ch op pik
Návrhy zaměření intervencí v prioritních osách OP PIK

Prioritní osa 1 „Rozvoj podnikání založený na podpoře výzkumu, vývoje a inovací“

 • VaVa inovace, spolupráce mezi veřejným, vzdělávacím, vědeckovýzkumným a podnikatelským sektorem, zavádění inovací v podnicích, synergické vazby (zejména s OP Výzkum, vývoj a vzdělávání)
 • zvýšení inovační výkonnosti podniků
 • zvýšení intenzity a využití výsledků průmyslového a experimentálního vývoje v rámci konceptu inteligentní specializace
 • rozvoj spolupráce mezi podnikatelským sektorem a veřejnými, vzdělávacími a vědecko-výzkumnými institucemi v duchu konceptu inteligentní specializace
 • zvýšení přístupu podnikatelských subjektů k rizikovému kapitálu
n vrhy zam en intervenc v prioritn ch os ch op pik1
Návrhy zaměření intervencí v prioritních osách OP PIK

Prioritní osa 2 „Rozvoj infrastruktury a služeb podporujících podnikání ve znalostní ekonomice a internacionalizace podnikání“

 • podnikatelská infrastruktura, zakládání a rozvoj podniků, internacionalizace podnikání, partnerské sítě, sofistikované poradenské služby, poskytování ICT služeb pro MSP, podpora technického vzdělávání
 • zvýšení počtu nových podnikatelských subjektů a nových podnikatelských záměrů
 • zajištění kvalitní podnikatelské infrastruktury
 • rozšíření kvalitních služeb pro MSP podporujících jejich mezinárodní konkurenceschopnost, zejména jejich marketingovou připravenost a zapojení do globálních produkčních a partnerských sítí
 • rozvoj a využití stávající infrastruktury pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů v podnikatelském sektoru včetně technického vzdělávání a podpory spolupráce firem s odbornými SŠ a VŠ
n vrhy zam en intervenc v prioritn ch os ch op pik2
Návrhy zaměření intervencí v prioritních osách OP PIK

Prioritní osa 3 „Udržitelné hospodaření s energií a rozvoj inovací v energetice“

 • energetika (snižování energetické náročnosti výroby, úspory energie, využití obnovitelných zdrojů energie a druhotných zdrojů energie, rozvoj a modernizace přenosových sítí, modernizace a rozvoj tepelných rozvodných zařízení, výzkum, vývoj a inovace v energetice)

Prioritní osa 4 „Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií “

 • služby elektronických komunikací, přístup k vysokorychlostnímu internetu, infrastruktura elektronických komunikací
 • zvýšení pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu
 • rozvoj nejmodernějších a pokročilých informačních a komunikačních technologií a podpora poskytování souvisejících sdílených služeb
d kuji za pozornost

Děkuji za pozornost.

Ing. Blanka Miksová

+420 724 335 117, blanka.miksova@czechinvest.org

agentura pro podporu podnik n a investic st tn p sp vkov organizace zalo ena v roce 1992

Agentura pro podporu podnikání a investicStátní příspěvková organizace založena v roce 1992

Štěpánská 15120 00  Prahatel. 296 342 500