Download
1 / 9

?????????? ?? ????????? ????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 67 Views
 • Uploaded on

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013. Европейски фонд за регионално развитие ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Инвестираме във вашето бъдеще. Информация за извършени одити

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '?????????? ?? ????????? ?????' - timon-rodriquez


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
6439199

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013

Европейски фонд

за регионално развитие

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Инвестираме във вашето бъдеще

Информация за извършени одити

от 01.01.-31.05.2012 г.по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013

10-то заседание на Комитета за наблюдение

гр. Велико Търново,

8 юни 2012 г.


6439199

European Regional на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013

Development Fund

EUROPEAN UNION

Investing in your future

Operational Programme „Development of

the Competitiveness of the Bulgarian

Economy” 2007-2013

Одити по ОП “Конкурентоспособност” през 2012 г.

За периода по ОП „Конкурентоспособност” са извършени одити от вътрешни и външни одитиращи институции с връчени окончателни доклади:

 • от дирекция „Вътрешен одит” към Министерство на икономиката, енергетиката и туризма;

 • от Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз”;

 • от Сметна палата.


6439199

European Regional на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013

Development Fund

EUROPEAN UNION

Investing in your future

Operational Programme „Development of

the Competitiveness of the Bulgarian

Economy” 2007-2013

Одити по ОП “Конкурентоспособност” през 2012 г.

 • Дирекция „Вътрешен одит” към МИЕТ:

  • Вътрешен одит №ОА-1112-/У за оценката на допустимост на разходите и изпълнение на дейностите по договори по схема BG161РО003-1.1.02: „Подкрепа за внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги”, Бюджетна линия 2008 в МЗ и УО. В доклада са изведени 4 (четири) препоръки, като 3 са към Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), и са свързани с промяна на Наръчника. Четвъртата препоръка е изпълнена от УО.

  • Вътрешен одит №ОА-1107-/У на допустимостта на разходите и изпълнение на дейностите по договори по схема BG161РО003/1.1.1-01/2007: „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия“, Бюджетна линия 2007 в МЗ и УО. Изведени са 2 препоръки, за които е изготвен план за действие със срок за изпълнение и отговорни лица.


6439199

European Regional на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013

Development Fund

EUROPEAN UNION

Investing in your future

Operational Programme „Development of

the Competitiveness of the Bulgarian

Economy” 2007-2013

Одити по ОП “Конкурентоспособност” през 2012 г.

2. Вътрешен одит №ОА-1012-/У на процесите, свързани с превенцията, идентифицирането и докладването на нередности и измами по Програма ФАР и ОП „Конкурентоспособност” . Изведени са 4 (четири) препоръки в доклада, отнасящи се до УО и МЗ и в частност служителите по нередности в тях. Три (3) от препоръките са изпълнени, една от препоръките не е приета и изпълнена, тя се отнася до „въвеждане на нова функционалност в модул „Нередности”, ИСУН, чрез което да се даде възможност за прикачване на доклади и документи към регистрираните в ИСУН сигнали на нередности”.


6439199

European Regional на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013

Development Fund

EUROPEAN UNION

Investing in your future

Operational Programme „Development of

the Competitiveness of the Bulgarian

Economy” 2007-2013

Одити по ОП “Конкурентоспособност” през 2012 г.

ИА „Одит на средствата от Европейския съюз”:

II-ри системен одит за увереност относно ефективното функциониране на системите за управление и контрол на Управляващия орган и Междинното звено на ОП РКБИ

 • От одиторите бяха оценени три ключови изисквания към УО и МЗ в съответствие с Указанието на Европейската комисия относно обща методология за оценка на системите за управление и контрол в страните-членки на ЕС (за програмен период 2007-2013):

 • Ключово изискване 2 – „Адекватни процедури за избор на операции”;

 • Ключово изискване 4 – „Адекватни управленски верификации” ;

 • Ключово изискване 5 – „Адекватна одитна пътека”.

 • За тестване на ключов елемент 2 „Избор на операции” бяха избрани на извадков принцип 18 броя проектни предложения, определени, по всички оси на ОПК. За тестване на ключово изискване 4 „Адекватни управленски верификации” одиторите извършиха детайлни тестове на 16 броя искания за плащане (в това число на придружаващите ги разходооправдателни документи, технически доклади и финансови отчети), избрани чрез извадка.

 • При формиране на общото заключение от одиторите са взети предвид и резултатите от извършеното проследяване на предприетите корективни действия по предходни одити и от проверките на сигнали. Всички препоръки от одита на операциите са изпълнени, от одита на системите са изпълнени; твърдените в сигналите нарушения не се потвърдиха от проверките. За констатираните пропуски са препоръчани корективни действия, като всички са приети и изпълнени.


6439199

European Regional на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013

Development Fund

EUROPEAN UNION

Investing in your future

Operational Programme „Development of

the Competitiveness of the Bulgarian

Economy” 2007-2013

Одити по ОП “Конкурентоспособност” през 2012 г.

ИА „Одит на средствата от Европейския съюз”:

III –ти системен одит за увереност относно ефективното функциониране на системите за управление и контрол на Управляващия орган и Междинното звено на ОПК.

Специфичната цел на одита бе да се получи разумна увереност и да се оцени:

ефективността на Ключово изискване 1 „Ясно определяне, разпределение и разделение на функциите между и в рамките на УО/МЗ“ и по-специално дали въведените процедури осигуряват:

 • адекватно наблюдение на изпълнението на делегираните задачи от УО на МЗ;

 • ясно определяне и разпределение на функциите между и в УО/МЗ;

  и Ключово изискване 7 „Предприемане на превантивни и коригиращи действия в случай на установени при изпълнени одити системни грешки” и по-специално дали въведените процедури осигуряват:

 • адекватен преглед и проследяване на резултатите от всички одити,

 • изпълнени от съответните одитиращи съгласно чл. 62 от Регламент (ЕО) № 1083/2006, включително адекватно документиране на тези прегледи;

 • изпълнение на превантивни и коригиращи действия в случай на системни грешки.

 • Предварителният одитен доклад беше връчен на ръководството на Управляващия орган на 20 януари 2012 г. и в договорения срок с писмо от 23 февруари 2012 г. УО изпрати писмено становище по констатациите и предложените препоръки, както и допълнително копие от документ във връзка с предприети действия за изпълнение на препоръките.


6439199

European Regional на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013

Development Fund

EUROPEAN UNION

Investing in your future

Operational Programme „Development of

the Competitiveness of the Bulgarian

Economy” 2007-2013

Одити по ОП “Конкурентоспособност” през 2012 г.

ИА „Одит на средствата от Европейския съюз”:

Втори одит за изразяване на увереност, че декларираните разходи са верни и транзакциите са законосъобразни и редовни.

Целта на одита бе одитния орган да изрази увереност, че декларираните пред Европейската комисия разходи в периода 01.01.2010 г. – 31.12.2010 г. по ОПК са верни и свързаните с тях транзакции са законосъобразни и редовни. Бяха проверени 100 % от разходите по ОПК, декларирани пред ЕК в периода 1.01.2010 г. - 31.12.2010 г., а именно 394 350 645.39 лв. Проверените разходи са направени по 22 проекта.

 • За всички констатирани пропуски в проверените проекти са препоръчани корективни действия със срокове за изпълнение.

 • УО е предприел съответните мерки и изпълнил направените препоръки.


6439199

European Regional на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013

Development Fund

EUROPEAN UNION

Investing in your future

Operational Programme „Development of

the Competitiveness of the Bulgarian

Economy” 2007-2013

Одити по ОП “Конкурентоспособност” през 2012 г.

Сметна палата:

През м. март 2012 г. от Сметна палата бе връчен окончателен одитен доклад за извършен одит „Администриране на нередности по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд“ за периода 01.01.2010 до 30.06.2011 г.

Одитът беше извършен във всички оперативни програми и междинни звена към тях, както и в дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности /АФКОС/.

Препоръките към УО на ОП „Конкурентоспособност“ са 3 и съгласно чл.48, ал.2 от Закона за Сметната палата в 6 месечен срок следва да уведоми Председателя на Сметната палата за предприетите мерки.

 • Препоръките са свързани с:

  • актуализиране и прецизиране на процедурите за администриране на нередности, с цел адекватно определяне на дейностите, отговорните служители, сроковете, документирането;

  • Длъжностните характеристики на служителите по нередности да определят цел на длъжността, области и основни задължения, които да са съвместими с дейностите по администриране на нередности.


6439199

European Regional на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013

Development Fund

EUROPEAN UNION

Investing in your future

Operational Programme „Development of

the Competitiveness of the Bulgarian

Economy” 2007-2013

Одити по ОП “Конкурентоспособност” през 2012 г.

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!!!


ad