slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i zajęć wychowania fizycznego w formach alterna PowerPoint Presentation
Download Presentation
Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i zajęć wychowania fizycznego w formach alterna

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i zajęć wychowania fizycznego w formach alterna - PowerPoint PPT Presentation


 • 241 Views
 • Uploaded on

Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i zajęć wychowania fizycznego w formach alternatywnych w województwie wielkopolskim. Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego w województwie wielkopolskim.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i zajęć wychowania fizycznego w formach alterna' - timberly


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i zajęć wychowania fizycznego w formach alternatywnychw województwie wielkopolskim

WKWiO Kuratorium Oświaty w Poznaniu

monitorowanie wdra ania podstawy programowej kszta cenia og lnego w wojew dztwie wielkopolskim
Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego w województwie wielkopolskim

Celem monitorowania wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego było pozyskanie informacji o stosowanych rozwiązaniach organizacyjnych i metodycznych oraz uwzględnianiu  zalecanych warunków i sposobów jej realizacji.

Monitorowaniem na terenie województwa wielkopolskiego zostało objętych 347 szkół i przedszkoli ( 10% ogólnej liczby):

 • 89 przedszkoli
 • 72 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 • 8 innych form wychowania przedszkolnego
 • 120 szkół podstawowych
 • 58 gimnazjów

WKWiO Kuratorium Oświaty w Poznaniu

monitorowanie wdra ania podstawy programowej kszta cenia og lnego w wojew dztwie wielkopolskim1
Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego w województwie wielkopolskim

Badanie zostało przeprowadzono on-line w dniach 19 – 23 kwietnia na platformie monitorowania.

W związku z trudnościami w przesłaniu wypełnionych arkuszy drogą elektroniczną, przedłużono termin ich wypełniania. Ostatecznie badanie zakończyło 345 na 347 wytypowanych szkół/przedszkoli, co stanowi 99,4%.

Weryfikacja arkuszy została przeprowadzona poprzez wizytę wizytatora w szkole lub kontakt telefoniczny z dyrektorem szkoły.

WKWiO Kuratorium Oświaty w Poznaniu

monitorowanie wdra ania podstawy programowej kszta cenia og lnego w wojew dztwie wielkopolskim2
Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego w województwie wielkopolskim

Pytania badawcze:

 • W jaki sposób w szkole/ placówce zapoznawano się z podstawą programową?
 • Jakie rozwiązania organizacyjne wynikające z zalecanych warunków realizacji podstawy programowej, sprzyjające osiąganiu zamierzonych celów edukacyjnych, były stosowane przez szkoły i placówki w roku szkolnym 2009/2010 i planowane są do realizacji w roku 2010/11?
 • Jakie rozwiązania metodyczne wynikające z zalecanych warunków realizacji podstawy programowej, sprzyjające osiąganiu zamierzonych celów edukacyjnych, były stosowane przez przedszkola i szkoły w roku szkolnym 2009/2010 i planowane są do realizacji w roku 2010/11?
 • Jakiego wsparcia w realizacji podstawy programowej oczekują szkoły

i placówki?

WKWiO Kuratorium Oświaty w Poznaniu

monitorowanie wdra ania podstawy programowej kszta cenia og lnego w wojew dztwie wielkopolskim3
Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego w województwie wielkopolskim

Wnioski - w jaki sposób w szkole/ placówce zapoznawano się z podstawą programową:

 • We wszystkich badanych szkołach nauczyciele zapoznali się z podstawą programową swojego etapu edukacyjnego bądź przedmiotu, najczęściej indywidualnie, podczas zebrań rady pedagogicznej oraz w zespołach nauczycieli.
 • Wśród nauczycieli mało popularne jest korzystanie ze stron internetowych instytucji oświatowych.
 • Niewielki był udział doradców metodycznych i dyrektorów szkół w procesie przedstawiania nowej podstawy programowej.
 • W 30% gimnazjów, nauczyciele nie analizowali podstawy programowej poprzedniego lub następnego etapu kształcenia.
 • W niewielkim stopniu wspólnej analizy podstawy programowej dokonywali nauczyciele uczący w danej klasie (korelacja międzyprzedmiotowa).
 • We wszystkich szkołach prowadzono działalność informacyjną dla rodziców podczas zebrań ogólnych oraz klasowych.

WKWiO Kuratorium Oświaty w Poznaniu

monitorowanie wdra ania podstawy programowej kszta cenia og lnego w wojew dztwie wielkopolskim4
Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego w województwie wielkopolskim

Wnioski - rozwiązania organizacyjne wynikające z zalecanych warunków realizacji podstawy programowej stosowane przez szkoły i placówki w roku szkolnym 2009/2010 i planowane do realizacji w roku 2010/11

 • W części badanych gimnazjów uczniowie nie mają dostępu do osobnego komputera z łączem internetowym.
 • Wszystkie szkoły dysponują boiskami sportowymi, w mniejszym stopniu możliwe jest prowadzenie zajęć wychowania fizycznego w sali gimnastycznej. Niewiele szkół oferuje uczniom zajęcia na basenie. Wychowanie fizyczne w gimnazjach prowadzone jest w systemie klasowo-lekcyjnym, ale część szkół proponuje swoim uczniom od 1 do 2 godzin w postaci innych form zajęć – sportowych, rekreacyjnych, tanecznych, turystycznych.

WKWiO Kuratorium Oświaty w Poznaniu

monitorowanie wdra ania podstawy programowej kszta cenia og lnego w wojew dztwie wielkopolskim5
Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego w województwie wielkopolskim
 • Szkoły zwracają szczególną uwagę na prezentowanie osiągnięć uczniów.
 • Największy nacisk położono w szkołach na organizację zajęć opiekuńczych, dużo mniejszej liczbie uczniów stworzono możliwość korzystania z zajęć zwiększających szanse edukacyjne; minimalne jest wsparcie uczniów zajęciami specjalistycznymi.
 • Szkoły utrzymują częsty kontakt z rodzicami poprzez prowadzenie rozmów indywidualnych i informacje pisemne. Incydentalne są spotkania dla rodziców ze specjalistami i warsztaty.

WKWiO Kuratorium Oświaty w Poznaniu

monitorowanie wdra ania podstawy programowej kszta cenia og lnego w wojew dztwie wielkopolskim6
Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego w województwie wielkopolskim
 • W wielu szkołach zaplanowano rozbudowę bazy szkoły oraz zwiększenie oferty edukacyjnej.
 • Gimnazja zapewniają swoim uczniom kontynuację nauki języka obcego nowożytnego, uwzględniając ich poziom zaawansowania. Nauka języka odbywa się w podziale na grupy, jednak są one na ogół większe niż 10 osób (do 24 osób). Kształcenie umiejętności komunikacyjnych w zakresie języków obcych nowożytnych przebiega właściwie w odniesieniu do odbioru tekstu słuchanego i czytanego.
 • Szkoły gimnazjalnie nie organizowały w tym roku szkolnym zajęć z edukacji dla bezpieczeństwa.
 • Organizacja zajęć artystycznych i technicznych poprzedzona została zbieraniem informacji o zainteresowaniach uczniów.

WKWiO Kuratorium Oświaty w Poznaniu

monitorowanie wdra ania podstawy programowej kszta cenia og lnego w wojew dztwie wielkopolskim7
Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego w województwie wielkopolskim

Wnioski - rozwiązania metodyczne wynikające z zalecanych warunków realizacji podstawy programowej, stosowane przez przedszkola i szkoły w roku szkolnym 2009/2010 i planowane do realizacji w roku 2010/11

 • Sprawdzenie spełniania przez uczniów gimnazjów poszczególnych wymagań określonych w podstawie programowej przeprowadza się oceniając prace pisemne uczniów oraz odpowiedzi ustne. Rzadko monitoruje się postęp w osiągnięciach wychowanków poprzez recenzowanie projektów edukacyjnych oraz prac domowych.
 • Podczas lekcji języka polskiego nauczyciele badanych gimnazjów stosują aktywizujące metody kształcenia, szczególnie dyskusję i dramę, w niewielkim stopniu korzystają z prezentacji, co może niepokoić ze względu na taką formę przyszłego egzaminu gimnazjalnego.

WKWiO Kuratorium Oświaty w Poznaniu

monitorowanie wdra ania podstawy programowej kszta cenia og lnego w wojew dztwie wielkopolskim8
Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego w województwie wielkopolskim
 • Najbardziej popularną formą uczestnictwa w kulturze jest udział uczniów w seansach filmowych, nieco rzadziej podopieczni gimnazjów mają okazję do obejrzenia sztuki teatralnej; sporadycznie zwiedzają wystaw i uczestniczą w koncertach.
 • W ramach lekcji z geografii rzadko prowadzi się zajęcia w terenie oraz stosunkowo niewiele razy sięga się do zasobów regionu, ok. 20% szkół wcale nie prowadzi takich zajęć.
 • Podczas lekcji biologii nie jest stałą praktyką stosowanie doświadczeń, obserwacji mikroskopowych i terenowych. W niewielkim zakresie realizowano zajęcia w ogrodzie botanicznym, czy zoologicznym.
 • Podczas lekcji chemii i fizyki doświadczenia, eksperymenty, pomiary, pokazy/demonstracje oraz filmy dydaktyczne prowadzi się na wybranych zajęciach w zależności od tematyki.

WKWiO Kuratorium Oświaty w Poznaniu

monitorowanie wdra ania podstawy programowej kszta cenia og lnego w wojew dztwie wielkopolskim9
Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego w województwie wielkopolskim

Wnioski - wsparcie w realizacji podstawy programowej, którego oczekują szkoły i placówki?

 • Szkoły oczekują wsparcia w zakresie finansowym – szeroko pojmowane doposażenie i wzbogacenie bazy dydaktycznej, organizacji szkoleń i pomocy metodycznej oraz psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.

WKWiO Kuratorium Oświaty w Poznaniu

monitorowanie wdra ania podstawy programowej kszta cenia og lnego w wojew dztwie wielkopolskim10
Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego w województwie wielkopolskim

Wnioski wynikające z przeprowadzonej weryfikacji.

 • Zróżnicowany poziom umiejętności obsługi platformy internetowej osób wypełniających arkusze badania oraz błędne rozumienie pytań, a w związku z tym niewłaściwe wypełnienie arkusza.

Wnioski wynikające z organizacji badania.

 • Duże problemy z zakończeniem i przesłaniem arkuszy monitorowania.
 • Brak w arkuszu miejsca na wpisanie nazwy miejscowości w sytuacji, gdy w małej miejscowości są nazwy ulic i poczta znajduje się w innej miejscowości.

WKWiO Kuratorium Oświaty w Poznaniu

monitorowanie wdra ania podstawy programowej kszta cenia og lnego w wojew dztwie wielkopolskim11
Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego w województwie wielkopolskim

Rekomendacje

dotyczące wsparcia dyrektora szkoły w realizacji zadania wraz z proponowanymi formami:

 • Zwiększenie wsparcia finansowego ze strony organów prowadzących na wyposażenie szkól i przedszkoli w bazę i pomoce dydaktyczne, kontynuacja i uruchomienie kolejnych projektów i programów edukacyjnych wspomagających szkoły w realizacji nowej podstawy programowej.
 • Większa dostępność doradztwa metodycznego dla nauczycieli szkół i przedszkoli.
 • Kształtowanie świadomości ciągłości edukacji na wszystkich etapach kształcenia oraz niezbędności korelacji międzyprzedmiotowej.

WKWiO Kuratorium Oświaty w Poznaniu

monitorowanie wdra ania podstawy programowej kszta cenia og lnego w wojew dztwie wielkopolskim12
Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego w województwie wielkopolskim

Dotyczące organizacji badania:

 • Ograniczenie dostępu określonej szkoły/przedszkola do arkuszy innych typów szkół/przedszkoli.
 • Ograniczenie liczby pytań otwartych w arkuszach monitorowania.
 • Jednoznaczne określenie celów , wskaźników i kryteriów badania.
 • Ujednolicenie kategorii odpowiedzi dla poszczególnych placówek w celu umożliwienia dokonania analizy porównawczej.

WKWiO Kuratorium Oświaty w Poznaniu

slide15

Monitorowanie szkół w zakresie realizacji obowiązkowych godzin zajęć wychowania fizycznego w formach alternatywnych

W oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009 roku w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w roku szkolnym 2009/2010

WKWiO Kuratorium Oświaty w Poznaniu

slide16
Monitorowanie szkół w zakresie realizacji obowiązkowych godzin zajęć wychowania fizycznego w formach alternatywnych

Celem monitorowania było określenie zakresu wprowadzania alternatywnych form realizacji zajęć wychowania fizycznego, przyczyn ich podjęcia lub rezygnacji, poznanie warunków i form realizacji zajęć oraz kwalifikacji nauczycieli prowadzących te zajęcia.

Badaniem zostało objętych 10% wytypowanych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wg typów szkół.

Łącznie do monitorowania wyznaczono 67 gimnazjów, na ankietę odpowiedziało 56 szkół (83,58%).

Łącznie do monitorowania wyznaczono 81 szkół ponadgimnazjalnych, na ankietę odpowiedziało 75 szkół (92,59%).

WKWiO Kuratorium Oświaty w Poznaniu

slide17
Monitorowanie szkół w zakresie realizacji obowiązkowych godzin zajęć wychowania fizycznego w formach alternatywnych

Realizację zajęć wychowania fizycznego w formach alternatywnych podjęło 31gimnazjów tj. 55,36%. Wskazano powody, dla których nie podjęto wprowadzenia do oferty edukacyjnej realizacji części zajęć w innych formach:

 • brak możliwości kadrowych – 1 szkoła (1,79%)
 • niewystarczająca baza sportowa – 5 szkół (8,93%)
 • miejsce zamieszkania uczniów i organizacja dowozu – 13 szkół (23,21%)
 • inne przyczyny – 7 szkół (12,5%).

WKWiO Kuratorium Oświaty w Poznaniu

slide18
Monitorowanie szkół w zakresie realizacji obowiązkowych godzin zajęć wychowania fizycznego w formach alternatywnych

Realizację zajęć wychowania fizycznego w formach alternatywnych podjęło 18 szkółponadgimnazjalnychtj. 24,32%.

Wskazano powody, dla których nie podjęto wprowadzenia do oferty edukacyjnej realizacji części zajęć w innych formach:

 • brak możliwości kadrowych – 4 szkoły (5,33%)
 • niewystarczająca baza sportowa – 21 szkół (28%)
 • miejsce zamieszkania uczniów i organizacja dowozu – 29 szkół (38,67%)
 • inne przyczyny – 14 szkół (18,67%).

WKWiO Kuratorium Oświaty w Poznaniu

slide19
Monitorowanie szkół w zakresie realizacji obowiązkowych godzin zajęć wychowania fizycznego w formach alternatywnych

Gimnazja organizując zajęcia wychowania fizycznego w innych formach uwzględniały głównie zainteresowania uczniów (wynik: 5,42 w skali od 1 – 6) i możliwości kadrowe (5,17), w najmniejszym stopniu tradycje sportowe środowiska (4), miejsce zamieszkania uczniów (4,07) oraz tradycje sportowe szkoły (4,25) i osiągnięcia sportowe uczniów (4,25).

Szkoły ponadgimnazjalne organizując zajęcia wychowania fizycznego w innych formach uwzględniały głównie zainteresowania uczniów (wynik: 5,28 w skali od 1 – 6) i możliwości kadrowe (5), a w najmniejszym stopniu miejsce zamieszkania uczniów (3,31) tradycje sportowe środowiska (3,56), osiągnięcia sportowe uczniów (3.94).

WKWiO Kuratorium Oświaty w Poznaniu

slide20
Monitorowanie szkół w zakresie realizacji obowiązkowych godzin zajęć wychowania fizycznego w formach alternatywnych

Gimnazja realizując zajęcia wychowania fizycznego w innych formach korzystają głównie z basenów (18,67%) i terenów biegowych (18,67% odpowiedzi), innych form (17,33%), siłowni (8%), kortów tenisowych (6,6%) oraz lodowiska (5,33%). W nieznacznym procencie wykorzystuje się miasteczko ruchu drogowego, stadninę koni czy ściankę wspinaczkową. Nie wykorzystuje się w tym zakresie przystani wodnych.

Zajęcia wychowania fizycznego w innych formach są organizowane głównie jako gry zespołowe, aerobik i fitness, pływanie i sporty wodne, lekkoatletyka i tenis.

Większość nauczycieli posiada dodatkowe uprawnienia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu – 130 wskazań, w tym trenera – 41 wskazań, instruktora – 104, menedżera sportu – 5.

1479 uczniów gimnazjów jest zwolnionych z zajęć wychowania fizycznego decyzją dyrektora szkoły.

WKWiO Kuratorium Oświaty w Poznaniu

slide21
Monitorowanie szkół w zakresie realizacji obowiązkowych godzin zajęć wychowania fizycznego w formach alternatywnych

Szkoły ponadgimnazjalne realizując zajęcia wychowania fizycznego w innych formach korzysta głównie z basenów (21,05%), innych form (17,54%), terenów biegowych (12,28%) i siłowni (12,28%). Najmniej wykorzystuje się w tym zakresie: miasteczka ruchu drogowego i przystań wodną (1,75%). W ogóle nie jest wykorzystywana ścianka wspinaczkowa.

Zajęcia wychowania fizycznego w innych formach są organizowane głównie jako gry zespołowe, pływanie i sporty wodne, taniec, aerobik i fitness.

Większość nauczycieli posiada dodatkowe uprawnienia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu – 57 wskazań, w tym trenera – 40 wskazań, instruktora – 45, menedżera sportu – 0.

Bardzo duży niepokój budzi odpowiedź na pytanie dotyczące liczby uczniów zwolnionych z zajęć wychowania fizycznego decyzją dyrektora szkoły 2767, co stanowi 13,13 %

WKWiO Kuratorium Oświaty w Poznaniu

slide22
Monitorowanie szkół w zakresie realizacji obowiązkowych godzin zajęć wychowania fizycznego w formach alternatywnych

Wnioski

 • Przy wdrażaniu alternatywnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego szkoły powinny w większym stopniu wykorzystywać potrzeby i zainteresowania uczniów oraz podejmować współpracę z szeroko rozumianym środowiskiem i instytucjami prowadzącymi statutową działalność edukacyjną oraz sportową.
 • Należy propagować i urozmaicać inne formy realizacji zajęć wychowania fizycznego w celu umożliwienia wszechstronnego rozwoju ruchowego dzieci i młodzieży.
 • Skala wykorzystywania przez uczniów zwolnień z obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w szkołach ponadgimnazjalnych wymaga natychmiastowych, radykalnych działań wszystkich, którzy kierują się troską o zdrowie młodego pokolenia.
 • Istotnym warunkiem rozszerzania alternatywnych form wychowania fizycznego w szkołach jest konieczność poprawy bazy sportowej.
 • Modyfikacji i wsparcia wymaga przygotowanie nauczycieli wychowania fizycznego do prowadzenia zajęć w różnych formach alternatywnych.

WKWiO Kuratorium Oświaty w Poznaniu

dzi kuj za uwag joanna christop marta rambuszek niedziela irena pyszy ska kr lak

Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i zajęć wychowania fizycznego w formach alternatywnychw województwie wielkopolskim

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Joanna Christop

Marta Rambuszek – Niedziela

Irena Pyszyńska - Królak