results based management rbm n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
การบริหารโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ Results Based Management (RBM) PowerPoint Presentation
Download Presentation
การบริหารโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ Results Based Management (RBM)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

การบริหารโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ Results Based Management (RBM) - PowerPoint PPT Presentation


 • 221 Views
 • Uploaded on

การบริหารโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ Results Based Management (RBM). โดย นายสุขสันติ์ บุณยากร หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนาระบบงานฝึกอบรม วิทยาลัยการปกครอง. การบริหารโดยมุ่งผลส้มฤทธิ์ RESULTS BASED MANAGEMENT : RBM.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'การบริหารโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ Results Based Management (RBM)' - tilly


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
results based management rbm

การบริหารโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์Results Based Management(RBM)

โดย

นายสุขสันติ์ บุณยากร

หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนาระบบงานฝึกอบรม

วิทยาลัยการปกครอง

results based management rbm1
การบริหารโดยมุ่งผลส้มฤทธิ์RESULTS BASED MANAGEMENT : RBM

การบริหารโดยมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ หรือความสัมฤทธิ์ผลเป็นหลัก โดยใช้ระบบการวัดผลการปฏิบัติงานที่อาศัยตัวชี้วัด เป็นตัวสะท้อนผลงานให้ออกมาเป็นรูปธรรม

slide3
ทำไมต้องบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ทำไมต้องบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์
 • วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ/ทรัพยากรมีจำกัด
 • ความต้องการของประชาชนที่มากขึ้น
 • การแข่งขันที่รุนแรงขึ้น
 • ประสบการณ์ของต่างประเทศ
 • การบริหารภาครัฐแนวใหม่
 • รัฐธรรมนูญ
 • นโยบายของรัฐบาล
slide4
กรอบความคิดการวัดผลสัมฤทธิ์กรอบความคิดการวัดผลสัมฤทธิ์

ผลสัมฤทธิ์

ปัจจัย

นำเข้า

ผลลัพธ์

วัตถุ

ประสงค์

กิจกรรม

ผลผลิต

ความประหยัด

ความมีประสิทธิภาพ

ความมีประสิทธิผล

slide5

เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของงานเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของงาน

วัตถุประสงค์(Objective)

ปัจจัยนำเข้า(Input)

ทรัพยากรที่ใช้ในการผลิต

กิจกรรม(Process)

กระบวนการผลิต

ผลผลิต/บริการ

ผลผลิต(Output)

ผลลัพธ์(Outcomes)

ผลกระทบจากผลผลิต

ต่อผุ้รับบริการ

ผลสัมฤทธิ์(Results)

ผลผลิต + ผลลัพธ์

slide6

ความตั้งใจหรือข้อกำหนดความตั้งใจหรือข้อกำหนด

ไว้ว่าจะทำอะไรในอนาคต

วัตถุประสงค์

(Objectives)

ทิศทางที่เราจะเคลื่อนไป

เป้าหมาย

(Goals)

ความสำเร็จของงานที่เรา

คาดหวังให้เกิดขึ้นใน

อนาคต อาจเป็นเวลา

หรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง

เชิงปริมาณ

เป้าหมาย

เชิงคุณภาพ

slide7
เป้าหมาย
 • หมายถึง ค่าคาดหมายที่ควรจะทำได้ของแต่ละตัวชี้วัด
 • เป็นการกำหนดผลของงานที่ต้องทำได้ โดยใช้ข้อมูลพื้นฐานมาพิจารณาประกอบด้วย

- ข้อมูลผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา

- ข้อมูลผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับสำนักงานอื่น

- ข้อมูลผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบจากหน่วยงานภายนอก

- ปัจจัยสภาพแวดล้อมอื่นๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการ ทำงาน การนำเทคโนโลยีมาใช้ การพัฒนาบุคคล ฯลฯ

 • มีหลายระดับ เช่น ระดับองค์กร / ฝ่าย /แผนก
slide8
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
 • หมายถึง การวัดผลการปฏิบัติงานแต่ละด้าน เช่น ทรัพยากร ผลผลิต และผลลัพธ์ เป็นต้น
 • ให้ออกเป็นตัวเลขที่แน่นอนเพื่อแสดงถึงการปฏิบัติงาน
 • ตัวเลขที่แน่นอน ได้แก่

- จำนวน

- ร้อยละ (%)

- ค่าเฉลี่ย เช่น มัชฉิมเลขคณิต หรือมัธยฐาน ( X )

- อัตราส่วน

slide9

ตัวชี้วัดผลลัพธ์

ตัวชี้วัดผลผลิต

1.จำนวนผู้ใช้บริการที่ได้รับการ

ฟื้นฟูสมรรถภาพให้ดีขึ้น

1.จำนวนผู้ใช้บริการ

2.อัตราร้อยละของความยาวของ

ถนนที่ได้รับการซ่อมแซมแล้ว

ยังอยู่ในสภาพที่ดี

2.ความยาวของถนน

ที่ได้รับการซ่อมแซม

3.จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ที่ได้รับความรู้จากโครงการ

3.จำนวนโครงการ

ฝึกอบรมที่จัดขึ้น

4.จำนวนผู้ถูกจับกุม

คดียาเสพติด

4.อัตราร้อยละของผู้ถูกจับกุม

ที่ได้รับการลงโทษ

slide10
มิติด้านต่างๆ ของตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน
 • ด้านประสิทธิภาพ (Efficiency)
 • ด้านประสิทธิผล (Effectiveness)
 • ด้านการบริการ (Customer Service)
 • การปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance)
 • ความประหยัด (Economy)
slide11
การวัดประสิทธิผล

1. วัดจากกรอบของหน่วยงาน

- เปรียบเทียบผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้น จริงกับเป้าหมาย

2. วัดในแง่การตอบสนองความต้องการของ

ผู้รับบริการ

- เชิงปริมาณและคุณภาพ

- ความรวดเร็ว

- ความมีมนุษยสัมพันธ์

slide12
การวัดประสิทธิภาพ

1. เปรียบเทียบระหว่างผลผลิตหรือผลงาน

ที่เกิดขึ้น (Output) กับปัจจัยนำเข้า

หรือทรัพยากรที่ใช้

2. เปรียบเทียบกับความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการ

slide13
การวัดประสิทธิภาพ

1.วัดจากต้นทุน

ประสิทธิภาพ =

ประสิทธิภาพ =

2.วัดจากแรงงาน ประสิทธิภาพ =

ความคุ้มค่า

การลงทุน

จำนวนผลผลิต

จำนวนต้นทุน

ต้นทุนต่อหน่วย

จำนวนต้นทุน

จำนวนผลผลิต

จำนวนผลผลิต

จำนวนเจ้าหน้าที่

slide14

การเข้าถึง / ความสะดวกใน

การรับบริการ (สถานที่/เวลา/

ความพร้อมของเจ้าหน้าที่)

คุณภาพ

การให้

บริการ

(Service

Quality)

ความยุ่งยาก / ง่ายต่อความเข้าใจ

(แบบฟอร์ม / ภาษา)

การให้บริการอย่างถูกต้อง

การให้บริการที่รวดเร็ว

การให้บริการที่ปลอดภัย

slide15

เงิน

มิติ

ด้าน

ประหยัด

แรงงาน

เวลา

ทรัพยากร

slide16
เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์
 • การวางแผนองค์การและแผนกลยุทธ์

(Corporate and Strategic Planning)

 • การมอบอำนาจและให้อิสระในการทำงาน

(Devolution and Autonomy)

 • การเทียบเคียงงาน (Benchmarking)
 • การวัดผลการปฏิบัติงาน

(Performance Measurement)

 • การติดตามผลการปฏิบัติงาน

(Performance Monitoring)