1 / 18

POWER POINT

POWER POINT. Stručný průvodce tvorby prezentací. Začínáme. Rychle připraví prezentaci z nabízených. Šablona umožňuje převzít formát i osnovu textu z připraveného souboru. Vše si uděláme sami. Otevřeme již existující prezentaci. K čemu je Power Point. Tvorba prezentací

tilly
Download Presentation

POWER POINT

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. POWER POINT Stručný průvodce tvorby prezentací

 2. Začínáme Rychle připraví prezentaci z nabízených Šablona umožňuje převzít formát i osnovu textu z připraveného souboru Vše si uděláme sami Otevřeme již existující prezentaci

 3. K čemu je Power Point Tvorba prezentací • Příprava fólií (snímků) pro projektor • Příprava snímků k promítání na obrazovce počítače • Text, obrázky, grafy, schémata • Obrazové a zvukové efekty při střídání snímků a jejich částí • Projekci lze ovládat ručně nebo nechat běžet automaticky • Vytvořené snímky můžeme uložit (zapsat) • na papír • na fólie • jako stránky na „web“

 4. Obecné ovládání Hlavní nabídka • Je v ní všechno (jen to najít) Panely nástrojů • V hlavní nabídce: Zobrazit/Panely nástrojů • Standardní – práce se souborem, kopírování, zpět, … • Formát – písmo, odstavce, odrážky, odsazení úrovní, … • Kreslení – různé tvary, barvy výplně, písma, úpravy objektů (otáčení, zarovnávání, překrývání) … • Obrázek – vložení a úpravy obrázků, ořezání, změna velikosti, … • Efekty animace, Osnova, Tabulky, … • Můžeme si vytvořit vlastní panely Kontextová (místní nabídka) • Na pravém tlačítku myši • Typické příkazy pro vybraný text

 5. Základní zobrazení prezentace - Ovlivňujeme, jak snímky uvidíme a co s nimi budeme dělat Normální zobrazení • Snímek, osnova, poznámky Zobrazit snímky • Vidíme jeden snímek, na kterém pracujeme • Provádíme jeho úpravy Zobrazit řazení snímků • Vidíme všechny snímky z prezentace • Snímky se chovají jako celistvé objekty – kopie, přesuny, nastavení přechodu snímků, … Prezentace • „Promítání“ od právě aktuálního snímku (zrušíme Esc) Osnova • Můžeme modifikovat textový obsah prezentace

 6. Předloha snímku Předloha – společné vlastnosti všech snímků v prezentaci • Formát písma, způsoby zarovnání textu • Vzhled jednotlivých úrovní seznamů (odrážek) • Barevné schéma snímku • Vlastnosti textových polí • Nastavení animačních vlastností • Pata snímků (číslování, název prezentace, …) Podklad snímku • Barva • Vzorek a textura • Obrázek Všechna nastavení můžeme uložit do šablony

 7. Písmo Font, řez, barva, velikost (pozor na velikost písma min. 16, optimálně 20, nepatkové písmo – jinak je špatně vidět, zvláště pokud prezentujeme ve větší místnosti) Efekty (podtržení, stín, reliéf, indexy) Odstavce Zarovnání Odrážky Mezery mezi odstavci – řádkování Textové pole Ohraničení (barva, čára), pozadí (barva, vzorky) Vnitřní okraje Možné zalamovat text Přizpůsobení velikosti pole velikosti textu Otočení textu o 90° Každý text je v nějakém textovém poli Možnosti zpracování textu

 8. Animace a příprava prezentace Animace • Základní animace je dobré mít v předloze snímků • Užívejte jich ale s rozumem • Nastavujeme: • pořadí • na co se bude animovat (automaticky, na čas, na myš) • způsob animace Prezentace • výběr snímků do prezentace • přechod snímků • také můžeme používat „časování“

 9. Tvorba obrázků v Power Pointu Základní tvary • Čára, čára se šipkou, obdélník, (textové pole) • Barva, typ čáry, tvar šipky, stíny, prostorové efekty Automatické tvary • Spojovací čáry a šipky • Další tvary (srdíčko, plné šipky, hvězdy popisky) • Tlačítka akcí • Do většiny automatických tvarů lze psát jako do textového pole Zarovnání, posun, otočení objektů Provádíme až na konec - pokud překrýváme přes sebe Změny pořadí Seskupení objektů

 10. Zpracování obrázku ze souboru Vložit / Obrázek / Ze souboru Možnosti úprav závisí na formátu obrázku (rastrový x vektorový) • Umístění • Velikost • Ořezání • Změna barev • Nastavení průhledné barvy Zarovnání, posun objektů Změny pořadí Seskupení objektů Je možné kombinovat s objekty Power Pointu • přípustné formáty • závisí na instalaci • GIF, JPEG, BMP, TIFF, WMF

 11. Tabulky Vytvoření tabulky • Vložit tabulku – pravidelná – počet řádků a sloupců • Nakreslit – nepravidelná – panel nástrojů / tabulky • Naplnit buňky • Nastavit ohraničení (barvy, stínování, …) • V panelu nástrojů Tabulky další možnosti • Vložení tabulky z Excelu • V Excelu vybereme tabulku (část tabulky) • Zkopírujeme do schránky • Přepneme do Power Pointu • Vložíme obrázek ze schránky • „Dvojklikem“ na tabulku spustíme Excel

 12. Grafy Vytvořit v Power Pointu • Vložit graf • Vyplníme vstupní hodnoty • Úpravu provádíme přes kontextovou nabídku na pravém tlačítku myši podle toho, kterou část grafu máme vybranou • „Dvojklikem“ na graf vyvoláme opět editor grafu Vložit z Excelu • V Excelu máme vytvořený graf • V Excelu: • Vybereme graf • Zkopírujeme do schránky • V Power Pointu: • Vložíme ze schránky

 13. Vzorce Vytvořit v Power Pointu • Vložit / Objekt / Microsoft Equation (použití totožné s Wordem) • Jedno použití = jeden objekt • Pozor – každý řádek „děláme“ zvlášť Vložit z jiného souboru • Postup je stejný, jako při vkládání tabulky nebo grafu z Excelu

 14. Text Word Power Point • Ve Wordu vybereme část textu, kterou chceme přenést • Zkopírujeme do schránky (Úpravy / Kopírovat) Chceme-li přenést pouze text do textového pole • Umístíme kurzor do textového pole • Úpravy / Vložit jinak / Neformátovaný text • Bude vypadat podle formátování Power Pointu Chceme-li přenést formátovaný text • Nemáme vybrané žádné textové pole !!! • Úpravy / Vložit • Bude vypadat podle formátování Wordu Pokusy o přenos formátovaného textu do textového pole většinou nedopadnou dobře

 15. Tlačítka akcí napřiklad: MOJE STRÁNKY Akce může být • Přechod na další (předchozí), jiný snímek Přechod na konec (začátek) prezentace • Spuštění jiného programu • Vyvolání hypertextového odkazu • Přehrání videa, zvuku Jak na to • Přidáme tlačítko • Navolíme akci • Na tlačítko můžeme napsat popis • Přes formát automatického tvaru upravit vzhled

 16. Tipy, triky - 1

 17. Tipy, triky - 2

 18. Tipy, triky - 3

More Related