Cuba teka apa dalam tangan saya ? - PowerPoint PPT Presentation

tiger-gonzales
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Cuba teka apa dalam tangan saya ? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Cuba teka apa dalam tangan saya ?

play fullscreen
1 / 17
Download Presentation
Cuba teka apa dalam tangan saya ?
101 Views
Download Presentation

Cuba teka apa dalam tangan saya ?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Cuba tekaapadalamtangansaya?

 2. Oops.. Sorry.. Sebenarnyatakadaapa-apa.. ^_^

 3. Dari Abu Hurairahr.a. bahawaRasulullahs.a.wbersabda: "Barangsiapa yang berimankepada Allah danHariAkhirat, makahendaklahiaberkata yang baik atauhendaklahia diam.(DiriwayatkanolehBukharidan Muslim) ------------------ Sifatorangmukminadadinyatakanolehpujangga, “ Orangbodohmenyangkamerekaberdiamkeranamerekatidakpandaiberbicara, Walhalhikmah yang memaksamerekaberdiam. Dan orangbodohmenyangkamerekabanyakbercakapkeranamerekatukangceloteh, Walhalnasihatkerana Allah mendesakmereka agar berbicara” [Sumber: Buku 50 Kata-KataTokohBerpengaruhdanCeritaDisebaliknya]

 4. Artinya: Haiisteri-isteriNabi, kamusekaliantidaklahsepertiwanita yang lain, jikakamubertakwa. Makajanganlahkamutundukdalamberbicarasehinggaberkeinginanlahorang yang adapenyakitdalamhatinyadanucapkanlahPerkataan yang baik. • Dan hendaklahkamutetapdirumahmudanjanganlahkamuberhiasdanbertingkahlakusepertiorang-orangJahiliyah yang dahuludandirikanlahshalat, tunaikanlahzakatdantaatilah Allah danRasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksudhendakmenghilangkandosadarikamu, Haiahlul bait danmembersihkankamusebersih-bersihnya. • Dan ingatlahapa yang dibacakandirumahmudariayat-ayat Allah danHikmah (sunnahnabimu). Sesungguhnya Allah adalahMahalembutlagiMahamengetahui. • (Qs Al Ahzab 32-34)

 5. Dilahirkanpada 1917 , Zainab Al Ghazali Al JubailimerupakanpengasasJama'atMuslimat.Padatahun 1948, Zainab Al GhazalisebagaipengerusiJama'atMuslimattelahmemberikanbai'ahkepada Hassan Al Banna. ZainabsendiritelahditahanpadaJumaat, 20 Ogos 1965. BeliaukemudiantelahdisumbatkankepenjaradandisanabeliaumelihatbagaimanaanggotaIkhwanulMuslimindiseksadenganteruk. Ada yang digantung, dicambukdandicakar-cakarolehanjingganassetelahmerekadisebat. Zainabsendiridisiksadengankejamtermasukdipukuldenganteruk, disumbatkandalampenjara air dandiancamuntukdirogol. Walaupunbeliauberadadalamkesakitankeranadisiksa, namundenganpertolongan Allah beliauberjayamenewaskanaskar yang diperintahkanuntukmerogolnya.

 6. Pelaripecutwanita Bahrain, Ruqaya Al GhasaramengejutdanmengagumkanpeminatolahragadiSukan Asia disiniapabilameraihpingatemasdalamacara 200 meter walaupunberpakaianmenutupauratdanbertudung.Malahkatanya, denganmengenakanpakaianlengkapwanita Islam itutelahmendorongnyaberlarilebihpantas."Iabukansatuhalanganuntuksayaberlaripantasmalahiabanyakmendorongsayamembuktikanbahawawanita Muslim sepertisayajugabolehmenangdenganberpakaiansepertiini," katanya. Padaperlumbaanakhiritu, Ruqayamencatatmasa 23.19s. Sebeluminibeliauturutmenanggangsadalamacara 100m.

 7. SayyidatinaKhadijah R.A. adalahseorangpeniagawati yang mengupahkaumlelakimemperniagakanhartadanbarangannya. SejakzamanJahiliahkedudukanKhadijahamattinggidenganketurunan yang baikjugakeperibadianbeliau yang cukupdihormati.Faktorketurunan,kebijaksanaan,kecantikandankekayaanterkumpulpadadirinyasegalakelebihandankebaikan(QadariyyahHusin,t.t. :8). Beliaujugaadalahseorangpengurus yang berjaya.IbnKathirmensifatkanKhadijahadalahseorang yangcukupmatang,berpandanganjauh(Ibn Kathir,1971:262). Initerbuktidaripemilihannyamenjadikan Muhammad sebagaisuaminyawalau pun dialebihtuadarisuaminyaitu.Adalahluarbiasa,Khadijahberupayamengangkatmartabatdirinyaketikaadatmasyarakatjahiliahmerendah-rendahkantarafwanita.Beliauhidupditengahkemungkaran,tetapimampumenepissegalagejalaburukitusehinggakanbeliaudikenalisebagai('AfifahTahirah).Riwayat Muslim dan al-Bukharimengatakansebaik-baikwanitaadalahMaryamBinti 'ImrandanKhadijahBintiKhuwailid. SayyidatinaAishahR.A. : SayyidatinaAisyah RA bintiSayyidina Abu Bakar ash Shidiq RA itusalahseorangistriNabi SAW, Penghuluumat. Jadi, beliauadalahIbundakita, kaumMukminsejagat. Ibunda yang sangatmulia.

 8. RabiatulAdawiyah R.A: Rabiahadalahsalahsatutokohsufiwanitapadazamannya,Sumayyah R.A: SumayyahbintiKhayyath, syahidahpertamaumat Islam yang menumpahkandarahnyademimempertahankankeimanannyabersamasuamidananaklelakinya. SumayyahbintiKhayyathsyahiddenganmeninggalkanteladan yang luarbiasa. Tidakhairaniamenjadiwanita yang sangatmuliadengankeberaniandanketabahannya. "Apakahmanusiaitumengirabahawamerekadibiarkan (sahaja) mengatakan: "Kamitelahberiman" sedangmerekatidakdiujilagi?" (Surah Al Ankabut, ayat 2).

 9. Firman Allah,“Dan orang-orang yang beriman lelaki dan wanita, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan solat, menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya” [TMQ at-Taubah (9):71]

 10. Adakahtangisanmuslimahbernilai?

 11. terdapatdidalamkitabKanzul 'Ummal, Misykah, RiadhusSolihin, Uqudilijjain, BhahishtiZewar, Al-Hijab, dan lain-lain. ( Untukmakluman, pemeriksaandanpenelitiansatupersatubelumlagidilakukan, namunmogakitasama-samadapatambilmanfaatdarinya. ) • Wanita yang solehahitulebihbaikdari 1,000 oranglelakiyang tidaksoleh. • Seorangwanitasolehahadalahlebihbaikdari 70 lelakisoleh.

 12. Muslimatataukhususnyamahasiswi Islam sepertiini yang kitaingindanperlukan..Bukanhanyasekadarmemilikisifatpekadanpenyayangsemata-matatetapijugamemilikijiwa yang kental,tabahsertaberaniberhadapandengansegalamacammehnahdantribulasiduniaini.Tanpasuaramahasiswisudahpastikampusakanmenjadisunyidantanpamuslimat yang tabahdalamperjuangansudahpastiperjuanganinitakkanterbangtinggikeranamerekalahsayapnya.Perjuangan Islam jugasepertiroda yang berputar,pernahberadadiatasdanpernahadadibawah..Kinisudahtibamasanyauntukkitamemusingkanrodaitukembali agar berputarnaikkeatas. Transformasiperludilakukan,peranandanpelaksanaanperludioptimumkanbaikdarimusliminmahupunbaikdarimuslimatsama-samaperlubersatumenujukeredhaan yang MahaSatu..