nieuwe gunningsprocedures n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nieuwe gunningsprocedures PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nieuwe gunningsprocedures

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 55

Nieuwe gunningsprocedures - PowerPoint PPT Presentation


 • 146 Views
 • Uploaded on

Nieuwe gunningsprocedures. Christof Impens jurist. Overzicht. Concurrentiedialoog Dynamisch aankoopsysteem Elektronische veiling Onderhandelingsprocedure. Concurrentiedialoog. “Vervroegd” ingevoerd door KB van 12.9.2011 Zowel oude als nieuwe wetgeving momenteel van toepassing:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Nieuwe gunningsprocedures' - tieve


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
nieuwe gunningsprocedures

Nieuwe gunningsprocedures

Christof Impens

jurist

overzicht
Overzicht
 • Concurrentiedialoog
 • Dynamisch aankoopsysteem
 • Elektronische veiling
 • Onderhandelingsprocedure
concurrentiedialoog
Concurrentiedialoog
 • “Vervroegd” ingevoerd door KB van 12.9.2011
 • Zowel oude als nieuwe wetgeving momenteel van toepassing:
   • basis: Wet van 15.6.2006 (gewijzigd door Wetten van 5.8.2011)
   • verloop van de gunning: KB Plaatsing van 15.7.2011
   • uitvoering: KB van 26.9.1996 (AAV)
   • rechtsbescherming: boek IIbis van Wet van 24.12.1993 (aangepaste lezing)
 • Overgangsregeling in afwachting van nieuwe regelgeving
concurrentiedialoog kenmerken
Concurrentiedialoog – Kenmerken
 • Behoefte van overheid niet strak af te lijnen of in te vullen (cfr. speciale raamopdracht)
 • Dialoog tussen AO en een aantal geselecteerde kandidaten, om tot één of meerdere oplossingen te komen die voldoen aan de behoeften van de aanbestedende overheid
 • De kandidaten van wie één of meerdere oplossingen werden gekozen, worden uitgenodigd om een offerte in te dienen
 • Vrij lange procedure, vergt grondige voorbereiding en opvolging
 • Specifiek taalgebruik om onderscheid te maken met andere procedures

Bv.: ‘beschrijvend document’ i.p.v. ‘opdrachtdocumenten’

concurrentiedialoog voorwaarden
Concurrentiedialoog – Voorwaarden

Drie strikte, cumulatieve voorwaarden:

 • het moet gaan om een bijzonder ingewikkelde opdracht
 • AO moet van oordeel zijn dat de opdracht onmogelijk via open of beperkte procedure te plaatsen is
 • AO is technisch niet in staat:
   • om technische middelen te bepalen voor haar behoefte-invulling
   • of om te beoordelen wat de markt te bieden heeft op stuk van technische, financiële of juridische oplossingen
concurrentiedialoog voorwaarden1
Concurrentiedialoog – Voorwaarden
 • Steeds geval per geval te bekijken
 • Complexiteit staat centraal
 • Aard van complexiteit kan technisch zijn of eerder financieel of juridisch van aard
 • Voorbeelden in Richtlijn 2004/18/EG:

omvangrijke geïntegreerde vervoersinfrastructuurprojecten, grote computernetwerken, of projecten met een complexe en gestructureerde financiering waarvan de financiële en juridische onderbouwing niet vooraf kan worden voorgeschreven

 • Klassiek voorbeeld: verbinding tussen twee oevers
concurrentiedialoog voorwaarden2
Concurrentiedialoog – Voorwaarden
 • Complexiteit heeft niet noodzakelijk te maken met kostprijs van het project: ook beneden de Europese drempels kan een concurrentiedialoog
 • Uitgesloten:
  • onderverdeling in percelen
  • onderverdeling in vaste en voorwaardelijke delen
  • verlengingen

Verslag aan de Koning: zeer ingewikkelde opdrachten waarvoor de concurrentiedialoog is gereserveerd, lenen zich hier niet toe

concurrentiedialoog verloop
Concurrentiedialoog – Verloop
 • Voorafgaand: opmaak beschrijvend document
 • Drie stappen:
  • Bekendmaking, indiening kandidaatstellingen en selectie
  • Dialoog, resulteert in keuze van oplossingen
  • Indiening en beoordeling van eindoffertes
concurrentiedialoog verloop1
Concurrentiedialoog – Verloop

1) Gemotiveerde beslissing

Art. 65/4 van de Wet van 24.12.1993 is van toepassing (lezing KB 12.9.2011)

 Verplichting om gemotiveerde beslissing op te maken, ter verantwoording van het gebruik van de concurrentiedialoog

concurrentiedialoog verloop2
Concurrentiedialoog – Verloop

2) Beschrijvend document

 • AO bepaalt:
  • behoeften en eisen
  • gunningscriteria
  • eventueel opeenvolgende fasen van dialoog
  • eventueel modaliteiten voor vergoeding
  • eventuele dwingende randvoorwaarden, zoals eisen van stedenbouwkundige of architecturale aard, juridische aard van de overeenkomst
 • Minder gedetailleerd dan opdrachtdocumenten
 • Belangrijk: essentiële elementen niet meer te wijzigen!

 Goede voorbereiding van groot belang

concurrentiedialoog verloop3
Concurrentiedialoog – Verloop
 • Gunningscriteria: weging
  • opdrachten die Europese drempel bereiken:
   • weging van de criteria verplicht (eventueel uitgedrukt als vork)
   • indien om aantoonbare reden niet mogelijk: in dalende volgorde van belangrijkheid
  • beneden Europese drempel (en diensten bijlage II B):
   • weging specificeren, ofwel in volgorde van afnemend belang
   • zo niet hebben ze elk dezelfde waarde
concurrentiedialoog verloop4
Concurrentiedialoog – Verloop
 • Gunningscriteria = essentiële elementen
  • Niet meer te wijzigen in de loop van de procedure!AO zou procedure immers kunnen sturen in de richting van een welbepaalde kandidaat, eenmaal ze kennis heeft genomen van de aangeboden oplossingen
  • Maakt opmaak van de gunningscriteria extra belangrijk/moeilijk
  • Voorkomen dat oplossingen uiteindelijk niet meer beoordeeld kunnen worden
concurrentiedialoog verloop5
Concurrentiedialoog – Verloop

3) Bekendmaking

 • Vermelden van:
  • selectie-eisen
  • eventueel voorwaarden selectiebeperking (min. 3)
 • Essentiële elementen niet meer te wijzigen (selectie)
 • Beschrijvend document wordt niet toegevoegd
 • Behoeften/eisen en gunningscriteria kunnen ook in bekendmaking staan
concurrentiedialoog verloop6
Concurrentiedialoog – Verloop

4) Indiening kandidaatstellingen

 • Minimumtermijnen voor indiening gelijk aan beperkte procedure en OPMB:
  • Europese bekendmakingsplicht: 37d
  • Belgische bekendmakingsplicht: 15d

5) Gemotiveerde selectiebeslissing

 • Art. 65/5 en 65/7, §1 van Wet van 24.12.1993 (lezing KB 12.9.2011)  mededeling motieven niet-selectie
concurrentiedialoog verloop7
Concurrentiedialoog – Verloop

6) Uitnodiging tot de dialoog

 • Alle geselecteerden, gelijktijdig en schriftelijk
 • Wanneer verzenden?

Foutje in art. 65/7, §1: uitnodiging tot indiening van offerte mag niet verzonden worden vóór informatie aan niet-geselecteerden

 • Inhoud:
  • beschrijvend document (of online ter beschikking, of op aanvraag)
  • verwijzing naar de bekendmaking
  • aanvangsdatum en adres van de raadpleging, en gebruikte taal
concurrentiedialoog verloop8
Concurrentiedialoog – Verloop

7) Dialoog

 • Doel: na te gaan en te bepalen welke middelen geschikt zijn om zo goed mogelijk aan behoeften AO te voldoen
 • Afzonderlijk met elke deelnemer
 • Voorbereidingstijd verschaffen aan de deelnemers
 • Alle aspecten kunnen ter sprake komen (technisch, juridisch, kosten,…)
 • Langste fase van CD (Ned.: 9-24 maanden)
concurrentiedialoog verloop9
Concurrentiedialoog – Verloop
 • Verloop dialoog niet in detail geregeld
 • Gelijke behandeling van alle deelnemers
  • geen discriminerende informatie verstrekken die bepaalde deelnemers kan bevoordelen
  • geen voorgestelde oplossingen of vertrouwelijke informatie bekendmaken aan andere deelnemers (zonder toestemming), zowel tijdens als na afloop van de procedure
   • elke dialoog met bijhorende ideeën en oplossingen staat op zich
   • geen ‘cherry-picking’
   • bepaling in beschrijvend document rond vertrouwelijkheid
concurrentiedialoog verloop10
Concurrentiedialoog – Verloop
 • Fases in dialoog om aantal oplossingen te verminderen:
  • mogelijkheid moet in beschrijvend document staan
  • vergelijking o.b.v de gunningscriteria
  • geschreven documenten nodig, wegens complexiteit
  • verminderen van oplossingen, niet deelnemers
  • in slotfase moet aantal oplossingen genoeg zijn om mededinging te garanderen (hoewel één overblijvende oplossing ook kan)
  • geen wettelijke regeling rond nemen van beslissing en mededeling
concurrentiedialoog verloop11
Concurrentiedialoog – Verloop
 • Afsluiten van dialoog
  • wanneer AO kan bepalen welke oplossing of oplossingen voldoen aan haar behoeften
  • na vergelijking, op grond van gunningscriteria
  • deelnemers op de hoogte brengen

8) Gemotiveerde beslissing

 • Onmiddellijk motivering meedelen aan deelnemers van wie oplossing niet gekozen is

(lezing art. 65/7, §2 Wet 24.12.1993)

concurrentiedialoog verloop12
Concurrentiedialoog – Verloop

9) Uitnodiging tot indiening eindoffertes

 • Elke deelnemer waarvan één of meerdere oplossingen werden gekozen
 • Schriftelijk en gelijktijdig
 • AO kan vragen om offertes in te dienen voor één of meer gemeenschappelijke oplossingen (mits toestemming)
 • Vermelden van voorwaarden die van toepassing zijn tijdens uitvoering (momenteel dus de AAV)
 • Na meedelen van motivering aan deelnemers van wie oplossing niet gekozen is

Zie lezing van art. 65/7, §2

concurrentiedialoog verloop13
Concurrentiedialoog – Verloop

10) Indiening eindoffertes

 • Geen wettelijke minimumtermijnen
 • Eindofferte dient alle vereiste en noodzakelijk elementen voor de uitvoering van de opdracht te bevatten

 moeten compleet uitgewerkt zijn op alle punten

concurrentiedialoog verloop14
Concurrentiedialoog – Verloop

11) Gemotiveerde gunningsbeslissing

 • Beoordeling o.b.v. de gunningscriteria
 • Geen onderhandelingen!  kritiek
 • AO kan vragen om eindofferte toe te lichten, te verduidelijken of aan te vullen
 • Dit mag niet raken aan de essentiële elementen van de eindofferte en het beschrijvend document
  • Draagwijdte: open en beperkte procedure
  • London Underground / Pressetext
  • Financiële closing
concurrentiedialoog verloop15
Concurrentiedialoog – Verloop
 • Informatie na nemen van de gunningsbeslissing:
  • Gemotiveerde beslissing aan inschrijvers van wie eindofferte niet gekozen werd en aan de gekozen inschrijver
  • Motivering voor wering aan inschrijver van wie eindofferte onregelmatig werd verklaard
 • Sluiting, desgevallend na wachttermijn
concurrentiedialoog bemerkingen
Concurrentiedialoog – Bemerkingen
 • Voorbereiding zeer belangrijk
 • Geen onderhandelingen mogelijk: goed voorbereide en gestructureerde CD mag in principe geen nood meer hebben aan onderhandelingen,…
 • …maar ontwerp volgende Richtlijn: wel mogelijkheid tot onderhandelen
 • Lessen uit buitenland, bv. Nederland: Handreiking door Rijksoverheid
dynamisch aankoopsysteem kenmerken
Dynamisch Aankoopsysteem – Kenmerken
 • Kader waarbinnen specifieke opdrachten kunnen geplaatst worden, nadat de deelnemers in mededinging werden gesteld
 • Lijst van deelnemers waartoe men ten allen tijde kan toetreden
 • Geheel elektronisch systeem (e-procurement)
 • Doel: AO beschikt over groot aantal inschrijvers die ze kan aanschrijven, zodat de overheidsgelden op basis van een brede concurrentie optimaal benut worden
 • Gebruik in andere EU-landen eerder beperkt
dynamisch aankoopsysteem voorwaarden
Dynamisch Aankoopsysteem – Voorwaarden
 • Leveringen en diensten, geen werken
 • Voor courant gebruik, met algemeen op de markt beschikbare kenmerken die overeenstemmen met de behoeften van de AO
 • Beperkt in de tijd: max. 4 jaar vanaf eerste plaatsing (tenzij motivering in opdrachtdocumenten)
 • Open procedure vereist (aanbesteding of offerteaanvraag)  alle regels van toepassing, bv. bij toegang tot het systeem
 • Kosteloos voor de deelnemers
dynamisch aankoopsysteem verloop
Dynamisch Aankoopsysteem – Verloop

1) Opzetten van het dynamisch aankoopsysteem

 • Aankondiging
  • kwalitatieve selectiecriteria en gunningscriteria
  • vermelding dat het over DA gaat
  • opdrachtdocumenten (of internetadres)
  • e-Notification
  • Europese bekendmakingsplicht: waarde van geheel van opdrachten die men voornemens is te plaatsen via DA
dynamisch aankoopsysteem verloop1
Dynamisch Aankoopsysteem – Verloop
 • Opdrachtdocumenten
  • nadere gegevens over o.a. aard van de overwogen leveringen of diensten voor courant gebruik
  • alle nodige informatie omtrent het aankoopsysteem
  • looptijd van het aankoopsysteem
  • technische specificaties voor verbinding (e-tendering)

Kortom: de werking van het DA in de praktijk

dynamisch aankoopsysteem verloop2
Dynamisch Aankoopsysteem – Verloop

2) Indienen van indicatieve offerte

 • Open systeem: kan altijd ingediend worden
 • Toetsen aan (selectie) voorwaarden uit opdrachtdocumentenVoldoet = wordt toegelaten
 • AO heeft 15 dagen om indicatieve offerte te beoordelenKan verlengd worden, zolang er terwijl geen opdracht wordt geplaatst
 • Meteen beoordeling maken, telkens er nieuwe offerte is
 • Deelnemer kan achteraf wijzigen, geldt als nieuwe offerte
 • Afgewezen onderneming kan later gewoon opnieuw proberen
 • Gemotiveerde beslissing, kennisgave elektronisch
dynamisch aankoopsysteem verloop3
Dynamisch Aankoopsysteem – Verloop

3) Inmededingingstelling (specifieke opdracht)

 • Vereenvoudigde aankondiging
  • verplicht bij opdracht met Europese bekendmakingsplicht
  • geeft tijd voor zij die nog niet aan het DA deelnemen om een indicatieve offerte in te dienen en zodanig toe te treden
  • minimaal termijn van 15 dagen
  • pas nadat over alle ingediende indicatieve offertes een beslissing is gevallen, mogen uitnodigingen verstuurd worden
  • heeft een eigen model:
dynamisch aankoopsysteem verloop4
Dynamisch Aankoopsysteem – Verloop
 • Uitnodiging tot indienen van definitieve offerte
  • alle deelnemers aan DA moeten uitgenodigd worden, gelijktijdig en schriftelijk
  • nader inlichten over voorwerp van de specifieke opdracht
  • gunning o.b.v. één of meer criteria vermeld in aankondiging waarbij DA werd opgezet
   • gunningscriteria kunnen ook gepreciseerd worden in uitnodiging: draagwijdte?
    • weglatingen en toevoegingen?
    • aanpassingen aan wegingen
  • Arrowsmith: na het opzetten van het DA (bekendmaking) moeten de wettelijke termijnen (voor indiening van offertes) nageleefd worden, vooraleer er een inmededingingstelling kan plaatsvinden
dynamisch aankoopsysteem verloop5
Dynamisch Aankoopsysteem – Verloop
 • Indiening en beoordeling definitieve offerte
  • kan verbeterde, gewijzigde offerte zijn t.o.v. indicatieve
  • kan geheel of voor deel verwijzen naar indicatieve offerte (behoudens andersluidende bepalingen in opdrachtdocumenten)
  • eventueel vorm van elektronische catalogus
  • offertes pas openen na verstrijken van voldoende lange indieningstermijn
  • nagaan of inschrijvers voldoen aan (selectie)voorwaarden?
  • aankondiging gegunde opdracht: resultaten mogen per trimester gebundeld worden
dynamisch aankoopsysteem bemerkingen
Dynamisch Aankoopsysteem – Bemerkingen
 • Kan tijdsintensief zijn, afweging met baten
 • Vereenvoudigde aankondiging maakt het stroef

 Komt niet meer voor in ontwerp volgende Richtlijn

 • Enkel nuttig als men samenwerkt, om de schaal te vergroten
 • Voldoende zichtbaarheid aan DA geven, bv. eigen website
 • Concurrentie van andere aanbestedingsvormen, bv. raamovereenkomst
elektronische veiling kenmerken
Elektronische veiling – Kenmerken
 • Elektronisch proces
  • e-auction module: https://eaward.publicprocurement.be
 • Omgekeerde veiling: deelnemers bieden ‘live’ tegen elkaar om de laagste prijs te bekomen en zo de opdracht in de wacht te slepen
 • Geen gunningsprocedure op zich maar proces dat in een andere gunningsprocedure geïncorporeerd wordt om tot de gunning te komen
elektronische veiling voorwaarden
Elektronische veiling – Voorwaarden
 • Leveringen of diensten, geen werken
 • Voor courant gebruik

“… die duidelijk specificeerbaar zijn, waarbij de deelnemer niet zomaar de kwaliteit kan verlagen om een lagere prijs te kunnen bieden, de marktprijzen vrij stabiel en waarbij er een wil is bij de marktspelers om de concurrentie met elkaar aan te gaan”

 • Specificaties van de opdracht moeten nauwkeurig kunnen worden bepaald
 • Mogelijkheid vermelden in aankondiging

 Beheersgegevens dossier in e-notification

elektronische veiling voorwaarden1
Elektronische veiling – Voorwaarden
 • Prijs is enige gunningscriterium  toepassing beperkt:
    • Aanbesteding
    • Onderhandelingsprocedure, in gevallen waarbij enkel onregelmatige of onaanvaardbare offertes werden ingediend naar aanleiding van een open of beperkte procedure of concurrentiedialoog (enkel prijs)
    • Raamovereenkomst (inmededingingstelling deelnemers)
     • Gunning raamovereenkomst ook enkel op prijs?
    • Dynamisch aankoopsysteem (inmededingingstelling deelnemers)
     • Onduidelijkheid rond ‘precisering’ van de gunningscriteria
 • Informatie omtrent de elektronische veiling in opdrachtdocumenten
    • technische informatie, minimumverschillen, zichtbare informatie,…
elektronische veiling verloop
Elektronische veiling – Verloop

1) Eerste volledige beoordeling van de offertes

 • Regelmatigheid: abnormale prijzen

 Minder streng? Inschrijver kan immers bedoeling hebben om tijdens de veiling meer ruimte te hebben om zijn prijs te laten zakken

 • Rangschikken op prijs, laagste zal startwaarde van de veiling worden
 • Beslissing en informatie aan niet-gekozen inschrijvers: wachten op nieuwe rechtsbeschermingsregels
elektronische veiling verloop1
Elektronische veiling – Verloop

2) Uitnodiging tot de elektronische veiling

 • Alle inschrijvers met regelmatige offerte die voldoen
 • Informatie:
    • Datum en precieze aanvangsuur
     • na minstens 5 dagen vanaf verzending uitnodiging
    • Afsluitingswijze
    • Eventueel de fases met tijdschema en afsluitingswijze
 • Informatie individuele verbinding: paswoord
elektronische veiling verloop2
Elektronische veiling – Verloop

3) De veiling

 • Elk bod is bindend, zonder elektronische handtekening
 • Laatste bod kan niet ingetrokken worden
 • Minimumverschil met vorig bod (opdrachtdocumenten)
 • Anoniem, identiteit deelnemers mag nooit bekendgemaakt worden
 • e-auction: mogelijkheid tot onderbreken veiling
elektronische veiling verloop3
Elektronische veiling – Verloop
 • Zichtbare informatie voor deelnemers (opdrachtdoc.):
  • Op elk moment: huidige positie in rangschikking
  • Optioneel (in wetgeving voorzien):
    • Prijzen van andere deelnemers
    • Aantal deelnemers aan fase
  • e-auction:
elektronische veiling verloop4
Elektronische veiling – Verloop
 • Afsluitingswijze (uitnodiging)
  • 3 mogelijkheden in wetgeving, combinatie mogelijk:
   • datum en uur
   • bepaalde tijd geen nieuwe (laagste) bieding meer ontvangen
   • alle fases afgehandeld

geen verplichting om alle fases te doorlopen als AO van mening is dat die geen nieuwe biedingen meer opleveren (voorwaarde: vermelden in uitnodiging en voorzien in laatste termijn voor biedingen vóór definitieve afsluiten)

  • e-auction:
elektronische veiling verloop6
Elektronische veiling – Verloop

4) Gunning

 • Gunning op basis van het resultaat van de veiling
  • automatische klassering
  • prijsonderzoek
  • verplichting tot deelname aan de veiling?
  • geen mogelijkheid tot onderhandelen
  • gelijke laagste prijs  elektronische loting
elektronische veiling bemerkingen
Elektronische veiling – Bemerkingen
 • Praktijk in buurlanden: blijkt mooie winsten op te leveren
 • Elektronische veiling of niet?
    • GB: e-Auction Readiness Tool
 • Geen bijkomende kosten voor veilingsysteem
 • Test-veiling organiseren om deelnemers wegwijs te maken
 • E-auction zelf eerst testen:https://eawarddemo.publicprocurement.be
 • Schaalvergroting door samenwerken
 • Zichtbaarheid van de veiling vergroten: website, kalender,…
onderhandelingsprocedure overzicht
Onderhandelingsprocedure: overzicht
 • Zonder bekendmaking(art. 26, §1 Wet 15.6.2006)
  • aangepaste drempelbedragen
  • nieuwe mogelijke gevallen
 • Met bekendmaking (art. 26, §2 Wet 15.6.2006)
  • nieuwe mogelijke gevallen
  • vereenvoudigde procedure
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking drempelbedragen
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking – drempelbedragen

Nieuwe drempelbedragen voor gebruik OPZB (excl. BTW)

 • algemeen: 67.000  85.000 euro
 • aanvaarde factuur: 5.500  8.500 euro

Belangrijk: nog niet in werking!

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking nieuwe gevallen
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking – nieuwe gevallen

Voor alle opdrachten:

 • er is geen of geen geschiktekandidaatstelling of offerte ingediend bij een open of beperkte procedure
  • momenteel enkel wanneer ‘geen enkele offerte werd ingediend’
  • niet bij concurrentiedialoog
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking nieuwe gevallen1
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking – nieuwe gevallen

Voor alle opdrachten:

 • er zijn enkel onregelmatige of onaanvaardbare offertes ingediend bij een open of beperkte procedure of concurrentiedialoog
  • momenteel ‘slechts onaanvaardbare prijzen voorgesteld’ i.p.v. onaanvaardbare offertes
  • als voorafgaande Europese bekendmaking niet verplicht was in eerste opdracht, dan mag men nu de mededinging verruimen door ook andere marktspelers mee uit te nodigen, ongeacht of zij een offerte hebben ingediend voor de eerste procedure
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking nieuwe gevallen2
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking – nieuwe gevallen

Bij opdrachten voor leveringen:

 • aanvullende leveringen van dezelfde aard & kenmerken ingevolge onvoorziene omstandigheden
  • aanvullingen beperkt tot 50% van bedrag oorspronkelijke opdracht
  • hoofdopdracht & aanvullingen moeten samen beneden Europese drempel blijven
  • hoofdopdracht & aanvullingen: elk maximale looptijd van 3 jaar
  • gegund aan leverancier van oorspronkelijke opdracht
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking nieuwe gevallen3
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking – nieuwe gevallen

Bij opdrachten voor leveringen:

 • op grondstoffenmarkt genoteerde & gekochte leveringen
 • leveringen tegen bijzonder gunstige voorwaarden i.k.v. stopzetting handelsactiviteit, faillissement of gerechtelijke reorganisatie
onderhandelingsprocedure met bekendmaking nieuwe gevallen
Onderhandelingsprocedure met bekendmaking – nieuwe gevallen

Voor alle opdrachten:

 • er zijn enkel onregelmatige of onaanvaardbare offertes ingediend bij een open of beperkte procedure of concurrentiedialoog
  • momenteel ‘slechts onaanvaardbare prijzen voorgesteld’ i.p.v. onaanvaardbare offertes
 • toegang tot de opdracht gereserveerd o.b.v. art. 22 Wet 15.6.2006
  • sociale werkplaatsen, programma’s voor beschermde arbeid
  • alleen beneden de Europese drempels
onderhandelingsprocedure met bekendmaking nieuwe gevallen1
Onderhandelingsprocedure met bekendmaking – nieuwe gevallen

Voor alle opdrachten:

 • geraamde bedrag (zonder btw) is lager dan:
  • 600.000 euro voor werken
  • Europese drempels voor leveringen & diensten

 OPMB zal ook algemeen toegepast kunnen worden beneden bepaalde drempels, net zoals OPZB

onderhandelingsprocedure met bekendmaking nieuwe gevallen2
Onderhandelingsprocedure met bekendmaking – nieuwe gevallen

Bij opdrachten voor leveringen:

 • als in uitzonderlijke gevallen de aard of onzekere omstandigheden van de opdracht een globale prijsvaststelling vooraf verhinderen

= speciale raamopdracht – voorheen enkel voor werken & diensten

Bij opdrachten voor diensten:

 • opdrachten voor diensten uit bijlage II B van de Wet
  • art. 146 KB Plaatsing: OPMB aangeduid voor juridische diensten inzake raadpleging en vertegenwoordiging
vereenvoudigde onderhandelings procedure met bekendmaking
Vereenvoudigde onderhandelings-procedure met bekendmaking
 • Nieuwe vorm van OPMB die in één stap verloopt (zoals een open procedure), dus geen kandidaatstellingen maar onmiddellijk indiening van offertes
 • Dubbele toepassingsvoorwaarde:
  • geraamd opdrachtbedrag ligt beneden Europese drempels
  • men verkeert in een geval van OPMB
 • Tijdswinst ten opzichte van OPMB in twee stappen
 • Minimumtermijn voor ontvangst van offertes: 22d
nieuwe gunningsprocedures1
Nieuwe gunningsprocedures

Op naar de inwerkingtreding…

… en de volgende Richtlijnen