kryptovanie n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kryptovanie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kryptovanie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Kryptovanie - PowerPoint PPT Presentation


 • 140 Views
 • Uploaded on

Kryptovanie. Spoznávate to ?. Základné pojmy. Kryptológia. kryptografia. kryptoanalýza. kryptos – skrytý graphein – písať zaoberá sa šifrovaním (utajením ) otvorenej správy. zaoberá sa dešifrovaním zašifrovanej správy. Rozdelenie kryptografie. Kryptografia. symetrická. asymetrická.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Kryptovanie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kryptovanie

Kryptovanie

Spoznávate to ?

z kladn pojmy
Základné pojmy

Kryptológia

kryptografia

kryptoanalýza

kryptos – skrytý graphein – písať

zaoberá sa šifrovaním (utajením ) otvorenej správy

zaoberá sa dešifrovaním zašifrovanej správy

rozdelenie kryptografie
Rozdelenie kryptografie

Kryptografia

symetrická

asymetrická

 • používa jeden a ten istý šifrovací kľúč na zašifrovanie a dešifrovanie správy
 • obidvaja účastníci komunikácie musia mať k dispozícii tento šifrovací kľúč
 • substitučné a transpozičné šifry
 • každý účastník komunikáciemá k dispozícii svoju jedinečnú dvojicu kľúčov : privátny kľúč ( Private key ) verejný kľúč ( Public key )
 • správa zašifrovaná jedným kľúčom sa dá dešifrovať iba druhým kľúčom z danej dvojice
 • RSA, Diffie-Hellman, DSS šifry
symetrick ifrovanie

Symetrické šifrovanie

odosielateľ

SK – symetrický kľúč

SK1

príjemca

Správa

Zašifrovaná správa

SK2

SK1

SK2

SK3

SK3

Prenos dát

Zašifrovaná správa

Správa

SK

Šifrovanie správy symetrickou šifrou ( jedným tajným kľúčom )

Symetrické šifrovanie
 • Nutnosť odovzdania šifrovacieho kľúča druhej strane pred začiatkom komunikácie dôveryhodným spôsobom
 • Nie je jasné, kto správu poslal, ani nie je jasné, či správa nebola zmenená počas prenosu
 • Potreba uloženia a zabezpečenia veľkého množstva šifrovacích kľúčov (pre každú komunik. dvojicu )
symetrick ifry rozdelenie
Symetrické šifry - rozdelenie

Symetrické

Substitučné

Transpozičné

 • Prehadzovanie znakov textu rôznym spôsobom
 • zápis textu do mriežky po riadkoch a výpis po stĺpcoch
 • zápis textu do mriežky podľa šablóny a výpis rôznym spôsobom

Monoalfabetické

Polyalfabetické

Nahrádzajú písmeno správy písmenom inej abecedy alebo písmenami viacerých abecied

 • Použitie jednej abecedy
 • Caesarova šifra
 • hebrejská šifra ATBAŠ
 • jednoduchá šifra
 • šifrovanie frázou
 • homofónna šifra

Použitie viacerých abecied ( 2 .. 26 )

symetrick ifrovanie substitu n ifry

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

A

B

C

Príklad: Dnes o druhej v noci začnite útok

GQHVRGUXLHMYQRFLCDFQWHXWRN

Symetrické šifrovanie Substitučné šifry

Caesarova šifra

Pôvodná Caesarova šifra bola založená na posunutí každého písmenka v abecede o tri miesta dopredu.

 • posunúť možno o ľubovoľný počet miest
 • v skutočnosti je len 26 možností posunutia
 • vyskúšanie všetkých možností zaberie pri použití počítača minimálny čas
symetrick ifrovanie substitu n ifry1

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Z

Y

X

W

V

U

T

S

R

Q

P

O

N

M

L

K

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

Príklad : Atbaš je jednoduchá šifra

ZGYZHQVQVWMLWFXSZHRUIZ

Symetrické šifrovanie Substitučné šifry
 • Je veľmi podobná Caesarovej šifre
 • nedochádza k posunu písmen v abecede
 • prvý znak (A) je nahradený posledným (Z), druhý (B) predposledným (Y) atď.

Hebrejská šifra ATBAŠ

symetrick ifrovanie substitu n ifry2

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

F

G

D

E

W

Q

X

C

H

K

O

P

N

J

R

I

A

Z

B

U

L

Y

M

S

T

V

Príklad : Bezdrôtová komunikácia GWVZRVRYFORNLJHOFDHF

Symetrické šifrovanie Substitučné šifry
 • Každé písmenko sa nahrádza iným, ale zámena písmenka za iné písmenko je väčšinou náhodná
 • existuje 26! rôznych kombinácií pri použití medzinárodnej abecedy s 26 písmenkami
 • ak by počítač vyskúšal miliardu možností za sekundu, trvalo by mu to niekoľko sto miliónov rokov

Jednoduchá

monoalfabetická šifra

symetrick ifrovanie substitu n ifry3

Príklad :

Fráza : Západ slnka

Úprava frázy : ZAPDSLNK

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Z

A

P

D

S

L

N

K

B

C

E

F

G

H

I

J

M

O

Q

R

T

U

V

W

X

Y

Správa : Dnes bude pekný deň.

DHSQATDSJSEHXDSH

Symetrické šifrovanie Substitučné šifry
 • šifrová abeceda sa zostavuje podľa kľúčového slova alebo frázy
 • fráza sa umiestni napr. na začiatok abecedy
 • písmená, ktoré sa vo fráze opakujú, sa vynechajú, pretože každé písmeno môže byť v abecede iba raz
 • ostatné písmená nasledujú v poradí, ako v normálnej abecede, ale už bez raz použitých písmen

Šifrovanie pomocou frázy

symetrick ifrovanie substitu n ifry4

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

77

35

30

26

03

42

00

90

07

01

04

12

58

57

15

40

21

24

47

55

13

39

19

16

37

59

50

11

25

75

79

89

71

96

17

02

10

91

53

34

78

46

83

63

62

54

49

05

27

73

66

38

06

94

74

33

87

85

88

76

51

82

45

31

81

95

72

80

86

69

08

97

23

52

20

48

84

61

65

28

67

14

29

18

56

92

70

60

Príklad : Dnes je pondelok 2657034701794015917573125304

99

44

43

41

36

22

09

32

68

93

98

64

Symetrické šifrovanie Substitučné šifry
 • každý znak má v zašifrovanom texte viacero ekvivalentov
 • počet ekvivalentov jedného písmena je dané frekvenciou jeho výskytu v texte daného jazyka v %
 • Frekvencia výskytu každého znaku sa pri použití dvojmiestnych čísel tak zníži na približne 1%.

Homofónna šifra

symetrick ifrovanie substitu n ifry5

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

M

Z

E

N

F

B

Q

T

P

A

R

J

U

D

L

V

K

Y

C

O

W

I

X

S

H

G

D

X

A

I

N

F

B

K

L

P

H

C

Q

T

M

S

Z

E

V

Y

U

W

G

R

O

J

Príklad : Tajomstvá sú všade okolo nás

TAJOMSTVASUVSADEOKOLONAS

ODAMUVOWMV W WCDNNLHLCLTMV

Symetrické šifrovanie Substitučné šifry
 • šifrovanie použitím viacerých šifrových abecied
 • môže ich byť 2, 3, .., až 26
 • jednotlivé šifrové abecedy sa striedajú podľa dohodnutého systému

Polyalfabetická šifra

symetrick ifrovanie transpozi n ifry

Smer zápisu

Príklad :

ZAJTRA BUDE PO VSETKOM

ZAPTABOKJUVOTDSMREEX

Z

A

J

T

R

A

B

U

D

E

Smer výpisu

P

O

V

S

E

T

K

O

M

X

Symetrické šifrovanie Transpozičnéšifry
 • transpozícia je poprehadzovanie znakov textu
 • každý znak si zachováva svoju podobu, ale mení svoju pozíciu
 • priebeh transpozície závisí od šifrovacieho algoritmu. Existuje veľké množstvo jednoduchých transpozičných šifier, ale existujú aj odolné šifry bežne používané aj dnes.

Usporiadanie textu do mriežky po riadkoch a vypísanie po stĺpcoch

symetrick ifrovanie transpozi n ifry1

Poloha A

Poloha B

1

1

1

1

1

1

Poloha C

Poloha D

Symetrické šifrovanie Transpozičnéšifry

Šablóna – 36 znakov

Šablóna – 36 znakov

 • v každej polohe šablóny sa zapisuje do políčok postupne text v smere riadkov

Príklad : Šifrovanie je zaujímavou oblasťou vedy ende

MESONTSIDEJFALABREUOOYVEUVUZOANJIVED

M

E

S

O

N

T

S

I

D

E

J

F

A

L

A

B

R

E

U

O

O

Y

V

E

U

V

U

Z

O

A

N

J

I

V

E

D

asymetrick ifrovanie i

odosielateľ

PKO1

PKA2

VKA2

PKA7

VKA7

PKA3

VKA3

PKO1

VKO1

VKO1

Asymetrické šifrovanie - I

Privátny kľúč odosielateľa - PKO

Správa

Podpísaná správa

Prenos dát

Podpísaná správa

Správa

Verejný kľúč odosielateľa - VKO

Prenos neadresovanej, nezašifrovanej (verejnej), ale podpísanej (autorizovanej) správy.

Asymetrické šifrovanie - I
 • Každý účastník komunikácie má k dispozícii svoju dvojicu kľúčov (privátny a verejný )
 • Dvojica kľúčov sú prvočísla s obrovským počtom číslic a sú výsledkom použitia zložitých matematických funkcií
 • Z existencie jedného kľúča nie je možné odvodiť kľúč druhý a naopak
 • Privátny kľúč si účastník uschová
 • Verejný kľúč dá k dispozícii každému, s kým chce komunikovať

Správa zašifrovaná privátnym kľúčom

odosielateľa (PKO) bude čitateľná pre

všetkých, ktorí majú verejný kľúč

odosielateľa ( VKO )

príjemca

asymetrick ifrovanie ii

Asymetrické šifrovanie - II

VKA2

VKA7

VKA3

VKA2

VKA7

VKA3

VKA2

VKA7

VKA3

odosielateľ

Verejný kľúč adresáta - VKA

príjemca

Správa

Zašifrovaná správa

VKA7

VKA3

VKA2

VKA2

VKA3

VKA7

PKA3

VKA3

PKA7

VKA7

PKO1

VKO1

PKA2

VKA2

Prenos dát

Zašifrovaná správa

Správa

Privátny kľúč adresáta - PKA

Prenos adresovanej, zašifrovanej (dôvernej), ale nepodpísanej (neautorizovanej) správy

Asymetrické šifrovanie - II
 • Ak odosielateľ zašifruje správu verejným kľúčom adresáta VKAx, potom túto zašifrovanú správu vie prečítať iba ten adresát, ktorý vlastní privátny kľúč PKAx
asymetrick ifrovanie iii

Asymetrické šifrovanie - III

VK2PK2

VK2 VK1

odosielateľ

Privátny kľúč odosielateľa - PKO

Verejný kľúč adresáta - VKA

príjemca

PK1, VK2 PK2, VK1

VK1PK1

Podpísaná a zašifrovaná správa

PK1, VK2 PK2, VK1

Správa

Podpísaná správa

Prenos dát

Podpísaná a zašifrovaná správa

Správa

Podpísaná správa

Verejný kľúč odosielateľa - VKO

Privátny kľúč adresáta - PKA

Prenos adresovanej, zašifrovanej (dôvernej) a podpísanej (autorizovanej) správy

Asymetrické šifrovanie - III

Odosielateľ :

 • Podpis správy PKx odosielateľa
 • Zašifrovanie správy VKy adresáta

Príjemca :

 • Dešifrovanie správy PKy adresáta
 • Overenie podpisu VKx odosielateľa
hash funkcia
Hash funkcia
 • je to jednosmerná matematická transformácia aplikovaná na správu
 • ľubovoľne dlhá správa sa použitím hash funkcie transformuje na textový reťazec hexadecimálnych číslic pevnej dĺžky – digitálny odtlačok správy

Typy hash funkcie : MD5 – Message Digest 5 ... 128 bitov alebo 16 bajtov

SHA1 - Secure Hash Algorithm 1 ... 160 bitov alebo 20 bajtov

Príklad :

 • MD5("The quick brown fox jumps over the lazy dog")

= 9e107d9d372bb6826bd81d3542a419d6

 • MD5("The quick brown fox jumps over the lazy dog.")

= e4d909c290d0fb1ca068ffaddf22cbd0

 • MD5("")

= d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e

 • SHA1("The quick brown fox jumps over the lazy dog")

=2fd4e1c6 7a2d28fc ed849ee1 bb76e739 1b93eb12

 • SHA1("The quick brown fox jumps over the lazy cog")

= de9f2c7f d25e1b3a fad3e85a 0bd17d9b 100db4b3

asymetrick ifrovanie iv

Asymetrické šifrovanie - IV

VKA

Správa

Šifrovaná správa

Hash

Hash hodnota správy

Digitálny podpis

funkcia

PKO

Prenos dát

PKA

Šifrovaná správa

Správa

Vypočítaná hash hodnota

Hash

Digitálny podpis

funkcia

Pôvodná hash hodnota

VKO

Bezpečná komunikácia s využitím digitálneho podpisu

Asymetrické šifrovanie - IV
 • Dvojité použitie asymetrického šifrovania na tú istú správu – nevýhoda
 • Asymetrické šifrovanie je matematickej podstaty, šifrovanie rozsiahlých správ je zdĺhavé
 • Použitím hash funkcie na obsah správy vzniká digitálny odtlačok správy, ktorého veľkosť je 128 bitov alebo 160 bitov bez ohľadu na rozsah správy
 • Zašifrovaním digitálneho odtlačku správy privátnym kľúčom odosielateľa (PKO) sa vytvorí digitálny podpis správy ( kratší čas )
 • Digitálny podpis správy sa pripojí ku zašifrovanej správe a pošle sa adresátovi
asymetrick ifrovanie iv1

Asymetrické šifrovanie - IV

VKA

Správa

Šifrovaná správa

Hash

Hash hodnota správy

Digitálny podpis

funkcia

PKO

Prenos dát

PKA

Šifrovaná správa

Správa

Vypočítaná hash hodnota

Hash

Digitálny podpis

funkcia

Pôvodná hash hodnota

VKO

Bezpečná komunikácia s využitím digitálneho podpisu

Asymetrické šifrovanie - IV

Strana príjemcu :

 • Dešifrovanie obsahu správy privátnym kľúčom adresáta (PKA)
 • Digitálny podpis správy sa dešifruje verejným kľúčom odosielateľa (VKO) – pôvodná hash hodnota
 • Na dešifrovanú správu sa použije opäť hash funkcia – vznik digitálneho odtlačku správy po prijatí
 • Porovnanie oboch hash hodnôt :

- hodnoty rovnaké...O.K.

- hodnoty rôzne ... Chyba ! Došlo ku zmene obsahu správy počas prenosu

asymetrick ifrovanie v
Asymetrické šifrovanie - V

Strana odosielateľa :

 • Na šifrovanie obsahu správy sa použije symetrický kľúč (rýchle)
 • Symetrický kľúč sa zašifruje asymetricky ( VKA )
 • Vytvorený digitálny odtlačok sa zašifruje s PKO – digitálny podpis

Strana adresáta :

 • Zašifrovaný symetrický kľúč sa dešifruje s PKA
 • Získaným symetrickým kľúčom sa dešifruje zašifrovaná správa, z nej sa vypočíta hash hodnota
 • Z digitálneho podpisu sa s VKO získa pôvodná hash hodnota
 • Porovnaním oboch hash hodnôt sa zistí autenticita, integrita a dôvernosť správy