slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kisa BYOD a Ye?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Kisa BYOD a Ye? - PowerPoint PPT Presentation


 • 139 Views
 • Uploaded on

Kisa BYOD a Ye?. BYOD se yon akwonim ki vle di Pote Pwòp Aparèy Pa Ou . Yo defini yon “ aparèy ” kòm yon laptop, tablèt ki se aparèy òdinatè , netbook, notebook, e-Reader, iPod Touch, iPad , oubyen telefòn pòtab prive ou posede .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kisa BYOD a Ye?' - tieve


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kisa byod a ye
Kisa BYOD a Ye?
 • BYOD se yon akwonimkivle di PotePwòpAparèy Pa Ou.
 • Yodefini yon “aparèy” kòm yon laptop, tablètki se aparèyòdinatè, netbook, notebook, e-Reader, iPod Touch, iPad, oubyentelefònpòtabpriveouposede.
 • Poupwogramsa a, tèm “aparèy” la apenklitounenpòtpwodwikonsaki se pwopriyete CCPS e keyo bay elèvyoitilize.
pou kisa se byod
PouKisa se BYOD?
 • Elèvnouyo se natif-natal dijitalepiyoabite nan yon mondkotekreyasyonakkonsomasyonenfòmasyonaprepwodwi tout tan.
 • Nousantikeaksè a zoutiakresous yon rezomondyalansanmakkonpreyansyonpoukonnenkilèakkijanpouitilizezoutisayo yon fasonkiapwopriye e efikas se yon bagaykienpòtan e kiobligatwa nan edikasyonchakelèv.
 • Nouanvizaje yon anviwonmanansèymankoteteknolojifèpatinou, pa separe de nou.
se kil byod pral k manse
Se kilè BYOD pralkòmanse?

Faz1 aplikasyon nan salklasyotekòmanse nan mwa out 2013.

Faz2 aplikasyon nan salklasyotekòmanse nan mwajanvye 2014.

Faz3 pralkòmanse nan mwa out 2014.

ki lek l ki enplike nan faz 1 an
Ki lekòlkienplike nan Faz 1 an?

LekòlSegondè

 • Barron Collier High
 • Everglades City Schools
 • Golden Gate High
 • Gulf Coast High
 • Lely High
 • Lorenzo Walker Technical High

LekòlMwayen

 • Immokalee Middle
 • Manatee Middle

LekòlElemantè

 • Golden Terrace Elementary
 • Pelican Marsh Elementary
 • Sea Gate Elementary

Faz 1 a pralkòmanse nan mwaout 2013.

Faz2 a pralkòmanse nan mwajanvye 2014.

Faz3 a pralkòmanse nan mwa out 2014.

ki lek l ki enplike nan f az 2 a
Ki lekòlkienplike nan Faz 2 a?

LekòlSegondè

 • Immokalee High
 • Naples High
 • Palmetto Ridge High
 • Alternative Schools

LekòlMwayen

 • Cypress Palm Middle
 • East Naples Middle
 • GulfviewMiddle
 • Oakridge Middle
 • Pine Ridge Middle

LekòlElemantè

 • Avalon Elementary
 • Calusa Park Elementary
 • Corkscrew Elementary
 • Estates Elementary
 • Laurel Oak Elementary
 • Lely Elementary
 • Manatee Elementary
 • Naples Park Elementary
 • Osceola Elementary
 • Poinciana Elementary
 • Tommie Barfield Elementary
ki lek l ki enplike nan faz 3 a
Ki lekòlkienplike nan Faz3 a?

LekòlMwayen

 • Corkscrew Middle
 • Golden Gate Middle
 • North Naples Middle
 • Oakridge Middle

LekòlElemantè

 • Lake Park Elementary
 • Lake Trafford Elementary
 • Mike Davis Elementary
 • Palmetto Elementary
 • Parkside Elementary
 • Pinecrest Elementary
 • Sabal Palm Elementary
 • Shadowlawn Elementary
 • Veterans Memorial Elementary
 • Village Oaks Elementary
 • Vineyards Elementary

LekòlElemantè

 • Big Cypress Elementary
 • Eden Park Elementary
 • Golden Gate Elementary
 • Highlands Elementary
kijan yo pral itilize apar y mobil yo nan sal klas yo
Kijanyopralitilizeaparèymobilyo nan salklasyo?
 • Pwojè
 • Rechèch
 • Aparèyreponspouevaliyasyon
 • Kolaborasyon
 • Prezantasyon
 • Lòtrezonenstriksyonèl e ki gen rapòakaktivitelekòlyo
ki apar y mobil yo aksepte
Ki aparèymobilyoaksepte?
 • Aparèykika ale souentènèt e kikakonektesourezon san fildistri a
 • Aparèysayokapabenkli, men yo pa limite a sasèlman:
  • iPod Touch
  • iPad
  • lòtaparèyòdinatètablèt
  • smartphone
  • laptop
  • netbook
  • e-Readers
kijan el v mwen an pral f antre sou ent n t la
Kijanelèvmwen an pralfèantresouentènèt la?
 • Elèvyopralantresouentènèt la atravèrezo san fil BYOD CCPS la.
 • Rezosa a pralfouniaksè a yon entènètfiltreepitouyoap gen aksè a kèklòtsistèmakresousDistriyo.
 • Yokapabsiveyenenpòtak tout aksèpourezonsekiriterezo a akpoupwoteksyonelèvyo.
ki kalite responsabilite yon el v ap genyen
Ki kaliteresponsabilite yon elèvapgenyen?
 • Li epiadereavèkAkòsouItilizasyonResponsab CCPS la.
 • Aksedeentènètatravèrezo CCPS BYOD a sèlman. (Aksedeentènètatravè plan done yotankou pa egzanpyoentèdirezo 3G/4G yo.)
  • CCPS pa responsabpoupeyeokenn done oubyen app ke yon elèv ta enstaleapati yon konpayisèvis.
ki kalite responsabilite yon el v ap genyen1
Ki kaliteresponsabilite yon elèvapgenyen?
 • Itilizerezo BYOD CCPS la sèlmanpourezonenstrisyonèlakpouaktiviteki gen rapòaklekòl la. Elèvyo pa dweitilizeokennaparèyoubyensèvispourezonki pa edikasyonèl nan lèlekòlyo, amwenske gen yon administratèoubyenpwofesèlekòl la ki bay pèmisyonpousa.
 • Yodweitilizeaparèyyosèlman nan kotekiapwouvepousa nan lekòl la. Elèvyo pa dweitilizeaparèy nan kote nan lekòl la kidezinyekòmzònki pa pouteknolojioubyenlòtzònkoteyo pa admètaparèyyo.
ki kalite responsabilite yon el v ap genyen2
Ki kaliteresponsabilite yon elèvapgenyen?
 • Elèv la responsabpoupwotejekondisyonnenpòtaparèykiapitilizepou BYOD kiapenklipou mete li ajou, antivirislojisyèlaknenpòtlòtreparasyon.
 • Yo ta dweviniavèkaparèypèsonèlyotouchajeepiyo ta dwekapab dire yon joulekòl an plen san yo pa chaje.
 • Elèvyoapresponsab an plen, e tout tan, poupwotejeaparèypèsonèlyopote nan lekòl la. CCPS pa gen anyenpou li wèakokennpèt, domaj, oubyenvòlaparèypèsonèlkeyoposedeyo.
ki kalite l t liy direktif yo mete an plas pou el v yo
Ki kalitelòtliydirektifyo mete an plaspouelèvyo?
 • Pouklaskotepwofesè a chwazipouitilize yon sit medyasosyalpoukominikasyonak/oubyendevwa, sèl sit medyasosyalkiapwouvepoupwogram BYOD CCPS la se Edmodo.
 • Okennaparèy, keseswapèsonèloubyenlòtkalite, pa dweanrejistre, estoke, oubyentransmètnenpòtkaliteimaj, son oswavideyo nan CCPS, ekseptepoupwojèkiaprouveavèkpèmisyonpwofesè a.
ki kalite l t liy direktif yo mete an plas pou el v yo1
Ki kalitelòtliydirektifyo mete an plaspouelèvyo?

Si gen yon kwayansrezonabkiegzistepoumontreke yon elèvvyoletèmkifigire nan AkòsouitilizasyonResponsab la, oubyenlòtrèglemandistri a, yokapabenspekteaparèyelèv la epi/oubyenkonfiske li. Yokapabpouswivpoupranlòtsanksyondisiplinèkienplikemovèzitilizasyonteknoloji a poufèelèv la pèdiprivilèjteknoloji li yooubyenpoupranlòtaksyonswivansake CCPS detèmine.

ki kalite responsabilite mwen genyen antan ke paran
Ki kaliteresponsabilitemwengenyenantankeparan?
 • Pran san oupou w li epirevizeAkòsouItilizasyonResponsab la kiafichesou sit entènèt nan seksyon “CCPS Parent Portal BYOD” a avèkpititouepiendikekeoudakò.
 • Veyepoukeaparèypititou a nan bon kondisyonpoutravayepibatri a chajechakjou.
 • Siveyejanpititouapitilizeaparèymobilyo a.
kijan mwen kapab aprann plis sou sekirite sou ent n t yo
Kijanmwenkapabaprannplissousekiritesouentènètyo?

Paran

 • AkademipouParan
 • ReyinyonPiblik

Elèv

 • Elemantè
  • KlassouResousEnstriksyonèl
  • PrezantasyonBiwo Polis pouRelasyonJènyo
 • Mwayen/Segondè
  • VideyoEnfòmasyon
  • PrezantasyonBiwo Polis pouRelasyonJènyo
ki kote mwen kapab jwenn plis enf masyon
Ki kotemwenkapabjwennplisenfòmasyon?
 • Sit Entènèt BYOD LekòlPiblik Collier County ahttp://collierschools.com/BYOD
 • Prevansyonsou Zak Entimidasyonhttp://www.collierschools.com/students/bullying/index.htm
 • Medyasou Bon Sanshttp://www.commonsensemedia.org/
kijan mwen ka enskri pitit mwen pou byod a
Kijanmwenkaenskripititmwenpou BYOD a?
 • Antre nan “Parent Portal” sou Sit EntènètDistri a.
 • Chwazi BYOD.
 • Li epidakòavèkAkòsouitilizasyonResponsab la pou w kaenskripititou nan pwogram nan.
 • Klikesoulyenki pi ba a pou w kagade yon videyokiap bay sapou w fè nan pwosesis la etap-pa-etap.BYOD Parent Approval Process Video
 • Si oubliyeIdantifikasyonououbyenou pa genyenyounpouantre nan “Parent Portal” la, ouapbezwen ale nan lekòlpititou a pouyokabaou li. Pa bliyemacheavèk yon idantifikasyonlèouapvinilekòl la.
sak pase si pitit mwen pa gen yon apar y pou pote lek l la
Sakpasesipititmwen pa gen yon aparèypoupotelekòl la?
 • Se pa tout elèvkipralgenyenpwòpaparèy pa yo.
 • Distri a pralfavorizeaksè a entènètatravèòdinatèki nan klasyoak yon kantiteaparèymobilkilimite.
 • Elèvyokapabkolaboreavèk yon lòtelèvsisaapropriye.
ad