Download
hirsch v index web of science n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hirschův index - Web of Science PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hirschův index - Web of Science

Hirschův index - Web of Science

116 Views Download Presentation
Download Presentation

Hirschův index - Web of Science

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Hirschův index - Web of Science Mgr. Hana Skálová Ústav vědeckých informací 1.LF UK a VFN v Praze

  2. Začátek • An index to quantify an individual’s scientific research output J. E. Hirsch* • Communicated by Manuel Cardona, Max Planck Institute for Solid State Research, Stuttgart, Germany, September 1, 2005 (received for review August 15, 2005) • Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 2005, (105), 46, pp.16569-16572 • http://www.pnas.org/cgi/content/short/102/46/16569

  3. Definice • Hirschůvindex (h-index) = h- index autora publikací evidovaných ve Web of Science je roven pořadovému číslu té publikace v seznamu se sestupně seřazeným počtem citací, v níž počet citací je roven nebo větší než její pořadové číslo. Má-li pak např. v pořadí sedmý nejcitovanější článek autora citační ohlas 8 a v pořadí osmý článek citační ohlas 5, pak pro daného vědce je Hirschův index h=7

  4. Význam • Tradiční hodnocení vědecké práce je založeno na publikování článků ve významných vědeckých časopisech. Rozhodující je počet článků, jejich citovanost a IF časopisu • Nejmladší ze všech indexů hodnotících vědeckou aktivitu • Alternativní způsob hodnocení vědecké práce • h-index = hodnocení individuální výkonnosti autora

  5. Přednosti a slabiny • h-index nelze snadno zkreslit autocitacemi • h-index má pouze přibližnou vypovídací schopnost, nelze jediným číslem postihnout komplexní vědeckou práci

  6. Faktory určující výši h-indexu • h-index je vhodnější pro „odrostlejší badatele“, tj. profesory, docenty, postgraduální studenty • obor (citovanost průměrné práce v molekulární biologii je vyšší než např. v matematice) • nelze automaticky porovnávat h-indexy lidí pracujících v citačně příliš odlišných oborech • WoS zpracovává postupně i stále starší práce – v současnosti jsou k dispozici záznamy za léta 1945-2007

  7. Postup pro určení h-indexu konkrétního autora • Web of Science • General Search 1. přímé hledání – zadat jméno <Enter> - systém vyhledá množinu odpovídajících záznamů - Citation Report View detailed citation counts and the h-index value for the results <Enter> - pokud má autor unikátní jméno a nehrozí záměna, je možno použít hodnotu h-indexu přímo - pokud se jméno hledaného autora objevuje vícekrát, je potřeba spočítat v tabulce xls 2. Hledání funkcí „Author Finder“ - postupovat podle předdefinovaných kroků - význam autorské adresy (Charles University – 1st Medical Faculty – Dept. or Institut of..... – usnadní přesné vyhledání autora Podrobný aktuální návod je na adrese: http://uvi.lf1.cuni.cz – Bibliografie – h-index

  8. Použité internetové odkazy • Wikipedia http://cs.wikipedia.org/wiki/Hirsch%C5%AFv index • Vesmír http://www.vesmir.cz/clanek.php3?CID=6889 • OSEL (Objective Source E-learning) : http://www.osel.cz/index.php?clanek=2292

  9. Jorge E. Hirsch * 1951 Buenos Aires (Argentina)Professor of physics Ph.D. University of Chicago E-mail: jhirsch@ucsd.eduTel: 858-534-3931   http://physics.ucsd.edu/~jorge/jh.html