pentamino dv n tes n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pentamino dvīnītes PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pentamino dvīnītes

play fullscreen
1 / 12
Download Presentation

Pentamino dvīnītes - PowerPoint PPT Presentation

tibor
146 Views
Download Presentation

Pentamino dvīnītes

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Pentamino dvīnītes Autori: Inga Saknīte un Madars Virza

 2. Darba uzdevums Cik veidos ir iespējams izvietot visus 12 pentamino uz 8x8 rūtiņu laukuma tā, lai šie pentamino veidotu divas vienādas figūras?

 3. Pentamino Par pentamino sauc jebkuru no šādām divpadsmit figūrām, kā arī jebkurus šo figūru pagriezienus un spoguļattēlus

 4. Definīcijas • Robeža – līnija, kas sadala 8x8 rūtiņu laukumu divās vienādās daļās, griežot to pa rūtiņu malām; • Šīs vienādās daļas sauksim par 32-mino dvīnītēm;

 5. 30-mino dvīnītes – 32-mino dvīnītes ar 2 izņemtām (tukšām) rūtiņām (šīs rūtiņas netiks pārklātas ar pentamino); • Pentamino dvīnītes – 30-mino dvīnītes, kuras saliekamas no pentamino.

 6. Uzdevuma risināšana • Tika sastādīts algoritms, kas atrod visus veidus, kā 8x8 rūtiņu laukumu sadalīt 2 vienādās daļās (atrastas visas robežas un 32-mino dvīnīšu pāri);

 7. 2. Tika sastādīts algoritms, kas katrā no iepriekšējā algoritmā atrastajiem 32-mino dvīnīšu pāriem visos veidos izvieto visus 12 pentamino.

 8. Pētījuma rezultāti Ar robežu likšanas algoritmu tika atrastas 92 263 robežas.

 9. No visām 92 263 robežām tikai 440 der kā p-dvīnīšu robežas Turklāt dažādām robežām var atbilst vienādas p-dvīnītes. Šādu gadījumu atsijāšanai ir izveidota atsevišķa programma ar nosaukumu (dublikāti). (Šeit pateikt, kāpēc darbā nav redzamas 440 robežas) Piemērs:

 10. Pavisam kopā ir 3182 pentamino dvīnītes, un tās iespējams salikt 13 427 dažādos veidos.

 11. Pentamino dvīnītes, kuras iespējams salikt tikai vienā veidā Šādu dvīnīšu pavisam kopā ir 549. Daži piemēri:

 12. Secinājumi Darba uzdevums ir izpildīts – atrastas visas (3182) pentamino dvīnītes, kuras iespējams izvietot uz 8x8 rūtiņu laukuma. Tās iespējams salikt 13 427 veidos. Iegūtos rezultātus var izmantot jaunu matemātisko rotaļlietu veidošanā.