slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
QUAÛN LYÙ KHAÙCH SAÏN GVHD: Ts. Nguyeãn Kim Anh SVTH : Ñoã Thò Lieân

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

QUAÛN LYÙ KHAÙCH SAÏN GVHD: Ts. Nguyeãn Kim Anh SVTH : Ñoã Thò Lieân - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

BAÙO CAÙO ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP. QUAÛN LYÙ KHAÙCH SAÏN GVHD: Ts. Nguyeãn Kim Anh SVTH : Ñoã Thò Lieân. NOÄI DUNG ÑOÀ AÙN GOÀM CAÙC PHAÀN. Phaàn I : Khaùi quaùt lyù thuyeát vaø coâng cuï caøi ñaët chöông trình Phaàn II : Phaân tích vaø thieát keá baøi toaùn

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'QUAÛN LYÙ KHAÙCH SAÏN GVHD: Ts. Nguyeãn Kim Anh SVTH : Ñoã Thò Lieân' - tiana


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

BAÙO CAÙO

ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP

 • QUAÛN LYÙ KHAÙCH SAÏN
 • GVHD: Ts. Nguyeãn Kim AnhSVTH : Ñoã Thò Lieân

1998-2003

no i dung o a n go m ca c pha n
NOÄI DUNG ÑOÀ AÙN GOÀM CAÙC PHAÀN
 • Phaàn I: Khaùi quaùt lyù thuyeát vaø coâng cuï caøi ñaët chöông trình
 • Phaàn II: Phaân tích vaø thieát keá baøi toaùn
 • Phaàn III: Giao dieän vaø keát quaû chöông trình

1998-2003

kha i qua t ly thuye t
KHAÙI QUAÙT LYÙ THUYEÁT
 • * Caùc khaùi nieäm cô baûn: Cô sôû döõ lieäu, thöïc theå, thuoäc tính...
 • * Khaùi nieäm phuï thuoäc vaø caùc daïng chuaån cô baûn
 • * Khaùi nieäm chæ daãn vaø khoaù chæ daãn
 • * Muïc tieâu vaø tính öu vieät cuûa moâ hình quan heä
 • * Phöông phaùp phaân tích MERISE
 • Möùc quan nieäm döõ lieäu, möùc toå chöùc, möùc vaät lyù
 • * Heä quaûn trò cô sôû döõ lieäu MS Access

1998-2003

co ng cu ca i a t ba i toa n
COÂNG CUÏ CAØI ÑAËT BAØI TOAÙN
 • *Visual Basic 6.0 (VB)_ con ñöôøng nhanh nhaát, ñôn giaûn nhaát ñeå taïo öùng duïng cho MS Windows. Vaäy VB laø gì?
 • * VB 6.0 hoã trôï moät caùch laäp trình töông ñoái môùi - OOP
 • * VB 6.0 hoã trôï quaûn lyù cô sôû döõ lieäu vaø Internet, ñaëc bieät laø quaûn lyù cô sôû döõ lieäu.
 • *VB 6.0 gaén lieàn vôùi khaùi nieäm laäp trình tröïc quan.
 • * VB 6.0 coù nhieàu tính naêng môùi, coâng cuï ActiveX cho pheùp duøng nhöõng öùng duïng khaùc nhö MS Word, Excel.
 • *ÖÙng duïng khi taïo xong coù theå töï do phaân phoái.
 • * Vaäy chuùng ta coù theå laøm gì vôùi VB

1998-2003

co ng cu ca i a t tie p

Application

Database

ADO

OLE DB

COÂNG CUÏ CAØI ÑAËT ( tieáp)
 • *Thieát keá cô sôû döõ lieäu trong MSAccess baèng caùch tao caùc baûng
 • *Duøng coâng cuï Relationship cuûa MSAccess97 ñeå taïo lieân keát giöõa caùc thöïc theå.
 • *Chöông trình keát noái cô sôû döõ lieäu vôùi VB baèng ñieàukhieån
 • Data Environment
 • * ADO-ActiveX Data Objecct khoâng theå thieáu trong öùng duïng cô sôû döõ lieäu.
 • ADO goàm caùc ñoái töôïng: Recordset, Connection, Command...
 • * Caáu truùc sau cho pheùp ta söû duïng 1 thaønh phaàn chöông trình ActiveX vôùi caùc öùng duïng cuûa VB.

1998-2003

mo h nh quan nie m d lie u

Analyse and Design

HUỶ ĐK

Ngày huỷ

Giờ huỷ

NHÂN VIÊN

Mã NV

Tên NV

Chức vụ NV

PHÒNG

Mã P

Loại P

Giá cơ_ bản

ĐĂNG KÝ

Số ĐK

Ngày đến

Giờ đến

Ngày đi

Giờ đi

Tiền đcọc

SLNL

SLTE

(1, 1)

(1, n)

TTHBỊSố_ lượng

(1, n)

(1, n)

NV-DV

KHÁCH HÀNG

Mã KH

Họ tên KH

Ngày sinh

Giới tính

Địa chỉ

Điện thoại_Fax

E_mail

SốCMND_PP

TNGHI

Mã TN

Tên TN

(1, n)

(1, n)

(1, n)

DỊCH VỤ

Mã DV

Tên DV

CƠ QUAN

Mã CQ

Tên CQ

ĐCCQ

ĐThoại_Fax

CQ

E_mail CQ

(1, 1)

NPHÒNG

Ngày nhận

Giờ nhận

CÔNG CHỨC

Chức vụ

(1, n)

SDDV

Số

Ngày SD

Đơn giá

Tiền trả_ trước

(1, 1)

(1, n)

(1, 1)

(1, n)

THANH TOÁN

Mã PTT

Ngày TT

Giờ TT

Số tiền

CC-CQ

TRẢ PHÒNG

Ngày trả

Giờ trả

QUOÁC TÒCH

Maõ QT

Teân QT

(1, 1)

KH-QT

(1, 1)

(1, n)

MOÂ HÌNH QUAN NIEÄM DÖÕ LIEÄU

1998-2003

mo h nh to ch c d lie u

Analyse and Design

MOÂ HÌNH TOÅ CHÖÙC DÖÕ LIEÄU

* KHÁCH HÀNG ( Mã KH, Họ tên KH, Giới tính, Địa chỉ, Ngày sinh, Đthoại_ Fax, E_mail, CMND_PP, Maõ QT).

* PHÒNG ( Mã P, Loại P, Giá cơ bản ) TNGHI ( Mã TN, Tên TN )

* TTHBỊ ( Mã P, Mã TN, Số lượng ).

* DỊCH VỤ ( Mã DV, Tên DV ).

* CƠ QUAN (Mã CQ, Tên CQ, ĐCCQ, ĐT_Fax CQ, E_mail CQ ).

* CÔNG CHỨC ( Mã KH, Mã CQ, Chức vụ).

* NHÂN VIÊN ( Mã NV, Tên NV, Chức vụ NV ).

* ĐĂNG KÝ ( Số DK, Ngày DK, Mã KH, Ngày đến, Giờ đến, Ngày đi, Giờ đi, Mã P, SLNL, SLTE, Tiền đặt cọc ).

* HUỶĐK( Số DK, Mã KH, Ngày huỷ, Giờ huỷ ).

* NPHÒNG ( Số DK, Mã KH, Mã P, Ngày nhận, Giờ nhận ).

* TRẢ PHÒNG ( Số DK, Mã KH, Ngày trả, Giờ trả ).

* SDDV (Số, Số DK, Mã KH, Ngày sử dụng, Mã DV, Đơngiá DV, Tiền trả trước ).

* THANHTOAÙN(Mã PTT, Mã KH, Số DK, Ngày TT, Giờ TT, Số tiền, Mã P)

* QUOÁCTÒCH (Maõ QT, Teân QT)

1998-2003

mo h nh va t ly d lie u

Analyse and Design

MOÂ HÌNH VAÄT LYÙ DÖÕ LIEÄU
 • KHÁCH HÀNG ( Mã KH, Họ Tên KH, Giới tính, Địa chỉ, Ngày sinh, Đthoại_ Fax,E_mail, CMND_PP, Quốc tịch ).

Field Name Data Type Fiel Size Validation Rule

Mã KH (K) Text 8 Len()=8

Họ tên KH Text 40

Ngày sinh Date Short date

Giới tính Yes / No Yes Nam;Nữ

Địa chỉ Text 50

Đthoại_Fax Number 10

E_mail Text 30

Số CMND_PP Text 9

Maõ QT Text 3

1998-2003

mo h nh va t ly d lie u tie p

Analyse and Design

MOÂ HÌNH VAÄT LYÙ DÖÕ LIEÄU(tieáp)
 • ĐĂNGKÝ (Số DK, ngày DK, Mã KH, ngày đến, giờ đến, ngày đi, giờ đi, Mã P, SLNL, SLTE, Tiền đặt cọc)

Field Name Data Type Field Size Validaion Rule

Số DK (K) Text 10 Len()=10

Ngày đăng ký Date Short date =Date()

Mã KH (K) Text 8 Lookup(KHÁCHHÀNG)

Ngày đến Date Short Date >=NgayDK

Giờ đến Time Short Time

Ngày đi Date Short Date >Ngày đến

Giờ đi Time Short Time

Mã P (K) Text 3 Lookup(PHÒNG)

SLNL Number 1

SLTE Number 1

Tiền đặt cọc Number 6

1998-2003

mo h nh va t ly d lie u tie p1

Analyse and Design

MOÂ HÌNH VAÄT LYÙ DÖÕ LIEÄU(tieáp)
 • SDDV (Số, Số DK, Mã KH, Ngày sử dụng, Mã DV, Mã NV, Đơn giá DV, Tiền trả trước).

Field Name Data Type Field Size Validation Rule

Số (K) Text 10

Số DK (K) Text 10 Lookup(ĐĂNGKÝ)

Ngày sử dụng Date Short date

Mã DV (K) Text 2 Lookup(DỊCHVỤ)

Đơn giá DV Number 6

Tiền trả trước Number 6

Mã KH (K) Text 8 Lookup(KHÁCHHÀNG)

1998-2003

slide11

KHÁCH

HÀNG

Yêu cầu đăng ký phòng

BỘ PHẬN

LỄ TÂN

Trả lời yêu cầu đăngký phòng

Yêu cầu đăng thuê phòng

Trả lời yêu cầu hoá đơn sử dụng dịch vụ chưa thanh toán

Trả lời yêu cầu đăng thuê phòng

Yêu cầu hoá đơn sử dụng dịch vụ chưa thanh toán

Yêu cầu nhận phòng

Trả lời yêu cầu nhận phòng

Yêu cầu trả phòng

Trả lời yêu cầu trả phòng

Yêu cầu thanh toán hoá đơn tổng

Trả lời yêu cầu thanh toán hoá đơn tổng

Yêu cầu sử dụng dịch vụ

BỘ PHẬN

DỊCH VỤ

Trả lời yêu cầu sử dụng dịch vụ

Yêu cầu thanh toán hoá đơn dịch vụ

Trả lời yêu cầu thanh toán hoá đơn

Analyse and Design

MOÂ HÌNH THOÂNG LÖÔÏNG

1998-2003

mo h nh quan nie m x ly

Biến cố A

Biến cố B

Biến cố C

Biến cố D

CÔNG VIỆC

NO YES

Analyse and Design

MOÂ HÌNH QUAN NIEÄM XÖÛ LYÙ
 • * Khaùi nieäm
 • * Bieán coá
 • * Coâng vieäc haymoät quy taéc quaûn lyù
 • * Danh saùch caùc taùc vuï trong baøi toaùn

1. Nhận đăng ký - T.phòng 10. Kiểm tra tình trạng phòng

2. Kiểm tra phòng 11. Bàn giao phòng

3. Kiểm tra thông tin khách hàng 12. Ñổi phòng

4. Nhập thông tin khách hàng 13. Sử dụng dịch vụ

5. Nhập thông tin đăng ký -thuê phòng 14. In hoá đơn sử dụng dịch vụ

6. Huỷ đăng ký phòng 15. Thanh toán hoá đơn sử dụng dịch vụ

7. Nhận phòng đã đăng ký 16. Trả phòng

8. Kiểm tra thông tin đăng ký phòng 17. Kiểm tra lại tình trạng phòng

9. Nhập thông tin nhận phòng 18. In hoá đơn tổng hợp

19. Thanh toán hoá đơn tổng hợp

1998-2003

mo h nh to ch c x ly

Analyse and Design

MOÂ HÌNH TOÅ CHÖÙC XÖÛ LYÙ
 • * Baûng coâng vieäc:

STT TÊN CÔNG VIỆC NƠI THỰC HIỆN PHƯƠNG THỨC CHU KỲ

1 Nhận Đ.ký - T.phòngPhoøng tieáp taânThuû coâng L.ngay

2 Kiểm tra phòngPhoøng Tự động L.ngay

3 Kiểm tra TT khách hàngPhoøng tieáp taânTöï ñoäng L.ngay

4 Nhập TT khách hàngPhoøng tieáp taânTöï ñoäng L.ngay

5 Nhập TT Đký-TphòngPhoøng tieáp taânTöï ñoäng L.ngay

6 Huỷ đăng kýPhoøng tieáp taânTöï ñoäng L.ngay

7 Nhận phòng đã ĐkýPhoøng tieáp taân Tự động L.ngay

8 Kiểm tra TT Đký phòngPhoøng tieáp taânTöï ñoäng L.ngay

9 Nhập TT nhận phòngPhoøng tieáp taânTöï ñoäng L.ngay

10 Kiểm tra tình trạng phòngPhoøng tieáp taânTöï ñoäng L.ngay

11 Bàn giao phòngPhoøng Thủ công L.ngay

12 Ñổi phòng Phoøng tieáp taânTöï ñoäng L.ngay

13 Sử dụng dịch vụPhoøngThuû coâng L.ngay

14 In hóa đơn SDDVPhoøng tieáp taânTöï ñoäng L.ngay

15 Thanh toán hoá đơn dịch vụKhách hàng Thủ công L.ngay

16 Trả phòngPhoøng tieáp taânTöï ñoäng L.ngay

17 Kiểm tra lại phòng Phoøng Thuû coâng L.ngay

18 In hoá đơn tổng hợpPhoøng tieáp taânTöï ñoäng L.ngay

19 Thanh toán hoá đơn tổngKhách hàng Thủ công L.ngay

1998-2003

mo h nh va t ly x ly

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ KHÁCH SẠN

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ KHÁCH SẠN

NHẬP SỐ LIỆU

- Thông tin khách hàng

- Đăng ký thuê phòng

- Nhận phòng

- Sử dụng dịch vụ

..................

IN BÁO CÁO

- Danh sách khách hàng

- Danh sách khách đăng ký

- Danh sách khách nhận phòng

- Hoá đơn thanh toán

....................

BỘ PHẬN LỄ TÂN

- Nhập số liệu

- In báo cáo

BỘ PHẬN DỊCH VỤ

-Nhập số liệu

- In báo cáo

Analyse and Design

MOÂ HÌNH VAÄT LYÙ XÖÛ LYÙ
 • * Coù 2 caùch tieáp caän ñeå toå chöùc caùc ñôn vò xöû lyù:
 • 1. Tieáp caän theo khoâng gian 2. Tieáp caän theo töøng chöùc naêng

1998-2003

ipo chart input proccessing output

Analyse and Design

IPO chart: (Input - Proccessing - Output)

IPOChart

Môđun: THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Hệ thống: QUẢN LÝ KHÁCH SẠN

Mục tiêu: Nhập dữ liệu cho table KHACHHANG

Input: Thông tin khách hàng

Output: Thông tin khách hàng ghi vào bảng KHACHHANG

Xử lý:

Nhập thông tin của khách hàng

Tìm thông tin của khách hàng trong bảng KHACHHANG

If không tìm thấy Then

Thêm thông tin khách hàng vào bảng KHACHHANG

Else

Cập nhật lại thông tin khách hàng đã có trong bảng KHACHHANG

End If

1998-2003

ipo chart tie p

Analyse and Design

IPO chart(tieáp)

IPO Chart

Môđun: THÔNG TIN PHIẾU THANH TOÁN

Hệ thống: QUẢN LÝ KHÁCH SẠN

Mục tiêu: Thanh toán tieàn (phoøng + dòch vuï) cho khách

Input: Thông tin về khách, về tiền phòng, về dịch vụ

Output: In ra phiếu thanh toán cho khách

Xử lý:

Nhập thông tin cần thiết về khách, dịch vụ, tiền phòng

Nhập số phòng cần thanh toán tiền

If Số phòng=Phòng đăng ký trả Then

Cho bảng thống kê các khoản tiền dịch vụ và tiền phòng

Số tiền khách thanh toán = Tổng số tiền các khoản dịch vụ trong

những ngày khách đã thuê + tiền phòng trong các ngày lại.

In ra phiếu thanh toán tiền cho khách

Else

Không in ra phiếu thanh toán

End If

1998-2003

s o th c the lie n ke t

PHONG

MAP

LOAIP

GIACOBAN

HUYDK

SODK

NGAYHUY

GIOHUY

MAKH

TTHBI

MAP

SOLUONG

MATN

NV_DV

MANV

TGIANLAM

MADV

TNGHI

MATN

TENTN

NPHONG

SODK

NGAYNHAN

GIONHAN

MAKH

KHACHHANG

MAKH

HOTENKH

NGAYSINH

NAM

DIACHI

DTHOAI_FAX

EMAIL

SCMNDPP

QUOCTICH

CONGCHUC

MACQ

MAKH

CHUCVU

SDDV

SO

NGAYSD

SODK

DONGIA

MAKH

TIENTRATRUOC

MADV

THANHTOAN

MAKH

MAPTT

NGAYTT

GIOTT

SODK

SOTIEN

COQUAN

MACQ

TENCQ

DCCQ

DTHOAI-FAXCQ

EMAILCQ

DANGKY

MAP

NGAYDK

NGAYDEN

SODK

GIODEN

NGAYDI

GIODI

TIENDATCOC

SLNL

SLTE

MAKH

TRAPHONG

MAKH

NGAYTRA

GIOTRA

SODK

DICHVU

MADV

TENDV

NHANVIEN

MANV

HOTENNV

CHUCVUNV

Analyse and Design

SÔ ÑOÀ THÖÏC THEÅ LIEÂN KEÁT

1998-2003

s o thie t ke ch ng tr nh

MENU HỆ THỐNG

GIÔÙITHIEÄU

CẬP NHẬT

BÁO BIỂU

TRA CỨU

THOÁT

KHÁCH HÀNG

CƠ QUAN

ĐĂNG KÝ

HUỶ Đ.KÝ

NHẬN PHÒNG

SDDV

PHÒNG

TRẢ PHÒNG

DỊCH VỤ

THANH TOAÙN

NHÂN VIÊN

Analyse and Design

SÔ ÑOÀ THIEÁT KEÁ CHÖÔNG TRÌNH

1998-2003

giao die n tie p
GIAO DIEÄN (tieáp)
 • FORM_KHACHHANG

1998-2003

giao die n tie p1
GIAO DIEÄN (tieáp)
 • FORM_DANGKY

1998-2003

ke t qua ch ng tr nh
KEÁT QUAÛ CHÖÔNG TRÌNH
 • Nhöõng vaán ñeà ñöôïc giaûi quyeát:
 • * Caäp nhaät thoâng tin khaùch haøng, phoøng, dòch vuï, nhaân vieân
 • Ñoái vôùi khaùch haøng:
 • - Ñaêng kyù thueâ phoøng - Huyû ñaêng kyù
 • - Nhaän phoøng - Söû duïng dòch vuï
 • - Traû phoøng - Thanh toaùn
 • - Cô quan
 • * Baùo bieåu:
 • - Danh muïc phoøng
 • - Danh muïc nhaân vieân
 • - Danh muïc khaùch haøng
 • - Danh saùch khaùch haøng ñaêng kyù thueâ phoøng
 • - Danh muïc dòch vuï
 • - Danh saùch khaùch haøng nhaän phoøng
 • - Phieáu thanh toaùn

1998-2003

nh ng va n e c gia i quye t tie p
Nhöõng vaán ñeà ñöôïc giaûi quyeát (tieáp)
 • * Tra cöùu:
 • - Thoâng tin khaùch haøng theo tieâu chí nhö : Hoï teân, phoøng, quoác tòch.
 • - Hoaù ñôn tieàn phoøng
 • - Hoaù ñôn tieàn dòch vuï
 • - Hoaù ñôn thanh toaùn
 • * Nhöõng vaán ñeà caàn boå sung
 • - Thoáng keâ khaùch ñaêng kyù thueâ phoøng theo khoaûng thôøi gian nhaát ñònh
 • - Tính doanh thu cho khaùch saïn theo quyù hoaëc thaùng
 • - ...

1998-2003

h ng pha t trie n e ta i
HÖÔÙNG PHAÙT TRIEÅN ÑEÀ TAØI
 • * Môû roäng baøi toaùn ñeå aùp duïng cho nhieàu khaùch saïn rieâng bieät
 • * Heä thoáng cung caáp thoâng tin veà phoøng, giaù caû ...,ñeå khaùch haøng coù theå ñaët phoøng qua maïng.
 • * Hoaøn thieän nhöõng vöôùng maéc hieän taïi chöa giaûi quyeát ñöôïc

1998-2003