slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
WELKOM in/bij deze gezamenlijke middagdienst. PowerPoint Presentation
Download Presentation
WELKOM in/bij deze gezamenlijke middagdienst.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

WELKOM in/bij deze gezamenlijke middagdienst. - PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on

WELKOM in/bij deze gezamenlijke middagdienst. Orde van de dienst (1 van 2) Voorganger ds. H. de Bruijne. Welkom en mededelingen Zangbundel Joh. de Heer 62 Stil gebed Votum en groet Zingen psalm 100 Gebed Bijbellezing 1 Johannes 5 : 1 - 4 Zingen Evangelische Liedbundel 400.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'WELKOM in/bij deze gezamenlijke middagdienst.' - tia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

WELKOM

in/bij deze gezamenlijke middagdienst.

orde van de dienst 1 van 2 voorganger ds h de bruijne

Orde van de dienst (1 van 2)Voorganger ds. H. de Bruijne

Welkom en mededelingen

Zangbundel Joh. de Heer 62

Stil gebed

Votum en groet

Zingen psalm 100

Gebed

Bijbellezing 1 Johannes 5 : 1 - 4

Zingen Evangelische Liedbundel 400

orde van de dienst 2 van 2 voorganger ds h de bruijne

Orde van de dienst (2 van 2)Voorganger ds. H. de Bruijne

Preek

Zingen psalm 145 : 2

Gebeden

Collecten

Zingen psalm 103 : 1

Geloofsbelijdenis

Zingen psalm 103 : 2

Zegen

slide4

Spreuk van de week

Rechtvaardigheid waakt over

wie de juiste weg gaat,

goddeloosheid laat de

zondaar dwalen.

(Uit: Spreuken van koning Salomo 13 : 6)

slide5

Gemeenteavond a.s. dinsdag

 • Alle leden van de Singelkerk worden uitgenodigd voor een ledenvergadering op 2 juli 2013.
 • De belangrijkste agendapunten:
 • Bespreking van het enkele weken geleden uitgereikte jaarverslag 2012.
 • Br. Joan Bonhof, evangelist/missionair werker, overICF Utrecht, een activiteit vande CGK Utrecht-West(Mattheüskerk).
slide8

1Jezus, mijn Heiland, groot is Uwe liefde!Gij kwaamt op aarde tot redding der wereld,om haar van zonden eeuwig te bevrijden,dank, Here Jezus!

slide9

2Jezus, mijn Heiland, groot is Uwe liefde!Gij gaaft Uw leven ten prijs onzer zielen:dies is geen vijand nu ooit meer te vrezenvoor Uw verlosten.

slide10
3Jezus, mijn Heiland, leer ons U te kennenleer ons te leven, te lijden, te wachten,om U voor eeuwig lof en eer te geven,U en de Vader.
stil gebed votum en groet
Stil gebed

Votum en groet

psalm 100 1 2 3 en 4

Psalm 100 : 1, 2, 3 en 4

Juicht Gode toe, bazuint en zingt.

Treedt nader tot gij Hem omringt,

gij aard' alom, zijn rijksdomein,

zult voor den HEER dienstvaardig zijn.

psalm 100 1 2 3 en 41

Psalm 100 : 1, 2, 3 en 4

Roept uit met blijdschap: "God is Hij.

Hij schiep ons, Hem behoren wij,

zijn volk, de schapen die Hij hoedt

en als beminden weidt en voedt."

psalm 100 1 2 3 en 42

Psalm 100 : 1, 2, 3 en 4

Treedt statig binnen door de poort.

Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord.

Heft hier voor God uw lofzang aan:

Gebenedijd zijn grote naam.

psalm 100 1 2 3 en 43

Psalm 100 : 1, 2, 3 en 4

Want God is overstelpend goed,

die ons in vrede wonen doet.

Zijn goedheid is als morgendauw:

elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.

de lezing uit de bijbel is 1 johannes 5 1 4 volgens de nieuwe bijbelvertaling
De lezing uit de Bijbel is

1 Johannes 5 : 1 - 4

volgens de Nieuwe BijbelVertaling.

slide18

1 Johannes 5

1 Ieder die gelooft dat Jezus de christus is, is uit God geboren, en ieder die de Vader liefheeft, heeft ook lief wie uit hem geboren zijn.

2 Dat wij Gods kinderen liefhebben weten we doordat we God liefhebben en zijn geboden naleven.

3 Want God liefhebben houdt in dat we ons aan zijn geboden houden.

slide19

1 Johannes 5

4 Zijn geboden zijn geen zware last,

want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. En de overwinning op de wereld hebben wij behaald met ons geloof.

5 Wie anders kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is?

evangelische liedbundel 400 1 2 3 en 4

Evangelische Liedbundel 400 : 1, 2, 3 en 4

O Heiland, trouwe Heer,

moog' onze tong U prijzen,

doch zij ook door de daad

U lof en eer gebracht!

Als uit het dorre hart

geen liefdedaden rijzen,

dan zijn de lied'ren dood,

de zangen zonder kracht.

evangelische liedbundel 400 1 2 3 en 41

Evangelische Liedbundel 400 : 1, 2, 3 en 4

Vertrouwend op uw gunst,

zou ik, o Heer, betreden

de weg des heils en toch

miskennen uw gebod?

Ootmoedig nijgend bij

uw goedertierenheid,

maar nimmer buigen voor

uw heil'ge wet, o God?

evangelische liedbundel 400 1 2 3 en 42

Evangelische Liedbundel 400 : 1, 2, 3 en 4

Ging zij met Christus ginds

op Golgotha verloren,

de liefde rein en teer,

een toevlucht voor elk hart?

Zij stierf niet aan het kruis,

neen, aan het kruis herboren,

zoekt z' als een dierbaar goed

de tranen en de smart.

evangelische liedbundel 400 1 2 3 en 43

Evangelische Liedbundel 400 : 1, 2, 3 en 4

Ik hoor de roep van 't leed,

der wereld bange vragen,

alom wijst God m' in and're

mensen broeders aan.

Ziet, welk een grootse taak:

wat wankel is te schragen,

en bouwen 's Heren Kerk.

Vat aan het werk, vat aan!

psalm 145 2

Psalm 145 : 2

Ik zal getuigen van uw heerlijk licht,

van al de wondren die Gij hebt verricht,

opdat men alom spreke van uw kracht,

en roeme in uw overwinningsmacht.

Uw grootheid, HEER, gaat boven mijn begrippen,

uw goedheid, HEER, is altijd op mijn lippen

en juichend zal men overal bezingen

uw recht, o HEER, uw trouw aan stervelingen.

slide27

Er wordt nu gecollecteerd voor:

Stichting TIMON.

(Singel)kerk.

TIMON helpt jongeren, jong- volwassenen en ouders bij problemen met opvoeden en opgroeien op de weg naar zelfstandigheid en volwassenheid. Ook zijn er voorzieningen in de vorm van woongroepen in diverse plaatsen.

Deze hulpverlening vindt haar motivatie en inspiratie in de christelijke levensovertuiging.

psalm 103 1

Psalm 103 : 1

Zegen, mijn ziel, de grote naam des HEREN,

laat al wat binnen in mij is Hem eren,

vergeet niet hoe zijn liefd' u heeft geleid,

gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,

die u geneest, die uit het graf uw leven

verlost en kroont met goedertierenheid.

geloofsbelijdenis 1 van 3
Geloofsbelijdenis (1 van 3)
 • Ik geloof in God de Vader,de Almachtige,Schepper van de hemel en de aarde.
 • En in Jezus Christus,
 • zijn eniggeboren zoon, onze Heer,
 • die ontvangen is van de Heilige Geest,
 • geboren uit de maagd Maria,
 • die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
geloofsbelijdenis 2 van 3
Geloofsbelijdenis (2 van 3)
 • is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel,
 • op de derde dag opgestaan uit de doden,
 • opgevaren naar de hemel,
 • en zit aan de rechterhand van God,
 • de almachtige Vader;
 • vandaar zal Hij komen
 • om te oordelen de levenden en de doden.
geloofsbelijdenis 3 van 3
Geloofsbelijdenis (3 van 3)
 • Ik geloof in de Heilige Geest;
 • ik geloof een heilige, algemene,
 • christelijke kerk,
 • de gemeenschap van de heiligen;
 • vergeving van de zonden,
 • de opstanding van het lichaam
 • en een eeuwig leven.
 • Amen.
psalm 103 2

Psalm 103 : 2

Loof Hem, die zo met gaven u verzadigt,

dat uw bestaan, met glorie begenadigd,

gelijk een arend nieuw bevleugeld wordt.

Het volk in druk heeft van Hem recht verkregen,

Hij heeft aan Mozes eens getoond zijn wegen,

op Israël zijn zegen uitgestort.

slide34

Kerkdiensten volgende week zondag:

09.30 uur Jeruzalemkerk ds. M. Janssens.

10.00 uur Singelkerk ds. A.Th. van Olst.

17.00 uur Jeruzalemkerk (gezamenlijke dienst) ds. H. de Jong.